25-31 - 2 Mühendislik ve Teknoloji Sempozyumu 30 Nisan 1...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 2. Mühendislik ve Teknoloji Sempozyumu 30 Nisan - 1 May ı s 2009 / Çankaya Üniversitesi / Ankara 25 Tel Erozyonda Kesme Parametrelerinin Yapay Sinir A ğ lar ı (YSA) Metodu ile Modellenmesi U ğ ur E Ş ME, Mak. Müh., Mersin Üni., Tarsus Tek. E ğ t. Fak. Makine E ğ t. Böl., Tarsus, MERS İ N, uesme2003@hotmail.com Hakan AYDIN, Mak. Müh., Uluda ğ Üni., Müh. Mim. Fak., Mak. Müh. Böl., Görükle/BURSA, hakanay@uludag.edu.tr Mustafa Kemal KÜLEKC İ , Tek. Ö ğ rt., Tarsus Tek. E ğ t. Fak. Makine E ğ t. Böl, Tarsus, MERS İ N, mkkulekci@mersin.edu.tr Arif ÖZBEK, Mak. Müh., Çukurova Üni., Müh. Mim. Fak. Makine Müh. Böl., Balcal ı , ADANA, arozbek@cu.edu.tr Yapay Sinir A ÷ lar Õ (YSA), giri ú verilerinin yetersiz kald Õ÷Õ durumlarda, mevcut verilerden hareket ederek bilinmeyen ili ú kilerin ortaya ç Õ kar Õ lmas Õ nda ve algoritmas Õ veya kurallar Õ tam olarak bilinmeyen durumlar için kullan Õ lan bir bilgi i ú leme ve modelleme tekni ÷ idir. Bu çal Õú mada, tel erozyon ile i ú lemede kesme parametrelerinin (aç Õ k devre voltaj Õ , puls zaman Õ , tel ilerleme h Õ z Õ , iyonize su bas Õ nc Õ ) yüzey pürüzlülü ÷ ü üzerine etkileri yapay sinir a ÷ lar Õ ile modellenmi ú olup elde edilen sonuçlar deneysel sonuçlarla kar úÕ la ú t Õ r Õ lm Õú t Õ r. Anahtar Kelimeler : Tel erozyon, Yapay sinir a ğ lar ı (YSA), Modelleme 1. Giri ş Tel erozyon tezgâhlar Õ nda, tel elektrodu gibi çok basit bir tak Õ m yard Õ m Õ ile çok yüksek h Õ zlarda bile üç boyutlu karma úÕ k parçalar Õ n büyük bir k Õ sm Õ imal edilebilmektedir. Bu yöntem daha çok PCD (Poly Crystalline Diamond), CBN (Cubik Boron Nitride) ve Silikon içerikli yüksek ala úÕ ml Õ geni ú ve farkl Õ i ú parçalar Õ n Õ n imalat Õ nda uygulanmaktad Õ r [1]. øú parças Õ ve tel malzemesinin uygun seçilmesi halinde dakikada 300 mm 2 ve hatta daha yüksek kesme de ÷ erlerine ula úÕ labilmektedir. Günümüzde tel erozyon yöntemi ile imalat hala geli ú mekte ve daha da ileriye gitmektedir [1-4]. Tel erozyon, üzerinden yüksek yo ÷ unlukta ak Õ m geçirilen bir tel yard Õ m Õ yla kesme yöntemidir. Klasik olmayan imal usulleri aras Õ nda yer alan bu yöntemle, sert ve karma úÕ k profilli iletken parçalar Õ n mikron hassasiyetinde i ú lenebilmesi mümkündür. Bu tezgâhlarda, farkl Õ elektriksel kutuplara ba ÷ lanan tel elektrot, i ú parças Õ na yakla ú t Õ r Õ ld Õ÷Õ nda elektriksel bo ú al Õ mlarla yüksek bir s Õ cakl Õ k meydana gelmekte ve yerel metal ergime yolu ile tala ú kald Õ r Õ lmaktad Õ r. Tala ú kald Õ rma h Õ z Õ , her bir k Õ v Õ lc Õ mdaki enerji miktar Õ ve her k Õ v Õ lc Õ m Õ n zaman aral Õ÷Õ na göre de ÷ i ú mektedir. Tel erozyon tezgâhlar Õ n Õ n programlama yöntemi, geometrik çizim esaslar Õ na dayanmaktad Õ r. Bu tezgâhlarda grafik verileri haz Õ rlama ortam Õ olarak, APT (Automaticaly Programmed Tools) dilinin çe...
View Full Document

This note was uploaded on 06/20/2011 for the course CHEM ENG 101 taught by Professor Me during the Spring '11 term at ITBA.

Page1 / 7

25-31 - 2 Mühendislik ve Teknoloji Sempozyumu 30 Nisan 1...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online