{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Thi_thu_Dai_hoc_2009-mon_Hoa_hoc-de_so_1

Thi_thu_Dai_hoc_2009-mon_Hoa_hoc-de_so_1 - Thi th i hc 2009...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Thi th Đ i h c 2009 Môn Hóa h c THI TH Đ I H C 2009 MÔN HÓA H C Đ thi s 1 Th i gian làm bài: 90 phút thi g m 50 câu h i tr c nghi m khách quan) Câu 1. Có bao nhiêu đ ng phân c u t o có cùng công th c C 4 H 6 O 2 và th a mãn tính ch t: M ch cacbon h . Tác d ng đ c v i CaCO ượ 3 . A. 4 đ ng phân. B. 3 đ ng phân. C. 7 đ ng phân. D. 2 đ ng phân. Câu 2. Đ phân bi t các ch t riêng bi t đ ng trong các bình m t nhãn: glixerin, glucoz , axit ơ fomic, axit acrilic, r u etylic, anđehit axetic, ch c n dùng thêm m t hóa ch t là ượ A. Cu(OH) 2 . B. quỳ tím. C. dung d ch Br 2 . D. dung d ch CuSO 4 . Câu 3. Cho các ph n ng sau trong đi u ki n th ng: ườ 1. 2Fe + 3Cl 2 h 2FeCl 3 . 2. Fe + 2HCl h FeCl 2 + H 2 . 3. 2Ag + Cu 2+ h 2Ag + + Cu. 4. Cu + 2FeCl 3 h 2FeCl 2 + CuCl 2 . Ph n ng nào ch x y ra theo chi u thu n? A. 1 và 3. B. 2 và 3. C. 1 và 4. D. 1, 2, và 4. Câu 4. Este đ n ch c X ch a C, H, O. T kh i h i c a X so v i oxi b ng 3,125. 0,15 mol X tác ơ ơ d ng v a đ v i dung d ch NaOH thu đ c 12,3 gam mu i và m t s n ph m tham gia đ c ượ ượ ph n ng tráng b c. Công th c c a X là Hocmai.vn – Ngôi tr ng chung c a h c trò Vi t ườ Trang 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Thi th Đ i h c 2009 Môn Hóa h c Câu 5. Khi b b ng vôi m i tôi, ph ng pháp s c u có hi u qu nh t là ươ ơ A. d i n c l nh liên t c vào v t b ng cho s ch vôi r i dùng d m ăn d i lên. ướ ế B. ch d i n c l nh liên t c vào v t b ng cho s ch vôi. ướ ế C. d i n c l nh liên t c vào v t b ng cho s ch vôi r i dùng n c m m đ lên. ướ ế ướ D. d i n c l nh liên t c vào v t b ng cho s ch vôi r i dùng kem đánh răng ph lên. ướ ế Câu 6. Cho 3 h p ch t h u c X, Y, Z. Bi t X ch a các nguyên t C, H và Cl, trong đó clo chi m ơ ế ế 70,3% theo kh i l ng. Y ch a các nguyên t C, H và O; trong đó oxi chi m 53,33% theo kh i ượ ế l ng. Khi thu phân X trong môi tr ng ki m và hiđro hoá Y đ u đ c Z. Công th c c u t o ượ ườ ượ c a X, Y, Z là: A. CH 3 Cl, HCHO và CH 3 OH. B. C 2 H 4 Cl 2 , (CHO) 2 và C 2 H 4 (OH) 2 . C. C 2 H 5 Cl, CH 3 OH và CH 3 COOH. D. C 2 H 4 Cl 2 , HCHO và C 2 H 4 (OH) 2 . Câu 7. Đ đi u ch khí HCl trong phòng thí nghi m, ng i ta ch n cách ế ườ A. cho KCl tác d ng v i dung d ch H 2 SO 4 loãng.
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}