{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Trac_nghiem_phan_Dao_dong_va_Song_co_hoc_361_78639755

Trac_nghiem_phan_Dao_dong_va_Song_co_hoc_361_78639755 -...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: TRẮC NGHIỆM VẬT LÍ 12 Phần 1: DAO ĐỘNG CƠ HỌC – SÓNG CƠ HỌC 1. Dao động tuần hoàn là dao động: a. có li độ dao động là hàm số hình sin; x = Asin ( ϖ t + ϕ ) b. có trạng thái chuyển động lặp lại như cũ sau những khoảng thời gian bằng nhau. c. có giới hạn trong không gian, đi qua đi lại hai bên vị trí cân bằng. d. cả 3 tính chất a, b, c 2 . Dao động điều hòa là dao động: a. có chu kì không đổi. b. được mô tả bằng định luật hình sin ( hoặc cosin) trong đó A, ϖ , ϕ là những hằng số. c. có gia tốc tỉ lệ và trái dấu với li độ d. cả 3 câu a, b, c đều đúng. 3 . Chu kì dao động là: a. Thời gian để trạng thái dao động lặp lại như cũ. b. Thời gian ngắn nhất để trạng thái dao động lặp lại như cũ. c. Thời gian để vật thực hiện vật được một dao động. d. Câu b và c đều đúng. 4 . Tần số của dao động tuần hoàn là: a. Số chu kì thực hiện được trong một giây. b. Số lần trạng thái dao động lặp lại như cũ trong 1 đơn vị thời gian. c. Số dao động thực hiện được trong thời gian 1 giây d. Cả 3 câu a, b, c đều đúng. 5. Dao động tự do là dao động có: a. Chu kì phụ thuộc các đặc tính của hệ b. Chu kì không phụ thuộc vào các yếu tố bên ngoài c. Chu kì không phụ thuộc vào các đặc tính của hệ mà phụ thuộc vào các yếu tố bên ngoài. d. Chu kì phụ thuộc vào các đặc tính của hệ mà không phụ thuộc vào các yếu tố bên ngoài. 6. Gia tốc trong dao động điều hòa xác định bởi: a. a = ϖ 2 x b. a = - ϖ x 2 1 c. a = - ϖ 2 x d. a = ϖ 2 x 2 7. Dao động điều hòa: a. có phương trình dao động tuân theo định luật hình sin theo t b. có gia tốc tỉ lệ với li độ c. có lực tác dụng lên vật dao động luôn luôn hướng về vị trí cân bằng d. có tất cả các tính chất trên 8. Dao động tắt dần là dao động: e. có biên độ giảm dần theo thời gian f. không có tính điều hòa g. có thể có lợi hoặc có hại h. có tất cả các yếu tố trên 9. Chọn phát biểu đúng: i. Trong dao động cưỡng bức thì tần số dao động bằng tần số dao động riêng. j. Trong đời sống và kĩ thuật, dao động tắt dần luôn luôn có hại...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 36

Trac_nghiem_phan_Dao_dong_va_Song_co_hoc_361_78639755 -...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online