Help_for_Neuroshell

Help_for_Neuroshell - ‫ د از و ‪ DDE‬ ل...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ‫ا د از و ‪ DDE‬ا ا ل د‬ ‫ر در‬ ‫از روش م آ‬ ‫ي‬ ‫دارد آ از‬ ‫روش‬ ‫.‬ ‫هي‬ ‫وه‬ ‫و ن را از‬ ‫ن در ا روش‬ ‫م ا ار رو‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫و د دا‬ ‫هه‬ ‫از‬ ‫‪ Control Panel‬و وز‬ ‫١- ا ا‬ ‫:‬ ‫آ .ا ا‬ ‫زده را دارد ا د‬ ‫داد ه و پ‬ ‫( در در‬ ‫) در‬ ‫آ‬ ‫آ‬ ‫و‬ ‫ي‬ ‫ا‬ ‫آ در ا‬ ‫در‬ ‫ي‬ ‫م ا ار‬ ‫ار ل آ و و‬ ‫و‬ ‫ر و ورودي‬ ‫و از‬ ‫ا.‬ ‫در ا د ا ه ه‬ ‫و آ در ‪ Regional and Language Options‬را ز‬ ‫.‬ ‫-2در‬ ‫‪Regional Options‬‬ ‫3دآ ي ‪ Customize‬را آ‬‫4در ‪Numbers‬‬‫ا‬ ‫ار‬ ‫‪symbol‬‬ ‫آ ز نا‬ ‫ارد ‪ English United States‬ا‬ ‫آ در ‪ Customize Regional Options‬ز د.‬ ‫آ‬ ‫آ در آ دره ي ‪ Decimal symbol‬و ‪Digit grouping‬‬ ‫آ‬ ‫د ن در آ دره‬ ‫.‬ h:mm:ss tt ‫رت‬ ‫آ در‬ ‫آ‬ Time format ‫آ در‬ ‫آ‬ Time ‫-5در‬ ‫و‬ ‫ل ري‬ Calendar ‫ ر را در‬Date ‫6در‬Date separator ‫و در آ در‬ yy.mm.dd Short date format ‫ارزه‬ ‫در ا‬ ‫-1ا ا‬ ‫اه‬ ‫را آ‬ ‫م ‪Forex‬‬ ‫ر ي ٥ در ن‬ ‫اي ا‬ ‫ن از ا‬ ‫‪ LST‬ا‬ ‫ن در و‬ ‫د‬ ‫آ‬ ‫وز‬ ‫هي‬ ‫و‬ ‫د را‬ ‫آ.‬ ‫رد‬ ‫ن را ه‬ ‫آ.‬ ‫هن‬ ‫‪ LST‬ذ‬ ‫د از‬ ‫ي ‪TOOLS‬‬ ‫در‬ Hide extensions for known file ‫ي‬ View ‫و وز‬ ‫را ا ب آ د و از‬Folder Options . ‫دار رج‬ ‫را از‬types : ‫ار ده‬ ‫ز‬ ‫آ د و در‬ ‫را ذ‬ ‫رد‬ 2NeuroShell Trader 5\Servers\Dynamic Data Exchange Server ‫آ‬ ‫ي‬ ). ‫آ‬ ‫ را آ‬Setup ‫ي‬ DDE Server ‫آ د و اآ‬ ‫ را از‬Dynamic Data Exchange Server.exe 4‫ ز آ و در در ز‬NeuroShell Trader 5\Servers .