De_thi_thu_dai_hoc_mon_hoa_337_62410123

De_thi_thu_dai_hoc_mon_hoa_337_62410123 - E LUYEN THI H, C...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
ÑEÀ LUYEÄN THI ÑH, CÑ Thaày giaùo höôùng daãn laøm baøi: Leâ Troïng Tröôøng (THPT Nguyeãn Bænh Khieâm) TRUNG TÂM LUYỆN THI ĐH, CĐ TRƯỜNG THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊM ĐỀ LUYỆN THI SỐ 1 MÔN: HÓA H C (Th i gian làm bài: 180 phút không k th i gian giao đ ) ể ờ Câu I (1,5 đi m) 1. Có hai ng nghi m đ u đ ng dung d ch KI. Cho m t lu ng khí oxi đi qua dung d ch th nh t và lu ng khí ozon đi qua dung d ch th hai. a) Nêu hi n t ng quan sát đ c và t đó hãy so sánh tính oxi hóa c a khí oxi và ozon. Vi t ph ng trình ệ ượ ượ ế ươ ph n ng đã x y ra. ả ứ b) Dùng nh ng thu c th nào có th nh n bi t đ c s n ph m c a ph n ng x y ra trên? ế ượ ả ả ứ 2. Hòa tan hoàn toàn m gam kim lo i Ba vào n c thu đ c 1,5 lít dung d ch X có pH=13. Tính m. ướ ượ Câu II (1,5 đi m) 1. Vi t các ph ng trình ph n ng theo s đ bi n hóa sau (các ch t h u c vi t d
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 06/26/2011 for the course EE 202 taught by Professor Sabrisarioglu during the Spring '11 term at Bahcesehir University.

Ask a homework question - tutors are online