{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

BBC_012011 - Chuyn vin phn tch V Hong Trinh...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Chuyên viên phân tích: Võ Hoàng Trinh http://www.analysis.com.vn Công ty cổ phần BIBICA – BBC (HSX) Ngành nghề kinh doanh: đường, bánh, kẹo, nha, rượu (thức uống có cồn); bột dinh dưỡng, sữa và các sản phẩm từ sữa, sữa đậu nành., nước giải khát… Dữ liệu báo cáo tài chính dùng trong trong bài phân tích này được lấy từ nguồn tin cậy và đã được kiểm chứng gồm báo cáo tài chính năm 2009, quý 1/2010, quý 2/2010 và quý 3/2010 Khuyến cáo: báo cáo này được tác giả thực hiện độc lập, khách quan dựa trên mối quan hệ giữa các chỉ số tài chính, một góc nhìn về doanh nghiệp và mang tính chất tham khảo. Tại thời điểm phát hành báo cáo tác giả không nắm giữ cổ phiếu BBC Chỉ tiêu Năm 2009 Quý 1/2010 Quý 2/2010 Quý 3/2010 Lũy kế 2010 Doanh thu thuần 626,954,153,074 143,592,339,086 122,080,675,325 217,371,651,218 483,044,665,629 Tốc độ tăng trưởng doanh thu 15.16% -14.98% 78.06% -22.95% Tỷ trọng giá vốn hàng bán 70.35% 77.20% 79.62% 70.60% 74.84% Tỷ suất lợi nhuận gộp 29.65% 22.80% 20.38% 29.40% 25.16% % chi phí QL và BH so doanh thu 22.67% 21.43% 24.75% 25.04% 23.90% Lợi nhuận kinh doanh 43,801,857,013 1,962,219,055 (5,338,741,356) 9,459,881,529 6,083,359,228 Hiệu quả kinh doanh trên doanh thu 6.99% 1.37% -4.37% 4.35% 1.26% Lợi nhuận sau thuế/ Lợi nhuận KD 130.80% 415.50% 52.46% 112.21% 262.47% ROS 9.14% 5.68% -2.29% 4.88% 3.31% Vấn đề nổi cộm của công ty là kiểm soát chưa tốt chi phí và hoạt động bán hàng không hiệu quả. Điều này đã làm cho hiệu quả hoạt động của công ty khá thấp (ROS xu hướng giảm) mà
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 3

BBC_012011 - Chuyn vin phn tch V Hong Trinh...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online