ON TAP KIEM TRA GIUA HOC KY 2NEW_0

ON TAP KIEM TRA GIUA HOC KY 2NEW_0 - OÂN TAÄP KIEÅM TRA...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: OÂN TAÄP KIEÅM TRA GIÖÕA HOÏC KYØ 2 MOÂN TOAÙN KHOÁI 11 NAÊM HOÏC 2009-2010 A. NOÄI DUNG THI:- Giôùi haïn cuûa daõy soá- Giôùi haïn cuûa haøm soá- Hai maët phaúng song song- Vectô trong khoâng gian- Hai ñöôøng thaúng vuoâng goùc- Ñöôøng thaúng vuoâng goùc vôùi maët phaúng B. BAØI TAÄP OÂN: ÑEÀ 1: Baøi 1: Tính toång n 1 1 1 1 1 S 1 5 25 125 5- =- +- + + - + K K Baøi 2: Tinh caùc giôùi haïn sau: ( 29 ( 29 ( 29 ( 29 3 2 x 4 x 1 2 2 2 x x 2 3 2 2 2 2 x x 2 x 64 2x 7 3 a) lim b) lim 2 x 3 3x 10x 8 x x 2 x 2x 3 x c) lim d) lim x 2 3x 1 9x 1 1 5x 3x 1 1 1 e) lim f) lim x 3x 2 x 5x 6 2x 1 x 4x 3 5- & + + & + & + +-- +-- +-- + +-- + - +- + +- +- + +- + Baøi 3: ( 29 ( 29 2 2 2 2 4 3 5 2 2 2 2 3n 1 n a) lim n 4n 1 4n 5 b) lim 1 2n 3n 3 n n 2n 2n 1 4n 1 c) lim d) lim n 2 n 1 4n n 2n 1 + +- +- +-- +- + -- +---- + Baøi 4: Xeùt tính l ieân tuïc cuûa haøm soá : 3 2 3 2x 6x x 3 neáu x 3 f(x) taïi x 3 x 27 19 neáu x 3 1 + + +- = = - + = - Baøi 5: Cho hình choùp S.ABCD coù ABCD laø hình vuoâng taâm O, caïnh a. Maët beân SAB laø tam giaùc ñeàu vaø maët beân SAD laø tam giaùc vuoâng taïi A. M, K, H laàn löôït laø trung ñieåm cuûa SA, AD, AB. a) Chöùng minh raèng (MKO) // (SCD) b) Chöùng minh raèng SH ⊥ AD c) Tính goùc giöõa SD vaø CB ¡ ' d) Chöùng minh raèng AC ⊥ SK Baøi 6: Cho hình laêng truï tam giaùc ABC.A’B’C’. Goïi G laø troïng taâm cuûa tam giaùc ABC vaø I laø taâm cuûa hình bình haønh ABB’A’. Ñaët AA£ a, AB b, AC c & &&& & H ∕ ¤ = = = . Haõy bieåu dieãn GI 1 & theo a, b, c 1 && ÑEÀ 2: Trang 1 Baøi 1: Tìm soá haïng toång quaùt cuûa caáp soá nhaân luøi voâ haïn coù toång baèng 3 vaø coâng boäi 2 q 3 = Baøi 2: Tinh caùc giôùi haïn: ( 29 ( 29 ( 29 ( 29 ( 29 2 n n 1 4 n n 2 2 4 3 2 4 4 n 1 2n 3 3 4 a) lim b) lim 4 2 4n n 1 n n 1 n 2n 2 c) lim n d) lim n 1 n 1 2n n + +-- +- +- +- +- +- Baøi 3: Tính caùc giôùi haïn : 2 4 2 x 1 x 2 2 2 2 2 x x 3 2x x 3x 3 x 1 a) lim b) lim x x 2 5 3x 2x 5x 1 9x 3x 1 x 2x 3 x d) lim c) lim 4x 3x 2 3x 3x 1 9x 1 . +--- +--- +--- + + + + + +- + + + + + Baøi 4: Xeùt tính l ieân tuïc cuûa haøm soá : 2 3 5 x 1 x neáu x 2 x 8 f(x) taïi x 2 1 neáu x 2 2 1 +- +- + = = -- = - Baøi 5: Cho hình choùp S.ABCD coù ABCD laø hình vuoâng taâm O caïnh a vaø caùc caïnh beân cuõng baèng a. Goïi I laø trung ñieåm cuûa SB a) Chöùng minh 2 IO SA BC && & & = + b) Chöùng minh SA , BC , OI & && && & ø ñoàng phaúng....
View Full Document

This note was uploaded on 06/26/2011 for the course EE 202 taught by Professor Sabrisarioglu during the Spring '11 term at Bahcesehir University.

Page1 / 7

ON TAP KIEM TRA GIUA HOC KY 2NEW_0 - OÂN TAÄP KIEÅM TRA...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online