gaps_and_gap_analysis

gaps_and_gap_analysis - ‫‪FarsiFX.com‬‬...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ‫‪FarsiFX.com‬‬ ‫ﺷﮑﺎف وﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﮑﺎف‬ ‫ﺁﻳﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺗﻌﺠﺐ ﮐﺮدﻩ اﻳﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﭼﻴﺰﯼ ﺷﮑﺎف هﺎ را در ﭼﺎرت هﺎﯼ ﻗﻴﻤﺖ اﻳﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨ ﺪ و ﺁﻧﻬ ﺎ‬ ‫ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﻳﯽ ﻣ ﯽ دهﻨ ﺪ؟ ﺧ ﻮب ، ﺷ ﻤﺎ ﺑ ﻪ ﻣﺤ ﻞ ﻣﻨﺎﺳ ﺒﯽ ﺁﻣ ﺪﻩ اﻳ ﺪ. ﺷ ﮑﺎف ﻓ ﻀﺎﻳﯽ در ﭼ ﺎرت ﻗﻴﻤ ﺖ‬ ‫اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺁن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺻﻮرت ﻧﻤﯽ ﮔﻴﺮد. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل اﻳﻦ اﻣ ﺮ ﭘ ﺲ از ﺑ ﺴﺘﻪ ﺷ ﺪن ﺑ ﺎزار در‬ ‫ﻳ ﮏ روز و ﺑ ﺎز ﺷ ﺪن ﺁن در روز ﺑﻌ ﺪ رخ ﻣ ﯽ ده ﺪ. ﺧﻴﻠ ﻲ از اﻣ ﻮر ﻣ ﯽ ﺗﻮاﻧﻨ ﺪ ﻋﻠ ﺖ ﺁن ﺑﺎﺷ ﻨﺪ.‬ ‫ﻣﺎﻧﻨ ﺪ ﮔ ﺰارش درﺁﻣ ﺪﯼ ﮐ ﻪ ﭘ ﺲ از ﺑ ﺴﺘﻪ ﺷ ﺪن ﺑﺎزارﺳ ﻬﺎم درﻳ ﮏ روزاراﺋ ﻪ ﻣ ﯽ ﺷ ﻮد.اﮔ ﺮ‬ ‫درﺁﻣﺪ هﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﭼﺸﻢ ﮔﻴ ﺮﯼ ﺑ ﺎﻻﺗﺮ از ﺣ ﺪ اﻧﺘﻈ ﺎر ﺑﺎﺷ ﻨﺪ، ﺑ ﺴﻴﺎرﯼ از ﺳ ﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔ ﺬاران در روز‬ ‫ﺑﻌﺪﯼ ﺳﻔﺎرﺷﺎت ﺧﺮﻳﺪ را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽ دهﻨﺪ. اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﺷ ﻮد ﮐ ﻪ‬ ‫ﻗﻴﻤ ﺖ هﻨﮕ ﺎم ﺑ ﺎز ﺷ ﺪن دراﻣ ﺮوز ﻧ ﺴﺒﺖ ﺑ ﻪ ﻗﻴﻤ ﺖ هﻨﮕ ﺎم ﺑ ﺴﺘﻪ ﺷ ﺪن در روز ﻗﺒ ﻞ ﺑ ﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷ ﺪ.‬ ‫ﺮوز‬ ‫ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺁن روز ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ اداﻣﻪ ﻳﺎﺑ ﺪ، اﻳ ﻦ ﺷ ﮑﺎف در ﭼ ﺎرت ﻗﻴﻤ ﺖ ﺑ ﺎﻗﯽ ﺧﻮاه ﺪ‬ ‫ﻣﺎﻧﺪ. ﺷﮑﺎف هﺎ ﻣﺪرﮐﯽ هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﺮ ﻣﻬﻤﯽ درﺑ ﺎرﻩ اﻣ ﻮر ﺑﻨﻴ ﺎدﯼ و ﻳ ﺎ رواﻧ ﺸﻨﺎﺳﯽ ﺗ ﻮدﻩ ه ﺎ رخ‬ ‫دادﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺎزار را هﻤﺮاهﯽ ﻧﻤﻮدﻩ اﺳﺖ. ﻗﺒﻞ از ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﮑﺎف ه ﺎ،‬ ‫در اﻳﻨﺠﺎ ﭼﺎرﺗﯽ دارﻳﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻳﮏ ﺷﮑﺎف را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ ده ﺪ . ﺑﻨ ﺎﺑﺮ اﻳ ﻦ ﺧﻮاهﻴ ﺪ ﻓﻬﻤﻴ ﺪ ﮐ ﻪ ﻣ ﺎ‬ ‫راﺟﻊ ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﻴﺰي ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ.‬ ‫ﺷﮑﺎف هﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﭼﺎرت هﺎﯼ روزاﻧﻪ ﻇﺎهﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ . ﺟﺎﻳﯽ ﮐ ﻪ ه ﺮ روز ﻓﺮﺻ ﺘﯽ اﺳ ﺖ ﺗ ﺎ‬ ‫ﻳﮏ ﺷﮑﺎف هﻨﮕﺎم ﺑﺎزﮔﺸﺎﻳﯽ ﺑﺎزار اﻳﺠﺎد ﺷﻮد. ﺷ ﮑﺎف ه ﺎﯼ ﭼ ﺎرت ه ﺎﯼ هﻔﺘﮕ ﯽ ﻳ ﺎ ﻣﺎهﺎﻧ ﻪ ﻧ ﺎدر‬ ‫هﺴﺘﻨﺪ. اﮔﺮ ﻓﮑﺮﺗﺎن ﻣﺸﻐﻮل ﺁن اﺳﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ ﺷﮑﺎف ﺑﺎﻳﺪ در ﻓﺎﺻ ﻠﻪ ﺑ ﺴﺘﻪ ﺷ ﺪن روز ﺟﻤﻌ ﻪ و‬ ‫ﮔﺸﺎﻳﺶ روز دوﺷﻨﺒﻪ در ﭼﺎرت هﺎﯼ هﻔﺘﮕﯽ رخ دهﺪ ﻳﺎ از ﺁﺧﺮﻳﻦ روز ﻣﺎﻩ ﺗﺎ اوﻟﻴﻦ روز ﻣﺎﻩ ﺑﻌ ﺪ‬ ‫در ﭼﺎرت هﺎﯼ ﻣﺎهﺎﻧﻪ رخ دهﺪ. ﺷﮑﺎف هﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺤﺖ ۴ ﻣﻘﻮﻟﻪ اﺳﺎﺳﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﻮﻧﺪ.:‬ ‫،‬ ‫‪breakaway‬‬ ‫ﻣﺘﺪاول ،‬ ‫‪exhaustion‬‬ ‫،‬ ‫‪runaway‬‬ ‫ﺷﮑﺎف هﺎﯼ ﻣﺘﺪاول‬ ‫ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﺑ ﻪ ﺁﻧﻬ ﺎ ﺷ ﮑﺎف دادوﺳ ﺘﺪ ﻳ ﺎ ﺷ ﮑﺎف ﻓ ﻀﺎ ﮔﻔﺘ ﻪ ﻣ ﯽ ﺷ ﻮد. در واﻗ ﻊ ، اﻳ ﻦ ﺷ ﮑﺎف ه ﺎ‬ ‫ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ هﻨﮕﺎﻣﻴﮑﻪ ﺣﺠﻢ )‪ (volume‬ﻣﻌﺎﻣﻼت ﭘﺎﻳﻴﻦ اﺳ ﺖ ﺗﻮﺳ ﻂ ﺳ ﻬﺎم ه ﺎﯼ ﺑ ﺪون ﺳ ﻮد ﺑ ﺎزار‬ ‫اﻳﺎد ﺷﻮﻧﺪ. اﻳﻦ ﺷﮑﺎف هﺎ ﻣﺘﺪاول هﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﭘ ﺮ ﻣ ﯽ ﺷ ﻮﻧﺪ. "ﭘ ﺮ ﺷ ﺪن" ﺑ ﻪ اﻳ ﻦ‬ ‫ﻣﻌﻨﻲ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﻞ ﻗﻴﻤﺖ در زﻣﺎن ﺁﻳﻨﺪﻩ )از ﭼﻨﺪ روز ﺗﺎ ﭼﻨﺪ هﻔﺘ ﻪ( ﻣﻌﻤ ﻮﻻ ﺑ ﻪ ﺣ ﺪاﻗﻞ وﺿ ﻌﻴﺖ‬ ‫١‬ ‫‪www.farsifx.com‬‬ ‫‪FarsiFX.com‬‬ ‫ﺁﺧﺮﻳﻦ روز ﻗﺒﻞ از ﺷﮑﺎف دوﺑﺎرﻩ ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد. اﻳﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﻪ ﻋﻨ ﻮان ﺑ ﺴﺘﻪ ﺷ ﺪن ﺷ ﮑﺎف ﺷ ﻨﺎﺧﺘﻪ‬ ‫ﻣﯽ ﺷﻮد. در اﻳﻨﺠﺎ ﭼﺎرﺗﻲ از دو ﺷﮑﺎف ﻣﺘﺪاول دارﻳﻢ ﮐﻪ ﭘﺮ ﺷﺪﻩ اﻧ ﺪ. ﺗﻮﺟ ﻪ ﮐﻨﻴ ﺪ ﮐ ﻪ ﭘ ﺲ از اﻳ ﻦ‬ ‫ﺷﮑﺎف ، ﻗﻴﻤﺖ هﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻲ ﺁﻳﻨ ﺪ ﺗ ﺎ ﺑ ﻪ ﺁﻏ ﺎز ﺷ ﮑﺎف ﺑﺮﺳ ﻨﺪ. اﻳ ﻦ ﮐ ﺎر ﺑ ﺴﺘﻦ ﻳ ﺎ ﭘ ﺮ ﮐ ﺮدن ﺷ ﮑﺎف‬ ‫ﻧﺎﻣﻴﺪﻩ ﻣﻲ ﺷﻮد.