{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

miner - ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ اج ا‬ ‫1‬ ‫ت‬...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا اج ا‬ ‫1‬ ‫ت‬ ‫: ــــــ‬ ‫ارد‬ ‫زاد‬ ‫7831‬ ‫ا‬ ‫ا اج ا‬ ‫ا‬ ‫2‬ ‫ت‬ ‫اول‬ ‫ا اج ا‬ ‫رت‬ ‫ت را‬ ‫ز‬ ‫.ز ا ن‬ ‫.‬ ‫ار‬ ‫ـم‬ ‫ـ‬ ‫اا‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ا اج ا ت از ب دا‬ ‫ز‬ ‫و‬ ‫دً‬ ‫ا‬ ‫ن ب زم ﺱ ن ارد را ا‬ ‫دا ﺱ‬ ‫ا‬ ‫رود و‬ ‫ـ‬ ‫ﺡـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ضا‬ ‫در ا‬ ‫.‬ ‫دا‬ ‫زش‬ ‫ا اج ا ت را‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫رد‬ ‫از ا ،‬ ‫از 5 د‬ ‫ه ، .... در ه‬ ‫م،‬ ‫د از‬ ‫ارا‬ ‫ز‬ ‫دا‬ ‫ه‬ ‫*‬ ‫وع ا‬ ‫از‬ ‫3‬ ‫ان‬ ‫و : در ا اج‬ ‫.‬ ‫رو‬ ‫ﺡ‬ ‫ا‬ ‫:‬ ‫ه‬ ‫و‬ ‫:‬ ‫ر‬ ‫ج از‬ ‫ن از در‬ ‫را‬ ‫در‬ ‫ج:ه‬ ‫جه‬ ‫ز‬ ‫از‬ ‫ان ل ، ج‬ ‫.‬ ‫از در‬ ‫ﺱ ت ا اج‬ ‫:و‬ ‫ا‬ ‫رو‬ ‫ﺡ‬ ‫ً‬ ‫ج‬ ‫ج دار‬ ‫ج‬ ‫رو‬ ‫در ت‬ ‫ا سا ه ا‬ ‫و ا س ا اج ا‬ ‫ه‬ ‫ت‬ ‫رت‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫د .ا ه ا ﺡ‬ ‫وو‬ ‫رو‬ ‫در رد ن ﺡ‬ ‫ز‬ ‫ر ا اج ا ت‬ ‫هف‬ ‫.‬ ‫ا‬ ‫1.‬ ‫2.‬ ‫3.‬ ‫ج2‬ ‫ج3‬ ‫ج4‬ ‫در ا ـ‬ ‫ا اج‬ ‫ً در‬ ‫رو‬ ‫ﺱـ‬ ‫ج از در‬ ‫.‬ ‫ـ‬ ‫د در‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫رو ـ در ـ‬ ‫ا‬ ‫ج هـ‬ ‫هﺱ‬ ‫ا اج از در‬ ‫ـد ـ‬ ‫ـ رگ ـ‬ ‫.‬ ‫ز‬ ‫ـ‬ ‫ﺱـ‬ ‫ـ‬ ‫رـ‬ ‫ـ‬ ‫هﺱـ‬ ‫وز‬ ‫ـ ج را‬ ‫ـ د. ـ‬ ‫جا‬ ‫ـ‬ ‫ج‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫د.‬ ‫؟‬ ‫؛‬ ‫تا‬ ‫ا‬ ‫ـ‬ ‫.‬ ‫و‬ ‫د . ا اج از در‬ ‫–‬ ‫جه‬ ‫و‬ ‫ا اج در ـ‬ ‫ً‬ ‫و‬ ‫رو ا ﺡ‬ ‫؟‬ ‫ا اج ا ت‬ ‫دار‬ ‫از ا ه‬ ‫ا س ا اج ا ت‬ ‫.دا ﺱ ا‬ ‫ا‬ ‫ﺱر‬ ‫اﺡ‬ ‫هﺱ‬ ‫م‬ ‫زار را‬ ‫و‬ ‫.