20100223135022BBC_220210_SBBS

20100223135022BBC_220210_SBBS - COMPANY UPDATE Công Ty Ch...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: COMPANY UPDATE Công Ty Ch ứ ng Khoán SaigonBank Berjaya Công Ty C ổ Ph ầ n Bibica L ầ u 5 & 6, 2C Phó Đứ c Chính Qu ậ n 1, Thành Ph ố H ồ Chí Minh, Vi ệ t Nam T: (84-8) 3914 3399 F: (84-8) 3914 3388 22-02-2010 Website: www.sbbsjsc.com.vn Các công b ố , khuy ế n cáo đượ c trình bày ở trang cu ố i c ủ a báo cáo. Các thông tin khác s ẽ đượ c cung c ấ p theo yêu c ầ u. T ấ t c ả các hình th ứ c phân ph ố i hay xu ấ t b ả n đề u không đượ c phép n ế u không có s ự thông qua b ằ ng v ă n b ả n. Page 1 of 4 Khuy ế n Ngh ị MUA March April May June July August September October November December 2010 February Marc 5000 10000 x10 10 15 20 25 30 35 40 45 BBC (32.7000, 32.7000, 31.5000, 32.3000, +0.90000) Giá hi ệ n hành VND 30.400 Giá m ụ c tiêu – 6 Tháng VND 41.772 Sàn niêm y ế t HOSE Mã c ổ phi ế u BBC Ngành Th ự c ph ẩ m V ố n hóa (t ỷ đồ ng) 466 L ượ ng c ổ phi ế u l ư u hành 15.371.192 P/E (2010) (x) 7,9 P/B (2010) (x) 0,8 T Ổ NG QUAN Công ty C ổ Ph ầ n Bánh K ẹ o Biên Hòa đượ c thành l ậ p t ừ vi ệ c c ổ ph ầ n hóa ba phân x ưở ng bánh, k ẹ o và m ạ ch nha c ủ a Công ty Đườ ng Biên Hoà vào n ă m 1999 v ớ i v ố n đ i ề u l ệ ban đầ u là 25 t ỷ đồ ng, và chính th ứ c đượ c đổ i tên thành Công ty c ổ ph ầ n Bibica (BBC) vào n ă m 2007. BBC v ừ a nâng v ố n đ i ề u l ệ lên thành 154,2 t ỷ đồ ng sau khi phát hành c ổ phi ế u cho c ổ đ ông chi ế n l ượ c là Lotte Confectionery, 1 trong nh ữ ng t ậ p đ oàn bánh k ẹ o hàng đầ u c ủ a Hàn Qu ố c. Đ ánh Giá Tình Hình Ho ạ t Độ ng Kinh Doanh • Doanh thu thu ầ n c ủ a Bibica trong n ă m 2009 đ ã v ượ t 5% so v ớ i k ế ho ạ ch và đạ t 628 t ỷ đồ ng. L ợ i nhu ậ n tr ướ c thu ế đạ t 65 t ỷ đồ ng, t ă ng g ầ n g ấ p đ ôi so v ớ i k ế ho ạ ch và t ă ng g ấ p 3 l ầ n so v ớ i n ă m 2008. K ế t qu ả kh ả quan trên có đượ c là do BBC không còn ph ả i ch ị u gánh n ặ ng chi phí tài chính nh ư n ă m 2008 và t ỷ l ệ các kho ả n chi phí khác c ũ ng đ ã gi ả m rõ r ệ t. • Cùng v ớ i s ự phát tri ể n c ủ a n ề n kinh t ế trong n ướ c, thu nh ậ p c ủ a ng ườ i dân đ ang ngày càng đượ c c ả i thi ệ n, c ộ ng v ớ i ki ế n th ứ c tiêu dùng c ũ ng đượ c nâng cao thì nhu c ầ u v ề nh ữ ng s ả n ph ẩ m bánh k ẹ o cao c ấ p, v ệ sinh và ti ệ n d ụ ng c ũ ng ngày m ộ t t ă ng cao. Vi ệ c phát tri ể n và đư a ra th ị tr ườ ng nh ữ ng nhãn hi ệ u cao c ấ p v ớ i giá bán bình quân cao h ơ n so v ớ i các s ả n ph ẩ m truy ề n th ố ng s ẽ đả m b ả o đượ c đ à t ă ng doanh thu c ủ a công ty trong nh ữ ng n ă m ti...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 4

20100223135022BBC_220210_SBBS - COMPANY UPDATE Công Ty Ch...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online