MNSC_060810_BBC - PHN TCH CNG TY C PHN BIBICA Ngy...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
PHÂN TÍCH CÔNG TY C Ổ PHẦN BIBICA - 1 - Tháng 8 /2010 Ch ỉ ti êu Q4-09 Q1-2010 Q2-2010 Q3-2010F Q4-2010F 2009 2010F Doanh thu thu ần (tri ệu đồng) 227,506 143,592 122,081 197,689 270,732 626,954 734,094 Tăng trưởng 87.51% 18.35% 4.24% 22.00% 19.00% 15.16% 17.09% T ỷ lệ l ợi nhuận gộp tr ên doanh thu 29.97% 22.80% 20.38% 24.94% 26.50% 29.65% 24.34% T ỷ lệ lợi nhuận thuần tr ên doanh thu 11.20% 3.08% -2.56% 5.44% 7.00% 10.12% 4.22% L ợi nhuận trước thu ế (triệu đồng) 25,536 8,786 -2,801 13,808 23,133 64,301 42,926 L ợi nhuận ròng (tri ệu đồng) 23,391 8,153 -2,801 12,813 21,466 57,293 39,631 Tăng trưởng 46.41% -21.75% -126.94% -4.17% -8.23% 174.77% -30.83% EPS (Đồng) 1,517 529 -182 831 1,392 3,715 2,570 * EPS năm 2010 được tính tr ên 15.4 tri ệu cổ phiếu đang lưu hành. Ngày 06//08/2010 Giá đóng cửa 27,900 P/E 2010 11.x Giá m ục ti êu Ngành Bánh k ẹo V ốn điều lệ (t ỷ VND) 154 V ốn hóa thị trườ ng (t ỷ VND) 446 S ở hữu nước ngo ài 49% S ở hữu nhà nước 0% T ỷ lệ HĐQT 43% Khuy ến nghị gần nhất Ngày xu ất b ản Giá đóng c ửa tại ngày khuy ến nghị Khuy ến ngh Cơ cấu doanh thu Cơ cấu doanh thu 2009 52% 37% 7% 4%0% Bánh các loại Kẹo các loại Nha các loại Sản phẩm dinh dưỡng Socola So sánh c ổ phiếu với thị trường Khuy ến nghị đầu tư Công Ty C ổ Phần Bánh Kẹo Bi ên Hòa (Bibica) được người ti êu dùng bình ch ọn l à doanh nghi ệp nằm trong danh sách 05 công ty hàng đầu của ng ành bánh k ẹo Việt Nam . T ập đo àn Lotte hi ện là đối tác chiến lược, đ ã h ỗ trợ rất nhi ều cho BBC trong lĩnh vực công nghệ, quản trị sản xuất, quản lý dự án mới, bán hàng và ti ếp thị, nghi ên c ứu phát triển, quản lý tài chính. .. đồng thời giú p BBC hoàn thành m ục ti êu tr ở th ành doanh nghi ệp hàng đầu Việt Nam vào năm 2015. EPS 2009 đạt 3,715 đồng, EPS dự phóng 2010 đạt 2,570 đồng. Theo giá th trường ngày 05/08/2010, BBC đ ang giao d ịch với mức P/E l à 11x khá cao so v ới trung b ình ngành kho ảng 8x, chúng tôi khuy ến nghị nhà đầu tư nên quan s át thêm đối với cổ phiếu của BBC. Nh ững điểm chú ý T ỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngo ài trong công ty hi ện nay l à 49%, đ ã đạt mức giới hạn cho phép. BBC hi ện có 3 nh à máy ho ạt động tại Bi ên Hòa, Bình D ương v à Hưng Yên (đang triển khai) với t ổng công su ất thiết kế khoảng 19,000 t ấn sản phẩm các loại/năm. Hi
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 06/20/2011 for the course ECON NgocAnhNo1 taught by Professor Ngocanhno1 during the Spring '11 term at Université de Genève.

Page1 / 6

MNSC_060810_BBC - PHN TCH CNG TY C PHN BIBICA Ngy...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online