250_cau_trac_nghiem_sinh_hoc_4563_76744864

250_cau_trac_nghiem_sinh_hoc_4563_76744864 - 1. Trong k thu...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 1. Trong k thu t c y gen ngư i ta dùng vi khu n E. coli làm t bào nh n vì: a. Vi khu n này sinh s n r t nhanh b. S lư ng cá th nhi u c. D làm d. C u t o cơ th ơn gi n 2. NST bình thư ng NST b t bi n ABCDExFGH MNOCDExFGH → MNOPQxR ABPQxR t bi n trên thu c d ng gì? a. L p o n NST b. Chuy n o n NST tương h c. Chuy n o n NST không tương h d. Chuy n o n trên 1 NST 3. t bi n m t 1c p nuclêotit trong gen c u trúc (không nh hư ng b ba m u và k t thúc) s làm a. m t m t b ba mã hóa trên gen, do ó làm m t 1 axit amin tương ng b. thêm m t b ba mã hóa trên gen, do ó làm thêm 1 axit amin tương ng c. thay i các b ba mã hóa trên gen, do ó làm thay i các axit amin tương ng d. thay i các b ba mã hóa trên gen t i m x y ra t bi n cho n cu i gen, do ó làm thay i các axit amin tương ng 4. ng v t có vú xu t hi n vào k : a. Than á b. Pecmơ c. Tam i p d. Giura 5. Vai trò c a ch n l c nhân t o là: a. Hình thành nòi m i, th m i b. Hình thành loài m i c. ng l c ti n hóa c a v t nuôi và các th cây tr ng d. ng l c ti n hóa c a sinh gi i 6. Trong ch n gi ng gia súc, phương pháp nào em l i hi u qu cao? a. Ch n l c hàng lo t m t l n b. Ch n l c cá th k t h p v i ki m tra ki u gen c. Ch n l c cá th m t l n d. Ch n l c hàng lo t nhi u l n 7. Tiêu chu n phân bi t nào là quan tr ng nh t phân bi t 2 loài giao ph i có quan h thân thu c? a. Tiêu chu n hình thái b. Tiêu chu n a lí, sinh thái c. Tiêu chu n sinh lí, hóa sinh d. Tiêu chu n di truy n 8. Trong ch n gi ng cây tr ng, ngư i ta t o ra cây dương li u 3n nh m thu ho ch a. Lá b. G c. Qu d. C 9. Trư ng h p nào sau ây gây bi n i nhil u nh t trong thành ph n c u trúc c a phân t protêin tương ng do gen t bi n t ng h p? (không nh hư ng b ba m u và k t thúc) a. m t ba c p nuclêôtit trong m t b ba mã hóa b. thay th m t c p nuclêôtit c. m t m t c p nuclêôtit d. o v trí gi a 2 c p nuclêôtit k nhau 10. Tia t ngo i ư c ADN h p thu nhi u nh t có bư c sóng: a. 2075A0 b. 2750A0 c. 2570A0 d. 2057A0 11. Tác nhân gây t bi n nào không có kh năng xuyên sâu nên ngư i ta ch dùng nó x lí vi sinh v t, bào t , h t ph n gây t bi n gen, t bi n NST? a. Tia phóng x b. Tia t ngo i c. S c nhi t d. 5-Brôm uraxin 12. M c ph n ng r ng là a. Nh ng bi n i ki u hình c a cùng 1 ki u gen, phát sinh trong quá trình phát tri n cá th dư i nh hư ng c a môi trư ng b. Gi i h n thư ng bi n c a l ki u gen trư c nh ng i u ki n môi trư ng khác nhau c. Nh ng tính tr ng d dàng thay i theo nh hư ng c a i u ki n s ng d. Nh ng tính tr ng ít thay i theo nh hư ng c a i u ki n s ng 13. K t qu nào sau dây không ph i là c a hi n tư ng giao ph i g n? a. Tăng t l th ng h p b. Gi m t l th d h p c. Gi ng b thoái hóa d. T o ưu th lai 14. Trong 4 d ng vư n ngư i hóa th ch dư i ây, d ng nào g n gi ng v i ngư i hơn c? a. Parapitec b. riôpitec c. Ôxtralôpitec d. Prôpliôpitec 15. t bi n c u trúc NST nào sau ây làm tăng cư ng bi u hi n tính tr ng c a sinh v t? a. M t o n NST b. L p o n NST c. o o n NST d. Chuy n o n NST 16. D u hi u cơ b n c a s s ng nào sau ây theo quan ni m hi n i? a. Hô h p b. Sinh s n c. C ng d. H th ng m 17. Qua sơ phân li tính tr ng, ta có th k t lu n toàn b sinh gi i a d ng ngày nay u a. Không có chung ngu n g c b. Có chung ngu n g c c. Có t ch c cao d. ư c thích nghi cao 18. Nguyên nhân ti n hóa theo Lamac là: a. Ch n l c t nhiên tác ng thông qua c tính bi n di và di truy n c a sinh v t b. Ngo i c nh thay i qua không gian và th i gian ho c thay i t p quán ho t ng ng v t c. Tích lũy các bi n d có l i, ào th i các bi n d có h i dư i tác d ng c a ngo i c nh d. Do bi n i qua trung gian c a h th n kinh d n n s bi n i c a các cơ quan b ph n tương ng 19. Thành t u lai kinh t nư c ta t o ư c bò lai F1 ch u ư c khí h u nóng, s n xu t 1000kg s a trong 1 năm, t l bơ 4 - 4,5%. ây là k t qu c a trư ng h p lai nào sau ây? a. Pt/c: Bò vàng cái Thanh Hóa x Bò c Hôsten Hà Lan b. Pt/c: Bò cái Hôsten Hà Lan x Bò vàng c Thanh Hóa c. Pt/c: Bò cái n x Bò vàng c Thanh Hóa d. Pt/c: Bò vàng cái Thanh Hóa x Bò c n 20. Bò sát kh ng l chi m ưu th vào k : a. Than á b. Pecmơ c. Tam i p d. Giura 21. Qui nh chi u hư ng và nh p i u bi n i ki u gen hình thành c i m thích nghi cho sinh v t là vai trò c a nhân t nào trong quá trình hình thành c i m thích nghi? a. Quá trình t bi n b. Quá trình giao ph i c. Quá trình ch n l c t nhiên d. Quá trình t bi n, quá trình giao ph i và quá trình ch n l c t nhiên 22. cây giao ph n, n u i u (I0) có t l th d h p 100%, sau khi t th ph n b t bu c qua các th h thì I3 có t l th ng h p tr i là: a. 75% b. 50% c. 37,5% d. 25% 23. Ý nghĩa nàu sau ây không ph i là c a quá trình giao ph i a. t bi n ư c phát tán trong qu n th b. T o ra vô s bi n d t h p c. T o ra ngu n nguyên li u sơ c p d. Làm trung hòa tính có h i c a t bi n và góp ph n t o ra nh ng t h p gen thích nghi 24. Bi n d di truy n bao g m: a. Thư ng bi n và t bi n b. Thư ng bi n và bi n d t h p c. Bi n d t h p và t bi n d. t bi n nhi m s c th và t bi n gen 25. Trong ch n gi ng cây tr ng, ngư i ta t o ra cây dâu t m 3n nh m thu ho ch a. Lá b. G c. Qu d. C 26. Ch n l c hàng lo t d a vào: a. Ki u hình b. Ki u hình và ki u gen c. Hi u qu ch n l c d. Ki u gen 27. Gen bình thư ng Gen t bi n … ATA TXG AAA … … ATA GXG AA A … … TAT AGX TTT … … TAT XGX TT T … t bi n trên thu c d ng gì? a. m t l c p nuclêôtit b. thêm 1 c p nuclêôtit c. thay 1 c p nuclêôtit d. o v trí gi a 2 c p nuclêôtit 28. Theo acuyn, nguyên nhân c a ti n hóa là: a. Ch n loc t nhiên tác ng thông qua uc tính bi n d và di truy n c a sinh v t b. Ngo i c nh thay i qua không gian và th i gian ho c thay i t p quán ho t ng ng v t c. Tích lũy các bi n d có lơi, ào th i các bi n d có h i dư i tác d ng c a ngo i c nh d. Do bi n i qua trung gian c a h th n kinh d n n s bi n i cua các cơ quan b ph n tương ng 29. Trong ch n gi ng cây tr ng, ngư i ta t o ra cây dưa h u 3n nh m thu ho ch a. Lá b. G c. Qu d. C 30. Nh ng c tính nào dư i ây không ph i c a các côaxecva? a. Có th h p th các ch t h u cơ trong dung d ch b. Có th l n d n, làm bi n i c u trúc n i t i c. Dư i tác d ng cơ gi i, có th phân chia thành nh ng gi t nh m i d. Là d ng s ng u tiên có c u t o t bào 31. Nhân t ti n hóa cơ b n nh t là: a. Quá trình t bi n b. Quá trình giao ph i c. Quá trình ch n l c t nhiên d. Các cơ ch cách li 32. Nhóm qu n th kí sinh trên loài v t ch , ho c trên nh ng ph n khác nhau trên cơ th v t ch g i là: a. Nòi a lí b. Nòi sinh thái c. Nòi sinh h c d. Qu n th giao ph i 33. cây giao ph n, n u i u (I0) có t l th d h p 100%, sau khi t th ph n b t bu c qua các th h thì I3 có t l th ng h p là: a. 75% b. 50% c. 37,5% d. 25% 34. Nh ng nguyên t ph bi n chi m kho ng 96% trong cơ th s ng là: a. C, H, O b. C, H, O, N c. Ca, Fe, Mg d. S, P, Na, K 35. Cách ti n hành lai kinh t nư c ta ch y u là: a. Cho con cái và con c gi ng thu n cao s n nư c ngoài nh p n i giao ph i v i nhau b. Cho con cái và con c gi ng thu n cao s n trong nư c nh p n i giao ph i v i nhau c. Cho con cái thu c gi ng trong nư c giao ph i v i con c cao s n thu c gi ng thu n nh p n i d. Cho con c thu c gi ng trong nư c giao ph i v i con cái cao s n thu c gi ng thu n nh p n i 36. Trong kĩ thu t c y gen dùng plasmit, t bào nh n thư ng dùng ph bi n là ...