hoa10_378_76767943

hoa10_378_76767943 - 537 1 Chn cu ng khi ni v cc nguyn t...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
537 1 Ch n câu đúng khi nòi v các nguyên t halogen. A. Flo có tính oxi hóa m nh , oxi hóa H 2 O mãnh li t . B. Clo có tính oxi hóa m nh , oxi hóa đ c n c ượ ướ C. Br có tính oxi hóa m nh nh ng y u h n Cl , oxi hóa đ c n c ư ế ơ ượ ướ D. C 3 câu trên đ u đúng . 5.38 2 Nh ng c p ch t nào sau đây không cùng t n t i trong dung d ch? ồ ạ A . MgCl 2 ; AgNO 3 B. HCl ; KI C. KCl . MgCl 2 D. HCl ; Ba(NO) 3 5.39 3 Đ c đi m nào sau đây không ph i là đ c đi m c a nguyên t halogen A. Nguyên t ch có th thu thêm electron B. S oxi hóa là –1 trong các h p ch t C. L p ngoài cùng có 7 electron D. T o v i Hidro h p ch t có liên k t c ng hóa tr có c c ế ộ 5.40 4 Cho ph n ng sau ả ứ 2KMnO 4 + 16HCl 2MnCl 2 + 2KCl + 5Cl 2 + 8 H 2 O Hãy cho bi t ch t oxi hóa b ng cách ch n 1 trong các câu sau : ế A . Cl trong HCl B. Mn +7 trong KmnO 4
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
C. O -2 trong KMnO 4 D. H + trong HCl 541. 5
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 7

hoa10_378_76767943 - 537 1 Chn cu ng khi ni v cc nguyn t...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online