Giai de Toan TNTHPT 2009

Giai de Toan TNTHPT 2009 - K THI TT NGHIP TRUNG HC PH THNG...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
KỲ THI T T NGHI P TRUNG H C PH THÔNG NĂM 2009 Môn thi : TOÁN I. PH N CHUNG DÀNH CHO T T C CÁC THÍ SINH (7,0 đi m) Câu 1. (3,0 đi m). Cho hàm s 2x 1 y x 2 + = - . 1) Kh o sát s bi n thiên và v đ th (C) c a hàm s đã cho. ự ế ẽ ồ ị 2) Vi t ph ng trình ti p tuy n c a đ th (C),bi t h s góc c a ti p tuy n ế ươ ế ế ồ ị ế ệ ố ế ế b ng -5. Câu 2. (3,0 đi m) 1) Gi i ph ng trình ươ . 2) Tính tích phân 0 I x(1 cos x)dx π = + . 3) Tìm giá tr nh nh t và giá tr l n nh t c a hàm s ị ớ ấ ủ 2 f (x) x ln(1 2x) = - - trên đo n [-2; 0]. Câu 3. (1,0 đi m) . Cho hình chóp S.ABC có m t bên SBC là tam giác đ u c nh a, c nh bên SA vuông góc v i m t ph ng đáy. Bi t góc BAC = 120 ế 0 , tính th tích c a kh i chóp S.ABC theo a. II. PH N RIÊNG (3,0 đi m) Thí sinh h c ch ng trình nào thì ch đ c ch n ph n dành riêng cho ch ng ươ ỉ ượ ươ trình đó (ph n 1 ho c ph n 2) 1. Theo ch ng trình Chu n : ươ Câu 4a (2,0 đi m) . Trong không gian Oxyz, cho m t c u (S) và m t ph ng (P) có
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 4

Giai de Toan TNTHPT 2009 - K THI TT NGHIP TRUNG HC PH THNG...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online