(1) ... nh vào c i m ...(2)... c a chúng a. (1): E. coli, (2): Sinh s n r t nhanh b. (1): Virut, (2): Sinh s n r t nhanh c. (1): E. coli, (2): C u t o ơn gi n d. (1): Virut, (2): C u t o ơn gi n 37. Theo acuyn, s hình thành các c i m thích nghi là: a. Tích lũy các bi n d có l i, ào th i các bi n d có h i b. Bi n d phát sinh vô hư ng. S thích nghi h p lí t ư c thông qua s ào th i d ng kém thích nghi c. Ngo i c nh thay i ch m, sinh v t có kh năng ph n ng phù h p nên không b ào th i d. Loài m i ư c hình thành t t qua nhi u d ng trung gian tương ng v i s thay i c a ngo i c nh 38. Theo Lamac, ti n hóa là: a. S bi n i c a các loài dư i nh hư ng tr c ti c c a ngo i c nh b. S thích nghi h p lí c a sinh v t sau khi ã ào th i các d ng kém thích nghi c. K t qu c a quá trình chon l c t nhiên thông qua c tính bi n d và di truy n d. S phát tri n có k th a l ch s , theo hư ng ngày càng hoàn thi n, t ơn gi n n ph c t p dư i tác d ng và t p quán ho t ng c a ng v t 39. Gi l i nh ng t bi n, bi n d t h p có l i giúp sinh v t thích nghi v i i u ki n s ng và ào th i nh ng t bi n, bi n d t h p không có l i cho sinh v t. ây là vai trò c a nhân t trong quá trình hình thành c i m thích nghi? a. Quá trình t bi n b. Quá trình giao ph i c. Quá trình ch n l c t nhiên d. Quá trình t bi n, quá trình giao ph i và quá trình ch n l c t nhiên 40. K t qu c a ti n hóa l n là: a. Hình thành nòi m i b. Hình thành th m i c. Hình thành loài m i d. Hình thành các nhóm phân lo i trên loài 41. Bư c quan tr ng d ng s ng có th s n sinh ra nh ng d ng gi ng chúng và di truy n cho th h sau là: a. S hình thành l p màng b. S xu t hi n các enzim c. S xu t hi n cơ ch t sao chép d. S hình thành các axit amin 42. Ngư i ta x lí gi ng táo Gia L c b ng tác nhân gây t bi n nào tao ra ư c gi ng “táo má h ng” a. Cônsixin b. EMS c. 5-BU d. NMU 43. c i m quan tr ng nh t c a plasmit mà ngư i ta ch n nó làm v t th truy n gen là: a. ADN có s lư ng c p nuclêôtít ít: t 8000 – 20000 c p b. ADN plasmit t nhân ôi c l p v i ADN c a nhi m s c th c. Ch a gen mang thông tin di truy n qui nh m t s tính tr ng nào ó d. Ch t n t i trong t bào ch t c a vi khu n 44. Ngư i ta dùng tác nhân gây t bi n nào sau ây t o gi ng lúa Trân Châu lùn: Nhi u h t, h t ít r ng, chín s m? a. K t h p tia gamma v i cônsixin b. K t h p tia bêta v i cônsixin c. K t h p tia t ngo i v i hóa ch t NMU d. K t h p tia gamma v i hóa ch t NMU 45. Bư c quan tr ng d ng s ng có th xúc tác cho quá trình t ng h p và phân gi i các ch t h u cơ là: a. S hình thành l p màng b. S xu t hi n các enzim c. S xu t hi n cơ ch t sao chép d. S hình thành các axit amin 46. Gen bình thư ng Gen t bi n … ATA TXG AAA … … ATA XTX GAA A ... … TAT AGX TTT … … TAT GAG XTT T … t bi n trên thu c d ng gì? a. m t 1 c p nuclêôtit b. Thêm 1 c p nuclêôtit c. thay 1 c p nuclêôtit d. o v trí gi a 2 c p nuclêôtit 47. t bi n xôma và t bi n ti n phôi có i m gi ng nhau là a. u không di truy n qua sinh s n h u tính b. u x y ra trong t bào sinh d c c. u x y ra trong nguyên phân d. u di truy n qua sinh s n h u tính 48. Kh năng t d ng duy trì, gi v ng s n nh v thành ph n và tính ch t c a t ch c s ng là nh : a. Quá trình trao i ch t b. Quá trình tích lũy thông tin di truy n c. Kh năng t i u ch nh d. Quá trình sao mã c a AND 49. N i dung c a ti n hóa l n là: a. Quá trình hình thành các nhóm phân lo i trên loài: Chi, h , b , l p, ngành b. Quá trình bi n i thành ph n ki u gen c a qu n th bao g m: Phát sinh t bi n, phát sinh t bi n qua giao ph i, ch n l c các t bi n có l i, cách li sinh s n gi a qu n th bi n i và qu n th g c c. S ti n hóa di n ra b ng s c ng c ng u nhiên các t bi n trung tính không liên quan gì n tác d ng c a ch n l c t nhiên d. Bao g m 2 m t song song v a tích lũy bi n d có l i v a ào th i bi n d có h i cho sinh v t 50. Trong chăn nuôi, ngư i ta dùng bò Sind lai v i bò vàng Vi t Nam t o ra bò lai Sind nh m : a. C i t o màu da b. C i t o t m vóc bò Vi t Nam c. C i t o hàm lư ng bơ trong s a d. C i t o s n lư ng s a 51. Cơ ch ti n hóa theo acuyn là: a. S di truy n các c tính thu ư c trong i cá th dư i tác d ng cua ngo i c nh hay t p quán ho t ng b. S tích lũy các bi n d có l i, ào th i các bi n d có h i dư i tác d ng c a ch n l c t nhiên c. Loài m i hình thành t t qua nhi u d ng trung gian tương ng v i s thay i c a ngo i c nh d. Loài m i ư c hình thành t t qua nhi u d ng trung gian dư i tác d ng c a ch n l c t nhiên theo con ư ng phân li tính tr ng t m t g c chung 52. Cơ ch chính d n n t bi n s lư ng nhi m s c th là do: a. R i lo n phân li c a nhi m s c th trong phân bào b. R i lo n phân li toàn b b nhi m s c th trong nguyên phân c. R i lo n phân li nhi m s c th trong gi m phân d. R i lo n phân li toàn b b nhi m s c th trong gi m phân 53. th c v t, t o ra dòng thu n ngư i ta cho t th ph n qua m y th h ? a. L n 2 th h b. 2 n 3 th h c. 3 n 4 th h d. 5 n 7 th h 54. Trong m t qu n th giao ph i cân b ng, bi t t n s tương i c a 2 alen A và a là: A/a = 0,7/0,3 thì thành ph n ki u gen c a qu n th là: a. 0,25AA + 0,50Aa + 0,25aa b. 0,50AA + 0,40Aa + 0,10aa c. 0,49AA + 0,42Aa + 0,09 aa d. 0,42AA + 0,49Aa + 0,09aa 55. cây giao ph n, n u i u (I0) có t l th d h p 100% và cho t th ph n b t bu c qua các th h . Khi i con có t l th ng h p là 93,75% thì quá trình th ph n x y ra n th h th m y? a. I3 b. I4 c. I5 d. In 56. t bi n gen khi dã phát sinh ư c ……. do cơ ch t nhân ôi c a ADN và ư c di truy n qua các th h t bào cơ th . i n vào ch tr ng (…. ) c m t nào dư i ây cho câu trên úng nghĩa a. sao mã b. gi i mã c. tái b n d. h i bi n 57. cây giao ph n, khi nào t th ph n qua nhi u th h không gây hi n tư ng thoái hóa a. Khi cơ th ban u có ki u gen ng h p l n b. Khi cơ th ban u có ki u gen ng h p v các gen tr i có l i c. Khi cơ th ban u có ki u gen d h p d. Khi cơ th ban u có ki u gen ng h p 58. M t o n nhi m s c th b t quay 180o r i g n vào v trí cũ c a nhi m s c th ó. ây là d ng t bi n: a. M t o n nhi m s c th b. o o n nhi m s c th c. L p o n nhi m s c th d. Chuy n o n nhi m s c th 59. Sơ : aa < Aa > AA có ý nghĩa: a. Cơ th d h p c a các alen luôn luôn t t hơn th ng h p b. Cơ th ng h p tr i c a các alen luôn luôn t t hơn th d h p c. Cơ th ng h p tr i c a các alen luôn luôn t t hơn th ng h p l n d. Cơ th ng h p l n c a các alen luôn luôn t t hơn th ng h p tr i 60. Theo Lamac, loài m i ư c hình thành như th nào? a. S di truy n các c tính thu ư c trong i cá th dư i tác d ng c a ngo i c nh hay t p quán ho t ng b. S tích lũy các bi n d có l i, ào th i các bi n d có h i dư i tác d ng c a ch n l c t nhiên c. Loài m i hình thành t t qua nhi u d ng trung gian tương ng v i s thay i c a ngo i c nh d. Loài m i ư c hình thành t t qua nhi u d ng trung gian dư i tác d ng c a ch n l c t nhiên theo con ư ng phân li tính tr ng t 1 g c chung 61. cây hoa liên hình có hoa màu (ki u gen AA) tr ng 200C, nhưng khi tr ng 850C cây ra hoa màu tr ng. V y màu c a hoa ph thu c vào: a. Môi trư ng b. Ki u gen c. Ki u gen và môi trư ng d. Ánh sáng và nhi t 62. Trong loài vư n ngư i ngày nay loài nào có quan h h hàng g n nh t v i ngư i? a. Vư n b. Gôrila c. Tinh tinh d. ư i ươi 63. Bi n i nào dư i ây