{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

hi - Menaxhimi i Sistemeve t Informacionit Click to edit...

Info iconThis preview shows pages 1–12. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Click to edit Master subtitle style Menaxhimi i Sistemeve të Informacionit Leksioni 9 Agron Çaushi, MSc 11
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Sistemet për Mbështetje Menaxheriale 22
Background image of page 2
Përmbajta e Leksionit 1. Menaxherët dhe Vendimmarrja 2. Sistemet për mbështetjen e vendimmarrjes 3. Sistemet organizative dhe ekzekutive për mbështetjen e vendimmarrjes 4. Sistemet Inteligjente 33
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Qëllimi i Leksionit 44 {92DAB0BC-79ED-4E6F-96C3-55859BD53A8B} e menaxhmentit, vendimmarrjes dhe mbështetjes së kompjuterizuar për ve {DDC7D5F2-4F3D-4246-9A02-4DCD5D91CB0D} tetjen e vendimmarrjes (Decision support systems - DSS), duke u fokusuar {E5647098-4C3C-4ABD-B1F9-8E7CA2A57B68} e kompjuterizuar për vendimmarrjen grupore.
Background image of page 4
Qëllimi i Leksionit (Vazhdim) 55 {BB53D027-BD5F-471F-9F6B-DFB43A1CF3CB} Kupto inteligjencën artificiale (AI). {BFB69E15-7800-4C9B-AACD-C8B7D86D5B45} Defino një sistem ekspertësh dhe identifiko kompo {D5945D93-5DA4-447B-AD0B-4344720DCAB4} he gjenerimin natyral gjuhësor ( natural language generation ) dhe rrjetet neu
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
1. Menaxherët dhe Vendimmarrja Menaxhmenti është proces cipas të cilit qëllimet organizacionale arrihen përmes përdorimit të resurseve (njerëz, para, energji, materiale, hapësirë, kohë). Këto resurse konsiderohen inpute ; Arritja e këtyre qëllimeve shqyrtohet si outputi i procesit; Raporti mes inputeve dhe outputeve është indikator i produktivitetit të organizatës. 66
Background image of page 6
Puna e menaxherit & vendimmarrja Tre rolet kryesore të menaxherëve (Mintzberg 1973) Rolet ndërpersonale figurë kryesore, lider, lidhës Roli informacional monitorues, shpërndarës, portparol Roli vendimmarrës sipërmarrës, alokues i resurseve, negocues 77
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Puna e menaxherit & vendimmarrja (vauhdim) Vendimi i referohet zgjidhjes që individët dhe grupet e marrin mes dy ose më shumë alternativave. Vendimmarrja është proces sistematik i përbërë prej tre fazave kryesore: inteligjencë, dizajn, dhe zgjidhje (Simon 1977) Faza e implementimit është futur më vonë 88
Background image of page 8
99 Procesi i vendimmarrjes
Background image of page 9

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Përse Menaxherëve u nevojitet Mbështetje e IT-së Gjëja më e rëndësishme në vendimmarrje të mirë është të hulumtohen dhe krahasohen shumë alternativa relevante. Sa më shumë alternativa ekzistojnë. As më shume kërkimi dhe krahasimi i mbështetur nga kompjuteri janë të nevojshme. Zakonisht, vendimet duhet të merren nën presion të kohës. Shpesh nuk është e mundur që në mënyrë manuale të procesohen 1010
Background image of page 10
Përse Menaxherëve u nevojitet Mbështetje e IT-së (Vazhdim) Shpesh duhet që të bëjnë analiza të sofistikuara për të marrë vendime të mira. Këto analiza kërkojnë përdorimin e modelimit. Vendimmarrësit mund të jenë në vende të ndryshme, ashtu edhe informacioni. Afrimi i tyre shpejt dhe lirë mund të jetë një detyrë e vështirë.
Background image of page 11

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 12
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 39

hi - Menaxhimi i Sistemeve t Informacionit Click to edit...

This preview shows document pages 1 - 12. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online