{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

ON TAP tracnghiem-11-c4+5 -2009

ON TAP tracnghiem-11-c4+5 -2009 - ON TAP CHNG 4 VA 5-K HO I...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
OÂN TAÄP CHÖÔNG 4 VAØ 5 -KHOÁI 11 ( NAÊM HOÏC 2008-2009 ) 1 : Töø tröôøng laø A. daïng vaät chaát toàn taïi xung quanh doøng ñieän B. daïng vaät chaát toàn taïi xung quanh electron töï do C. daïng vaät chaát toàn taïi xung quanh haït mang ñieän D. daïng vaät chaát toàn taïi xung quanh ion döông, ion aâm 2 : Choïn caâu ñuùng : A. Töø tröôøng laø moät daïng vaät chaát toàn taïi xung quanh haït mang ñieän . B. Ñöôøng söùc töø cuûa nam chaâm laø ñöôøng cong ñi ra töø cöïc Baéc vaø ñi vaøo cöïc Nam C. Hai ñieän tích cuøng daáu thì ñaåynhau vaø hai doøng ñieän song song cuøng chieàu thì ñaåy nhau. D. Nam chaân taùc duïng löïc töø leân doøng ñieän nhöng doøng ñieän khoâng taùc duïng löïc töø leân nam chaâm. 3 : Choïn caâu sai . A. Ñöôøng söùc töø cuûa töø tröôøng laø ñöôøng maø tieáp tuyeán vôùi noù taïi moãi ñieåm truøng vôùi truïc kim nam chaâm thöû ñaët taïi ñieåm ñoù B. Ñöôøng söùc töø cuûa tö tröôøng laø ñöôøng maø tieáp tuyeán vôùi noù taïi moãi ñieåm truøng vôùi phöông cuûa vectô caûm öùng töø taïi ñieåm ñoù C. Caùc ñöôøng söùc töø cuûa nam chaâm höôùng vaøo cöïc baéc vaø höôùng ra töø cöïc nam D. Caùc ñöôøng söùc töø khoâng caét nhau 4 : Ta coù theå thaáy ñöôïc A. ñöôøng söùc töø B. töø tröôøng C. vectô caûm öùng töø D. töø phoå 5 : Choïn phaùt bieåu sai . Ngöôøi ta nhaän ra chung quanh doøng ñieän coù töø tröôøng nhôø A. coù löïc taùc duïng leân moät doøng ñieän khaùc ñaët song song caïnh noù. B. coù löïc taùc duïng leân moät kim nam chaâm ñaët song song caïnh noù. C. coù löïc taùc duïng leân moät haït mang ñieän ñöùng yeân ñaët gaàn noù. D. coù löïc taùc duïng leân moät haït mang ñieän chuyeån ñoäng song song vôùi noù. 6 : Tính chaát cô baûn cuûa töø tröôøng laø A. gaây ra löïc töø taùc duïng leân haït mang ñieän chuyeån ñoäng trong noù. B. gaây ra löïc haáp haãn taùc duïng leân caùc vaät ñaët trong noù. C. gaây ra löïc ma saùt khi coù chuyeån ñoäng cuûa caùc vaät mang ñieän. D. gaây ra löïc ñaøn hoài khi vaät mang ñieän bò bieán daïng. 7 : Töông taùc naøo sau ñaây laø töông taùc töø: A. Vaät A mang ñieän döông huùt vaät B mang ñieän aâm. B. Hai daây daãn song song ñaët gaàn nhau mang hai doøng ñieän cuøng chieàu thì huùt nhau. C. Maët traêng vaø traùi ñaát huùt nhau. D. Löïc huùt giöõa moät nam chaâm vaø moät ñieän tích ñöùng yeân ñaët gaàn nam chaâm 8 : Töø tröôøng khoâng töông taùc vôùi A.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 12

ON TAP tracnghiem-11-c4+5 -2009 - ON TAP CHNG 4 VA 5-K HO I...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online