c a h p s ch ng t ti ng nói ã phát tri n? a. Không có g mày b. Trán r ng và th ng c. Hàm dư i có l i c m rõ d. Xương hàm thanh 64. Cơ s di truy n h c c a quá trình hình thành loài b ng con ư ng lai xa và a b i hóa là: a. T bào c a cơ th lai khác loài ch a b NST c a 2 loài b m b. Hai b NST ơn b i khác loài trong t bào nên gây khó khăn cho s ti p h p và trao i chéo gi a các c p NST làm c n tr quá trình phát sinh giao t c. S a b i hóa giúp t bào sinh d c cơ th lai xa gi m phân bình thư ng và cơ th lai xa h u th d. Cơ th lai xa ư c duy trì b NST qua sinh s n sinh dư ng 65. K t lu n nào v m i quan h gi a ki u ben, môi trư ng và ki u hình trong quá trình phát tri n cá th sau ây là úng? a. Ki u hình là k t qu c a s tương tác gi a ki u gen và môi trư ng b. Ki u gen là k t qu c a s tương tác gi a ki u hình và môi trư ng c. Môi trư ng là k t qu c a s tương tác gi a ki u gen và ki u hình d. M c ph n ng là k t qu c a s tương tác gi a ki u gen và môi trư ng 66. Cung c p nguyên li u sơ c p cho quá trình ch n l c t nhiên là vai trò c a nhân t nào trong quá trình hình thành c i m thích nghi? a. Quá trình t bi n b. Quá trình giao ph i c. Quá trình ch n l c t nhiên d. Quá trình t bi n, quá trình giao ph i và quá trình ch n l c t nhiên 67. Thành t u lai kinh t nư c ta t o ư c l n lai F1 có t l n c trên 40%, n ng 1 t sau 10 tháng tu i. ây là k t qu c a trư ng h p lai nào sau ây? a. Pt/c: L n cái Móng Cái x L n c Thu c Nhiêu b. Pt/c: L n cái Thu c Nhiêu x L n c Móng Cái c. Pt/c: L n cái M ng Cái x L n c i B ch d. Pt/c: L n cái i B ch x L n c Móng Cái 68. M c ph n ng c a tính tr ng càng r ng, càng giúp cho sinh v t: a. Khó thích nghi v i i u ki n s ng b. Ch t khi i u ki n s ng thay i c. D thích nghi v i i u ki n s ng d. Tăng năng su t khi i u ki n s ng thay i 69. ADN có th ư c truy n t t bào cho sang t bào nh n nh : a. Plasmit ho c th ăn khu n b. t bi n chuy n o n NST tương h c. C u ti p h p vi khu n 70. t bi n gen c u trúc bi u hi n thành nh ng bi n i t ng t m t ho c m t s ...... m t ho c vài cá th . i n vào ch tr ng (......) c m t nào dư i ây cho câu trên úng nghĩa? a. . ki u gen b. tính tr ng c. nhi m s c th d. ADN 71. t bi n c u trúc NST nào sau ây không làm m t ho c thêm v t ch t di truy n? a. M t o n NST b. L p o n NST c. o o n NST d. Chuy n o n NST 72. ng l c c a ch n loc t nhiên là: a. Do nhu c u và th hi u c a con ngư i b. Do u tranh sinh t n c a sinh v t c. Bi n d và di truy n d. Hình thành nòi m i và th m i 73. Trong ch n gi ng, i v i cây tr ng t th ph n thì phương pháp ch n l c nào sau ây v a ít t n kém nh t mà v n m b o hi u qu ? a. K t h p ch n l c hàng lo t v i ch n 1 c cá th b. Không c n ph i ch n l c gì c c. Chon l c hàng lo t m t l n d. Ch n loc hàng lo t nhi u l n 74. K t qu c a ch n l c t nhiên là: a. Hình thành nòi m i, th m i b. Hình thành loài m i c. ng l c ti n hóa c a v t nuôi và các th cây tr ng d. ng l c ti n hóa c a sinh gi i 75. Thí d nào sau ây là thích nghi ki u hình? a. M t s cây r ng lá v mùa hè b. Con b que có thân và chi gi ng cái que c. Con b lá có ôi cánh gi ng lá cây d. Con sâu o gi ng cành cây khô 76. Loài ngư i xu t hi n vào k : a. Ph n tr ng b. Th 4 c. Th 3 d. Giura 77. Qua ch n l c t nhiên, h i phân t nào ti p t c phát tri n thành sinh v t? a. Prôtêin – Lipit b. Prôtêin – Saccarit c. Prôtêin – Axit nuclêic d. Axit nuclêic – Lipit 78. t bi n gen l n s bi u hi n thành ki u hình trong 1 qu n th giao ph i khi a. men l n b t bi n ltr l i thành gen tr i b. gen c a t t c các cá th trong qu n th b t bi n thành gen l n c. Xu t hi n cá th mang gen ng h p l n trong qu n th d. gen l n b t bi n th tinh v i giao t mang gen bình thư ng 79. c i m nào sau ây không ph i c a hi n tư ng thoái hóa gi ng a. T l th ng h p trong qu n th tăng b. Các th h sau b c l nhi u tính tr ng x u c. Con lai có s c s ng hơn h n b m d. T l th d h p trong qu n th gi m 80. Cách 1i nào d n n hình thành loài m i? a. Cách li a lý b. Cách li sinh thái c. Cách li a lí và sinh thái d. Cách li sinh s n và cách ly di truy n 81. Làm th nào có hi n tư ng song nh b i th ? a. a b i hóa thành công cơ th lai xa (n + n) b. Gây t bi n NST c. Gây t bil n gen d. Cho cơ th lai xa lai v i nhau 82. Ngư i khác vư n ngư i ngày nay i m căn b n nào? a. B xương b. B não c. T chi d. Lao ng, ti ng nói và tư duy 83. Trong ng d ng kĩ thu t di truy n, ngư i ta ã chuy n ...... t loài thu c lá c nh Petunia vào cây bông và cây u tương. i n vào ch tr ng (...... ) c m t nào dư i ây cho câu trên úng nghĩa? a. Gen kháng thu c di t c b. Gen qui nh kh năng ch ng m t s ch ng virut c. Gen qui nh kh năng ch ng sâu r y d. Gen t ng h p ch t kháng sinh 84. t bi n phát sinh trong m t t bào sinh dư ng r i ư c nhân lên trong m t mô, có th bi u hi n m t ph n cơ th , t o nên th kh m, ư c g i là a. t bi n giao t b. t bi n xôma c. t bi n ti n phôi d. 85. Hai tr a. b. c. d. 86. Cơ th nh t? a. b. c. d. 87. Thí d a. b. hoán v gen ng sinh khác tr ng có th có c i m: Luôn khác nhau v : Nhóm máu, gi i tính Cùng ho c khác nhau v : Nhóm máu, gi i tính Khác nhóm máu, nhưng cùng gi i tính Cùng nhóm máu, nhưng khác gi i tính a b i có th ư c phát hi n b ng phương pháp nào dư i ây là chính xác ánh giá thông qua kh năng sinh s n Căn c vào th i gian sinh trư ng kéo dài Quan sát v m s lư ng nhi m s c th trong t bào dư i kính hi n vi D a vào s quan sát v ki u hình nào sau ây là thư ng bi n? Sâu ăn lá có màu xanh lá cây Lá cây rau mác khi m c trên c n có hình mũi mác, khi m c dư i nư c có hình b n dài c. Gà gô tr ng vùng tuy t tr ng d. Bư m kalima khi u cánh x p l i gi ng như lá cây 88. i Tân sinh g m 2 k nào? a. K th 1 và th 2 b. K th 2 và th 3 c. K th 3 và th 4 d. K th 4 và th 5 89. t bi n gen ph thu c vào nh ng y u t nào? a. gen có c u trúc b n hay kém b n b. tác nhân lí, hóa trong ngo i c nh, c i m và c u trúc c a gen c. lo i, n ng , th i gian tác ng c a tác nhân hóa h c d. lo n, cư ng , li u lư ng tác ng c a tác nhân v t lí 90. ngư i b nh b ch c u ác tính là do: a. L p o n b. M t o n c p NST 21 ho c 22 c. Chuy n o n gi a c p NST 21 và 22 d. o on 91. M t trong nh ng nguyên nhân nào sau ây gây t bi n nhân t o khó áp d ng cho ng v t? a. ng v t b c cao là ơn tính b. ng v t b c cao có cơ quan sinh d c phát tri n c. Cơ quan sinh s n c a ng v t b c cao n m sâu trong cơ th d. ng v t b c cao khó b tác ng b i các tác nhân lí, hóa 92. t bi n o v trí 2 c p nuclêôtit trong b ba mã hóa c a gen c u trúc (không nh hư ng b ba m u và k t thúc) s nh hư ng n a. 1 axit amin trong chu i polypeptit b. 2 axit amin trong chu i polypeptit c. 3 axit amin trong chu i polypeptit d. 4 axit amin trong chu i polypeptit 93. Plasmit là gì? a. Phân t ADN vòng c a nhân t bào vi khu n b. C u trúc ch a ADN trong t bào ch t c a vi rút c. Các bào quan trong t bào ch t c a vi khu n d. C u trúc ch a ADN vòng trong t bào ch t c a vi khu n 94. ơn v t ch c cơ s c a loài trong thiên nhiên là: a. Nòi a lí b. Nòi sinh thái c. Nòi sinh h c d. Qu n th 95. M t bé gái trong t bào sinh dư ng c a cơ th có 3 nhi m s c th s 23. Bé gái này b h i ch ng gì? a. H i ch ng 3X b. H i ch ng ao c. H i ch ng Claiphentơ d. H i ch ng Tơcnơ 96. ...... không có liên quan n nh ng bi n i c a ki u gen nên không có di truy n, vì v y không có ý nghĩa quan tr ng trong