11-12 - A/LP 11 I/I CNG V HA HU C y l dng ton xc nh cng thc...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
A/L P 11: I/Đ I C NG V HÓA H U C : ƯƠ Ơ Đây là d ng toán xác đ nh công th c phân t h p ch t h u c ử ợ ấ ữ ơ 1. Xác đ nh công th c phân t 1 ch t (ta xét h p ch t hay g p là C x H y O z N t ) D ng 1 : Khi bi t kh i l ng mol phân t và thành ph n ế ố ượ nguyên t - N u đ bài cho % kh i l ng các ế ố ượ nguyên t thì áp d ng công th c: x: y: z: t = n C : n H : n O : n N = x : y : z : t = %C %H %O %N : : : 12 1 16 14 - N u cho kh i l ng t ng ế ố ượ nguyên t trong h p ch t thì áp d ng công th c: - N u đ bài cho bi t l ng s n ph m cháy: ế ế ượ thì ta vi t ph ng trình ế ươ ph n ng ra và l p t l gi a s mol các s n ph m. .. ả ứ ậ ỉ ệ ữ ố D ng 2: Ch bi t ỉ ế - H p ch t ch ch a C và H ( ) : 12x + y = . → y = - 12x Thay x = 1, 2, 3 . .. và tìm giá tr c a y ị ủ Các giá tr c a x và y ph i tho mãn hai đi u ki n: y ch n và y ị ủ ≤ 2x + 2 - H p ch t có thêm O ( ): 12x + y + 16z = + z =1 → 12x + y = - 16z. Ti p t c gi i nh trên ế ụ ư + z = 2 + z = 3
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
..................... D ng 3: Ch bi t thành ph n ỉ ế nguyên t . Tr ng h p này ta ch xác đ nh đ c công th c nguyên c a h p ch t h u c . Sau đó ườ ượ ấ ữ ơ ph i bi n lu n m i tìm đ c công th c phân t c a nó. ượ ử ủ - B1: Làm nh d ng 1 ư ạ → công th c nguyên - B2: Bi n lu n + N u đ bài cho ta bi t h p ch t ch a ch c hoá h c gì, có bao nhiêu ch c. ế ế ợ Ví d : Anđehit đ n ch c ơ → có 1 nguyên t oxi → công th c phân t + Đ bài không cho d ki n nào c , ph i d a vào đi u ki n c a s ữ ệ ả ự ủ ố nguyên t H S nguyên t H luôn ch n (tr trong h p ch t có s nguyên t N là s l ) ố ẻ S nguyên t H + S nguyên t N 2 x S nguyên t cacbon + 2 Ví d : M t h p ch t có công th c nguyên ộ ợ . Xác đ nh công th c phân t ? Do s nguyên t H 2 x S nguyên t cacbon + 2 → 5n 2.2n + 2 → n 2 → n = 1; 2 - N u n =1 ế → s nguyên t H là s l (lo i) ố ẻ - N u n = 2 ế → s nguyên t H là s ch n (nh n). V y CTPT: . II/ HIDROCACBON D ng 1 : Xác đ nh công th c t ng quát c a m t dãy ứ ổ đ ng đ ng Tr ng h p bi t công th c c a m t ch t thu c dãy ườ ế ứ ủ đ ng đ ng này (th ng là ch t ườ đ u dãy) Ví d : Xác đ nh công th c t ng quát c a dãy ứ ổ đ ng đ ng metan ?
Background image of page 2
Công th c metan : C ng thêm (n - 1) nhóm vào công th c metan ta đ c: ượ hay V y công th c t ng quát c a dãy
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 10

11-12 - A/LP 11 I/I CNG V HA HU C y l dng ton xc nh cng thc...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online