500_cau_hoi_hoa_445_26799304

500_cau_hoi_hoa_445_26799304 - 1.Cho cc cht sau(1...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1.Cho các chất sau:  (1) HO-CH 2 -CH 2 OH    (2) HO-CH 2 -CH 2 -CH 2 OH    (3) HOCH 2 -CHOH-CH 2 OH     (4) C 2 H 5 -O-C 2 H 5   (5) CH 3 CHO.   nh ưng chat tac dung duoc voi Na la A. 1, 2 và 3.   B. 3, 5 và 2  C. 4, 5 và 3.  D. 4, 1 và 3. 2.  Đun nóng một rượu X với H 2 SO 4  đậm đặc ở nhiệt độ thích hợp thu được một olefin duy nhất. Trong các công  thức sau: CH 3 -CH-CH 3 OH (1)   CH 3 -CH 2 -CH-CH 3 OH (2) CH 3 -CH 2 -CH 2 -CH 2 -OH (3) CH 3 -C-CH 2 -OH CH 3 CH 3 (4) công thức nào phù hợp với X.? A. (1), (2), (3)         B. (1), (2), (3), (4)        C. (1), (2), (4)       D. (1), (3), (4)  3.Những chất trong dãy nào sau đây đều tác dụng được với rượu etylic ? A. HCl ; HBr ; CH 3 COOH ; NaOH    B. HBr ; CH 3 COOH ; Natri ; CH 3 OCH 3 .  C. CH 3 COOH ; Natri ; HCl ; CaCO 3 . D. HCl ;HBr ;CH 3 COOH ; Natri. 4.Số đồng phân rượu có công thức phân tử C 5 H 12 O là: A. 8 đồng phân  B. 5 đồng phân  C. 14 đồng phân   D. 12 đồng phân 5.Sự loại nước một đồng phân A của C 4 H 9 OH cho hai olefin . Đồng phân A là. .. A. Rượu iso butylic.   B. Rượu n-butylic.     C. Rượu sec butylic.   D. Rượu tert butylic. 6.Đốt cháy hoàn toàn 2 rượu X, Y đồng đẳng kế tiếp nhau người ta thấy tỉ số mol CO 2  và H 2 O tăng dần. Dãy đồng  đẳng của X, Y là: A. Rượu no.           B. Rượu không no C. Rượu thơm.  D. Phenol Xét chuỗi phản ứng: Etanol  2 4 2 0 170 , : H SO Cl C X Y Y có tên là A. Etyl clorua.  B. MetylClorua.    C. 1,2- Dicloetan.   D. 1,1- Dicloetan. 7.Đốt cháy một rượu X, ta được hỗn hợp sản phẩm cháy trong đó 2 2 CO H O n <n . Kết luận nào sau đây chính xác  nhất? A. X là rượu no.   B. X là rượu no đơn chức.   C. X là rượu đơn chức   D. X là rượu không no. 8.Độ linh động của nguyên tử H trong nhóm OH của các hợp chất giảm dần theo thứ tự: A. CH 3 COOH >C 2 H 5 OH > C 6 H 5 OH.   B. CH 3 COOH > C 6 H 5 OH >C 2 H 5 OH.   C. C 2 H 5 OH > C 6 H 5 OH > CH 3 COOH. D. C 6 H 5 OH > CH 3 COOH > C 2 H 5 OH. 9.Khi đốt cháy các đồng đẳng của một loại rượu thì tỉ lệ số mol  2 2 CO H O n n H  không đổi khi số nguyên tử C trong  rượu tăng dần. Kết luận nào sau đây chính xác nhất? A. Đó là một dãy đồng đẳng rượu no đơn chức.            B. Đó là một dãy đồng đẳng rượu no
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 44

500_cau_hoi_hoa_445_26799304 - 1.Cho cc cht sau(1...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online