ĐỀ SỐ 1-HOA-HOAN CHINH

ĐỀ SỐ 1-HOA-HOAN CHINH

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
H 2 SO 4 loãng t 0 Etilen A B + A H 2 SO 4 c đặ E H C KỲ 1 TH I GIAN :60’ Câu 1: T tinh b t có th đi u ch r u Etylic qua t i thi u bao nhiêu ph n ng? ể ề ế ượ ả ứ A. 2. B. 3. C. 4. D. 5. Câu 2: Th y tinh h u c có th đi u ch đ c b ng cách th c hi n ph n ng trùng h p ơ ế ượ ả ứ monome nào sau đây: A. Metylmetacrylat. B. Axit acrylic. C. Axit metacrylic. D. Etilen. Câu 3: Ch t h u c A m ch th ng, có công th c phân t : C ấ ữ ơ 4 H 8 O 2 . Cho 2,2 gam A ph n ng ả ứ v a đ v i dung d ch NaOH, cô c n dung d ch sau ph n ng thì thu đ c 2,05gam mu i. ủ ớ ả ứ ượ Công th c c u t o đúng c a A là: ấ ạ A. CH 3 COOC 2 H 5. B. HCOOC 3 H 7. C. C 2 H 5 COOCH 3. D. C 3 H 7 COOH Câu 4: Khi th y phân saccaroz thì thu đ c : ơ ượ A. Glucoz ơ B. Glucoz và fructoz ơ ơ C. Fructoz ơ D. R u etylic ượ Câu 5: Dãy nào sau đây g m toàn các ch t có kh năng tham gia ph n ng tráng g ng? ả ứ ươ A. Andehit axetic, saccaroz , glucoz . ơ ơ B. Glucoz , axit fomic, mantoz . ơ ơ C. Glucoz , saccaroz , fructoz . ơ ơ ơ D. Fomanđehit, tinh b t, glucoz ơ Câu 6: V i các ch t: amoniac (1), metylamin (2), etylamin (3), anilin (4). Tính baz tăng d n ơ theo trình t : A. (4) < (1) <(2) < (3) . B. (4) < (1) < (3) < (2). C. (3) < (2) < (1) <(4) . D. (3) < (2) < (4) < (1). Câu 7: A là m t amonoaxit ch ch a 1 nhóm –NH 2 và 1 nhóm –COOH .Cho 0,89 gam A ph n ng v a đ v i dung d ch HCl thì thu đ c 1,255 gam mu i.Công th c c u t o c a A là: ủ ớ ượ ấ ạ A. C 2 H 5 -CH(NH 2 )COOH. B. NH 2 -CH 2 -COOH. C. NH 2 -CH 2 -CH 2 -COOH. D. C 3 H 7 -CH(NH 2 )COOH Câu 8: Cho 30 g axit axetic tác d ng v i 20g r u etylic (có H ượ 2 SO 4 đ c làm xúc tác và đun nóng) thu đ c 27g etyl axetat. Hi u su t ph n ng este hoá đ t: ượ ả ứ A. 90% B. 74% C. 70,56% D. 45,45%. Câu 9: X là este c a axit đ n ch c và r u đ n ch c. Đ xà phòng hóa hoàn toàn 1,29 gam X ơ ượ ơ c n dùng v a đ 15ml dung d ch KOH1M thu đ c ch t X và Y. Đ t cháy hoàn toàn l ng ượ ượ ch t Y trên th y sinh ra 2,24lit CO 2 (đktc) và 3,6 gam n c. Công th c c u t o c a X là: ướ ấ ạ A. CH 3 COOCH 3. B.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 4

ĐỀ SỐ 1-HOA-HOAN CHINH

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online