05_Skuljevic - Pregledni rad UDK 1 (091) Primljeno 01. 07....

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Pregledni rad UDK 1 (091) Primljeno 01. 07. 2007. Željko Škuljević Univerzitet u Zenici, Fakultetska 3, BiH-72000 Zenica [email protected] Mapa mediteranskog kirenaizma Mladim slušateljima, studentima Odsjeka za filozofiju Sveučilišta u Splitu: …tko želi da živi pravim životom mora svojim najvećim strastima pustiti na volju da jačaju, ne obuz- davajući ih… Platon, Gorgija 491E Sažetak Više začuđuje da je Aristip, koji se smatra rodonačelnikom kirenskog hedonizma, sokrato- vac, nego činjenica da je rodom iz mediteranske Kirene. Grad u kome je rođen, osnovali su nekoliko stoljeća prije grčki koloni, koji su došli s otoka Tere. Po Pindaru, njegova je porodica bila najbogatija i najuzvišenijeg roda u cijeloj Libiji, čime se objašnjava činjenica što je budući hedonist, od malena, bio naviknut na život u raskoši. Nikada ga nisu smatrali sokratovcem u pravom smislu te riječi (Platon ga nije podnosio, Ksenofont ga je mrzio, Es- hin se neprestano svađao s njim, Diogen ga je smatrao neprijateljem vrline), što će biti ra- zlogom spora među Sokratovim sljedbenicima. Svijet čulne realnosti kojem je on pripadao, s jedne strane, te Platonov idealni, s druge, implicira pitanje Sokratova izvornog učenja: hedonistički, kirenski ili onaj platonizirani Sokrat, kako sugerira najveći broj istraživača? Ključne riječi Aristip, kirenaizam, Mediteran Više začuđuje da je Aristip, koji se smatra rodonačelnikom kirenskog hedo- nizma, sokratovac, nego činjenica da je rodom iz mediteranske Kirene. 1 Grad u kome je rođen, osnovali su nekoliko stoljeća prije grčki koloni, koji su došli 1 Kirena (grč. Kyrene ), glavni grad antičke Ki- renaike u sjevernoj Africi. Oko 630. g.pr.n.e., osnovali su je dorski Grci; od IV st. pod vla- šćuAleksandra Velikog, Ptolomejevića, zatim Rimljana, Arapa i Turaka, te pod talijanskom upravom; od 1951. godine u sklopu Libije. Veliki broj grčkih i helenističkih arhitekton- skih spomenika uništen je u prvoj četvrtini II. stoljeća. Novogradnjama, adaptacijama i restauracijama za cara Hadrijana, Kirena je dobila nov izgled. Među urbanističkim kom- pleksima ističu se agora, Apolonovo svetište i akropola. Arheološka iskapanja, osobito od 1924. i dalje, otkrila su unutar i izvan tih kompleksa niz spomenika: terme, teatar (ka- snije pretvoren u amfiteatar),Artemidin i Zeu- sov hram, male hramove Hekate i Dioskura, hipetralni Demetrin hram, trijemove, oltare i dr. Izvan gradskih zidova nalazi se nekro - pola s grobnicama isklesanim u stijeni. Među skulpturama iz Kirene posebno mjesto zauzi- maju arhajske kore i kurosi, monumentalna Zeusova glava i »Kirenska Venera«. Također je bila centar čuvene keramičke proizvodnje ( kirenske vaze ).
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
FILOZOFSKA ISTRAŽIVANJA 107 God. 27 (2007) Sv. 3 (551–557) Ž. Škuljević, Mapa mediteranskog kirena- izma 552 s otoka Tere. 2
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 06/17/2011 for the course HISTORY 11 taught by Professor Abualyouser during the Spring '11 term at Ain Shams University.

Page1 / 7

05_Skuljevic - Pregledni rad UDK 1 (091) Primljeno 01. 07....

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online