ه ا‬ ‫ا‬ ‫هﺱ‬ ‫ﺱر‬ ‫را‬ ‫ه‬ ‫ا اج ا‬ ‫ن‬ ‫ﺡﺡ‬ ‫رو‬ ‫و هﺱ‬ ‫ـ‬ ‫.ه‬ ‫ـ‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫اه‬ ‫در ن ز‬ ‫و‬ ‫ز .در‬ ‫.‬ ‫هﺱ‬ ‫ـ ب دا‬ ‫د‬ ‫ه‬ ‫ـ‬ ‫دا‬ ‫. رو ه‬ ‫ه‬ ‫اغ‬ ‫ه‬ ‫:‬ ‫و‬ ‫ً در‬ ‫ج از در‬ ‫ه‬ ‫ز‬ ‫ب دا‬ ‫.‬ ‫د‬ ‫رو‬ ‫ا‬ ‫.‬ ‫ب‬ ‫ﺡ‬ ‫تا‬ ‫ار‬ ‫ا ـ اج‬ ‫ا‬ ‫ط‬ ‫د‬ ‫ـ‬ ‫در‬ ‫ـ‬ ‫ج‬ ‫اـ‬ ‫و هﺱ‬ ‫.ا ـ‬ ‫هـ ـ‬ ‫ﺡ ، رو‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫را‬ ‫ـ‬ ‫ا‬ ‫.‬ ‫ﺡ‬ ‫زار را‬ ‫ﺱ‬ ‫دا‬ ‫ا‬ ‫ﺡ‬ ‫ا‬ ‫از ﺡ‬ ‫ـ رت ـ‬ ‫ً‬ ‫زار‬ ‫رن‬ ‫ـ‬ ‫رت‬ ‫.‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫اه‬ ‫رو ه در‬ ‫.‬ ‫دار .‬ ‫ﺡ از ع‬ ‫د.‬ ‫ر جا‬ ‫ت‬ ‫ه‬ ‫دهـ‬ ‫و در‬ ‫ر‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ﺱ‬ ‫،‬ ‫ج 1 را‬ ‫ج در ا اج‬ ‫ج1 ﺱ‬ ‫در ﺡ ود‬ ‫روزا‬ ‫رت د‬ ‫د‬ ‫001%‬ ‫ج2‬ ‫1و3و5‬ ‫و‬ ‫ج1‬ ‫وارد ﺡ‬ ‫ر‬ ‫ج‬ ‫.‬ ‫د.‬ ‫.‬ ‫ـ ف رو ـ‬ ‫ه‬ ‫در ا‬ ‫اـ‬ ‫.‬ ‫را‬ ‫ـ‬ ‫دار‬ ‫ت‬ ‫ً‬ ‫ـ‬ ‫ـو‬ ‫ـ زار‬ ‫ها‬ ‫ا‬ ‫ــ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫روز‬ ‫دا‬ ‫ا اج ا‬ ‫ا‬ ‫)‬ ‫3‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫(ا‬ ‫ر دن‬ ‫از ا‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫و ـ را ـ‬ ‫ﻁد‬ ‫ا‬ ‫ط راه‬ ‫ـت ـ‬ ‫از ا‬ ‫ه‬ ‫ن روزا‬ ‫ـ . هـ و ـ‬ ‫ﺱ‬ ‫.‬ ‫ا‬ ‫ﺭا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫1.‬ ‫2.‬ ‫3.‬ ‫دا‬ ‫ﺭ‬ ‫ﺭا‬ ‫در ز‬ ‫زار‬ ‫و‬ ‫ه وز نه‬ ‫اه‬ ‫ل را ر‬ ‫رش‬ ‫ر دن ا ه‬ ‫ا‬ ‫ـ ط راه ـ را در‬ ‫ـد ا ـ و‬ ‫ه‬ ‫.‬ ‫را‬ ‫ﺱر‬ ‫ور‬ ‫در ا‬ ‫ﺱ ﺱ ال در‬ ‫ﺡ‬ ‫1.‬ ‫در ﺡ‬ ‫2.‬ ‫3.‬ ‫و‬ ‫زار‬ ‫زار‬ ‫ام‬ ‫ام‬ ‫ﺡ‬ ‫رش‬ ‫د‬ ‫،ا‬ ‫رد‬ ‫اﺭ‬ ‫رو‬ ‫ه‬ ‫ج‬ ‫ا‬ ‫ض‬ ‫ض‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ﺡ‬ ‫.