De_KT_Vat_ly_12_HK_I_(2)_248_55341684

De_KT_Vat_ly_12_HK_I_(2)_248_55341684 - E KIEM TRA HOC KYI...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
HOÏC KYØI - MOÂN : VAÄT LYÙ12 ( ÑEÀ CHÍNH THÖÙC ) Caâu 1: Choïn caâu sai trong caùc caâu sau khi noùi veà chaát ñieåm dao ñoäng ñieàu hoøa: A. Chuyeån ñoäng cuûa chaát ñieåm veà vò trí caân baèng laø chuyeån ñoäng nhanh daàn ñeàu. B. Khi qua vò trí caân baèng, vaän toác cuûa chaát ñieåm coù ñoä lôùn cöïc ñaïi. C. Khi qua vò trí caân baèng, gia toác cuûa chaát ñieåm baèng khoâng. D. Khi ôû vò trí bieân, li ñoä cuûa chaát ñieåm coù ñoä lôùn cöïc ñaïi. Caâu 2: Con laéc ñôn dao ñoäng ñieàu hoaø, khi chieàu daøi con laéc taêng gaáp 4 laàn thì chu kyø dao ñoäng cuûa noù bieán ñoåi nhö theá naøo? A. Taêng gaáp 2 laàn. B. Taêng gaáp 4 laàn. C. Giaûm xuoáng 2 laàn. D. Giaûm xuoáng 4 laàn. Caâu 3: Phaùt bieåu naøo sau ñaây veà dao ñoäng cöôõng böùc laø ñuùng? A. Taàn soá cuûa dao ñoäng cöôõng böùc baèng taàn soá cuûa ngoaïi löïc tuaàn hoaøn. B. Taàn soá cuûa dao ñoäng cöôõng böùc baèng taàn soá rieâng cuûa heä. C. Bieân ñoä cuûa dao ñoäng cöôõng böùc baèng bieân ñoä cuûa ngoaïi löïc tuaàn hoaøn. D. Bieân ñoä cuûa dao ñoäng cöôõng böùc chæ phuï thuoäc vaøo taàn soá cuûa ngoaïi löïc tuaàn hoaøn. Caâu 4: Naêng löôïng cuûa moät dao ñoäng ñieàu hoaø bieán ñoåi bao nhieâu laàn neáu taàn soá taêng gaáp 2 laàn ? A.Taêng 4 laàn B.Taêng 2 laàn C.Giaûm 2 laàn D.Giaûm 4 laàn Caâu 5: Moät vaät dao ñoäng ñieàu hoøa vôùi phöông trình x = 6 sin(10 π t - 6 ) (cm). Luùc t = 0,2s vaät coù li ñoä vaø vaän toác laø: A. x = -3 cm; v= 30 3 cm/s B. x = 3 cm; v = 60 cm/s C. x = 3 cm; v = -60 cm/s D. x = -3 cm; v = -30 3 cm/s Caâu 6: Moät vaät dao ñoäng ñieàu hoøa vôùi chu kyø 0,2s. Khi vaät caùch vò trí caân baèng 2 2 cm thì coù vaän toác 20 2 cm/s. Choïn goác thôøi gian luùc vaät qua vò trí caân baèng theo chieàu aâm thì phöông trình dao ñoäng cuûa vaät laø: A. x = 4 sin(10 t + ) (cm) B. x = 4 2 sin(0,1 t) (cm) C. x = 0,4 sin 10 t (cm) D. x = -4 sin (10 t + ) (cm) Caâu 7: Hai con laéc ñôn coù chu kyø T 1 = 3 s vaø T 2 = 4 s .Tính chu kyø con laéc ñôn coù ñoä daøi baèng toång chieàu daøi hai con laéc noùi treân . A . 5s ; B . 3,6s ; 0 0,175rad . Cho g = 10m/s 2 . Tính cô naêng cuûa con laéc . A . 0,765J; B . 2,14J ; C . 1,16J ; D .3,00 J ; Caâu 9: Taïi ñieåm O treân maët nöôùc yeân tónh, coù moät nguoàn soùng dao ñoäng ñieàu hoaø theo phöông thaúng ñöùng vôùi chu kì T = 0,5 s. Töø O coù
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 06/26/2011 for the course EE 202 taught by Professor Sabrisarioglu during the Spring '11 term at Bahcesehir University.

Page1 / 5

De_KT_Vat_ly_12_HK_I_(2)_248_55341684 - E KIEM TRA HOC KYI...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online