‬ ‫ﺷﮑﺎف ﻣﺘﺪاول ﻣﻌﻤﻮﻻ در داﻣﻨﻪ دادوﺳﺘﺪ ﻳﺎ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺗﺮاﮐﻢ ﻇﺎهﺮ ﻣﻲ ﺷ ﻮد و ﻓﻘ ﺪان ﻋﻼﻗ ﻪ ﺑ ﻪ ﺑ ﺎزار‬ ‫ﺳﻬﺎم را در ﺁن زﻣﺎن ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺧﻴﻠﻲ وﻗﺖ هﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﺠﻢ ﭘ ﺎﻳﻴﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠ ﻪ اﻳ ﻦ وﺿ ﻊ ﺑ ﺪﺗﺮ‬ ‫ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺁﮔﺎﻩ ﺑﻮدن از اﻳﻦ ﺷﮑﺎف هﺎ ﺧﻮب اﺳ ﺖ اﻣ ﺎ در ﻣ ﻮرد اﻳﻨﮑ ﻪ ﺁﻧﻬ ﺎ ﻓﺮﺻ ﺖ ه ﺎﯼ ﺗﺠ ﺎرﯼ‬ ‫اﻳﺠﺎد ﺧﻮاهﻨﺪ ﮐﺮد ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﺒﺎﺷﻴﺪ.‬ ‫ﺷﮑﺎف هﺎ ‪Breakaway‬‬ ‫ﺷﮑﺎف هﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﺟﺎﻟﺒﻨﺪ. ﺁﻧﻬﺎ زﻣﺎﻧﻲ رخ ﻣﻲ دهﻨﺪ ﮐ ﻪ ﻋﻤ ﻞ ﻗﻴﻤ ﺖ از داﻣﻨ ﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠ ﻪ ﺧ ﻮد ﻳ ﺎ ﻧﺎﺣﻴ ﻪ‬ ‫ﺗﺮاﮐﻢ ﺧﺎرج ﺷﻮد. ﺑﺮاﯼ ﻓﻬﻤﻴﺪن ﺷﮑﺎف ه ﺎ ﻓ ﺮد ﺑﺎﻳ ﺪ ﻣﺎهﻴ ﺖ ﻧ ﻮاﺣﻲ ﺗ ﺮاﮐﻢ در ﺑ ﺎزار را در ﻳﺎﺑ ﺪ.‬ ‫ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺗ ﺮاﮐﻢ ﺗﻨﻬ ﺎ ﻣﺤ ﺪودﻩ ﻗﻴﻤﺘ ﯽ اﺳ ﺖ ﮐ ﻪ در ﺁن ﺑ ﺎزار ﺑ ﺮاﯼ ﻣ ﺪﺗﯽ ﻣﻌﻤ ﻮﻻ ﭼﻨ ﺪ هﻔﺘ ﻪ ﻳ ﺎ ﺑﻴ ﺸﺘﺮ‬ ‫ﻣﻌﺎﻣﻠ ﻪ اﻧﺠ ﺎم دادﻩ اﺳ ﺖ. ﻧﺎﺣﻴ ﻪ ﻧﺰدﻳ ﮏ ﺑ ﻪ ﻗ ﺴﻤﺖ ﻓﻮﻗ ﺎﻧﻲ ﻧﺎﺣﻴ ﻪ ﺗ ﺮاﮐﻢ ﻣﻌﻤ ﻮﻻ‬ ‫ﻣﻘﺎوﻣ ﺖ)‪ (resistance‬اﺳ ﺖ ﭼﻨﺎﻧﭽ ﻪ از ﭘ ﺎﻳﻴﻦ ﺑ ﻪ ﺁن ﻧﺰدﻳ ﮏ ﺷ ﻮﻳﻢ . هﻤﭽﻨ ﻴﻦ ﻧﺎﺣﻴ ﻪ ﻧﺰدﻳ ﮏ ﺑ ﻪ‬ ‫ﻗﺴﻤﺖ ﺗﺤﺘﺎﻧﻲ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺗ ﺮاآﻢ ﺣﻤﺎﻳ ﺖ) ‪ (support‬اﺳ ﺖ ﭼﻨﺎﻧﭽ ﻪ از ﺑ ﺎﻻ ﺑ ﻪ ﺁن ﻧﺰدﻳ ﻚ ﺷ ﻮﻳﻢ. ﺑ ﺮاي‬ ‫ﺧﺎرج ﺷﺪن از اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ هﺎ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺷﻮر و ﺷﻮق ﺑﺎزاره ﺴﺘﻴﻢ ﭼ ﻪ ﺑ ﻪ اﻳ ﻦ ﻧﺤ ﻮ آ ﻪ ﺧﺮﻳ ﺪاران‬ ‫ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﺑﺸﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﺳ ﻤﺖ ﺑ ﺎﻻ از ﻣﺤ ﺪودﻩ ﺧ ﺎرج ﺷ ﻮد ﻳ ﺎ ﻓﺮوﺷ ﻨﺪﮔﺎن ﺑ ﺴﻴﺎر‬ ‫ﺑﻴ ﺸﺘﺮاز ﺧﺮﻳ ﺪاران ﺷ ﻮﻧﺪ و ﺑ ﻪ ﺳ ﻤﺖ ﭘ ﺎﻳﻴﻦ از ﻣﺤ ﺪودﻩ ﺧ ﺎرج ﺷ ﻮد. ﺣﺠ ﻢ ﺑ ﻪ ﻧﺤ ﻮ ﭼ ﺸﻤﮕﻴﺮي‬ ‫اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮاهﺪ ﻳﺎﻓﺖ، ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﭼ ﻮن ﺷ ﻮر و ﺷ ﻮق اﻓ ﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘ ﻪ ﺑﻠﻜ ﻪ ﭼ ﻮن ﺑ ﺴﻴﺎرس از ﺻ ﺎﺣﺒﺎن‬ ‫‪ position‬در ﺳ ﻤﺖ اﺷ ﺘﺒﺎهﻲ از ﺧ ﺮوج از ﻣﺤ ﺪودﻩ ﻗ ﺮار دارﻧ ﺪ و ﺑﺎﻳ ﺪ ‪ position‬ﺧ ﻮد را‬ ‫ﺑﻔﺮوﻨﺪ. ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﺪﻳﺪدر ﺟﻬﺖ ﺑﺎزار ﺷﺎﻧﺴﻲ ﺑﺮاي اداﻣﻪ دادن اﺳﺖ. ﻧﻘﻄﻪ اي آﻪ از ﺁن ﺧﺎرج ﻣﻲ‬ ‫ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ‬ ‫ﺷﻮد اﻻن ﺑﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ)‪ support‬اﮔﺮاز ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ ﺧﺎرج ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ( ﻳ ﺎ ﻣﻘﺎوﻣ ﺖ )‪ resistance‬اﮔ ﺮ‬ ‫از ﺳﻤﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺧﺎرج ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ( ﺟﺪﻳﺪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﻧﮕﺮان اﻳﻦ ﻧﻮع ﺷﻜﺎف هﺎ ﻧﺒﺎﺷﻴﺪ ، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ‬ ‫ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﺧﻮﺑﻲ هﻤﺮاﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ زودي ﭘﺮ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ. ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻳﻦ ﭘﺮ ﺷﺪن ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺷﻮد. در اﻳﻦ‬ ‫ﺻﻮرت اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ را ﺑﭙﺬﻳﺮﻳﺪآﻪ روﻧ ﺪ ﺟﺪﻳ ﺪي در ﺟﻬ ﺖ ﺑ ﺎزار ﺳ ﻬﺎم رخ دادﻩ اﺳ ﺖ و ﻃﺒ ﻖ ﺁن‬ ‫ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ﺑﻪ ﭼﺎرت زﻳﺮ ﺗﻮﺟﻪ آﻨﻴﺪ آﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻗﻴﻤﺖ هﺎ در ﻃﻲ ٢ ﻣﺎﻩ ﺑﺪون ﺁﻧﻜﻪ‬ ‫٢‬ ‫‪www.farsifx.com‬‬ ‫‪FarsiFX.com‬‬ ‫ﭘﺎﻳﻴﻦ از ١٤ ﺑﻴﺎﻳﻨﺪ ﻣﺴﻴﺮ ﺧﻮد را ﮔﺬراﻧﺪﻩ اﻧﺪ. وﻗﺘﻲ آﻪ از ١٤ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ ﺁﻣﺪﻧﺪ ، ﺑﺎ اﻓ ﺰاﻳﺶ ﺣﺠ ﻢ و‬ ‫١٤‬ ‫ﻳﻚ ﺷﻜﺎف ‪ Breakaway‬ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ هﻤﺮاﻩ ﺷﺪ.