TAI LIEU ON TAP 10 - Ti liu n tp bn Mn Sinh hc 10 Ban c H...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Tài li u ôn t p Môn: Sinh h c – 10 ( Ban c ơ b n ) H Vi t Đ ế TÀI LI U ÔN T P SINH H C – 10 ( Ban c b n ) ơ ả NĂM H C: 2008 – 2009 Ng i so n: H ườ Vi t Đ c Tr ng THPT DTNT KỲ S n ồ ế ứ ườ ơ 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Tài li u ôn t p Môn: Sinh h c – 10 ( Ban c ơ b n ) PH N M T GI I THI U CHUNG V TH GI I S NG Ớ Ố Bài 1: CÁC C P T CH C C A TH GI I S NG Ớ Ố A. N i dung ki n th c c n n m v ng: ế ứ ầ * Nh ng đ c tr ng c a th gi i s ng: trao đ i ch t và năng l ng, sinh s n, sinh tr ng và phát tri n, ư ế ớ ố ượ ưở c m ng, t đi u ch nh, ti n hoá. ả ứ ự ề ế I. Các c p đ t ch c c a th gi i s ng: ộ ổ ứ ủ ế ớ ố - M i c th s ng đ u đ c c u t o t 1 ho c nhi u t bào (đ n bào ho c đa bào) → T bào là đ n ọ ơ ể ố ượ ạ ừ ề ế ơ ế ơ v c u trúc c b n c a th gi i s ng. ị ấ ơ ả ế ớ ố - Các c p đ t ch c c b n c a th gi i s ng: t bào → c th → qu n th ộ ổ ơ ả ế ớ ố ế ơ ể → qu n xã → h sinh thái – sinh quy n. II. Đ c đi m chung c a các c p t ch c s ng: ấ ổ ứ ố 1. T ch c theo nguyên t c th b c: ổ ứ ứ ậ C p d i làm n n t ng xây d ng nên c p trên. C p t ch c cao có nh ng đ c đi m n i tr i mà c p ướ ề ả ấ ổ t ch c d i không có đ c. ướ ượ 2. H th ng m , t đi u ch nh: ệ ố ở ự ề - H th ng m : Các h th ng s ng luôn có s trao đ i ch t và năng l ng v i mt. ệ ố ệ ố ượ - T đi u ch nh: kh năng t ch c s ng t đi u ch nh đ đ m b o duy trì và đi u hoà s cân b ng ể ả đ ng trong c th . ơ ể VD: C p c th : ch y → tim đ p nhanh, m hôi nhi u, hô h p tăng. ơ ể C p qu n th : T đi u ch nh t l sinh s n - t l t vong. ự ề ỉ ệ ỉ ệ ử 3. Th gi i s ng liên t c ti n hoá: ế ớ ố ế - S s ng đ c ti p di n không ng ng d a vào s di truy n ADN qua các th h t bào và các th h ự ố ượ ế ế ệ ế ế ệ c th . ơ ể - Các sinh v t trên trái đ t có chung ngu n g c. - S s ng không ng ng ti n hoá → sinh gi i đa d ng và phong phú nh ng l i th ng nh t. ự ố ế ư B. Câu h i ôn t p: Câu 1: Cho bi t các c p t ch c c b n c a th gi i s ng? Trình bày đ c đi m c a t ng c p? ế ấ ổ ơ ả ế ớ ố ủ ừ Câu 2: Nêu nh ng đ c đi m n i tr i đ c tr ng c a th gi i s ng? ộ ặ ư ế ớ ố Câu 3: Các loài sv m c dù r t khác nhau nh ng chúng v n có đ ư 2 chung là vì: Bài 2: CÁC GI I SINH V T
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 21

TAI LIEU ON TAP 10 - Ti liu n tp bn Mn Sinh hc 10 Ban c H...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online