{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

250_cau_trac_nghiem_sinh_hoc_4563_76744864

250_cau_trac_nghiem_sinh_hoc_4563_76744864 - 1 Trong k thu...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1. Trong kỹ thu t c y gen ng ườ i ta dùng vi khu n E. coli m t ế bào nh n vì: a. Vi khu n này sinh s n r t nhanh b. S l ượ ng cá th nhi u c. D làm d. C u t o c ơ th ể đơ n gi n 2. NST bình th ườ ng NST bị độ t bi ế n A B C D E x F G H M N O C D E x F G H M N O P Q x R A B P Q x R Độ t bi ế n trên thu c d ng gì? a. L p đ o n NST b. Chuy n đoạ n NST t ươ ng h c. Chuy n đ o n NST không t ươ ng h d. Chuy n đ o n trên 1 NST 3. Độ t bi ế n m t 1c p nuclêotit trong gen c u trúc (không nh h ưở ng b ba m đầ u và k ế t thúc) s làm a. m t m t b ba mã hóa trên gen, do đ ó làm m t 1 axit amin t ươ ng ng b. thêm m t b ba mã hóa trên gen, do đ ó làm thêm 1 axit amin t ươ ng ng c. thay đổ i các b ba mã hóa trên gen, do đ ó làm thay đổ i các axit amin t ươ ng ng d. thay đổ i các b ba mã hóa trên gen t đ i m x y ra độ t bi ế n cho đế n cu i gen, do đ ó làm thay đố i các axit amin t ươ ng ng 4. Độ ng v t có vú xu t hi n vào k : a. Than đá b. Pecm ơ c. Tam đ i p d. Giura 5. Vai trò c a ch n l c nhân t o là: a. Hình thành nòi m i, th m i b. Hình thành loài m i c. Độ ng l c ti ế n hóa c a v t nuôi và các th cây tr ng d. Độ ng l c ti ế n hóa c a sinh gi i 6. Trong ch n gi ng gia súc, ph ươ ng pháp nào đ em lạ i hi u qu cao? a. Ch n l c hàng loạ t m t l n b. Ch n l c cá th k ế t h p v i ki m tra ki u gen c. Ch n lọ c cá th m t l n d. Ch n l c ng lo t nhi u l n 7. Tiêu chu n phân bi t nào là quan tr ng nh t để phân bi t 2 loài giao ph i có quan h thân thu c? a. Tiêu chu n hình thái b. Tiêu chu n đị a lí, sinh thái c. Tiêu chu n sinh lí, hóa sinh d. Tiêu chu n di truy n 8. Trong ch n gi ng cây tr ng, ng ườ i ta t o ra cây d ươ ng li u 3n nh m thu hoạ ch a. b. G
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
c. Qu d. C 9. Tr ườ ng h p o sau đ ây gây bi ế n đổ i nhil u nh t trong thành ph n c u trúc c a phân t protêin t ươ ng ng do gen độ t bi ế n t ng h p? (không nh h ưở ng b ba m đầ u k ế t thú c) a. m t ba c p nuclêôtit trong m t b ba hóa b. thay th ế m t c p nuclêôtit c. m t m t c p nuclêôtit d. đả o v trí gi a 2 c p nuclêôtit k ế nhau
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}