‬ ‫ﺷﺪ‬ ‫ﺗًﻳﻴﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺷﻜﺎف هﺎي دادوﺳﺘﺪي ﺁن اﺳﺖ آﻪ هﻤ ﺮاﻩ ﺑ ﺎ اﻟﮕﻮه ﺎي آﻼﺳ ﻴﻚ ﭼ ﺎرت ﺑﺎﺷ ﻨﺪ.‬ ‫ﺎﻳﻴ‬ ‫ﻣﺜﻼ اﮔﺮ ﻣﺜﻠﺚ ﺻﻌﻮدي ﺑ ﻪ ﻃ ﻮر ﻏﻴ ﺮ ﻣﻨﺘﻈ ﺮﻩ ﻳ ﻚ ﺷ ﻜﺎف ﺧﺮوﺟ ﻲ ﺑ ﻪ ﺳ ﻤﺖ ﺑ ﺎﻻ داﺷ ﺘﻪ ﺑﺎﺷ ﺪ ،‬ ‫ً‬ ‫ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻳﻚ ﺷ ﻜﺎف ‪ . Breakaway‬زﻳ ﺮا ‪ Breakaway‬ﭼﻨ ﻴﻦ اﻟﮕ ﻮﻳﻲ را ﺑ ﻪ‬ ‫هﻤﺮاﻩ ﻧﺪارد. ﭼﺎرت زﻳﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﻣﺜﻠﺚ ﺻﻌﻮدي رو ﺑﻪ ﺑﺎﻻﻳﻲ ) ﻗﺴﻤﺖ ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ ﺁن ﺻ ﺎف‬ ‫و ﺧﻂ روﻧﺪ ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ در ﺣﺎل ﺻﻌﻮد( را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ده ﺪ آ ﻪ هﻤ ﺮاﻩ ﺑ ﺎ ﻳ ﻚ ﺷ ﻜﺎف ‪ Breakaway‬ﺑ ﻪ‬ ‫ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ اﺳﺖ درﺳﺖ هﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ آﻪ ﺷﻤﺎ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻴﺪ هﻤﺮاﻩ ﻳﻚ ﻣﺜﻠﺚ ﺻﻌﻮدي اﺳﺖ.‬ ‫اﺳﺖ‬ ‫ﺷﻜﺎف ‪Runaway‬‬ ‫٣‬ ‫‪www.farsifx.com‬‬ ‫‪FarsiFX.com‬‬ ‫ﺷﻜﺎف هﺎي ‪ Runaway‬آﻪ ﺷﻜﺎف اﻧﺪازﻩ ﮔﻴﺮي ﻧﻴﺰ ﻧﺎﻣﻴﺪﻩ ﻣ ﻲ ﺷ ﻮﻧﺪ ﺑ ﻪ ﺑﻬﺘ ﺮﻳﻦ ﻧﺤ ﻮ ﺑ ﻪ ﻋﻨ ﻮان‬ ‫ﺷﻜﺎف هﺎﻳﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ آﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻋﻼﻗﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم اﻳﺠ ﺎد ﻣ ﻲ ﺷ ﻮﻧﺪ.‬ ‫ﺷ ﻜﺎف ه ﺎي ‪ Runaway‬رو ﺑ ﻪ ﺑ ﺎﻻ ، ﻣﻌﻤ ﻮﻻ ﻣﻌﺎﻣﻠ ﻪ ﮔﺮاﻧ ﻲ را ﻧﻤ ﺎﻳﺶ ﻣ ﻲ دهﻨ ﺪ آ ﻪ در ﻃ ﻮل‬ ‫ً‬ ‫ﺣﺮآﺖ روﻧﺪ اوﻟﻴﻪ روﻧﺪ رو ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺷﺮآﺖ ﻧﻜﺮدﻩ اﻧﺪ و هﻨﮕﺎ ﻣﻴﻜﻪ ﻋﻘﺐ ﮔﺮدي )‪(retracement‬‬ ‫در ﻗﻴﻤﺖ هﺴﺘﻨﺪ ، ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ آﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻋﻘ ﺐ ﮔ ﺮدي رخ ﻧﺨﻮاه ﺪ داد. ﻋﻼﺋ ﻖ اﻓ ﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘ ﻪ‬ ‫ﺧﺮﻳﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮﻩ رخ ﻣﻲ دهﻨﺪ و ﺷﻜﺎف هﺎي ﻗﻴﻤﺖ ﺑ ﺮ روي زﻣ ﺎن ﺑ ﺴﺘﻪ ﺷ ﺪن در روز‬ ‫ﻗﺒﻞ ﭘﺪﻳﺪار ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. اﻳﻦ ﻧﻮع ﺷ ﻜﺎف ‪ Runaway‬وﺿ ﻌﻴﺖ ه ﺮاس اﻧﮕﻴ ﺰي ﻣﻴ ﺎن ﻣﻌﺎﻣﻠ ﻪ ﮔ ﺮان‬ ‫اﻳﺠ ﺎد ﻣ ﻲ آﻨ ﺪ . هﻤﭽﻨ ﻴﻦ ﻳ ﻚ روﻧ ﺪ ﺻ ﻌﻮدي ﺧ ﻮب ﻣ ﻲ ﺗﻮاﻧ ﺪ ﺷ ﻜﺎف ه ﺎي ‪ Runaway‬را ﺑ ﻪ‬ ‫واﺳﻄﻪ اﺧﺒﺎر و وﻗﺎﻳﻊ ﻣﻬﻢ آ ﻪ ﺳ ﺒﺐ اﻳﺠ ﺎد ﻋﻼﻗ ﻪ ﺟﺪﻳ ﺪ در ﺑﺎزارﺳ ﻬﺎم ﻣ ﻲ ﺷ ﻮﻧﺪ، ﺗﻮﻟﻴ ﺪ آﻨ ﺪ. در‬ ‫ﭼﺎرت زﻳﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻬﻢ در ﺣﺠﻢ در ﻃﻮل و ﭘﺲ از ﺷﻜﺎف ‪ Runaway‬ﺗﻮﺟﻪ آﻨﻴﺪ.‬ ‫آﻨﻴﺪ‬ ‫ﺷﻜﺎف هﺎي ‪ Runaway‬در روﻧﺪ رو ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻧﻴﺰ رخ ﻣﻲ دهﻨﺪ. اﻳﻦ ﻣﻌﻤ ﻮﻻ ﻧ ﺴﺎن دهﻨ ﺪﻩ ﺗ ﺴﻮﻳﻪ‬ ‫ً‬ ‫ﺣﺴﺎب اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ از ﺁن ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم اﺳﺖ آﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮان و ﺧﺮﻳﺪاراﻧﻲ آ ﻪ در ﺣﻮاﺷ ﻲ‬ ‫اﻳﺴﺘﺎدﻩ اﻧﺪ ، ﺑﻪ دﺳﺖ ﺁآﻤﺪﻩ اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﺟﺪي ﺷﻮد هﻨﮕﺎﻣﻴﻜ ﻪ آ ﺴﺎﻧﻲ آ ﻪ در‬ ‫ً‬ ‫ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم هﺴﺘﻨﺪ ﻧﻬﺎﻳﺘ ﺎ ﻣ ﻲ ﺗﺮﺳ ﻨﺪ و ﻣ ﻲ ﻓﺮوﺷ ﻨﺪ . اﻣ ﺎ ﺑ ﻪ ﭼ ﻪ آ ﺴﻲ ﻣ ﻲ ﻓﺮوﺷ ﻨﺪ ؟ ﻗﻴﻤ ﺖ ﺑﺎﻳ ﺪ‬ ‫ﭘ ﺎﻳﻴﻦ ﺑﻴﺎﻳ ﺪ ﺗ ﺎ ﺧﺮﻳ ﺪارهﺎﻳﻲ ﺑﻴﺎﺑ ﺪ. ﻣﻮﻗﻌﻴ ﺖ ﺧ ﻮﺑﻲ ﻧﻴ ﺴﺖ. واژﻩ ﺷ ﻜﺎف اﻧ ﺪازﻩ ﮔﻴ ﺮي ﻧﻴ ﺰ ﺑ ﺮاي‬ ‫ﺷﻜﺎف هﺎ ‪ Runaway‬ﺑﻪ آﺎر ﻣﻲ رود. اﻳ ﻦ ﺗﻔ ﺴﻴﺮي اﺳ ﺖ آ ﻪ دﺷﻮاراﺳ ﺖ ﺑ ﺮاي ﺁن ﻣﺜ ﺎل ه ﺎﻳﻲ‬ ‫ﭘﻴﺪا آﻨﻴﻢ . اﻣﺎ ﺷﻴﻮﻩ اي ﺑﺮاي آﻤﻚ ﺑ ﻪ ﻓ ﺮدي اﺳ ﺖ آ ﻪ ﺗ ﺼﻤﻴﻢ ﻣ ﻲ ﮔﻴ ﺮد ﺗ ﺎ ﭼ ﻪ زﻣ ﺎﻧﻲ ﻳ ﻚ روﻧ ﺪ‬ ‫اداﻣ ﻪ ﻣ ﻲ ﻳﺎﺑ ﺪ. اﻳ ﻦ ﻧﻈﺮﻳ ﻪ ﻣ ﻲ ﮔﻮﻳ ﺪ آ ﻪ ﺷ ﻜﺎف اﻧ ﺪازﻩ ﮔﻴ ﺮي در ﻣﻴﺎﻧ ﻪ، وﺳ ﻂ راﻩ ﺣﺮآ ﺖ رخ‬ ‫ﺧﻮاهﺪ داد. ﺑﺎزار هﺎي ﺁﻳﻨ ﺪﻩ ﺑﺮﺧ ﻲ ﻣﻮاﻗ ﻊ ﺷ ﻜﺎف ه ﺎ ‪ Runaway‬دارد آ ﻪ ﺗﻮﺳ ﻂ ﻣﺤ ﺪودﻳﺖ ه ﺎ‬ ‫ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ آﻪ ﺑ ﻪ وﺳ ﻴﻠﻪ ﻣﺒ ﺎدﻻت ارز ﺗﺤﻤﻴ ﻞ ﺷ ﺪﻩ، اﻳﺠ ﺎد ﺷ ﺪﻩ اﻧ ﺪ. اﮔ ﺮ در ﺳ ﻤﺖ اﺷ ﺘﺒﺎهﻲ از روﻧ ﺪ‬ ‫ﮔﺮﻓﺘ ﺎر ﺷ ﻮﻳﺪ زﻣﺎﻧﻴﻜ ﻪ اﻳ ﻦ ﺣﺮآ ﺎت ﻣﺤ ﺪود را در ﺑ ﺎزار ه ﺎي ﺁﻳﻨ ﺪﻩ دارﻳ ﺪ، ﻣ ﻲ ﺗﻮاﻧ ﺪ ﺑ ﺴﻴﺎر‬ ‫وﺣﺸﺘﻨﺎك ﺑﺎﺷﺪ. ﺧﺒﺮ ﺧﻮب ﺁن اﺳﺖ آﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ در ﺳﻤﺖ ﺻﺤﻴﺤﻲ ﻧﻴﺰ ﻗ ﺮار ﺑﮕﻴﺮﻳ ﺪ . اﻳ ﻦ‬ ‫ﺣﻮادث ﭼﻨ ﺪان در ﺑ ﺎزار ه ﺎي ﺁﻳﻨ ﺪﻩ ﻣﺘ ﺪاول ﻧﻴ ﺴﺖ. ﻋﻠ ﻲ رﻏ ﻢ ﺗﻤ ﺎم اﻃﻼﻋ ﺎت ﻏﻠﻄ ﻲ آ ﻪ ﺗﻮﺳ ﻂ‬ ‫٤‬ ‫‪www.farsifx.com‬‬ ‫‪FarsiFX.com‬‬ ‫اﻓﺮادي آﻪ ﻓﻬﻢ درﺳﺘﻲ از اﻳﻦ ﻗﻀﻴﻪ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻴﺰي را آﻪ از ﻣﻨﺒﻌ ﻲ ﻏﻴ ﺮ ﻣﻮﺛ ﻖ ﺧﻮاﻧ ﺪﻩ اﻧ ﺪ‬ ‫ﺗﻜﺮار ﻣﻲ آﻨﻨﺪ ، ﭘﺨﺶ ﻣﻲ ﺷﻮد.‬ ‫ﺷﻜﺎف هﺎي ﻓﺮﺳﻮدﻩ ‪Exhaustion‬‬ ‫ﺷﻜﺎف هﺎي ﻓﺮﺳﻮدﻩ ﺁن ﺷﻜﺎف هﺎﻳﻲ هﺴﺘﻨﺪ آﻪ ﻧﺰدﻳﻚ اﻧﺘﻬﺎي ﻳﻚ روﻧﺪ ﺻ ﻌﻮدي ﻳ ﺎ ﻧﺰوﻟ ﻲ ﺧ ﻮب‬ ‫رخ ﻣﻲ دهﻨﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل اﻳﻦ ﺷﻜﺎف هﺎ اوﻟ ﻴﻦ ﻧ ﺸﺎﻧﻪ ﭘﺎﻳ ﺎن ﺁن ﺣﺮآ ﺖ اﺳ ﺖ. اﻳ ﻦ ﺷ ﻜﺎف ه ﺎ‬ ‫ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻ و ﺗﻔ ﺎوت ﻗﻴﻤ ﺖ ﺑ ﺎﻻ ﺑ ﻴﻦ زﻣ ﺎن ﺑ ﺴﺘﻪ ﺷ ﺪن روز ﻗﺒ ﻞ و زﻣ ﺎن اﻓﺘﺘ ﺎح ﻗﻴﻤ ﺖ ﺟﺪﻳ ﺪ‬ ‫ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. اﮔﺮ ﻓﺮد ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺣﺠﻢ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﺑﺎﻻ ﻧﺸﻮد ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺷﻜﺎف هﺎي‬ ‫‪ Runaway‬ﺧﻴﻠﻲ راﺣﺖ اﺷ ﺘﺒﺎﻩ آﻨ ﺪ. در ﻃ ﻮل ﻳ ﻚ ﺣﺮآ ﺖ ﺑﻠﻨ ﺪ رو ﺑ ﻪ ﭘ ﺎﻳﻴﻦ و هﻨﮕﺎﻣﻴﻜ ﻪ ﺧ ﻮش‬ ‫ﺑﻴﻨﻲ ﻏﺎﻟﺐ اﺳﺖ وﺿﻌﻴﺖ هﺮاﺳﻨﺎآﻲ دارﻳﻢ. ﻓﺮوش هﻤﻪ ‪ position‬هﺎ ﺑﺮاي ﺗﺴﻮﻳﻪ ﺣ ﺴﺎب ﺳ ﻬﺎم‬ ‫هﺎ و داراﻳﻲ هﺎي ﺑﺎزار آ ﺎر ﭼﻨ ﺪان ﻋﺠﻴﺒ ﻲ ﻧﻴ ﺴﺖ. ﺷ ﻜﺎف ه ﺎي ‪ Exhaustion‬هﻨﮕﺎﻣﻴﻜ ﻪ ﻗﻴﻤ ﺖ‬ ‫روﻧﺪ را ﻣﻌﻜﻮس ﻣﻲ ﺳﺎزد ﭘﺮ ﻣ ﻲ ﺷ ﻮﻧﺪ. هﻤﭽﻨ ﻴﻦ اﮔ ﺮ در ﻃ ﻮل ﻳ ﻚ ﺣﺮآ ﺖ ﺻ ﻌﻮدي رخ دهﻨ ﺪ‬ ‫اﺣﺴﺎس رﺿﺎﻳﺖ رو ﺑ ﻪ ﺗﺮﻗ ﻲ هﻤ ﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠ ﻪ ه ﺎ را در ﺑ ﺮ ﻣ ﻲ ﮔﻴ ﺮد و اﻳ ﻦ ﺷ ﻜﺎف ه ﺎ ﻧﻤ ﻲ ﺗﻮاﻧﻨ ﺪ‬ ‫ﻣﻘﺪار آﺎﻓﻲ از ﺁن ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم را ﺑﺪﺳﺖ ﺁورﻧﺪ. ﻗﻴﻤﺖ هﺎ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد ﺷﻜﺎف دار ﻣ ﻲ ﺷ ﻮﻧﺪ‬ ‫ً‬ ‫ﺳﭙﺲ زﻳﺎن ﺁور ﻣﻲ ﺷ ﻮد وﺗﻘﺎﺿ ﺎ ﺑ ﺮاي ﺑ ﺎزار آ ﺎﻣﻼ از ﺑ ﻴﻦ ﻣ ﻲ رود. ﻗﻴﻤ ﺖ ه ﺎ اﻓ ﺖ ﻣ ﻲ آﻨ ﺪ و‬ ‫ﺗﻐﻴﻴ ﺮ ﻣﻬﻤ ﻲ در روﻧ ﺪ رخ ﻣ ﻲ ده ﺪ. ﺷ ﻜﺎف ه ﺎي ‪ Exhaustion‬راﺣ ﺖ ﺗ ﺮﻳﻦ ﻣ ﻮارد ﺑ ﺮاي‬ ‫دادوﺳﺘﺪ و آﺴﺐ در ﺁﻣﺪ وﺳ ﻮد اﺳ ﺖ. در اﻳ ﻦ ﭼ ﺎرت دﻗ ﺖ آﻨﻴ ﺪ آ ﻪ دادوﺳ ﺘﺪ ﭘ ﻴﺶ از ﺁﻧﻜ ﻪ ﺑ ﺎزار‬ ‫ﺳﻘﻮط آﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺻﻌﻮدي ﺑﺮاي ﭼﻨﺪ روزي اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻳﻦ ﺣﺠﻢ ﺑ ﺎﻻ ﺑ ﺬل و ﺑﺨﺸ ﺸﻲ اﺳ ﺖ‬ ‫آﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻜﺎف ‪ Exhaustion‬ﻳﺎ ﺷﻜﺎف ‪ Runaway‬ﺑﺎﺷ ﺪ. ﺑ ﻪ ﻋ ﺎت اﻧ ﺪازﻩ ﺷ ﻜﺎف و ﺗﻘﺮﻳﺒ ﺎ‬ ‫ً‬ ‫دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪن ﺣﺠﻢ، ﺷﻜﺎف ‪ Exhaustion‬اﻳﻨﺠﺎ در ﺣﺎل ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي و ﮔﺴﺘﺮش اﺳﺖ.‬ ‫اﺳﺖ‬ ‫ﮔﻴﺮي‬ ‫ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي‬ ‫ﻳﻚ ﺿﺮب اﻟﻤﺜﻞ ﻗ ﺪﻳﻤﻲ ﻣ ﻲ ﮔﻮﻳ ﺪ ﺑ ﺎزار از ﺧ ﻼ ﺧﻮﺷ ﺶ ﻧﻤ ﻲ ﺁﻳ ﺪ و هﻤ ﻪ ﺷ ﻜﺎف ه ﺎ ﺑ ﺎﻻﺧﺮﻩ ﭘ ﺮ‬ ‫ً‬ ‫ﺧﻮاهﻨﺪ ﺷﺪ. ﮔﺮﭼﻪ اﻳ ﻦ ﻣﻄﻠ ﺐ ﻣﺰاﻳ ﺎﻳﻲ ﺑ ﺮاي ﺷ ﻜﺎف ه ﺎ ‪ Exhaustion‬و ﻣﺘ ﺪاول دارد اﻣ ﺎ ﻧﮕ ﻪ‬ ‫٥‬ ‫‪www.farsifx.com‬‬ ‫‪FarsiFX.com‬‬ ‫داﺷﺘﻦ ‪ position‬ﺑﻪ اﻣﻴﺪ ﺧﺮوج از داﻣﻨﻪ ﻳﺎ ﺷﻜﺎف هﺎي ‪ Runaway‬ﻣ ﻲ ﺗﻮاﻧ ﺪ ﺑ ﺮاي ﺳ ﺒﺪ ﺳ ﻬﺎم‬ ‫ﺷﻤﺎ ﻣﺨﺮب ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ هﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﮔﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻳﻚ روﻧﺪ ﺑﻤﺎﻧﻴﺪ ﺗﺎ ﻗﻴﻤﺖ هﺎ ﺷﻜﺎف را ﭘﺮ آﻨ ﺪ ﻣﻌﻨ ﻲ‬ ‫ﺁن اﻳﻦ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد آﻪ هﻴﭻ ﮔﺎﻩ در ﺣﺮآﺖ ﺷﺮآﺖ ﻧﻜﻨﻴﺪ. ﺷ ﻜﺎف ه ﺎ ﺗﻮﺳ ﻌﻪ ﺗﻜﻨﻴﻜ ﻲ ﻣﻬﻤ ﻲ درﺑ ﺎرﻩ‬ ‫ﻋﻤ ﻞ ﻗﻴﻤ ﺖ و ﺗﺤﻠﻴ ﻞ ﭼ ﺎرت ه ﺴﺘﻨﺪ وﻧﺒﺎﻳ ﺪ ﻧﺎدﻳ ﺪﻩ ﮔﺮﻓﺘ ﻪ ﺷ ﻮﻧﺪ. ﺗﺤﻠﻴ ﻞ ﺷ ﻤﻌﺪان ژاﭘﻨ ﻲ ﭘ ﺮ از‬ ‫اﻟﮕﻮهﺎﻳﻲ اﺳﺖ آﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﺎف هﺎﻳﻲ واﺴﺘﻪ اﻧﺪ آﻪ ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ ﺑﻪ اهﺪاﻓﺸﺎن ﺑﺮﺳﻨﺪ.‬ ‫٦‬ ‫‪www.farsifx.com‬‬ ...
View Full Document

This note was uploaded on 07/11/2011 for the course FOREX 1011 taught by Professor 45263 during the Spring '11 term at Bethany CA.

Ask a homework question - tutors are online