CHUYEN DE DONG DIEN XOAY CHIEU CUC HAY DO LOP 12LI THUC HIEN

CHUYEN DE DONG DIEN XOAY CHIEU CUC HAY DO LOP 12LI THUC...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Chuyeân ñeà doøng ñieän xoay chieàu “Đi n” là m t trong nh ng ph n thi t y u c a cu c s ng con ng i. Nó giúp cho cu c s ng ế ế ườ con ng i tr nên t i đ p và văn minh h n. M t qu c gia phát tri n luôn có m ng l i đi n r ng ườ ươ ơ ướ kh p qu c gia và s d ng nh ng ngu n năng l ng hi n đ i đ t o ra chúng nh : năng l ng nguyên ử ụ ượ ạ ể ạ ư ượ t , năng l ng m t tr i,…Trong chuyên đ này, chúng tôi xin đ c p đ n “DÒNG ĐI N XOAY ượ ề ậ ế CHI U”, dòng đi n đã đ c s d ng r ng rãi và đáp ng cho nhu c u cu c s ng h ng ngày c a chúng ượ ử ụ ộ ố ta. Qua chuyên đ , chúng tôi s giúp các b n hi u sâu h n v : ơ - Công su t c a các lo i m ch đi n ấ ủ - Cách tìm giá tr các ph n t có trong m ch khi công su t đ t c c tr . ầ ử ấ ạ ự - Cách tìm các ph n t trong h p đen. ầ ử T đó, các b n s rút ra kinh nghi m c n thi t cho chính mình khi làm các d ng bài t p v ế công su t cũng nh áp d ng nó vào cu c s ng. Ngoài ra, chuyên đ còn đ c b sung nh ng câu h i ư ượ tr c nghi m, t lu n trong các kì thi cao đ ng, đ i h c g n đây. Đây s là ngu n tài li u vô cùng b ự ậ ạ ọ ích giúp các b n v ng tin b c vào kì thi t t nghi p, đ i h c s p t i. ướ ạ ọ ắ ớ Tuy nhiên, trong quá trình so n th o v n còn nhi u sai sót (do s chuy n đ i t ch ng trình cũ ổ ừ ươ sang ch ng trình c i cách c a B Giáo d c). R t mong quý th y cô và các b n thông c m và chân ươ thành góp ý đ làm cho chuyên đ v “DÒNG ĐI N XOAY CHI U” ngày càng phát tri n h n. ề ề ơ CHUYÊN Đ Đ C THI T K VÀ TRÌNH BÀY D I S H NG D N C A GIÁO Ề ƯỢ ƯỚ Ự ƯỚ VIÊN : PHAÏM KIM CUÙC Teân thaønh vieân: Tröông Hoaøng Yeán Voõ Ngoïc Luyeán Traàn Thò Tuyeát Anh Nguyeãn Theá Hieàn Buøi Leâ Lôïi Lôùp: 12Lyù, Tröôøng THPT CHUYEÂN NGUYEÃN BAENH KHIEÂM 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Chuyeân ñeà doøng ñieän xoay chieàu I . CÔNG SU T : Công su t c a dòng đi n xoay chi u ấ ủ : P = UIcos ϕ = I 2 R = 2 2 Z R U . - H s công su t: cos ệ ố ϕ = Z R = R U U - Ý nghĩa c a h s công su t cos ệ ố ϕ + Tr ng h p ườ cos ϕ = 1 t c là ϕ = 0: m ch ch có R, ho c m ch RLC có c ng h ng đi n (Z ưở L = Z C ) thì P = P max = UI = R U 2 = I 2 R + Tr ng h p ườ cos = 0 t c là ϕ = ± 2 π : M ch ch có L, ho c ch có C, ho c có c L và C mà không có R thì P = P min = 0.
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 06/26/2011 for the course EE 202 taught by Professor Sabrisarioglu during the Spring '11 term at Bahcesehir University.

Page1 / 35

CHUYEN DE DONG DIEN XOAY CHIEU CUC HAY DO LOP 12LI THUC...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online