{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

De Thi Hoc ky 2 Toan 9 De 1

De Thi Hoc ky 2 Toan 9 De 1 - THI TON 9 Thi gian 90 pht Cu...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Đ THI TOÁN 9 Th i gian : 90 phút Câu 1 : Gi i các ph ng trình và h ph ng trình sau : ươ ươ a) 3x + 2y = 1 5x + 3y = - 4 b) 2 2 2 3 3 0 x x + - = c) 9x 4 + 8 x 2 – 1 = 0 Câu 2 Cho bi u th c: - + - + - - + + + + - = 6 2 2 3 3 2 : 1 1 x x x x x x x x x P a. Rút g n P. b.Tìm các giá tr c a x đ P nh n giá tr nguyên. ị ủ c.Tìm x đ P < 1 d.Tìm x đ có : 3 - = x P Câu 3 : (2 đi m) a. Cho m nh đ t hình ch nh t có di n tích 360 m 2 . N u tăng chi u r ng 2 m và ế ề ộ gi m chi u dài 6 m thì di n tích m nh đ t không đ i . Tính chu vi c a m nh đ t lúc ban đ u. b. Cho ph ng trình 2x ươ 2 + 3x - 14 = 0 có hai nghi m là. x 1 , x 2 . Không gi i ph ng trình hãy tính giá tr bi u th c. ươ ị ể A = 2 1 1 1 x x + Câu 4 : a)Vi t ph ng trình đ ng th ng(d) song song v i đ
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 3

De Thi Hoc ky 2 Toan 9 De 1 - THI TON 9 Thi gian 90 pht Cu...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online