‬ ‫زـ وه‬ ‫ـ ا ـ را‬ ‫ـد وو ـ‬ ‫ا در‬ ‫ا‬ ‫.ه‬ ‫ـ در‬ ‫اﺡ ـ‬ ‫ـ، ـ‬ ‫ـ ن ﺱـ‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ا؟‬ ‫دا‬ ‫؟‬ ‫ﺱ‬ ‫ا‬ ‫»‬ ‫را‬ ‫ز‬ ‫ا‬ ‫را‬ ‫ه‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫داد‬ ‫اه ـ ـ د‬ ‫.‬ ‫!«‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫و«‬ ‫»‬ ‫»ا‬ ‫«‬ ‫ﺡ‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫رت‬ ‫ً‬ ‫ال‬ ‫؟‬ ‫؟‬ ‫و‬ ‫و د ارد ،‬ ‫، زار ﺱ‬ ‫و رو‬ ‫د را دا‬ ‫ده .‬ ‫ت د را‬ ‫زﺭ‬ ‫؟‬ ‫اه‬ ‫.‬ ‫و ار دارد‬ ‫واﺡ‬ ‫ا‬ ‫.‬ ‫رد ا‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫اﺡ‬ ‫و هﺱ‬ ‫زار در ﺡ‬ ‫رو‬ ‫را در‬ ‫د‬ ‫دن‬ ‫د،ا ا‬ ‫ه‬ ‫ﺱ‬ ‫1.‬ ‫2.ا‬ ‫3.‬ ‫ن‬ ‫ﺭ‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫؟‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫،‬ ‫ط راه‬ ‫ط راه‬ ‫ﺡ‬ ‫را‬ ‫دا‬ ‫ا‬ ‫؟‬ ‫ارد .‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ان‬ ‫ﻁ ام ا‬ ‫ﻁ ام ا‬ ‫؟‬ ‫؟‬ ‫ر اه‬ ‫.ا ر‬ ‫د.‬ ‫ر زار‬ ‫ـﺱ از ن ـ‬ ‫زار‬ ‫ـا‬ ‫ـ وه ـ ا‬ ‫ـ را‬ ‫ه‬ ‫ـ ر دا‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ا‬ ‫ا اج ا‬ ‫ا‬ ‫4‬ ‫ت‬ ‫در‬ ‫در‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫د ‪ABC‬‬ ‫اح‬ ‫ر،‬ ‫ا‬ ‫. ا ا رو‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫زار ن را‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫دا ﺡ ا ا‬ ‫وع‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ار‬ ‫ض را ا‬ ‫ه‬ ‫ف رو ؟‬ ‫از و ع‬ ‫وا‬ ‫رو‬ ‫ج‬ ‫دادن‬ ‫رو‬ ‫در‬ ‫د،ﺡ ا‬ ‫ضﺡ‬ ‫رگ‬ ‫در‬ ‫ا‬ ‫ح‬ ‫و‬ ‫هﺱ‬ ‫وا‬ ‫رس ،‬ ‫؟‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ن از‬ ‫ح‬ ‫د.