a - KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA SENARAI SEMAKAN DOKUMEN...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Sila hubungi 03 – 8922 6000 untuk sebarang pertanyaan berkaitan permohonan ini. 1 Tarikh Cetakan : Julai 2009 KWSP 9B (AHL) PERCUMA PEMOHON DINASIHATKAN MEMBACA DENGAN TELITI ARAHAN DI BAWAH SEBELUM MENGISI BORANG SILA GUNAKAN PEN DAKWAT HITAM DENGAN TERANG DAN JELAS DALAM HURUF BESAR . SALINAN DOKUMEN HENDAKLAH MENGGUNAKAN KERTAS SAIZ A4 DAN DIKLIPKAN BERSAMA-SAMA BORANG PERMOHONAN [TIDAK MENGGUNAKAN DAWAI KOKOT (STAPLES) ] CAP IBU JARI HENDAKLAH DITURUNKAN DENGAN TERANG DAN JELAS MENGGUNAKAN PAD CAP IBU JARI BERWARNA HITAM. 1. Borang Pengeluaran KWSP 9B (AHL) 2. (a) Kad Pengenalan Malaysia (MyKad)/Kad Pengenalan Tentera/Kad Pengenalan Permastautin Tetap (MyPR). ATAU (b) Kad Pengenalan Polis dan Surat Pengesahan Majikan menyatakan no. Polis dan no. Kad Pengenalan Diri merujuk kepada orang yang sama. ATAU (c) Pasport. Jika ahli bukan warganegara Malaysia yang menjadi ahli KWSP sebelum 1 Ogos 1998 Nota: Warganegara Malaysia yang mengemukakan permohonan dari luar negara dan memohon bayaran secara Draf Bank Asing perlu mengemukakan dokumen tambahan iaitu salinan pasport yang masih sahlaku. Salinan Kad Pengenalan PERLU di buat di kedua-dua bahagian (depan dan belakang) di atas sekeping kertas saiz A4 seperti contoh di bawah: 3. Buku Bank/Penyata Akaun Simpanan (jenis persendirian) ATAU Penyata Akaun Semasa yang asal (jenis persendirian) ATAU Jenis Akaun Bersama Individu (‘joint account’) bagi jumlah pengeluaran melebihi RM100,000.00. Akaun bank mestilah yang masih aktif; DAN Mempunyai akaun di bank panel KWSP yang dilantik (Sekiranya memilih pembayaran secara Pengkreditan Terus ke akaun bank) 4. Sekiranya, ahli mengemukakan permohonan menerusi pos Borang Permohonan Pendaftaran Ahli dan Pindaan Maklumat (KWSP 3). (Anda dinasihatkan membaca dengan teliti arahan-arahan di dalam panduan yang disertakan sebelum mengisi borang). 2.1 Pengeluaran Umur 50/55 Tahun boleh dipohon 6 bulan sebelum anda mencapai umur 50/55 tahun. Bagaimanapun bayaran hanya akan diproses selepas anda genap umur 50/55 tahun. 2.2 Apabila anda mencapai umur 55 tahun, anda layak untuk membuat pilihan pengeluaran secara: Membuat pengeluaran semua simpanan (‘lump sum’) ; ATAU Memilih salah satu atau kedua-dua kombinasi bayaran di bawah: (i) Pengeluaran Sebahagian DAN/ATAU (ii) Bayaran Bulanan 2.3 Pengeluaran Umur 50 Tahun hanya boleh dibuat sekali sahaja bagi setiap ahli. 2.4 KWSP berhak meminta apa-apa dokumen tambahan sekiranya diperlukan dan menolak mana-mana permohonan yang tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat yang ditetapkan. 2.5 Membuat Kenyataan Yang Tidak Betul Atau Tidak Benar Atau Mengemukakan Dokumen Palsu Sekiranya pemohon memberi kenyataan yang tidak betul atau tidak benar atau mengemukakan dokumen palsu, pemohon dianggap telah melakukan kesalahan dan sekiranya disabitkan pemohon boleh dipenjarakan selama suatu tempoh yang tidak melebihi tiga tahun atau didenda tidak melebihi RM10,000.00 atau kedua-duanya [Seksyen 59, Akta KWSP 1991 (Pindaan) 2007].
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 02/18/2011 for the course BIOCHEM 328 taught by Professor Joel during the Spring '11 term at Cal Poly.

Page1 / 6

a - KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA SENARAI SEMAKAN DOKUMEN...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online