Phân tích hóa học má»™t phÃ

Phân tích hóa học má»™t phÃ

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1. Phân tích hóa h c m t phân t ADN, trong đó Nuclêôtít lo i Xitôrin chi m 15% ế t ng s Nuclêôtít. a) Tính t l ph n trăm các lo i Nuclêôtít còn l i. ỉ ệ b) Tính s l ng các lo i Nuclêôtít. Cho bi t t ng s Nuclêôtít các lo i trong ố ượ ế ổ phân t ADN là 3600. 2. M t gen có phân t l ng là 36.10 mũ 4 đvC, t l s l ng T= 1,5X. ử ượ ỉ ệ ố ượ a) Tính s l ng và t l ph n trăm các lo i Nuclêôtít. ố ượ ỉ ệ b) Tính chi u dài c a gen. Cho bi t phân t l ng m t Nuclêôtít là 300 đ n v Cacbon (đvC), Ăngtron là ế ử ượ ơ đ n v đo đ dài, đ dài 1 Nuclêôtít là 3,4Å, ΣN (t ng s các lo i Nuclêôtít). ơ 3. M t gen có 1234 Nuclêôtít. Trong đó s l ng Nuclêôtít lo i ađênin là 180. ố ượ a) Tính s l ng các lo i Nuclêôtít còn l i? ố ượ b) Tính t l ph n trăm các lo i nuclêôtít. ỉ ệ
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 06/15/2011 for the course METROPOLIT gep 101 taught by Professor Hakansukur during the Spring '10 term at Bahcesehir University.

Ask a homework question - tutors are online