150_cau_tN_vat_ly_12_KPB_430_10516223

150_cau_tN_vat_ly_12_KPB_430_10516223 - §Ò taeng «n tËp...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: §Ò taeng «n tËp th¸ng 09 – 2008. Hä vμ tªn häc sinh :……………………………...................... M· ®Ò 699 1. Ph¬ng tr×nh täa ®é cña mét chÊt ®iÓm M dao ®éng ®iÒu hßa cã d¹ng: x = 6sin(10t- π ) (cm). Li ®é cña M khi pha dao ®éng b»ng π 6- lμ A. x = 30 cm B. x = 32 cm C. x = -3 cm D. x = -30 cm 2. Mét con l¾c ®¬n cã chiÒu dμi l 1 dao ®éng ®iÒu hßa víi chu k× T 1 = 1,5s. Mét con l¾c ®¬n kh¸c cã chiÒu dμi l 2 dao ®éng ®iÒu hßa cã chu k× lμ T 2 = 2 s. T¹i n¬i ®ã, chu k× cña con l¾c ®¬n cã chiÒu dμi l = l 1 + l 2 sÏ dao ®éng ®iÒu hßa víi chu k× lμ bao nhiªu? A. T = 3,5 s B. T = 2,5 s C. T = 0,5 s D. T = 0,925 s 3. Chän ph¸t biÓu ®óng trong nh÷ng ph¸t biÓu sau ®©y. A. Khi chÊt ®iÓm qua vÞ trÝ c©n b»ng th× vËn tèc vμ gia tèc cã ®é lín cùc ®¹i. B. Khi chÊt ®iÓm qua vÞ trÝ c©n b»ng th× vËn tèc cùc ®¹i vμ gia tèc cùc tiÓu. C. Khi chÊt ®iÓm ®Õn vÞ trÝ biªn th× vËn tèc triÖt tiªu vμ gia tèc cã ®é lín cùc ®¹i. D. Khi chÊt ®iÓm ®Õn vÞ trÝ biªn ©m th× vËn tèc vμ gia tèc cã trÞ sè ©m. 4. Ph¬ng tr×nh dao ®éng ®iÒu hßa cña mét chÊt ®iÓm M cã d¹ng x = Asint (cm). Gèc thêi gian ®îc chän vμo lóc nμo? A.. VËt qua vÞ trÝ x = +A B.. VËt qua vÞ trÝ c©n b»ng theo chiÒu d¬ng C. VËt qua vÞ trÝ x = -A D. VËt qua vÞ trÝ c©n b»ng theo chiÒu ©m 5. Mét vËt cã khèi lîng m treo vμo lß xo cã ®é cøng k. KÝch thÝch cho vËt dao ®éng ®iÒu hßa víi biªn ®é 3cm th× chu k× dao ®éng cña nã lμ T = 0,3s. NÕu kÝch thÝch cho vËt dao ®éng ®iÒu hßa víi biªn ®é 6cm th× chu k× dao ®éng cña con l¾c lß xo lμ A. 0,3 s C. 0,6 s B. 0,15 s D. 0,423 s …………………………………………………………………………………………………… …………… [email protected] – Líp 12 chuyªn VËt lý 2008 - ¤n thi ®¹i häc- M· ®Ò 699 – Trang 1 6. Ph¬ng tr×nh täa ®é cña 3 dao ®éng ®iÒu hßa cã d¹ng 2sin ( ), 3sin( ) ( ), 2 cos( )( ) 2 3 2 1 t cm x t cm x t cm x π ϖ ϖ ϖ =- = = KÕt luËn nμo sau ®©y lμ ®óng? A. x 1 , x 2 ngîc pha. B. x 1 , x 3 ngîc pha C. x 2 , x 3 ngîc pha. D. x 2 , x 3 cïng pha. 7. §iÒu nμo sau ®©y lμ sai khi nãi vÒ n¨ng lîng trong dao ®éng ®iÒu hßa cña con l¾c lß xo? A. C¬ n¨ng cña con l¾c lß xo tØ lÖ víi b×nh ph¬ng biªn ®é dao ®éng. B. Cã sù chuyÓn hãa qua l¹i gi÷a ®éng n¨ng vμ thÕ n¨ng nhng c¬ n¨ng ®îc b¶o toμn. C. C¬ n¨ng cña con l¾c lß xo tØ lÖ víi ®é cøng k cña lß xo. D. C¬ n¨ng cña con l¾c lß xo biÕn thiªn theo quy luËt hμm sè sin víi tÇn sè b»ng tÇn sè cña dao ®éng ®iÒu hßa....
View Full Document

This note was uploaded on 06/26/2011 for the course EE 202 taught by Professor Sabrisarioglu during the Spring '11 term at Bahcesehir University.

Page1 / 25

150_cau_tN_vat_ly_12_KPB_430_10516223 - §Ò taeng «n tËp...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online