20100722103648921 - CNG TY CP CHNG KHON H THNH PHNG PHN TCH...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
www.hasc.com.vn PHÒNG PHÂN TÍCH & TƯ VẤN ĐẦU TƯ Khuyến cáo: Thông tin trên do bộ phận Phân tích & tư vấn đầu tư công ty HASC cung cấp, được sử dụng cho mục đích tham khảo. Chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm về kết quả giao dịch của khách hàng. PHÒNG PHÂN TÍCH & TƯ VẤN ĐẦU TƯ Trần Văn Đôn – Trưởng phòng trandon@hasc.com.vn Chuyên viên phân tích: Tô Thị Hường huongtt@hasc.com.vn Hoàng Kiều Nga ngahk@hasc.com.vn Nguyễn Thị Mười muoint@hasc.com.vn CÔNG TY CP BIBICA 443 Lý Thường Kiệt, Phường 8, Quận Tân Bình, TP.HCM www.bibica.com.vn Lĩnh vực kinh doanh - Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm bánh kẹo. - Xuất khẩu các sản phẩm bánh kẹo và các hàng hoá khác. - Nhập khẩu các trang thiết bị, kỹ thuật và nguyên vật liệu phục vụ quá trình sản xuất của công ty. Thông tin cổ phiếu BBC 21/07/2010 Giá (VND) 32.200 SLCP đang lưu hành 15.420.782 GT vốn hóa (Tỷ VND) 501 % sở hữu nhà nước 0% % sở hữu nước ngoài 49% Diễn biến giá và KLGD 1. KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ BIBICA là doanh nghiệp ngày càng khẳng định được thương hiệu tại thị trường bánh kẹo trong nước. Với chiến lược phát triển rõ ràng với nhiều dự án đã và đang được triển khai sẽ là bệ phóng cho sự phát triển của BBC trong tương lai. Theo đánh giá của chúng tôi BBC là cổ phiếu tốt cho quyết định đầu tư Chúng tôi định giá BBC tại mức giá 42.914 đồng/cp tương đương mức vốn hóa thị trường là 661 tỷ đồng, cao hơn so với mức giá đóng cửa ngày 21/7/2010 là 33%. EPS dự phóng năm 2010 BBC đạt 4.449 đồng, P/E khoảng 7x tại mức giá đóng cửa ngày 21/7/2010, mức khá thấp so với P/E ngành và P/E thị trường hiện nay. Nhà đầu tư cân nhắc mua vào tại mức giá hợp lý cho đầu tư trung và dài hạn NHỮNG ĐIỂM CHÚ Ý: BBC nằm trong Top 5 ngành hàng bánh kẹo Việt Nam Sản phẩm của BBC được tiêu thụ chủ yếu nội địa (chiếm 90%) Tình hình tài chính ổn định, an toàn Giá trị sổ sách của BBC khá cao đạt 34.250 đồng/cp Dự kiến năm 2010 BBC đạt 750 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận sau thuế đạt 42 tỷ đồng 2. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Chỉ tiêu Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 Quí I/2010 Tổng tài sản (triệu đồng) 379.172 614.224 736.809 707.455 Doanh thu thuần (triệu đồng) 453.975 544.419 626.954 143.592 LN sau thuế 24.443 20.851 57.292 8.152 ROA 0 0 0 0 ROE 0 0 0 0 EPS 2.269 1.352 3.715 529 BV 19.068 31.884 33.823 34.250 Mặc dù năm 2009 tình hình chung của nền kinh tế khó khăn nhưng BBC vẫn duy trì được hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định nhờ chính sách kích cầu kịp
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 06/20/2011 for the course ECON NgocAnhNo1 taught by Professor Ngocanhno1 during the Spring '11 term at Université de Genève.

Page1 / 5

20100722103648921 - CNG TY CP CHNG KHON H THNH PHNG PHN TCH...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online