ti n hóa. Hãy i n vào ch tr ng (...... ) c m t nào sau ây câu trên úng nghĩa? a. t bi n NST v c u trúc b. t bi n NST v s lư ng c. Bi n d t h p d. Thư ng bi n 97. th c v t, duy trì và c ng c ưu th lai ngư i ta s d ng phương pháp: a. Lai luân phiên b. Lai h u tính gi a các cá th F1 c. T th ph n các cây lai F1 d. Sinh s n sinh dư ng 98. S d ng t bi n nhân t o h n ch i tư ng nào sau ây? a. N m b. Cây tr ng c. Vi sinh v t d. V t nuôi 99. Cơ ch ti n hóa theo Lamac là: a. S di truy n các c tính thu ư c trong i cá th dư i tác d ng c a ngo i c nh hay t p quán ho t ng b. S tích lũy các bi n d có l i, ào th i các bi n d có h i dư i tác d ng c a ch n l c t nhiên c. Loài m i hình thành t t qua nhi u d ng trung gian tương ng v i s thay i c a ngo i c nh d. Loài m i ư c hình thành t t qua nhi u d ng trung gian dư i tác d ng có ch n l c t nhiên theo con ư ng phân li tính tr ng t l g c chung 100. Các d ng t bi n c u trúc nhi m s c th (NST) như: a. M t o n, l p o n, o o n, chuy n o n NST b. Th d b i, th a b i c. Th khuy t nhi m, th 1 nhi m, th 3 nhi m, th a nhi m d. th tam b i, th t b i 101. V m t di truy n h c, phương pháp lai nào lúc u làm tăng t l th d h p, sau ó tăng d n t l th ng h p a. Lai khác dòng b. Lai khác th và t o gi ng m i c. Lai khác loài d. Lai c i ti n gi ng 102. Công ngh s n xu t insulin ch a b nh ti u ư ng cho ngư i có giá thành r nh ng d ng c a: a. Phương pháp tách chi t b. t ng h p hóa h c c. t bi n nhân t o d. Kĩ thu t di truy n 103. t bi n gen phát sinh trong nguyên phân g m có a. t bi n giao t và t bi n xôma b. t bi n xôma và hoán v gen c. t bi n ti n phôi và t bi n giao t d. t bi n xôma và t bi n ti n phôi 104. c i m nào sau ây khác nhau gi a thư ng bi n và t bi n? a. Thư ng bi n do i u ki n môi trư ng thay i. t bi n do các tác nhân gây t bi n tác ng b. t bi n do i u ki n môi trư ng thay i. Thư ng bi n do các tác nhân gây t bi n tác ng c. Thư ng bi n làm bi n i ki u gen. t bi n không làm bi n i ki u gen d. Thư ng bi n làm bi n i ki u hình và ki u gen. t bi n làm bi n i ki u hình, không bi n i ki u gen 105. cây giao ph n, n u i u (I0) có t l th d h p 100% và cho t th ph n b t bu c qua các th h . Khi i con có t l th ng h p là 1 - (½)n thì quá trình th ph n x y ra n th h th m y? (n là s th h ) a. I3 b. I4 c. I5 d. In 106. c i m n i b t c a i phân t prôtêin và axit nuclêic là: a. Kích thư c l n b. Kh lư ng l n c. a d ng và c thù d. Có c u trúc a phân 107. t bi n c u trúc NST nào sau ây thư ng ít nh hư ng n s c s ng c a cá th , góp ph n tăng cư ng s sai khác gi a các NST tương ng t o s a d ng cho loài? a. M t o n NST b. L p o n NST c. o o n NST d. Chuy n o n NST 108. Cách li nào chưa d n n hình thành loài m i? a. Cách li a lí b. Cách li a lí và cách li sinh thái c. Cách li sinh s n d. Cách li di truy n 109. cây giao ph n, khi ti n hành t th ph n b t bu c qua nhi u th h thì con cháu có hi n tư ng a. Ch ng ch u kém b. sinh trư ng và phát tri n ch m c. Thoái hóa d. Năng su t gi m 110. S ki n nào dư i ây không ph i là s ki n n b t trong giai do n ti n hóa ti n sinh h c? a. Hình thành các ch t h u cơ ph c t p prôtêin và axit nuclêic b. S xu t hi n các enzim c. S t o thành côaxecva d. S xu t hi n cơ ch t sao chép 111. M t t bi n m t 3 c p nuclêôtit s 13,14, 15 trong gen c u trúc s làm cho prôtêin tương ng b : a. m t 1 axit amin s 3 b. m t 1 axit amin s 4 c. m t 1 axit amin s 5 d. m t axit amin th 13, 14, 15 112. Ưu th n i b t c a phương pháp ch n l c hàng lo t là gì? a. K t h p ư c vi c ch n l c d a vào ki u hình v i vi c ki m tra ki u gen b. Có hi u q a i v i các tính tr ng có h s di truy n th p c. Ngoài vi c duy trì c ng c gi ng ban u còn có tác d ng t o ra gi ng m i d. ơn gi n, d làm, áp d ng r ng rãi 113. ngư i, th d b i nào sau ây có th gây ch t giai o n h p t ? a. OX b. OY c. XXY d. XX 114. th c v t, nh ng th 3n ư c t o ra b ng cách: a. Dùng cônsixin tác ng tr c ti p lên cơ th th c v t b. Dùng cônsixin tác ng tr c ti p lên h p t c. Lai 2 cây b m 3n v i nhau d. Lai cây b m 2n v i 4n 115. t bi n ti n phôi là t bi n x y ra a. t bào sinh tinh b. t bào sinh tr ng c. nh ng l n nguyên phân u tiên (l n 1, 2, 3) c a h p t d. T bào xôma 116. c i m nào sau ây khác nhau gi a thư ng bi n và t bi n? a. Thư ng bi n di truy n. t bi n không di truy n b. Thư ng bi n không di truy n. t bi n di truy n c. Thư ng bi n x y ra không ng lo t. t bi n x y ra ng lo t d. Thư ng bi n có h i cho sinh v t. t bi n có l i cho sinh v t 117. Trong th c ti n ch n gi ng cây lúa, ngư i nông dân ã áp d ng phương pháp nào sau ây? a. Chon l c cá th nhi u l n b. Ch n l c cá th m t l n c. Ch n l c hàng lo t nhi u l n d. Ch n l c hàng lo t m t l n 118. Xét c u trúc di truy n c a các qu n th sau ây: P1 = 0,25AA + 0,5Aa + 0,25aa = 1. P2 = 0,36AA + 0,48Aa + 0,16aa = l. P3 = 070AA + 0,30Aa + 0,l0aa = 1. Qu n th nào ã cân b ng? a. P1, P2, P3 b. P1, P2 c. P2, P3 d. P1, P3 119. Phương pháp nghiên c u t bào là phương pháp: a. Theo dõi s di truy n c a tính tr ng qua nhi u th h xác nh quy lu t di truy n c a tính tr ng ó b. Theo dõi s di truy n c a tính tr ng qua nhi u th h xác nh các tính tr ng do t bi n gen c. Phân tích thành ph n c u trúc ADN xác nh v trí, ch c năng c a gen trên nhi m s c th d. Nghiên c u c u trúc hi n vi c a nhi m s c th phát hi n các b nh và d t t liên quan v i các t bi n nhi m s c th 120. t bi n gen tr i x y ra m t giao t qua th tinh s i vào h p t . tt bi n này s a. tr ng thái d h p và không bi u hi n trên ki u hình c a cơ th b. tr ng thái d h p và bi u hi n trên ki u hình c a cơ th c. tr ng thái ng h p tr i và bi u hi n trên ki u hình c a cơ th d. tr ng thái ng h p tr i và không bi u hi n trên ki u hình c a cơ th 121. Cơ s v t ch t ch y u c a s s ng g m 2 lo i h p ch t h u cơ là: a. Lipit và prôtêin b. Axit nuclêic và prôtêin c. Saccarit và lipit d. Axit nuclêic và lipit 122. N i dung thuy t ti n hóa c a Kimura là: a. Quá trình hình thành các nhóm phân lo i trên loài: Chi, h , b , l p, ngành b. Quá trình bi n i thành ph n ki u gen c a qu n th bao g m: Phát sinh t bi n, phát sinh t bi n qua giao ph i, ch n l c các t bi n có l i, cách li sinh s n gi a qu n th bi n i và qu n th g c c. S ti n hóa di n ra b ng s c ng c ng u nhiên các t bi n trung tính không liên quan gì n tác d ng c a ch n l c t nhiên d. Bao g m 2 m t song song v a tích lũy bi n d có l i v a ào th i bi n d có h i cho sinh v t 123. Vì sao loài ngư i s không bi n i thành m t loài nào khác? a. Vì i u ki n t nhiên hi n nay không gi ng i u ki n t nhiên trong l ch s b. Vì con ngư i không còn phát sinh t bi n c. Vì con ngư i không còn ch u tác ng c a các nhân t sinh h c d. Vì con ngư i có kh năng thích nghi m t cách ch ng v i m i i u kiên sinh thái a d ng, không ph thu c vào i u ki n t nhiên và cách li a lí 124. kh c ph c hi n tư ng b t th cơ th lai xa c a th c vât ngư i ta s d ng phương pháp a. Lai c i ti n b. Phương pháp nuôi c y mô c. Th ph n b ng ph n hoa h n h p c a nhi u loài d. Gây t bi n a b i ch n 125. Hi n tư ng ng qui tính tr ng là hi n tư ng: a. Có ki u hình tương t các nòi sinh v t cùng loài b. M t s nhóm sinh v t có ki u hình tương t nhưng thu c nh ng loài khác nhau, nh ng nhóm phân lo i khác nhau c. Ti n hóa di n ra theo hư ng phân li, t o thành nh ng nhóm khác nhau có