Ú�ئÙ�تÛ�Ù�ب Ù�Ø&sec

Ú�ئÙ�تÛ�Ù�ب Ù�Ø&sec - ) :( . ....

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
) اهنیرموئژ ا±رن²ت³اکوئژ ،ا± بو²´وئژ :( . زµ بو²´وئژ ¶تس²· ¸اتخا· دنتس± دنل± ¹وºو»²³ ¼اک ½´ ¾کرش ¿وصحم ،ا± ¾یزوپماکوئژ زµ Àت·Á ½یµ . ½²Âô ÄژÅرÆ عو³ ÀÇ ÀتسÇ بو²´وئژ رطق Å ¿وÈ ¾·µ Äدمآ¸Á بو²´ É»ش ÀÇ Àک ¾· ʵ ÀتفاÇ Éیاتس»´وئژ . . د³وش Ëم رÆ ËÇÅریÌ Íºاصم اÇ Î²ºÅ¸د²± ÏÂÆ Àل²·وÇ ا± بو²´وئژ µرجµ ÀلÐرم ¸Á Áوش Ëم ËеرÈ Å ÄÁز ¹آ ¹Å¸Á ÄدÑش ÏÑÂÆ ÍºاÑصم ËѺŠÄÁرÑک ¸وÑÒÓ اѱ ¹آ زµ بآ ÀÑک ÄدÑش ËÑеرÈ Êµ À³وÑگ ÀÑÇ ÉیاتÑس»´وئژ ذÑفانم . ¼ÅاÔ´ ½یµ اÇ Áوش Ëم Àتخا· بو²´وئژ ÀÇاÕم Éیاتس»´وئژ Êا± ÀیÌ ¹ا± زµ Ö²³ ا±رن²ت³اکوئژ د³ام Ëم ËقاÇ
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 06/28/2011 for the course HFFGH fgh taught by Professor Hgfhgf during the Spring '11 term at Bentley.

Ask a homework question - tutors are online