Bao+cao+phan+tich+-BBC - VISecurities CHNG KHON QUC T VIT...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
VIS ecurities CH NG KHOÁN QU C T VI T NAM BÁO CÁO PHÂN TÍCH (Tu n t ngày 01/06/2009 đế n 05/06/2009) Ngành: Bánh k o Đị nh giá : 33,800 VN Đ /CP Khuy ế n ngh : Mua vào S Ơ L ƯỢ C DOANH NGHI P * Quá trình hình thành & phát tri n : - Thành l p n ă m 1990, ti n thân là phân x ưở ng s n xu t Bánh k o thu c Nhà máy đườ ng Biên Hòa; - N ă m 1998, c ph n hóa; - Tháng 11/2001, niêm y ế t trên sàn giao d ch ch ng khoán thành ph H Chí Minh. * L ĩ nh v c ho t độ ng, s n ph m chính : - S n xu t, kinh doanh, ch ế bi ế n bánh - k o -nha; - Xu t kh u các lo i bánh - k o - nha và các hàng hóa khác; - Nh p kh u thi ế t b , công ngh , nguyên v t li u ph c v cho s n xu t c a Công ty. * Đị a ch tr s chính : Khu Công nghi p Biên Hòa I, Đồ ng Nai * Đ i n tho i : (84-61) 383 6576 Fax: (84-61) 3 836240 Ch tiêu 2007 2008 Q1/2009 Doanh thu thu n 453,975 544,419 121,330 * Website: www.bibica.com T ă ng tr ưở ng 33% 20% n/a Giá v n hàng bán 335,662 420,514 86,939 T l lãi g p 26% 23% 28% Ngày niêm y ế t: 16/11/2001 Chi phí ho t độ ng 95,315 104,157 24,775 S CP l ư u hành (CP) L i nhu n sau thu ế 24,443 20,851 10,419 V n hóa th tr ườ ng (29/5/2009): T ă ng tr ưở ng 27.4% -14.7% n/a T l c t c (2008): 14% T ng tài s n 379,172 606,168 567,979 EPS (4 quý g n nh t): 1,679 T ă ng tr ưở ng 56% 60% -6% Th ư giá N ph i tr 172,177 111,738 78,639 P/E (29/05/2009) 15.78 V n đ i u l 107,708 154,208 154,208 P/B (29/05/2009) 0.84 V n ch s h u 205,372 491,683 485,643 CH S TÀI CHÍNH DOANH NGHI P Ch tiêu Đ VT 2006 2007 2008 Q1/2009 1. Kh n ă ng thanh toán Thanh toán hi n hành l n 2.77 1.27 3.98 4.82 Thanh toán nhanh l n 1.64 0.65 3.12 3.85 2. Hi u qu ho t độ ng Vòng quay hàng t n kho vòng 5.45 6.03 6.28 1.51 Vòng quay kho n ph i thu vòng 11.33 14.49 9.79 1.51 Vòng quay t ng tài s n vòng 1.40 1.20 0.90 0.21 3. C u trúc v n N / T ng tài s nl n 0.23 0.45 0.18 0.14 N / V n ch s h ul n 0.31 0.84 0.23 0.16 4. Kh n ă ng sinh l i LNST/DTT % 5.6% 5.4% 3.8% 8.6% ROA % 9.1% 7.9% 4.2% 1.8% ROE % 14.1% 12.6% 6.0% 2.1% Ghi chú: Giá c a c
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 06/20/2011 for the course ECON NgocAnhNo1 taught by Professor Ngocanhno1 during the Spring '11 term at Université de Genève.

Page1 / 2

Bao+cao+phan+tich+-BBC - VISecurities CHNG KHON QUC T VIT...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online