chung ngu n g c d. Các nhóm phân lo i trên loài ã hình thành theo con ư ng phân li, m i nhóm b t ngu n t m t loài t tiên 126. Trong ch n gi ng th c v t, ngư i ta chi u tia phóng x v i cư ng , li u lư ng thích h p lên b ph n nào sau ây c a cây gây t bi n giao t ? a. H t khô b. H t n y m m c. H t ph n, b u nh y d. nh sinh trư ng c a thân 127. T t c các t h p gen trong qu n th t o nên: a. V n gen c a qu n th b. Ki u gen c a qu n th c. Ki u hình c a qu n th d. Tính c trưng trong v t ch t di truy c a loài 128. B nh b ch c u ác tính ngư i là do t bi n: a. 3 nhi m s c th c p 21 b. Nhi m s c th 13 – 15 c. M t o n c p nhi m s c th 21 ho c 22 d. 3 nhi m s c th 16 – 18 129. ng d ng t bi n nhân t o ngư i ta ã t o ư c gi ng lúa MT1 có c i m? a. Chín s m, thân th p, c ng cây, ch u phèn, năng su t tăng 15 n 25% so v i d ng g c b. Năng su t cao, ch ng b nh b c lá, kháng r y, ch t lư ng g o trung bình c. Chín s m, năng su t cao, không kháng r y, ch t lư ng g o cao, thân cao d. Năng su t cao, thân th p, không ch u phèn, không kháng r y 130. Tác nhân gây t bi n nào gây kích thích nhưng không gây lon hoá? a. Tia phóng x b. Tia t ngo ii c. S c nhi t d. 5-Brôm uraxin 131. T i vùng thư ng lưu sông Amour có nòi chim s ngô châu Âu và nòi chim s ngô Trung Qu c song song t n t i nhưng không có d ng lai. ây là giai o n chuy n t d ng nào sang loài m i? a. Nòi a lí b. Nòi sinh thái c. Nòi sinh h c d. Qu n th 132. Trong ch n gi ng hi n i, ngu n nguyên li u ch y u nh t ch n l c là: a. t bi n gen b. t bi n c u trúc NST c. t bi n s lư ng NST d. Bi n d t h p 133. i Trung sinh có 3 k theo th t t xưa n nay là: a. Tam i p – Giura – Ph n tr ng b. Tam i p – Ph n tr ng – Giura c. Ph n tr ng – Giura – Tam i p d. Giura – Ph n tr ng – Tam i p 134. Ưu th lai gi m d n qua các th h vì các th h sau: a. T l th d h p tăng, th ng h p gi m, các gen l n có h i ư c bi u hi n b. T l th d h p gi m, th ng h p tăng, các gen l n có h i ư c bi u hi n c. T l th d h p tăng, th ng h p gi m, các gen tr i có h i ư c bi u hi n d. T l th d h p gi m, th ng h p tăng, các gen tr i có h i ư c bi u hi n 135. cà chua 2n = 24, th tam b i có s nhi m s c th là a. 12 b. 24 c. 36 d. 48 136. thu c lá, c p gen aa qui nh kh năng ch u l nh t i 10oC, AA qui nh kh năng ch u nóng n 35oC, cây d h p Aa ch u ư c nhi t t 10oC n 35oC. c i m này ư c gi i thích b ng gi thuy t: a. V tác ng c a hi n tư ng tr i không hoàn toàn b. V tr ng thái d h p c. V tác ng c ng g p c a các gen tr i có l i d. Siêu tr i 137. Theo Lamac, nguyên nhân ti n hóa c a th c v t và ng v t b c th p là: a. Chúng có kh năng t bi n i dư i tác d ng c a ngo i c nh b. Do thay i t p quán ho t ng c. Do s bi n i các cơ quan b ph n tương ng d. Do ch n l c t nhiên thông qua các c tính bi n d và di truy n c a sinh vt 138. th c v t, trong t bào sinh dư ng có b NST 2n a nhân ôi nhưng thoi vô s c không hình thành, bô NST không phân li. N u hi n tư ng này x y ra l n nguyên phân u tiên c a h p t s t o thành a. Cơ th tam b i b. Cơ th t b i c. Cành cây (ngay ch t bi n) tam b i d. Cành cây (ngay ch t bi n) t b i 139. ơn v b bi n i trong gen t bi n là a. 1 ho c m t s c p nuclêôtit b. 1 ho c 1 s ADN c. 1 ho c m t s nhi m s c th d. 1 ho c m t s axit amin 140. Trong ch n gi ng th c v t, lai xa kèm theo ...... ã t o ra ư c nh ng gi ng lúa mì, khoai tây a b i, có s n lư ng cao, ch ng b nh gi i. i n vào ch tr ng (......) c m t nào dư i ây cho câu trên úng nghĩa? a. Ch n l c b. a b i hóa c. Lai c i ti n d. Gây t bi n 141. Nghiên c u t bào c a m t b nh nhân, ngư i ta phát hi n c p nhi m s c th 21 b m t o n. Trư ng h p trên là nguyên nhân c a b nh: a. B ch t ng b. Máu khó ông c. Ti u ư ng d. Ung thư máu 142. M t trong nh ng nguyên nhân nào sau ây gây t bi n nhân t o khó áp d ng cho ng v t? a. ng v t b c cao có h hô h p phát tri n, phan ng r t nh y b. ng v t b c cao có cơ quan sinh d c phát tri n, ph n ng r t nh y c. ng v t b c cao có h th n kinh phát tri n. ph n ng r t nh y d. ng v t b c cao có h tu n hoàn phát tri n, ph n ng r t nh y 143. t bi n nào sau ây gây h u qu ít nh t a. m t l c p nuclêôtit th 1 trong b ba mã hóa th l b. m t 1 c p nuclêôtit b ba mã hóa th 2 c. M t 3 c p nuclêôtit k ti p trong b ba mã hóa th 3 d. M t 3 c p nuclêôtit k ti p trong b ba mã hóa th 2 và 3 144. Lai xa ư c s d ng c bi t ph bi n trong ch n gi ng: a. Vi sinh v t b. Cây tr ng c. V t nuôi d. V t nuôi và cây tr ng 145. Nh ng bi n i ki u hình c a cùng 1 ki u gen, phát sinh trong quá trình phát tri n c a cá th dư i nh hư ng c a môi trư ng. Bi n i này là a. Bi n d t h p b. t bi n NST c. t bi n gen d. Thư ng bi n 146. Y u t nào sau ây là k t qu tác ng c a gi ng và k thu t s n xu t? a. Gi ng b. K thu t s n xu t c. Môi trư ng d. Năng su t 147. D t t nào ngư i di truy n do gen t bi n tr i? a. Câm i c b. Xương chi ng n c. S t môi d. B ch t ng 148. Dáng ng th ng c a ngư i ư c c ng c dư i tác d ng c a: a. Nhu c u trao i kinh nghi m b. Nhìn th y k thù t xa c. Vi c chuy n t i s ng trên cây xu ng m t t tr ng tr i d. i s ng t p th 149. Trong ch n gi ng th c v t, vi c chi u x thư ng không ư c th c hi n b ph n nào sau ây c a cây gây t bi n? a. H t khô b. H t n y m m c. R d. nh sinh trư ng c a thân 150. Lí do nào sau ây không ph i là h n ch c a Lamac? a. Chưa phân bi t ư c bi n d di truy n và bi n d không di truy n b. Chưa phân bi t ư c ngu n nguyên li u và ngu n nguyên li u ch y u c a ch n l c c. Chưa hi u ư c nguyên nhân phát sinh bi n d và cơ ch di truy n bi n d d. Chưa hi u rõ cơ ch tác d ng c a ngo i c nh và chon l c t nhiên 151. L ch s phát tri n c a sinh v t g n v i l ch s phát tri n c a: a. S ti n hóa hóa h c b. S ti n hóa sinh h c c. H p ch t h u cơ d. V Trái t 152. Trong công ngh sinh h c, i tư ng thư ng ư c s d ng làm s n xu t các s n ph m sinh h c là: a. Vi khu n b. Vi rút c. Th c khu n d. Plasmit 153. Thí d nào sau ây là thích nghi ki u gen? a. Con t c kè thay i màu s c theo n n môi trư ng b. Lá cây rau mác thay i theo môi trư ng c. M t s cây r ng lá vào mùa hè d. bư m Kalima khi u cánh x p l i gi ng như lá cây 154. Kĩ thu t c y gen dùng plasmit là th truy n g m m y khâu ch y u? a. 2 b. 3 c. 4 d. 5 155. K t lu n nào v m i quan h gi a ki u gen, môi trư ng và ki u hình trong quá trình phát tri n cơ th sau ây là úng? a. B m truy n cho con nh ng tính tr ng ã hình thành s n và di truy n 1 ki u gen b. B m không truy n cho con nhân tính tr ng ã hình thành s n và không di truy n ki u gen c. B m không truy n cho con nh ng tính tr ng ã hình thành s n và di truy n 1 ki u gen d. B m truy n cho con nh ng tính tr ng ã hình thành s n và không i truy n 1 ki u gen 156. i Nguyên sinh b t u cách nay bao lâu? a. 6200 tri u năm b. 2060 tri u năm c. 6020 tri u năm d. 2600 tri u năm 157. Cây nào sau ây n u t th ph n b t bu c qua nhi u th h thì chi u cao thân gi m d n, năng su t gi m, xu t hi n các d ng lùn b ch t ng a. B u b. Bí c. Ngô d. Lúa 158. Nguyên nhân gây ra thư ng bi n là do: a. S bi n i c a nhi m s c th b. Tác ng c a môi trư ng c. S bi n i trong ki u gen d. S tương tác gi a ki u gen v i môi trư ng 159. ru i gi m, hi n tư ng m t l i thành m t r t d t là do: a. 2 l n l p o n 16A trên nhi m s c th thư ng b. 3 l n l p o n 16A trên nhi m s c th thư ng c. 3 l n l p o n 16A trên nhi m s c th gi i tính