tinh_chat_song_anh_sang_5983_80956539

tinh_chat_song_anh_sang_5983_80956539 - THPT Cao B Qut...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
THPT Cao Bá Quát Ôn t p ch ng Vii : ươ Tính ch t sóng c a ánh sáng 1. Phát bi u nào d i đây v ánh sáng đ n s c ướ ơ là ĐúNG? A.Đ i v i các môi tr ng khác nhau ánh sáng đ n ố ớ ườ ơ s c luôn có cùng b c sóng ướ B.Đ i v i ánh sáng đ n s c, góc l ch c a tia sáng ố ớ ơ đ i v i các lăng kính khác nhau đ u có cùng giá tr ố ớ C..ánh sáng đ n s c là ánh sáng không b l ch ơ ị ệ đ ng truy n khi đi qua lăng kính ườ D. ánh sáng đ n s c là ánh sáng không b tách màu ơ khi đi qua lăng kính 2.Phát bi u nào d i đây v hi n t ng tán ướ ượ s c ánh sáng là SAI? a.Tán s c là hi n t ng m t chùm ánh sáng tr ng ệ ượ h p b tách thành nhi u chùm sáng đ n s c khác ơ nhau B.Hi n t ng tán s c ch ng t ánh sáng tr ng là ượ t p h p c a vô s các ánh sáng đ n s c khác nhau ơ C.Thí nghi m c a Newton v tán s c ánh sáng ch ng t lăng kính là nguyên nhân c a hi n t ng ệ ượ tán s c ánh sáng D.Nguyên nhân c a hi n t ng tán s c ánh sáng ượ là do chi t su t c a các môi tr ng đ i v i các ế ườ ánh sáng đ n s c khác nhau thì khác nhau ơ 3.Trong hi n t ng giao thoa ánh sáng. T i v ượ ạ ị trí có vân t i: A.Hi u quang trình đ n hai ngu n k t h p tho ế ế mãn: r 2 – r 1 = (2k + 1) λ /2 v i k Z B.Đ l ch pha c a hai sóng t hai ngu n k t h p ộ ệ ế ợ tho mãn : ϕ = (2k + 1) π /2 v i k Z C.Hi u kho ng cách đ n hai ngu n k t h p tho ế ế mãn: r 2 – r 1 = (2k + 1) v i k Z D.Hai sóng đ n t hai ngu n k t h p vuông pha ế ế v i nhau 4.Trong hi n t ng giao thoa ánh sáng. T i v ượ ạ ị trí có vân sáng, phát bi u nào sau đây là SAI? A.Hi u quang trình đ n hai ngu n k t h p tho ế ế mãn: r 2 – r 1 = k v i k Z ộ ệ ế ợ = 2k v i k Z C.Hi u kho ng cách đ n hai ngu n k t h p tho ế ế mãn: r 2 – r 1 = (2k + 1) v i k Z D.Hai sóng đ n t hai ngu n k t h p cùng pha ế ế v i nhau và tăng c ng l n nhau ườ 5.Chi u m t tia sáng tr ng qua m t lăng kính, ế tia sáng s tách ra thành chùm tia có màu khác nhau. Hi n t ng này g i là hi n t ng gì? ệ ượ ệ ượ A.Giao thoa ánh sáng B. Khúc x ánh sáng C. Tán s c ánh sáng D. Nhi u x ánh sáng 6.Trong quang ph liên t c, vùng đ có b c ướ sóng n m trong gi i h n nào? ớ ạ A.0,58 m μ λ 0,64 B. 0,64 m μ λ 0,76 m μ C. 0,495 m μ λ 0,58 m μ D. 0,4 m μ λ 0,44 m μ 7.Ch n công th c ĐúNG v i công th c kho ng vân A. i = a D
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 5

tinh_chat_song_anh_sang_5983_80956539 - THPT Cao B Qut...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online