20091119181058DF6FC9D0-C7ED-1318-7667-204EF5404C38

20091119181058DF6FC9D0-C7ED-1318-7667-204EF5404C38 - Bo co...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Xin vui lòng đọ c khuy ế n cáo c a chúng tôi trang cu i 1 Quan đ i m đầ u t ư : BBC là th ươ ng hi u m nh c a ngành bánh k o trong n ướ c, l n th 2 sau Kinh Đ ô. Hi n nay công ty đượ c chú ý b i s chuy n mình t đị nh v ph c v phân khúc bình dân và trung c p sang phân khúc cao c p v i s h tr m nh m c a c đ ông chi ế n l ượ c Lotte, m t trong nh ng doanh nghi p bánh k o l n nh t châu Á. S có m t c a Lotte tr c ti ế p đ i u hành ho t độ ng c a BBC c ũ ng h a h n mang đế n cho BBC s c m nh c nh tranh m i. N ă m 2010 n ă ng l c s n xu t c a công ty s t ă ng g p đ ôi nh vi c nhà máy Bibica Mi n Đ ông giai đ o n 2, s n xu t bánh Chocopie đ i vào ho t độ ng. Đ ây c ũ ng là s n ph m n i ti ế ng c a Lotte trên th tr ườ ng n ướ c ngoài. Do v y vi c Lotte cam k ế t h tr BBC trong vi c chuy n giao công ngh , v n hành s n xu t, đế n khâu marketing, phân ph i và xu t kh u sang n ướ c ngoài d a trên h th ng phân ph i s n có c a Lotte giúp chúng ta có c ơ s tin t ưở ng vào kh n ă ng thành công c a dòng s n ph m m i này c ũ ng nh ư các s n ph m m i ti ế p theo. V i chi ế n l ượ c tái c ơ c u danh m c s n ph m theo h ướ ng hi u qu h ơ n và đư a ra các s n ph m m i cao c p nh vi c đầ u t ư m r ng, t p trung phát tri n bánh Pie, k o Deposit, và th c ph m dinh d ưỡ ng, th ph n c a BBC đượ c k v ng s gia t ă ng 3-5% m i n ă m. Ngoài ra, BBC còn đượ c quan tâm b i tình hình tài chinh r t lành m nh, h s n /v n ch s h u ch m c 23,5% th p h ơ n nhi u so v i 108%, 45% và 71% c a NKD, KDC và HHC. giá 31.800 đồ ng, BBC đ ang đượ c đị nh giá v i m c P/B 2009 ~0,9x, P/B2010 ~ 0.8x, th p nh t trong ngành. PE2009~8,7 và PE2010~7,8, trong khi y ế u t t ă ng tr ưở ng v quy mô s n xu t và c i thi n v biên l i nhu n do thay đổ i c ơ c u s n ph m là hi n h u. Chúng tôi cho r ng BBC x ng đ áng v i m t m c đị nh giá cao h ơ n. Ho t độ ng: BBC là th ươ ng hi u m nh trong l ĩ nh v c s n xu t và kinh doanh bánh k o, l n th 2 sau Kinh Đ ô v i 7,2% th ph n c n ướ c. Th ươ ng hi u Bibica đượ c bi ế t đế n nhi u h ơ n k t khi nhãn hi u bánh bông lan Hura ra m t th tr ườ ng (2006). Tr ướ c đ ó th ế m nh c
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 06/20/2011 for the course ECON NgocAnhNo1 taught by Professor Ngocanhno1 during the Spring '11 term at Université de Genève.

Page1 / 4

20091119181058DF6FC9D0-C7ED-1318-7667-204EF5404C38 - Bo co...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online