X d. 2 l n l p o n 16A trên nhi m s c th gi i tính X 160. th , có th dùng hóa ch t nào sau ây tác ông lên tinh hoàn ho c bu ng tr ng gây t bi n? a. 5-Brôm uraxin b. Hydroxylamin (NH2OH) c. Nitrôzô metyl urê d. Cônsixin 161. Ng a cái 2n = 64 NST cho lai v i l a c 2n = 62 NST, sinh ra con la có b NST: a. n + n = 32 NST + 31 NST b. 4n = 126 NST c. 2n + 2n = 64 NST + 62 NST d. 3n = 93 NST 162. M t t bào và vi khu n F. coli sau 12 gi s t o ra: a. 16 t bào con b. 16 ngàn t bào con c. 16 tri u t bào con d. 16 t t bào con 163. Thích nghi ki u gen là: a. Khi thay i môi trư ng, th t bi n có th thay i giá tr thích nghi c a nó b. Ngo i c nh thay i làm thay i t p quán ho t ng ng v t c. S ph n ng c a c a cùng m t ki u gen thành nh ng ki u hình khác nhau d. S hình thành nh ng ki u gen qui nh nh ng tính tr ng và tính ch t c trưng cho t ng loài,t ng nòi trong loài 164. Th , ch n, cáo x l nh v mùa ông có b lông dày, màu tr ng l n v i tuy t, v mùa hè lông thưa và chuy n sang màu xám ho c vàng. S bi n i nào là a. Thư ng bi n b. t bi n nhi m s c th c. Bi n d t h p d. t bi n gen 165. Tình tr ng có h s di truy n cao thì tính tr ng ó ph thu c ch y u vào: a. Ki u hình b. Môi trư ng c. Tác ng c a con ngư i d. Ki u gen 166. Gi s trong m t qu n th giao ph i, bi t t n s tương i c a 2 alen A và a là: A/a = 0,8/0,2 thì t n s tương i A/a th h sau là: a. 0,8 b. 0,2 c. 4 d. 0,8/0,2 167. Phương pháp nghiên c u di truy n nào giúp phát hi n nguyên nhân c a h i ch ng ao ngư i? a. Phương pháp nghiên c u ph h b. Phương pháp nghiên c u tr ng sinh c. Phương pháp nghiên c u t bào d. Phương pháp nghiên c u di truy n h c tư v n 168. Theo acuyn, loài m i ư c hình thành như th nào? a. S di truy n các c tính thu ư c trong i cá th dư i các d ng c a ngo i c nh hay t p quán ho t ng b. S tích lũy các bi n d có l i, ào th i các bi n d có h i c. Loài m i hình thành t t qua nhi u d ng trung gian tương ng v i s thay i c a ngo i c nh d. Loài m i ư c hình thành t t qua nhi u d ng trung gian dư i tác d ng c a ch n l c t nhiên theo con ư ng phân li tính tr ng t 1 g c chung 169. Y u t nào sau ây qui nh năng su t cũ th c a gi ng trong gi i h n c a m c ph n ng do ki u gen qui nh a. b. c. d. Gi ng K thu t s n xu t Môi trư ng Năng su t 170. Cơ s di truy n h c c a lu t hôn nhân gia ình: C m k t hôn trong h hàng là: a. R i lo n quá trình phân li NST, gây h i ch ng ao b. R i loan quá trình phân li NST gi i tính gây các h i ch ng: OX, XXX XXY c. Th h sau xu t hi n các bi u hi nb t thư ng v trí tu d. Gen l n có h i tr ng thái ng h p bi u hi n ra ki u hình 171. h n ch b nh ái tháo ư ng gây nên do t bi n gen l n ngư i, ngư i ta dùng phương pháp: a. Tiêm insulin cho ngư i b nh b. Tiêm kháng sinh li u cao cho ngư i b nh c. Tiêm cho sinh s i huy t cho ngư i b nh d. Ph u thu t n i m ch cho ngư i b nh 172. Hóa ch t gây t bi n NST như: a. 5-Brôm uraxin b. Hydroxylamin (NH2OH) c. Êtyl metal sunfonat d. Cônsixin 173. Th t các giai o n chính trong kĩ thu t c y gen dùng plasmit là: a. T o ADN tái t h p – Tách ADN c a t bào cho - Chuy n ADN vào t bào nh n b. Tách ADN c a t bào nh n – T o ADN tái t h p – Chuy n ADN tái t h p vào t bào cho c. Tách ADN c a t bào cho – Chuy n ADN vào t bào nh n – T o ADN tái t hp d. Tách ADN c a t bào cho – T o ADN tái t h p – Chuy n ADN tái t h p vào t bào nh n 174. Dùng 1 gi ng cao s n c i t o gi ng có năng su t th p là m c ích c a phương pháp lai: a. Lai khác dòng b. Lai khác th và t o gi ng m i c. Lai khác loài d. Lai c i ti n gi ng 175. t bi n a bôi ph bi n : a. ng v t và th c v t b. Vi sinh v t c. Th c v t d. ng v t 176. Cơ th lai xa thư ng không có kh năng: a. S ng b. Sinh s n c. Sinh trư ng d. Kháng r y 177. ngư i, các h i ch ng do t bi n d b i trên c p nhi m s c th gi i tính ư c phát hi n nh phương pháp nào? a. Nh phương pháp nghiên c u tr ng sinh cùng tr ng b. Nh phương pháp nghiên c u ph h c. Nh phương pháp nghiên c u tr ng sinh khác tr ng d. Nh phương pháp nghiên c u t bào 178. M t nam thanh niên b nh mù màu có m t em trai sinh ôi bình thư ng cùng nhóm máu. C p sinh ôi này là cùng tr ng hay khác tr ng, vì sao? a. B nh mù màu do gen qui nh, c p sinh ôi có 1 ngư i bình thư ng và 1 ngư i m c b nh, ch ng t h khác nhau v ki u gen nên c p sinh ôi này là khác tr ng b. C p sinh ôi trên có cùng gi i tính và nhóm máu t c có cùng ki u gen, ch ng t ây là c p sinh ôi cùng tr ng c. C p sinh ôi trên có cùng nhóm máu t c có cùng ki u gen, ch ng t ây là c p sinh ôi cùng tr ng d. C p sinh ôi trên có cùng gi i tính t c có cùng ki u gen, ch ng t ây là c p sinh ôi cùng tr ng 179. Các nguyên nhân bên trong t bào gây t bi n gen như: a. Tia phóng x , tia t ngo i, s c nhi t, 5-brôm uraxin, etylmetal sunfonat,… b. tác nhân lí hoc c. tác nhân lí h c, hóa h c và nh ng r i lo n trong quá trình sinh lí d. r i lo n trong quá trình sinh lí, hóa sinh c a t bào 180. t bi n gen làm tăng s bông trên khóm, tăng s h t trên bông lúa Trân Châu lùn là t bi n a. có l i cho sinh v t b. có h i cho sinh v t c. trung tính cho sinh v t d. có l i, ho c có h i, ho c trung tính cho sinh v t 181. ng v t, khi giao ph i gi a các con có chung b m , ho c gi a b m v i con cái c a chúng thì th h con cháu có hi n tư ng: a. Thoái hóa b. Cơ th suy y u c. Năng su t gil m d. Quái thai 182. Khâu th 3 trong k thu t c y gen là: a. Chuy n ADN tái t h p vào t bào cho và t o i u ki n cho gen ã ghép ư c bi u hi n b. Chuy n ADN tái t h p vào t bào nh n và t o i u ki n cho gen ã ghép ư c bi u hi n c. Chuy n plasmit vào t bào cho và tao i u ki n cho plasmit ư c bi u hi n d. Chuy n plasmit vào t bào nh n và t o i u ki n cho plasmit ư c bi u hi n 183. Lai gi ng lúa X1 v i gi ng lúa CN2 ư c gi ng lúa m i VX-83 có c tính: Năng su t cao, ch ng b nh b c lá, ng n ngày, ch t lư ng g o cao, kháng r y, ... ây là phương pháp lai: a. Lai khác dòng b. Lai khác th và t o gi ng m i c. Lai khác loài d. Lai c i ti n gi ng 184. Năng su t c a m t gi ng ph thuôc vào: a. c tính c a gi ng b. Bi n pháp k thu t ang s d ng c. Ch dinh dư ng d. K t qu tác ng c a kĩ thu t s n su t vào gi ng 185. Cá m p, ngư long, cá voi có nh ng c i m gi ng nhau là a. S s ng chung trong môi trư ng nư c bi n b. Ngu n th c ăn gi ng nhau c. S ng qui tính tr ng d. T ch c ngày càng cao 186. M t trong các b nh và d t t di truy n ngư i do t bi n a. Lùn b. Da b ch t ng c. Mù màu , l c d. Ung thư máu 187. M t trong nh ng lí do nào sau ây cho bi t a s t bi n là có h i nhưng l i xem là nguyên li u ti n hóa? a. Ngo i c nh thay i làm cho t bi n thay i theo b. Giá tr thích nghi c a m t t bi n có th thay i tùy t h p c. t bi n thư ng có h i, nhưng ph n l n t bi n gen là gen tr i d. t bi n c p phân t ch là t bi n trung tính 188. Lai xa ư c s d ng ph bi n trong ch n gi ng cây tr ng sinh s n sinh dư ng là do: a. H t ph n c a loài này có th n y m m trên vòi nh y c a loài kia b. Có th kh c ph c hi n tư ng b t th b ng phương pháp gây a b i ch n c. Có th duy trì nhưng c tính t t c a cây lai F1 qua sinh s n sinh dư ng d. Cây tr ng a s là lư ng tính 189. S l p o n NST x y ra vào kỳ u c a gi m phân I là do: a. Hi n tư ng ti p h p và trao i chéo bình thư ng gi a 2 trong 4 crômatit c a c p tương ng b. Hi n tư ng tái k t h p c a NST nào ó v i o n nhi m s c th b t c. Hi n tư ng t nhân ôi b t