{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

2010746186_FatihTASKIN - F atih TA K I N 2010746186 Soru1 A...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Fatih TA KIN - 2010746186 Ş Soru 1 A) Herhangi bir getiri limiti getirmeden IMKB 100’nin pozitif performansına  dayalı bir korumalı fon tasarlanırsa Kaan ve Selin’in  MKB’nin getirisine İ   y ü zde ka ç  oranda katılım sa larlar? ğ Katılım Oranı: IMKB100’e ayrılan yatırım/IMKB100 spot IMKB100’e ayrılan oran= 100 – 92.16 = 7.84 Katılım Oranı=7.84/62.389=0.123= %12.5 B) Selin  MKB’nin %30  ü zerine de er kazanma ihtimalinin d ü ü k oldu unu İ ğ ş ğ   d ü ü n ü r ve  MKB’nin katılım  ö ncesi getirisini  %30 ile sınırlandırıp ş İ   katılım oranını arttırmak ister. Bunun i ç in korumalı fonun nasıl  tasarlanması gerekir ve fonun katılım oranın ka ç a y ü kseltilebilir? Call Alımı katılımı= opsiyona ayrılacak kaynak/opsiyon fiyatı Opsiyona ayrılacak miktar= 100 – 92.16=7.84 Opsiyon fiyatı= 62.389*0.14= 8,734 Call Alımı Katılımı= 7.84/= 8,734 %30 artı ta kazanılan de er:0.89*30=0.267 ş ğ C) Kaan ve Selin korumalı fonu aldıktan 6 ay sonra  MKB100 % 4.00 y ü kselir İ   ve Kaan fondan  ç ıkmak ister. Selin ise anaparalarında kayba  u rayacaklarını d ü ü n ü r. Erken  ç ıkı  komisyonun olmadı ı bir ortamda ğ ş ş ğ   Selin’in  ç ekindi i gibi  MKB’nin 6 ayda % 4.00  ç ıktı ı bir ortamda ğ İ ğ   anapara kaybı olabilir mi, tartı ınız. ş 6 ayda  ç
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 3

2010746186_FatihTASKIN - F atih TA K I N 2010746186 Soru1 A...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online