‫ ز د‬DDE Archiver Setup ‫آ در‬ ‫دآ‬ ‫از‬ ‫ا‬ ‫آ‬ ‫ را‬Metatrader ‫ي‬ (‫ر‬ ‫ ه ن‬DDE ( ‫ور‬ 5New DDE Server ‫ آ‬Set DDE Server Name ‫را ا ب و در آ در‬ ) ‫6 ا د ور‬‫‪ DDE Settings‬ا‬ ‫ت ور را‬ ‫را ه‬ ‫ت رد‬ ‫آ در ا‬ ‫ز‬ ‫اي در‬ ‫داد از «‬ ‫ر يه‬ ‫آ‬ ‫وارد‬ ‫ا‬ ‫آ.‬ ‫در‬ ‫د و در آ در ‪Dynamic Data Exchange‬‬ ‫7 از ا م اآ آ د‬‫‪Server‬دآ ي‬ ‫در‬ ‫‪ Forex.lst‬ار داد را‬ ‫ارزه را آ در‬ ‫‪Add Symbol‬را آ آ د و م‬ ‫آو‬ ‫ي ‪ Symbol‬و ‪ Name‬ا آ در‬ ‫آ در ‪ Add New Ticker Symbol‬و در‬ ‫ر ي ٨)‬ ‫.)‬ ‫ي ‪ Forex‬را ا ب‬ ‫‪Category‬‬ ‫اي ه آ ام از‬ ‫داده‬ ‫ر اي در‬ ‫م ا اره ي و و‬ ‫روي‬ ‫در‬ ‫\‪ Metatrader\experts‬آ‬ ‫1اآ ت ‪ Currency_Loader‬را در‬‫ر را ز آ .‬ ‫2‬‫ي ‪ Enable Expert Advisors‬در ‪ Expert Advisors‬از آ در‬ ‫آ‬ ‫3‬‫.‬ ‫رل‬ ‫‪Options‬در ي‪ Tools‬در‬ ‫4‬‫‪ Tools‬ل‬ ‫از‬ ‫5 ر‬‫لآ د و ا‬ ‫ا د د.‬ ‫ي ‪ Enable DDE server‬از‬ ‫آ‬ ‫آ‬ ‫.‬ ‫‪ Server‬آ در ‪ Options‬در‬ ‫.‬ ‫ي‬ ‫.‬ ‫ارزه‬ ‫را آ‬ ‫و‬ ‫اه‬ ‫ي در‬ ‫و‬ ‫ود ٣‬ ‫وارد آ‬ ‫رد‬ ‫ز آ د و اآ‬ ‫آ‬ ‫ت را روي‬ ‫و اآ‬ ‫ت‬ ‫و در‬ ‫ا‬ ‫م ‪ Export_History‬ا‬ ‫)‬ ‫دز‬ ‫در‬ ‫:‬ ‫روش ز‬ ‫د‬ ‫‪Metatrader\experts\files‬‬ ‫6‬‫.)ا ‫نذ‬ ‫ارزه ي رد‬ ‫د آ در ن‬ ‫ي ان‬ ‫اآ ت روي رت‬ ‫١:‬ ‫ا‬ ‫ي اآ ت ل آ‬ ‫و‬ ‫٢:ا‬ ‫.‬ ‫ارزه ي آ ي را ر‬ ‫آ‬ ‫‬‫ور ) در ود ٠٠٠٣)‬ ‫ت اآ ت‬ ‫ي ‪ MaxBarinfile‬را در‬ ‫‬‫ت اآ ت ‪ false‬آ‬ ‫دو در‬ ‫را‬ ‫ي‬ ‫هي‬ ‫‬‫51‪LoadM‬و ...‬ ‫ا‬ ‫د ) در روزه آ زار‬ ‫آتو‬ ‫اآ‬ ‫دو‬ ‫‬‫د‬ ‫و‬ ‫د آ در ن‬ ‫م نا د‬ ‫ارز‬ ‫ي ‪ Export_History‬اي ه‬ ‫٣ : در‬ ‫رت‬ ‫دوه‬ ‫داد‬ ‫آ در اآ ت ل د‬ ‫ي‬ ‫1‪USDCAD_D‬دارد آ‬ ‫روز ا‬ ‫1‪ USDCAD_D‬در‬ ‫آ‬ ‫را‬ ‫ا‬ ‫ع‬ ‫‪ USDCAD‬آ ا ه ن‬ ‫ي ارد‬ ‫و د دارد آ ه‬ ‫هي‬ ‫‪ UploadTF‬در‬ ‫دو‬ ‫داد‬ ‫رت ‪Real time‬‬ ‫ا آ در و‬ ‫ض 1‪ H‬ا .