‬ ‫اه‬ ‫ا‬ ‫ج3‬ ‫ج ‪1 or A‬‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ر دار رو‬ ‫ا‬ ‫اﺡ‬ ‫ر‬ ‫،ا‬ ‫ج5‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ت در‬ ‫.ا‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫از‬ ‫.ا‬ ‫ه‬ ‫حه‬ ‫ج‬ ‫رو‬ ‫دارا اﺡ ـ ل و ـ ع ـ‬ ‫رو‬ ‫ده . و‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ح‬ ‫ا‬ ‫ادا‬ ‫در در‬ ‫ص رو‬ ‫ا‬ ‫ج‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫ح‬ ‫ـ‬ ‫د،‬ ‫ج را‬ ‫.‬ ‫ا‬ ‫‪ ABC‬ﺱ ر‬ ‫ﺡ‬ ‫،‬ ‫ا‬ ‫.‬ ‫دار‬ ‫.ا‬ ‫ج 4 دار‬ ‫اﺡ‬ ‫ا در ر‬ ‫اول ا‬ ‫اـﺡ‬ ‫ـ و ـ د ـ ارد . ـ ه‬ ‫ا‬ ‫رو‬ ‫در‬ ‫‪2Or B‬‬ ‫ـ‬ ‫.ﺡ ا‬ ‫هﺱ‬ ‫ر ـ ر را دار ـ‬ ‫ـ‬ ‫ه‬ ‫.‬ ‫ـ‬ ‫ـوـ‬ ‫ـ ن داد در‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫اـ‬ ‫ا‬ ‫او‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ـق‬ ‫ـ‬ ‫ـ ج‪C‬‬ ‫‪A‬‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫جه‬ ‫ـ‬ ‫.‬ ‫رش‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ﺱر‬ ‫ﺱ‬ ‫د ‫ام ا‬ ‫ا‬ ‫.‬ ‫؟ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ً‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫د ، دا‬ ‫در‬ ‫رﺡ‬ ‫و‬ ‫ـ‬ ‫ـد. ـا‬ ‫ـ اول ـ‬ ‫ا‬ ‫ـ تا ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ﺱـ‬ ‫ا اج ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫.‬ ‫در ا‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫5‬ ‫ت‬ ‫رس ‪1 OrA‬‬ ‫ار‬ ‫ا‬ ‫ض را‬ ‫ا وز ، اوراق‬ ‫را‬ ‫ن‬ ‫ج در‬ ‫جه‬ ‫ج‬ ‫ج‪A‬‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ده‬ ‫دار‬ ‫رو‬ ‫ز‬ ‫. در ا‬ ‫.‬ ‫ف رو‬ ‫رش 1-2-3‬ ‫ا‬ ‫.‬ ‫ر‬ ‫،‬ ‫و‬ ‫دارد .‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ج‬ ‫ا‬ ‫رت‬ ‫ح‬ ‫ه‬ ‫س‬ ‫از ن‬ ‫را‬ ‫ر ‪ ABC‬ﺱ زد .