De on tap nhom 10 - HKI.2451

De on tap nhom 10 - HKI.2451 - N TP HC K I NM HC 2008 2009...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Đ ÔN T P H C KÌ I – NĂM H C 2008 – 2009. Môn V t Lý - Kh i 10 A Th i gian : 60 phút H v à t ên: …………………………………………… (Đ áp án đ 1) I. Tr c nghi m : Ch n ph ng án tr l i đúng và khoanh tròn vào câu t ng ng . ươ ả ờ ươ 1. Phân tích l c F thành hai l c F1 , F2 . Bi t góc h p b i l c (F, F ế ở ự 1 ), (F, F 2 ) l n l t là 30 ầ ượ 0 . 90 0 ; đ l n c a l c F là 30N. ộ ớ ủ ự H i đ l n c a l c F ỏ ộ ớ ủ ự 1 , F 2 ? A. F 1 = 10 3 N, F 2 = 20 3 N B. F 1 = 20 3 N, F 2 = 10 3 N C. F 1 = 15 3 N, F 2 = 15N D. F 1 = 15N, F 2 = 15 3 N 2. M t v t đ ng cân b ng d i tác d ng c a ba l c: Hai l c có đ l n là 5 N, 7N. L c th ba không th có đ l n b ng: ậ ứ ướ ộ ớ ộ ớ A. 2N B. 12N C. 8N D. 16N 3. M t v t m đang chuy n đ ng tròn đ u v i t c đ dài là v d i tác d ng c a l c F. N u ng ng tác d ng l c F thì : ộ ậ ớ ố ộ ướ ủ ự ế A. V t s ti p t c chuy n đ ng th ng đ u v i v n t c là v ậ ẽ ế ụ ớ ậ ố B. V t ng ng chuy n đ ng C. V t ti p t c chuy n đ ng tròn đ u v i v n t c là v ậ ế ụ ớ ậ ố D. V t quay ch m d n r i d ng l i ầ ồ ừ 4. Treo v t n ng có kh i l ng m ậ ặ ố ượ 1 = 100g vào m t lò xo thì th y chi u dài c a nó là 30cm. Treo v t n ng có kh i l ng m ậ ặ ố ượ 2 = 200g thì chi u dài c a nó là 35cm. H i đ c ng c a lò xo là bao nhiêu? ỏ ộ ứ A. 40 N/m B. 30 N/m C. 20N/m D. 10 N/m 5. Hai qu c u đ ng ch t có cùng kh i l ng m và bán kính R. Lúc đ u chúng ti p xúc v i nhau và l c h p d n gi a ả ầ ố ượ ế chúng là F. Sau đó m t qu c u d ch ra xa m t đo n b ng 3R. L c h p d n m i b ng ả ầ ớ ằ A. F /3 B. F/4 C.4F/25 D. F/9 6.Bán kính Trái Đ t là R. đ cao nào tính t m t đ t tr ng l ng c a ng i ch b ng m t n a tr ng l ng c a ng i Ở ộ ừ ặ ấ ượ ườ ỉ ằ ộ ử ượ ườ đó trên m t đ t? ặ ấ A. 0,414R B. R C. 0,1414R D. 2R 7. Ch n câu đúng: Khi đang đi xe đ p trên đ ng n m ngang, n u ng ng đ p xe v n đi ti p ch ch a d ng l i ngay. Đó là ườ ế ế ư nh : A. Tr ng l ng c a xe ượ B. L c ma sát C. Quán tính c a xe D. Ph n l c c a m t đ ng ả ự ặ ườ 8. M t v t b t đ u chuy n đ ng th ng nhanh d n đ u t tr ng thái ngh d i tác d ng c a l c F. Bi t trong 3s đ u nó đi ộ ậ ắ ầ ề ừ ạ ỉ ướ ủ ự ế đ c 18 m, sau 3s đ u ng ng tác d ng l c F, quãng đ ng v t đi đ c trong 5s ti p theo là : ượ ườ ượ ế A. 30m B. 40 m C. 50m D. 60m II. T lu n
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 5

De on tap nhom 10 - HKI.2451 - N TP HC K I NM HC 2008 2009...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online