Dutch Oral Exam

Dutch Oral Exam - Dutch Oral Exam Nicki: Hey! Hoe heet je?...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Dutch Oral Exam Nicki: Hey! Hoe heet je? Brigid: Ik heet Brigid. Wat is je naam? Nicki : Mijn naam is Nicki. Wanneer ben je jarig? Brigid : Mijn jarig zijn een van juni. En je? Nicki: Mijn jarig zijn een van septembre. Waar kom je vandaan? Brigid : Ik kom uit Engeland. En je, waar kom je vandaan? Nicki: Ik kom uit Veregnide Staten. Brigid: Ok interessant. Waar woon je? Nicki: Ik woon nu op Utrecht, maar mijn familie woont en Californisch. Brigid: Waarom woon je in Nederland? Nicki: Ik woon in Nederland omdat ik student op exchange ben. Brigid: Dat is interessant. Hoe lang ben je in Nederland? Nicki: Ik ben in Nederland voor vier maanden. En je, waar woon je? Brigid: Ik woon ook op Utrecht. Ga je naar Universiteit Utrecht? Nicki: Ja! Ik ga naar Universiteit Utrecht! Woon je op campus? Brigid: Ja, ja. Ik woon in Kromhout. Nicki: Ah, nee. Wat jammer! Ik woon in ‘K.’ Brigid: Dat is niet zo slecht. Ik heb veel vriendin wonen in ‘K.’ Wat studeer je? Nicki:
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 07/08/2011 for the course DUTCH 1 taught by Professor Staff during the Spring '08 term at Berkeley.

Page1 / 2

Dutch Oral Exam - Dutch Oral Exam Nicki: Hey! Hoe heet je?...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online