‬ ‫را رد د‬ ‫اﺡ ل ز د ج ‪C‬‬ ‫د.‬ ‫ج‪B‬‬ ‫رت‬ ‫ا‬ ‫ﺡ‬ ‫و از را‬ ‫ر‬ ‫ج‬ ‫ر‬ ‫دش را‬ ‫ا‬ ‫دار‬ ‫دن اﺡ‬ ‫ا‬ ‫رس ) ج ‪ B‬م ـ ار‬ ‫رد‬ ‫دارد .در ا‬ ‫و‬ ‫ـا‬ ‫ا‬ ‫ـ‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ـ ن ـ ج‪B‬‬ ‫ـ‬ ‫ج ‪ b‬از ‪B‬‬ ‫ـ از ا ـ‬ ‫را‬ ‫ا‬ ‫ـ‬ ‫ت‬ ‫ـ‬ ‫ا‬ ‫ـ‬ ‫ﺭ‬ ‫ع‬ ‫رش ﺭا‬ ‫د‬ ‫ز ﺭ اﺱ‬ ‫ﺭا ر‬ ‫ـ(‬ ‫ـ دن‬ ‫.‬ ‫ج‪C‬‬ ‫ـ د.‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫هـ ـ‬ ‫ـ‬ ‫در هـ‬ ‫ط راه‬ ‫و‬ ‫ـ ا ـ اج ا ـ ت‬ ‫ـ‬ ‫ـد‬ ‫؟‬ ‫؟‬ ‫ـ‬ ‫را ـ ﺡ‬ ‫دارد‬ ‫ﺭا‬ ‫؟‬ ‫ا‬ ‫ا اج ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ج1 ﺱ‬ ‫م صا‬ ‫ر‬ ‫ج‬ ‫جه‬ ‫.ا‬ ‫ج‬ ‫ا‬ ‫6‬ ‫ت‬ ‫ج4‬ ‫دار‬ ‫د،ا‬ ‫رت‬ ‫ج4‬ ‫اول‬ ‫در‬ ‫ر‬ ‫رن را‬ ‫ا‬ ‫،ا‬ ‫ر ج 3 را‬ ‫د ا ـ اـ ـا‬ ‫ذ‬ ‫در ج 1‬ ‫شا‬ ‫ج 1 ود‬ ‫در ﺡ ود‬ ‫ز‬ ‫ا‬ ‫و ه از‬ ‫ز‬ ‫ج 4 ه از‬ ‫.‬ ‫ج2‬ ‫رجا‬ ‫روز در ﺡـ ود‬ ‫4‬ ‫ج‬ ‫ـ‬ ‫هـ و‬ ‫ـج ـ ر‬ ‫ـ ج4 ـا‬ ‫.‬ ‫اـ‬ ‫اش‬ ‫ـ‬ ‫ـ اـ‬ ‫ـ‬ ‫از ج 2‬ ‫ا‬ ‫ا اج ا‬ ‫ا‬ ‫7‬ ‫ت‬ ‫ام از دو‬ ‫در ا ز ن ، ه‬ ‫ه دو رد در‬ ‫ط راه‬ ‫ه‬ ‫ا اﺡ ل و ع‬ ‫ر‬ ‫از‬ ‫دار‬ ‫،‬ ‫در‬ ‫در‬ ‫ر‬ ‫ج‬ ‫اا‬ ‫ز.‬ ‫ا ـ تو‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫ـ ج ـ ر ـ ارد . ـ‬ ‫ﺡ‬ ‫،‬ ‫ق‬ ‫ر‬ ‫.‬ ‫ا‬ ‫دارد‬ ‫.زد‬ ‫از ا ـ ـ ام ـ ج‬ ‫ـ‬ ‫ـ ـ اـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫رهـ از ـ ز ـ ن ،‬ ‫ـ رس‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫ـ ن داد‬ ‫.ا‬ ‫ا‬ ‫دا‬ ‫د اش ادا ده .‬ ‫ﺡ‬ ‫ا ح دو ر‬ ‫ﺱ ادا ﺡ‬ ‫دو‬ ‫ر را‬ ‫ج‬ ‫،‬ ‫ج‬ ‫ا‬ ‫ﺭور درس‬ ‫ن‬ ‫ﺱ‬ ‫ت‬ ‫جا‬ ‫1. ج 2‬ ‫2. ج 3‬ ‫3. ج 4‬ ‫ﺱ ﺱ ال در‬ ‫1. ﺡ‬ ‫و‬ ‫2. ام‬ ‫3. ام‬ ‫ﺱ‬ ‫1.‬ ‫2.ا‬ ‫3.