{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

50 BAI HINH HOC ON VAO 10 VA BAI GIAI PHAN 1

50 BAI HINH HOC ON VAO 10 VA BAI GIAI PHAN 1 - GV su tm v...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
GV s u t m và biên so n: Phan Qu c Tu n ư NĂM M I BÀI T P HÌNH H C ƯƠ L P 9 ÔN THI VÀO L P 10 Trang 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
GV s u t m và biên so n: Phan Qu c Tu n ư Baøi 1: Cho ABC coù caùc ñöôøng cao BD vaø CE.Ñöôøng thaúng DE caét ñöôøng troøn ngoaïi tieáp tam giaùc taïi hai ñieåm M vaø N. 1. Chöùng minh:BEDC noäi tieáp. 2. Chöùng minh: goùc DEA=ACB. 3. Chöùng minh: DE // vôùi tieáp tuyeán tai A cuûa ñöôøng troøn ngoaïi tieáp tam giaùc. 4. Goïi O laø taâm ñöôøng troøn ngoaïi tieáp tam giaùc ABC.Chöùng minh: OA laø phaân giaùc cuûa goùc MAN. 5. Chöùng toû: AM 2 =AE.AB. Giôïi yù: y A x N E D M O B C Ta phaûi c/m xy//DE. Do xy laø tieáp tuyeán,AB laø daây cung neân sñ goùc xAB= 2 1 sñ cung AB. Maø sñ ACB= 2 1 sñ AB. goùc xAB=ACB maø goùc ACB=AED(cmt) xAB=AED hay xy//DE. 4.C/m OA laø phaân giaùc cuûa goùc MAN. Do xy//DE hay xy//MN maø OA xy OA MN. OA laø ñöôøng trung tröïc cuûa MN.(Ñöôøng kính vuoâng goùc vôùi moät daây) ⇒∆ AMN caân ôû A AO laø phaân giaùc cuûa goùc MAN. 5.C/m :AM 2 =AE.AB. Do AMN caân ôû A AM=AN cung AM=cung AN. goùc MBA=AMN(Goùc noäi tieáp chaén hai cung baèng nhau);goùc MAB chung ⇒∆ MAE ∽ BAM MA AE AB MA = MA 2 =AE.AB.  °  Trang 2 1.C/m BEDC noäi tieáp: C/m goùc BEC=BDE=1v. Hia ñieåm D vaø E cuøng laøm vôùi hai ñaàu ñoaïn thaúng BC moät goùc vuoâng. 2.C/m goùc DEA=ACB. Do BECD nt DMB+DCB=2v. Maø DEB+AED=2v AED=ACB 3.Goïi tieáp tuyeán taïi A cuûa (O) laø ñöôøng thaúng xy (Hình 1) Hình 1
Background image of page 2
GV s u t m và biên so n: Phan Qu c Tu n ư Baøi 2: Cho(O) ñöôøng kính AC.treân ñoaïn OC laáy ñieåm B vaø veõ ñöôøng troøn taâm O’, ñöôøng kính BC.Goïi M laø trung ñieåm cuûa ñoaïn AB.Töø M veõ daây cung DE vuoâng goùc vôùi AB;DC caét ñöôøng troøn taâm O’ taïi I. 1.Töù giaùc ADBE laø hình gì? 2.C/m DMBI noäi tieáp. 3.C/m B;I;C thaúng haøng vaø MI=MD. 4.C/m MC.DB=MI.DC 5.C/m MI laø tieáp tuyeán cuûa (O’) Gôïi yù: D I A M O B O’ C E 3.C/m B;I;E thaúng haøng. Do AEBD laø hình thoi BE//AD maø AD DC (goùc noäi tieáp chaén nöûa ñöôøng troøn) BE DC; CM DE(gt).Do goùc BIC=1v BI DC.Qua 1 ñieåm B coù hai ñöôøng thaúng BI vaø BE cuøng vuoâng goùc vôùi DC B;I;E thaúng haøng. C/m MI=MD: Do M laø trung ñieåm DE; EID vuoâng ôû I MI laø ñöôøng trung tuyeán cuûa tam giaùc vuoâng DEI MI=MD. 4. C/m MC.DB=MI.DC. haõy chöùng minh MCI∽ DCB (goùc C chung;BDI=IMB cuøng chaén cung MI do DMBI noäi tieáp) 5.C/m MI laø tieáp tuyeán cuûa (O’) -Ta coù O’IC Caân goùc O’IC=O’CI. MBID noäi tieáp MIB=MDB (cuøng chaén cung MB) BDE caân ôû B goùc MDB=MEB .Do MECI noäi tieáp goùc MEB=MCI (cuøng chaén cung MI)
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 50

50 BAI HINH HOC ON VAO 10 VA BAI GIAI PHAN 1 - GV su tm v...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online