De_luyen_thi_DHCD_so_2._Phan_dao_dong_co__song_co__song_dien_tu_5815_90999009

De_luyen_thi_DHCD_so_2._Phan_dao_dong_co__song_co__song_dien_tu_5815_90999009

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: TRUNG TÂM LUY N THI ĐH-CĐ Ệ THANH T NG ƯỜ Đ KI M TRA NĂM H C 2008 – 2009 Ề Ể Ọ DÀNH CHO L P 13A - L N 2 Ớ Ầ ĐT: 0983932550 MÔN: V T LÝ Ậ Mã đ thi: 126 ề (Th i gian làm bài 90 phút) ờ Đ thi có 50 câu g m 4 trang ề ồ Câu 1. Hai con l c đ n có chi u dài l ắ ơ ề 1 và l 2 h n kém nhau 30cm, đ c treo t i cùng m t n i. Trong cùng m t kho ng ơ ượ ạ ộ ơ ộ ả th i gian nh nhau chúng th c hi n đ c s dao đ ng l n l t là 12 và 8. Chi u dài l ờ ư ự ệ ượ ố ộ ầ ượ ề 1 và l 2 t ng ng là: ươ ứ A. 60cm và 90cm. B. 24cm và 54cm. C. 90cm và 60cm. D. 54cm và 24cm. Câu 2. Trong dao đ ng đi u hòa thì li đ , v n t c, gia t c là các đ i l ng bi n đ i theo th i gian theo quy lu t d ng ộ ề ộ ậ ố ố ạ ượ ế ổ ờ ậ ạ côsin có A. cùng biên đ . ộ B. cùng pha ban đ u. ầ C. cùng t n s . ầ ố D. cùng pha. Câu 3. Hai con l c đ n treo c nh nhau có chu kỳ dao đ ng nh là 4s và 4,8s. Kéo hai con l c l ch m t góc nh nh nhau ắ ơ ạ ộ ỏ ắ ệ ộ ỏ ư r i đ ng th i buông nh thì hai con l c s đ ng th i tr l i v trí này sau th i gian ồ ồ ờ ẹ ắ ẽ ồ ờ ở ạ ị ờ A. 8,8s B. 12 11 s C. 6,248s D. 24s Câu 4. Biên đ dao đ ng c ng b c ộ ộ ưỡ ứ không ph thu c vào ụ ộ A. Pha ban đ u c a ngo i l c. ầ ủ ạ ự B. L c c n c a môi tr ng. ự ả ủ ườ C. Biên đ c a ngo i l c. ộ ủ ạ ự D. Đ chênh l ch gi a t n s ngo i l c và t n s riêng c a h . ộ ệ ữ ầ ố ạ ự ầ ố ủ ệ Câu 5. M t con l c lò xo có m=100g dao đ ng đi u hoà v i c năng W=2mJ và gia t c c c đ i a ộ ắ ộ ề ớ ơ ố ự ạ Max =80cm/s 2 . Biên đ và ộ t n s góc c a dao đ ng là: ầ ố ủ ộ A. 0,005cm và 40prad/s B. 5cm và 4rad/s C. 10cm và 2rad/s D. 4cm và 5rad/s Câu 6. Khi ngu n âm đ ng yên, ng i nghe chuy n đ ng l i g n thì s nghe th y âm có: ồ ứ ườ ể ộ ạ ầ ẽ ấ A. C ng đ âm nh h n khi đ ng yên. ườ ộ ỏ ơ ứ B. C ng đ âm l n h n khi đ ng yên. ườ ộ ớ ơ ứ C. T n s l n h n t n s c a ngu n âm. ầ ố ớ ơ ầ ố ủ ồ D. T n s nh h n t n s c a ngu n âm. ầ ố ỏ ơ ầ ố ủ ồ Câu 7. Ph ng trình sóng d ng trên m t s i dây có d ng ươ ừ ộ ợ ạ 2 os(5 ) os(20 ) u c x c t cm π π = . Trong đó x tính b ng mét(m), t tính ằ b ng giây(s). T c đ truy n sóng trên dây là: ằ ố ộ ề A. 4cm/s B. 100cm/s C. 4m/s D. 25cm/s Câu 8. Ch n phát bi u ọ ể sai khi nói v biên đ c a dao đ ng t ng h p c a hai dao đ ng đi u hoà cùng ph ng cùng t n ề ộ ủ ộ ổ ợ ủ ộ ề ươ ầ s ố : A. Nh nh t khi hai dao đ ng thành ph n ng c pha ỏ ấ ộ ầ ượ ....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 20

De_luyen_thi_DHCD_so_2._Phan_dao_dong_co__song_co__song_dien_tu_5815_90999009

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online