{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

SNG - Analysis - http/www.analysis.com.vn Chuyn vin phn tch...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Chuyên viên phân tích: Võ Hoàng Trinh http://www.analysis.com.vn ĐT: 0907 096 411 Công ty cổ phần Sông Đà 10.1– SNG (HNX) Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng các công trình ngầm và dịch vụ dưới lòng đất; Xây dựng công trình thuỷ điện, thuỷ lợi, giao thông và xây dựng công trình khác; Xây dựng công trình công nghiệp, công trình công cộng, nhà ở; Khai thác mỏ và chế biến khoáng sản; Tư vấn xây dựng; Trang trí nội thất; Sản xuất, kinh doanh vật tư, vật liệu xây dựng; cấu kiện bê tông; Sản xuất, kinh doanh phụ tùng, phụ kiện bằng kim loại phục vụ xây dựng; Sửa chữa cơ khí, ô tô, xe máy; Xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị phụ tùng cơ giới và công nghệ xây dựng; Dữ liệu báo cáo tài chính dùng trong trong bài phân tích này được lấy từ nguồn tin cậy và đã được kiểm chứng gồm báo cáo tài chính năm 2009, quý 1/2010, quý 2/2010 và quý 3/2010 Khuyến cáo: báo cáo này được tác giả thực hiện độc lập, khách quan dựa trên mối quan hệ
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

SNG - Analysis - http/www.analysis.com.vn Chuyn vin phn tch...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online