BÀO TẬP TOÁN

BÀO TẬP...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
BÀI T P TOÁN 1). Trong phòng h c có m t s gh dài. N u x p m i gh 3 h c sinh ộ ố ế ế ế ế thì sáu h c sinh không có ch . N u x p m i gh 3 h c sinh thì th a 1 gh . ế ế ế ế H i l p có bao nhiêu gh và bao nhiêu h c sinh? ỏ ớ ế 2). Trên m t cánh đ ng c y 60 ha lúa gi ng m i và 40 ha lúa gi ng cũ. Thu ho ch đ c t t c 460 t n thóc. H i năng su t m i lo i lúa trên 1 ha ượ ấ ả là bao nhiêu bi t r ng 3 ha tr ng lúa m i thu ho ch đ c ít h n 4 ha tr ng ế ằ ượ ơ lúa cũ là 1 t n. 3). Hai ng i th cùng xây m t b c t ng trong 7h 12 phút thì xong. ườ ộ ứ ườ N u ng i th nh t làm trong 5h và ng i th hai làm trong 6h thì c hai ế ườ ườ xây đ c ¾ b c t ng, h i m i ng i làm m t mình thì bao lâu xong b c ượ ứ ườ ườ t ng. ườ 4). Hai công nhân cùng s n c a cho m t công trình trong 4 ngày thì ơ xong. N u ng i th nh t làm m t mình trong 9 ngày r i ng i th hai ế ườ ườ đ n cùng làm ti p thì trong m t ngày n a thì xong vi c. h i m i ng i ế ế ườ làm m t mình thì bao lâu xong vi c? 5). Hai cân c u l n b c d hàng m t lô hàng c ng sài gòn. Sau 3h có ẩ ớ ở ả thêm 5 c n c u bé ( có công su t bé h n) cùng làm vi c. c th y là 7 c n ơ ả ả c u làm vi c thì trong 3h n a thì làm xong vi c, bi t r ng n u c th y 7 ế ằ ế ả ả c n c u làm vi c t đ u thì trong 4h làm xong vi c. ệ ừ ầ 6). Bác Toàn đi xe đ p t th xã v làng, cô ba Ng n cũng đi xe đ p ạ ừ ị nh ng t làng lên th xã. H g p nhau khi bác toàn đã đi đ c 1h 30phút, ư ọ ặ ượ còn cô ba Ng n đi đ c 2h. m t l n khác hai ng i cũng đi t đ a đi m ượ ộ ầ ườ ừ ị nh th nh ng h kh i hành cùng gi , sau 1h 15phút h cách nhau 10,5km. ư ế ư tính v n t c m i ng i, bi t r ng làng cách th xã 38km. ậ ố ườ ế ằ 7). Ga xe l a Sài Gòn cách ga D u Dây 65km. xe khách sài gòn, xe hàng d u dây đi ng c chi u nhau và xe khách kh i hành sau xe hàng ở ầ ượ 36phút, sau khi xe khách kh i hành 24 phút nó g p xe hàng. N u hai xe ế kh i hành đ ng th i và cùng đi hà n i thì 13h sau h g p nhau. Tính v n ọ ặ t c m i xe, bi t r ng xe khách đi nhanh h n xe hàng. ế ằ ơ 8). Đ s a m t ngoi nhà c n m t s th làm vi c trong m t th i gian ể ử ộ ố ợ quy đ nh. N u gi m 3 ng i thì th i gian kéo dài là 6 ngày. N u tăng thêm ế ườ ế
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
2 ng i thì th i gian xong s m h n 2 ngày. H i theo quy đ nh thì c n bao ườ ơ nhiêu th và làm trong bao ngiêu ngày, bi t r ng kh năng lao đ ng m i
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 06/26/2011 for the course EE 202 taught by Professor Sabrisarioglu during the Spring '11 term at Bahcesehir University.

Page1 / 36

BÀO TẬP...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online