bình thư ng c a o n NST ó d. Hi n tư ng ti p h p l ch và trao i chéo không c n gi a 2 trong 4 crômatit c a c p tương ng 190. Ngư i b ung thư máu thu c d ng nào c a t bi n c u trúc NST a. L p o n b. M t oan c. Chuy n o n d. o on 191. Ngày nay, s s ng không th ư c hình thành t ch t vô cơ theo phương th c hóa h c ư c n a vì: a. Thi u prôtêin và axit nuclêic trong t nhiên b. Thi u i u ki n t nhiên như th i nguyên th y c a Trái t ho c ch t h u cơ ư c t o thành ngoài cơ th s ng s b vi khu n phân h y c. S s ng ch hình thành theo phương th c sinh h c trong cơ th s ng d. Thi u côaxecva trong t nhiên 192. Tôm ba lá là sinh v t xu t hi n k : a. Cambri b. Xilua c. Pecmơ d. êvôn 193. Trong k thu t c y gen ngư i ta thư ng dùng i tư ng nào làm th truy n? a. Plasmit b. X khu n c. E. Coli d. Vi khu n 194. Ngư i m tu i 35 n 40 sinh con b h i ch ng ao có xác xu t cao vì a. T bào sinh giao t b lão hóa, s phân li các NST b r i lo n b. T bào sinh giao t b lão hóa, s phân li c p NST 23 b r i lo n c. T bào sinh giao t b lão hóa, s phân li c p NST 21 b r i lo n d. Gen ã l p trình s n 195. Bi n i nào sau ây là thư ng bi n ngư i? a. Thi u máu do b ch c u ác tính b. Thi u máu do h ng c u hình li m c. Ngư i t ng b ng lên mi n núi có s lư ng h ng c u tăng d. Gi m h ng c u do b nh s t rét 196. Tác nhân gây t bi n nào gây kích thích và ion hoá các nguyên t khi chúng i xuyên qua các mô s ng? a. Tia phóng x b. Tia t ngo i c. S c nhi t d. 5-Brôm uraxin 197. ng v t lên c n u tiên là: a. ch, nhái b. Bò sát c. Nh n d. Lư ng cư u c ng 198. Th a b i ít g p ng v t là do: a. a s các ng v t không có kh năng sinh s n sinh dư ng b. ng v t không t o ư c giao t có kh năng s ng và th tinh c. Trong thiên nhiên ng v t ít khi b t bi n hơn so v i th c v t d. Cơ ch xác nh gi i tính b r i lo n nh hư ng n qúa trình sinh s n 199. K thu t di truy n là k thu t thao tác a. Trên b NST c a t bào vi khu n b. Trên b NST c a vi rút c. Trên v t li u di truy n m c t bào d. Trên v t li u di truy n m c t bào phân t 200. Phương pháp nào giúp xác nh h s di truy n c a m t s tính tr ng ngư i? a. Phương pháp nghiên c u ph h b. Phương pháp xét nghi m lâm sàng c. Phương pháp nghiên c u tr ng sinh d. Phương pháp nghiên c u t bào h c 201. Thư ng bi n là nh ng bi n i: a. V c u trúc và s lư ng c a nhi m s c th b. Trong v t ch t di truy n c. Trong c u trúc c a gen d. V ki u hình c a cùng m t ki u gen 202. Bi n i trong dãy nuclêôtit c a gen c u trúc s d n t i a. bi n i trong c u trúc c a phân t prôtêin tương ng và cu i cùng d n n bi n i trong c u trúc c a mARN b. bi n i trong c u trúc c a phân t prôtêin tương ng và cu i cùng d n n bi n i trong c u trúc c a tARN c. bi n i trong c u trúc c a mARN và cu i cùng d n n bi n i trong c u trúc c a phân t Protein tương ng d. bi n i trong c u trúc c a tARN và cu i cùng d n n bi n i trong c u trúc c a phân t protein tương ng 203. Dung d ch cônxisin 0,1% - 0.2% khi th m vào mô ang phân bào s a. C n tr s hình thành thoi vô s c làm cho NST nhân i nhưng không phân li b. T o thành thoi vô s c làm cho NST nhân ôi và phân li c. Gây t bi n c u trúc NST d. C n tr t bào tr i quac ác kì c a phân bào 204. R i lo n cơ ch t nhân ôi ADN làm phát sinh a. t bi n gen b. t bi n s lư ng nhi m s c th c. t bi n c u trúc nhi m s c th d. t bi n nhi m s c th 205. Tiêu chu n phân bi t nào là quan tr ng nh t phân bi t các loài vi khu n có quan h thân thu c? a. Tiêu chu n hình thái b. Tiêu chu n a lí, sinh thái c. Tiêu chu n sinh lí, hóa sinh d. Tiêu chu n di truy n 206. xác nh tính tr ng nào ó do gen quy t nh là ch y u, tính tr ng nào ch u nh hư ng nhi u c a môi trư ng, ngư i ta dùng phương pháp: a. Nghiên c u t bào b. Nghiên c u tr ng sinh cùng tr ng c. Nghiên c u tr ng sinh khác tr ng d. Nghiên c u ph h 207. Trong ch n gi ng, ngư i ta dùng phương pháp t th ph n b t bu c ho c giao ph i c n huy t nh m m c ích: a. C ng c tính tr ng mong mu n, t o dòng thu n lo i b gen x u ho c chu n b lai khác dòng b. T o ra các cá th có m c d h p t cao, s d ng ưu th lai c. H n ch hi n tư ng thoái hóa gi ng d. C i t o gi ng 208. Cơ ch hình thành b nhi m s c th tam b i a. Do t bi n d b i trên c p nhi m s c th gi i tính b. Do t n a b i cơ th 2n c. Do s th tinh c a giao t 2n v i giao t n d. Do r i lo n cơ ch nguyên phân c a m t t bào lư ng b i 209. M c tiêu c a phương pháp lai kinh t là gì? a. T o con lai F1 có ưu th lai cao làm s n ph m mà l i ít t n th c ăn b. C i ti n gi ng l y ưu th lai c. T o ra gi ng m i có ưu th lai cao d. Duy trì ưu th lai trong s n xu t 210. Vai trò c a ch n l c t nhiên theo quan ni m c a Kimura là: a. C ng c các t bi n trung tính b. Gi l i t bi n có l i, ào th i các t bi n có h i c. Gi l i t bi n có l i d. ào th i các t bi n có h i 211. Qu n th là m t nhóm cá th ......, cùng sinh s ng trong m t kho ng không gian nh t nh, trong ó các cá th giao ph i t do v i nhau sinh con có kh năng sinh s n. Hãy i n vào ch tr ng (...... ) c m t nào sau ây cho câu trên úng nghĩa? a. Cùng loài b. Khác 1oài c. cùng chi d. Khác chi 212. Trong m t qu n th giao ph i, bi t thành ph n k u gen th h P là: 0,50AA + 0,40Aa + 0,l0aa = l thì thành ph n ki u gen th h F1 là: a. 0,25AA + 0,50Aa + 0,25aa b. 0,50AA + 0,40Aa + 0,l0aa c. 0,49AA + 0,42Aa + 0,09aa d. 0,42AA + 0,49Aa + 0,09aa 213. Giai o n ti n hóa hóa h c t các ch t vô cơ ã hình thành các ch t h u cơ ơn gi n r i ph c t p là nh : a. S xu t hi n cơ ch t sao chép b. Tác ng c a các enzim và nhi t c. Tác d ng c a các ngu n năng lư ng t nhiên (b c x nhi t, tia t ngo i, ...) d. Các cơn mưa kéo dài hàng ngàn năm 214. Khâu th 1 trong k thu t c y gen là a. Tách ADN trong NST c a t bào cho và c t o n ADN nh ng i m xác nh trong NST c a t bào cho b. Tách plasmit ra kh i t bào vi khu n và c t ADN vòng c a plasmit c. Tách ADN trong NST c a t bào cho và tách plasmit ra kh i t bào vi khu n d. Tách ADN trong NST c a t bào cho c t ADN vòng c a plasmit. N i o n ADN vào plasmit t o ADN tái t h p 215. N i cung c a ch n l c nhân t o là: a. Hình thành nòi m i, th m i b. Hình thành loài m i c. G m 2 m t song song: V a gi l i nh ng bi n d có l i cho cơn ngư i, v a ào th i nh ng bi n d không có l i cho con ngư i d. G m 2 m t song song: V a tích lũy nh ng bi n có l i cho sinh v t, v a ào th i nh ng bi n không có l i cho sinh v t 216. t bi n gen là ...... cho qúa trình ch n l c tư nhiên i n vào ch tr ng (......) t nào dư i ây cho câu trên úng nghĩa a. . ngu n nguyên li u b. ngu n nguyên li u ch y u c. ngu n nguyên li u th y u d. ngu n nguyên li u phong phú 217. Nh ng ngư i m c h i ch ng Claiphentơ có s lư ng nhi m s c th là: a. 45, c p gi i tính XO b. 45, c p gi i tính YO c. 47, c p gi i tính XXX d. 47, c p gi i tính XXY 218. B nh máu khó ông ngư i do gen l n qui nh n m trên nhi m s c th nào? a. NST th 21 b. NST th 23 c. NST gi i tính Y d. NST gi i tính X 219. t bi n thay th m t c p nuclêôtit trong gen c u trúc (không nh hư ng b ba m u và k t thúc) s nh hư ng n a. l axit amin trong chu i polypeptit b. 2 axit amin trong chu i polypeptit c. 3 axit amin trong chu i pôlypeptit d. 4 axit amin trong chu i polypeptit 220. C i c (Raphanus sativus) 2n = 18 NST cho giao ph n v i c i b p (Brassica oleracea) 2n = 18 NST, ư c c i lai F1 có b NST: a. n + n = 9 NST + 9 NST b. 4n = 126 NST c. 2n + 2n = 64 NST + 62 NST d. 3n = 93 NST 221. c i m nào sau ây khác nhau gi a thư ng bi n và t bi n? a. Thư ng bi n là ngu n nguyên li u cho ch n gi ng và ti n hóa. t bi n có ý nghĩa quan tr ng trong ch n gi ng và ti n hóa b. Thư ng bi n là ngu n nguyên li u ch y u cho ch n gi ng và ti n hóa. t bi n là ngu n nguyên li u cho ch n gi ng và ti n hóa c. Thư ng bi n có ý nghĩa quan tr ng trong ch n gil ng và ti n hóa. t bi n là ngu n nguyên li u cho ch n gi ng và ti n hóa d. Thư ng bi n ít có ý nghĩa quan tr ng trong ch n gi ng và ti n hóa. t bi n là ngu n nguyên li u cho ch n gi ng và ti n hóa 222. T o ra vô s các bi n d t h p cung c p ngu n nguyên li u th c p cho quá trình ch n l c t nhiên là vai trò c a nhân t nào trong quá trình hình thành c di m thích nghi? a. Quá trình t bi n b. Quá trình giao ph i c. Quá trình ch n l c t nhiên d. Quá trình t bi n, quá trình giao ph i và quá trình ch n l c t nhiên 223. Hình thành loài b ng con ư ng lai xa và a b i hóa là phương th c thư ng g p : a. Th c v t b. ng v t c. ng v t ít di ng d. ng v t kísinh 224. cây giao ph n, n u i u (I0) có t l th d h p 100%, sau khi t th ph n b t bu c qua các th h thì I3 có t l th ng h p l n là: a. 75% b. 50% c. 37,5% d. 25% 225. Trong qu n th giao ph i, thành ph n ki u gen P và F1 có th khác nhau (do qu n th chưa cân b ng) s làm cho: a. T n s tương i c a các alen thay i qua các th h b. T n s tương i c a các alen không thay i qua các th h c. T l ki u hình P và F1 v n gi ng nhau d. Thành ph n ki u gen F2 khác F1 226. cây tr ng, ngư i ta s d ng phương pháp gây t bi n nhân t o nào gây t bi n cành cây? a. Ngâm h t khô trong dung d ch hóa ch t có n ng thích h p b. Ngâm h t n y m m trong dung d ch hóa ch t có n ng thích h p c. Tiêm dung d ch có n ng thích h p vào b u nh y d. Qu n bông có t m dung d ch hóa ch t vào nh sinh trư ng c a thân 227. th c v t, trong t bào sinh dư ng có b NST 2n a nhân ôi nhưng thoi vô s c không hình thành, b NST không phân li. N u hi n tư ng này x y ra nh sinh trư ng c a 1 cành cây s t o thành a. Cơ th tam b i b. Cơ th t b i c. Cành cây (ngay ch t bi n) tam b i d. Cành cây (ngay ch t bi n) t b i 228. Th ba nhi m kép ư c hình thành t s th tinh c a: a. Giao t 2n v i giao t n b. Giao t n + 1 + 1 v i giao t 2n c. Giao t n + 1 v i giao t 2n d. Giao t n + 1 v i giao t n – 1 229. M c ph n ng hep là a. Nh ng bi n i ki u hình c a cùng 1 ki u gen, phát sinh trong quá trình phát tri n cá th dư i nh hư ng c a môi trư ng b. Gi l h n thư ng bi n c a 1 ki u gen trư c nh ng i u ki n môi trư ng khác nhau c. Nh ng tính tr ng d dàng thay i theo nh hư ngg c a i u ki n s ng d. Nh ng tính tr ng ít thay i theo nh hư ng c a i u ki n s ng 230. lúa i m ch, t bi n làm tăng ho t tính amylaza là d ng: a. L p o n b. M t o n c. Chuy n o n d. o on 231. Có gi ng t t mà không nuôi tr ng úng yêu c u k thu t thì: a. Năng su t v n cao b. Không phát huy h t nãng su t c a gi ng c. Năng su t s th p d. Năng su t t min n max 232. Nhân t chính chi ph i quá trình phát sinh loài ngư i giai o n vư n ngư i hóa th ch là: a. Lao ng, ti ng nói, tư duy b. Phát sinh nhi u ch t phóng x c. Ch t o và s d ng công c lao ng d. Quá trình bi n d , giao ph i và ch n l c t nhiên 233. ADN c a plasmit có c i m: a. D ng xo n kép ch a t 8000 n 200000 c p nuclêôtit b. D ng xo n kép ch a t vài ch c ngàn n vài tri u c p nuclêôtit c. D ng vòng ch a t 8000 n 200000 c p nuclêôtit d. D ng vòng ch a t vài ch c ngàn n vài tri u c p nuclêôtit 234. Trong t bào nh n, plasmit mang ADN tái t h p có kh năng t n t i và ...... c l p v i ADN c a NST. i n vào ch tr ng (......) c m t nào dư i ây cho câu trên úng nghĩa? a. T h y b. T h p c. T nhân ôi d. Gi i mã 235. Hóa ch t nào sau ây khi th m vào t bào s làm thay th c p G-X thành T-A ho c X-G? a. 5-Brôm uraxin b. Hydroxylamin (NH2OH) c. Êtyl metal sunfonat d. Cônsixin 236. Thành t u c a kĩ thu t di truy n là: a. T o t bi n gen là ngu n nguyên li u ch y u cho ch n gi ng b. T o t bi n là ngu n nguyên li u cho ch n gi ng c. Tăng cư ng bi n d t h p d. S n xu t trên qui mô công nghi p các s n ph m sinh h c nh vi khu n 237. Y u t nào sau ây qui nh gi i h n c a năng su t c a gi ng (t min n max) a. Gi ng b. K thu t s n xu t c. Môi trư ng d. Năng su t 238. t bi n thêm 1 căp nuclêôtit trong gen c u trúc (không nh hư ng b ba m u và k t thúc) s làm a. m t m t b ba mã hóa trên gen, do ó lám m t 1 axit aimn tương ng b. thêm môt b ba mã hóa trên gen, do ó làm thêm 1 axit amin tương ng c. thay i các b ba mã hóa trên gen do ó làm thay i các axit amin tương ng d. thay i các b ba mã hóa trên gen t i m x y ra t bi n cho n cu i gen, do ó làm thay i các ait amin tương ng 239. Tác nhân gây t bi n nào làm cho cơ ch n i cân b ng c a cơ th không kh i ng k p, gây ch n thương trong b máy di truy n? a. Tia phóng x b. Tia t ngo i c. S c nhi t d. 5-Brôm uraxin 240. Lai c i c (2n = 18 NST) v i c i b p (2n = 18 NST). C i lai F1 ư c t b i nên có b NST: a. n + n = 9 NST + 9 NST b. 4n = 26 NST c. 2n + 2n = 18 NST + 18NST d. 3n = 93 NST 241. Kh năng ph n ng c a cơ th sinh v t trư c nh ng thay i c a môi trư ng do y u t nào qui nh? a. i u ki n môi trư ng b. Ki u gen c a cơ th c. Ki u hình c a cơ th d. Tác ng c a con ngư i 242. Thuy t ti n hóa t ng h p ư c hình thành vào: a. u th k XX b. Trong th p niên 30 c a th k XX c. Trong các th p niên 30 n 50 c a th k XX d. Trong th p niên 70 c a th k XX 243. Chim s ngô n và chim s ngô Trung Qu c ư c hình thành nh : a. Cách li a lí b. Cách li sinh thái c. Cách li a lí và sinh thái d. Cách li sinh s n và cách li di truy n 244. V t ch t vô cơ khác v t ch t h u cơ th hi n t c p : a. Phân t b. T bào c. Cá th d. Qu n th 245. Vai trò c a plasmit trong k thu t di truy n là gì? a. Làm th truy n gen b. K t n i vào ADN t bào nh n c. Truy n thông tin di truy n d. Lưu gi thông tin di truy n 246. Lai xa làm xu t hi n nh ng tính tr ng m i mà lai cùng loài không th c hi n ư c vì: a. S d ng ngu n gen ngoài nhân b. K t h p nh ng tính tr ng t t c a b m c. Do k t h p ư c h gen c a các sinh v t cách xa nhau trong h th ng phân lo i d. H n ch ư c s tác ng c a các y u t có h i 247. Giao ph i c n huy t còn g i là: a. Giao ph n b. t th ph n c. Lai Gi ng d. Giao ph i g n 248. Trong chăn nuôi, bi t h s di truy n v s n lư ng tr ng c a gà Lơgo: 9% - 22%, suy ra s n lư ng tr ng c a gà Lơgo: a. Ph thu c vào th c ăn: 9% - 22% b. Ph thu c vào gi ng: 78% - 91% và th c ăn: 9% - 22% c. Ph thu c vào gi ng: 78% - 91% d. Ph thu c vào gi ng: 9% - 22% 249. Thí d nào sau ây là m c ph n ng h p? a. S n lư ng s a c a bò nh hư ng nhi u theo i u kiên chăm sóc và th c ăn b. T l bơ trong s a ít thay i theo i u kiên chăm sóc và th c ăn c. S h t lúa trên bông thay i nhi u theo i u ki n nuôi tr ng và môi trư ng t nhiên d. S lư ng tr ng c a gà lơgo thay i nhi u theo i u ki n chăm sóc và th c ăn 250. S di truy n v tính tr ng màu da ngư i ư c nghiên c u d a trên phương pháp a. Nghiên c u t bào b. Nghiên c u ph h c. Nghiên c u tr ng sinh d. Nghiên c u nh hư ng c a môi trư ng lên ki u gen ...
View Full Document

This note was uploaded on 06/15/2011 for the course METROPOLIT gep 101 taught by Professor Hakansukur during the Spring '10 term at Bahcesehir University.

Ask a homework question - tutors are online