‬ ‫ان‬ ‫،‬ ‫ج 1 را‬ ‫ج در ا اج‬ ‫ج1 ﺱ‬ ‫در ﺡ ود‬ ‫رد ا‬ ‫و‬ ‫زار‬ ‫زار‬ ‫ﺡ‬ ‫ا‬ ‫رش‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫رد‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫رو‬ ‫ه‬ ‫ج‬ ‫ً‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ض‬ ‫ض‬ ‫ا‬ ‫001%‬ ‫ج2‬ ‫1و3و5‬ ‫و‬ ‫ج1‬ ‫وارد ﺡ‬ ‫ر‬ ‫رت د‬ ‫د‬ ‫ﺱ‬ ‫ا‬ ‫»‬ ‫را‬ ‫ز‬ ‫ا‬ ‫را‬ ‫؟‬ ‫ا‬ ‫ا؟‬ ‫دا‬ ‫ج‬ ‫.‬ ‫را‬ ‫.‬ ‫د.‬ ‫ال‬ ‫اـ‬ ‫ـ و« ـ »ا ـ ﺡ‬ ‫»‬ ‫«‬ ‫!«‬ ‫؟‬ ‫؟‬ ‫ر‬ ‫ط راه‬ ‫ط راه‬ ‫؟‬ ‫ﻁ ام ا‬ ‫ﻁ ام ا‬ ‫؟‬ ‫ه‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ود‬ ‫،‬ ‫د را‬ ‫ت د را‬ ‫ارد ،‬ ‫زار ﺱ‬ ‫و رو‬ ‫دا‬ ‫ده .‬ ‫ا‬ ‫رت‬ ‫ان‬ ‫ارد .‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ﺡ‬ ‫را‬ ‫دا‬ ‫زش ا اج ا‬ ‫د دارم‬ ‫،ا‬ ‫ه‬ ‫از‬ ‫اـ ـ‬ ‫ـ ر ا هـ ـ‬ ‫د‬ ‫اه‬ ‫و ح در‬ ‫.‬ ‫ر ا ه ا اج ا ت را‬ ‫اه‬ ‫ر‬ ‫ه‬ ‫هـ ،‬ ‫ف ه رو ،‬ ‫ا‬ ‫وع‬ ‫د.‬ ‫اه‬ ‫؟‬ ‫ر اه‬ ‫.ا ر‬ ‫د.‬ ‫ر زار‬ ‫زار‬ ‫ه‬ ‫ـ وه ـ ا‬ ‫ـ را‬ ‫ـ‬ ‫اه ـ دا ـ‬ ‫د‬ ‫ه‬ ‫ت را ﺱ‬ ‫ـ.ـ‬ ‫ـ‬ ‫تـ‬ ‫ـ در ـ‬ ‫ر‬ ‫ـ اﺡ ـ ل‬ ‫وز ـ‬ ‫ه‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ـ‬ ‫هـ‬ ‫ادا ـ دار ـ دن رو ـ و ـ ا ـ ا‬ ‫ا‬ ‫ا اج ا‬ ‫ا‬ ‫8‬ ‫ت‬ ‫دوم‬ ‫اول ا‬ ‫ض در ا‬ ‫ات‬ ‫اا‬ ‫.‬ ‫ز‬ ‫ز‬ ‫در‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫را ا‬ ‫دا‬ ‫رو و‬ ‫ا‬ ‫ا ازد‬ ‫د، ﻁ‬ ‫د‬ ‫ز‬ ‫ه‬ ‫ه و روزه‬ ‫در ه‬ ‫ها‬ ‫ن‬ ‫ا ه در زار‬ ‫ا‬ ‫ً‬ ‫ا‬ ‫ـا‬ ‫اه د ، رو ـ و‬ ‫ر‬ ‫ه‬ ‫زاره‬ ‫ا ه ا اج ا ت ا‬ ‫.‬ ‫ا‬ ‫اه‬ ‫زاره‬ ‫د‬ ‫اـﺡ ؟‬ ‫و هﺱ‬ ‫ج‬ ‫ا‬ ‫ص ا اج ا ت د‬ ‫ـ م ـب‬ ‫ا از ا اج ا ت دار و ـ‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ـ زار‬ ‫ـ‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ج‬ ‫ه‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫ز‬ ‫ز.