{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Dutch Oral Exam

Dutch Oral Exam - Dutch Oral Exam Nicki Hey Hoe heet je...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Dutch Oral Exam Nicki: Hey! Hoe heet je? Brigid: Ik heet Brigid. Wat is je naam? Nicki : Mijn naam is Nicki. Wanneer ben je jarig? Brigid : Mijn jarig zijn een van juni. En je? Nicki: Mijn jarig zijn een van septembre. Waar kom je vandaan? Brigid : Ik kom uit Engeland. En je, waar kom je vandaan? Nicki: Ik kom uit Veregnide Staten. Brigid: Ok interessant. Waar woon je? Nicki: Ik woon nu op Utrecht, maar mijn familie woont en Californisch. Brigid: Waarom woon je in Nederland? Nicki: Ik woon in Nederland omdat ik student op exchange ben. Brigid: Dat is interessant. Hoe lang ben je in Nederland? Nicki: Ik ben in Nederland voor vier maanden. En je, waar woon je? Brigid: Ik woon ook op Utrecht. Ga je naar Universiteit Utrecht? Nicki: Ja! Ik ga naar Universiteit Utrecht! Woon je op campus? Brigid: Ja, ja. Ik woon in Kromhout. Nicki: Ah, nee. Wat jammer! Ik woon in ‘K.’ Brigid: Dat is niet zo slecht. Ik heb veel vriendin wonen in ‘K.’ Wat studeer je? Nicki:
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

Dutch Oral Exam - Dutch Oral Exam Nicki Hey Hoe heet je...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online