‬ ‫داد‬ ‫ان ا‬ ‫ت اآ ت‬ ‫و و را ز آ .‬ ‫را‬ ‫از‬ ‫در و‬ ‫7 از‬‫آ در ن ز د.‬ ‫آ‬ ‫ي ‪ Data Source‬را آ‬ ‫8از ي ‪Tools‬‬‫ي ‪ Data Exchange Server‬را ا‬ ‫‪Data Server‬‬ ‫9در ‪ Server‬از‬‫ز‬ ‫ي ‪ FOREX‬را‬ ‫‪Data requested‬‬ ‫‪ Directories/Files‬و .‬ ‫01‬‫11دآ ي ‪ Auto Scan‬را آ آ د و‬‫ا دآ د و‬ ‫در وزر ز‬ ‫ب‬ ‫د و در‬ ‫دا آ ري ‪ Export_History‬آ‬ ‫ن در ن ذ‬ ‫-21در ا‬ ‫31‬‫آ در ز‬ ‫هم‬ ‫را‬ ‫‪Forex‬را ا‬ ‫ا را ا‬ ‫ب آ د و ‪ok‬‬ ‫ن در‬ ‫)‬ ‫آ‬ ‫داد‬ ‫ا ب آ د و اي ه آ ام دآ‬ ‫دوازده )‬ ‫.)‬ ‫ب‬ ‫ده )‬ ‫.)‬ ‫زده )‬ ‫ي ‪ Change Category‬را آ‬ ‫و در‬ ‫ 41آ در ‪ Data Server‬را ‪ ok‬آ د و و‬‫ا‬ ‫را‬ ‫رت را در و‬ ‫.‬ ‫زآ‬ ‫آ‬ ‫ه‬ ‫روز‬ ‫د.‬ ‫آرد‬ ‫ر ت:‬ ‫ا روش ز آ دن‬ ‫.‬ ‫ر را ز‬ ‫ا‬ ‫آو‬ ‫1در‬‫و را ز آ .‬ ‫2‬‫‪Data‬‬ ‫ان ور آ ر رود و از‬ ‫رز د‬ ‫ا آا ا‬ ‫‪Exchange Server‬‬ ‫ا ل ده .‬ ‫داده را‬ ‫.‬ ‫ا‬ ‫3‬‫ارزه ن روز د‬ ‫ي ‪Data Exchange Server‬‬ ‫در‬ ‫4‬‫در آ در ‪ Data Exchange Server‬ا . )‬ ‫ز نو ر‬ ‫هي ت‬ ‫از‬ ‫ده )‬ ‫در و از ي ‪File‬‬ ‫5‬‫آ‬ ‫‪Template‬را دو ر آ‬ ‫رد‬ ‫ي‬ ‫-6در‬ ‫-7‬ ‫ي‬ ‫ر‬ ‫و از‬ ‫ي ‪ New Chart‬را ا‬ ‫و.‬ ‫ي‬ ‫آ‬ ‫ن را‬ ‫‪ Forex‬را آ‬ ‫ب و در ‪Chart Wizard‬‬ ‫آ د و ‪ Next‬را‬ ‫ز.‬ ‫ي ‪No‬‬ ‫ي از‬ ‫8در‬‫‪AUDUSD‬را ا ب‬ ‫9در‬‫اآ‬ ‫در ل‬ ‫رت‬ ‫روز‬ ‫م‬ ‫را ون‬ ‫آ‬ ‫داد‬ ‫نا‬ ‫) اي‬ ‫ت ( ‪Real time‬‬ ‫آل‬ ‫.‬ ‫ر‬ ‫داد‬ ‫دآ ا‬ ‫ه نآ ل‬ ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online