saomabt - Bi 1:C 4 hp t thuc cng 1 loi A B C D Hp t A nguyn...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Bài 1:Có 4 h p t thu c cùng 1 loài A, B, C, D ợ ử - H p t A nguyên phân m t s m t s đ t liên ti p t o ra các t bào con, s t bào ợ ử ộ ố ộ ố ợ ế ạ ế ố ế con này b ng 1/4 s NST có trong m t h p t khi nó ch a ti n hành nguyên phân. ộ ợ ử ư ế - H p t B nguyên phân cho các t bào con v i t ng s NST đ n nhi u g p 4 l n s ợ ử ế ớ ổ ơ NST đ n c a m t t bào con. ơ ộ ế - H p t C nguyên phân cho các t bào con c n nguyên li u t ng đ ng 480 NST ợ ử ế ệ ươ ươ đ n. ơ - H p t D nguyên phân t o ra các t bào con ch a 960 NST đ n c u hoàn toàn t ợ ử ế ơ nguyên li u m i cung c p trong quá trình nguyên phân này. - T t c các t bào cxon đ c hình thành nói trên ch a 1920 NST đ n tr ng thái ấ ả ế ượ ơ ổ ạ ch a t nhân đôi. ư ự a). Tìm b NST l ng b i c a loài. ưỡ ộ ủ b). Tính s đ t nguyên phân c a m i h p t A, B, C,D.
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online