TRAC_NGHIEM_511_54397445

TRAC_NGHIEM_511_5439 - Li ni u Kim tra nh gi c vai tr chc nng rt quan trng trong dy hc Ho hc N gip thy v tr iu chnh vic dy v hc nhm t kt qu dy hc

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Lêi nãi ®Çu KiÓm tra, ®¸nh gi¸ cã vai trß, chøc n¨ng rÊt quan träng trong d¹y häc Ho¸ häc. Nã gióp thÇy vμ trß ®iÒu chØnh viÖc d¹y vμ häc nh»m ®¹t kÕt qu¶ d¹y häc cao h¬n, ®ång thêi x¸c nhËn thμnh qu¶ d¹y häc cña thÇy vμ trß. Cã nhiÒu h×nh thøc kiÓm tra, ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ d¹y häc, trong ®ã kiÓm tra tr¾c nghiÖm kh¸ch quan ®ang ®îc quan t©m sö dông. Tr¾c nghiÖm kh¸ch quan ®îc quan t©m bëi mét sè lÝ do sau: - ViÖc chÊm vμ cho ®iÓm t¬ng ®èi dÔ dμng vμ kh¸ch quan h¬n so víi bμi luËn ®Ò. - Trong c¸c c©u hái tr¾c nghiÖm, nhiÖm vô cña ngêi häc ®îc ph¸t biÓu râ rμng h¬n lμ trong c¸c bμi luËn ®Ò. - Khi lμm mét bμi thi tr¾c nghiÖm, hÇu hÕt thêi gian häc sinh dïng ®Ó ®äc vμ suy nghÜ. Cã thÓ tù kiÓm tra, ®¸nh gi¸ kiÕn thøc. - Tr¸nh ®îc viÖc häc tñ, häc lÖch. Cung cÊp mét lîng th«ng tin ph¶n håi lín, lμm c¬ së cho viÖc ®iÒu chØnh kÕ ho¹ch d¹y häc. - DÔ dμng øng dông c«ng nghÖ th«ng tin vμ truyÒn th«ng ®Ó tae chøc thi, chÊm bμi mét c¸ch nhanh chãng, chÝnh x¸c vμ an toμn. §Ó phôc vô cho viÖc ®aei míi ph¬ng ph¸p kiÓm tra, ®¸nh gi¸ trong d¹y häc ho¸ häc ë trêng phae th«ng nh»m ®¹t c¸c môc tiªu ph¸t triÓn nguån nh©n lùc phôc vô c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc, chóng t«i biªn so¹n bé s¸ch Tr¾c nghiÖm ho¸ häc gåm 6 cuèn, tõ líp 8 ®Õn líp 12 vμ luyÖn thi ®¹i häc theo ch¬ng tr×nh vμ s¸ch gi¸o khoa míi. Néi dung mçi cuèn gåm hai phÇn: PhÇn thø nhÊt : Gåm c¸c c©u hái tr¾c nghiÖm ®îc biªn so¹n theo nhiÒu h×nh thøc nh: Tr¾c nghiÖm nhiÒu lùa chän, tr¾c nghiÖm ghÐp ®«i, tr¾c nghiÖm ®óng, sai, tr¾c nghiÖm ®iÒn khuyÕt. Néi dung c¸c c©u hái tr¾c nghiÖm bao trïm c¸c kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ ho¸ häc ë phae th«ng cã më réng n©ng cao vμ g¾n víi thùc tiÔn. PhÇn thø hai : Híng dÉn gi¶i vμ ®¸p sè. Chóng t«i hy väng r»ng bé s¸ch sÏ bae Ých cho c¸c em häc sinh vμ c¸c thÇy, c« gi¸o d¹y häc ho¸ häc. MAEc dï ®· rÊt cè g¾ng, nhng bé s¸ch ch¾c ch¾n kh«ng tr¸nh khái sai sãt, chóng t«i rÊt mong vμ ch©n thμnh c¶m ¬n c¸c ý 3
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
kiÕn gãp ý cña c¸c b¹n ®äc, nhÊt lμ c¸c thÇy, c« gi¸o vμ c¸c em häc sinh ®Ó s¸ch ®îc hoμn chØnh trong lÇn t¸i b¶n sau, nÕu cã. C¸c t¸c gi¶ PhÇn 1- ho¸ häc ®¹i c¬ng Ch¬ng 1 – CÊu t¹o nguyªn tö - ®Þnh luËt tuÇn hoμn vμ liªn kÕt ho¸ häc A. tãm t¾t lÝ thuyÕt I. cÊu t¹o nguyªn tö 1. Thμnh phÇn, cÊu t¹o nguyªn tö Nguyªn tö gåm h¹t nh©n vμ vá electron. H¹t nh©n gåm c¸c h¹t proton vμ n¬tron, phÇn vá gåm c¸c electron. C¸c ®AEc trng cña c¸c h¹t c¬ b¶n trong nguyªn tö ®îc tãm t¾t trong b¶ng sau: Proton N¬tron electron KÝ hiÖu p n e Khèi lîng (®vC) 1 1 0,00055 Khèi lîng (kg) 1,6726.10 -27 1,6748.10 -27 9,1095.10
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 06/26/2011 for the course EE 202 taught by Professor Sabrisarioglu during the Spring '11 term at Bahcesehir University.

Page1 / 259

TRAC_NGHIEM_511_5439 - Li ni u Kim tra nh gi c vai tr chc nng rt quan trng trong dy hc Ho hc N gip thy v tr iu chnh vic dy v hc nhm t kt qu dy hc

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online