‬ ‫را‬ ‫اها‬ ‫ه‬ ‫ـر‬ ‫ـ‬ ‫ا ـ ـ ا دـ ن‬ ‫.و د‬ ‫ﺡ‬ ‫زار را‬ ‫ـ‬ ‫ـ،‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ز‬ ‫له‬ ‫.‬ ‫.‬ ‫هﺱ‬ ‫دو‬ ‫ه‬ ‫ـ ً از ـ‬ ‫ﺱـ ، ا ـ ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـح ـ‬ ‫ـ ه ـ ار‬ ‫ـ ا ـ را دارد ا ـ د‬ ‫ر ـ دن‬ ‫ا‬ ‫اﺡ ل‬ ‫؟‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ن ده‬ ‫و ا را‬ ‫ا‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫اوراق‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫و–ا ﺡ –‬ ‫ﺱ2و‬ ‫جه 1‬ ‫دارد‬ ‫ﺱ‬ ‫ﺱ‬ ‫ح‬ ‫هﺱ‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫.ه‬ ‫ﺡ‬ ‫زار‬ ‫ج‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫وا ـ‬ ‫هﺱ‬ ‫ا‬ ‫.در ا ـ‬ ‫را ا‬ ‫ر‬ ‫ـ رد ، ـ‬ ‫اه‬ ‫و را در اوراق‬ ‫جه‬ ‫ح‬ ‫د‬ ‫ـ‬ ‫ـ زد . از ـ‬ ‫رـ ـ‬ ‫ـ‬ ‫ج ا ﺡ را‬ ‫؟‬ ‫اق‬ ‫رس‬ ‫از 12‬ ‫ع از ا‬ ‫.‬ ‫ـ‬ ‫اح‬ ‫ا ح ‪ABC‬‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ـ اـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ و وـ‬ ‫ﺱ 1 از ج 3 از در ـ رو ـ‬ ‫د.‬ ‫در‬ ‫ا‬ ‫را ا‬ ‫رـ‬ ‫ﺱـ ت‬ ‫ز‬ ‫ا ـ اج ا ـ ت‬ ‫.‬ ‫ه هﺱ‬ ‫ـ‬ ‫ــ‬ ‫.از ـ‬ ‫ـ رچ‬ ‫ـ‬ ‫ـً‬ ‫هـ‬ ‫ـ‬ ‫دـ‬ ‫ـ ح ـ زار‬ ‫اـ‬ ‫ـر ـ‬ ‫ـ .ا ـ ه‬ ‫ـ ج ـ ر هـ ه ـ ـ ا ـ‬ ‫ا‬ ‫ا اج ا‬ ‫ا‬ ‫9‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ج‬ ‫را ا‬ ‫ا‬ ‫جا ﺡ‬ ‫ا‬ ‫ـ‬ ‫صا‬ ‫در ا‬ ‫ه‬ ‫د؟‬ ‫اه‬ ‫،‬ ‫رو‬ ‫رگ ا‬ ‫وـ ا ـ و‬ ‫اﺡ ل ـ‬ ‫رگ‬ ‫رو در‬ ‫از ا ﺡ را ه‬ ‫ع‬ ‫‪ABC‬‬ ‫ح‬ ‫ا را‬ ‫رس اه زد .‬ ‫را در ز‬ ‫ه‬ ‫ـ رس ا ـ ا ـ ﺡ ‪ ABC‬اهـ ـ د ؟؟.ا ـ زد ده ـ‬ ‫ـ‬ ‫ــ‬ ‫ن دهـ‬ ‫و را‬ ‫ج‬ ‫ح‬ ‫ا را‬ ‫از .‬ ‫ور‬ ‫وﻁ‬ ‫رس‬ ‫از‬ ‫06 د‬ ‫ه‬ ‫‪ABC‬‬ ‫در‬ ‫.ا زد‬ ‫ا‬ ‫دار‬ ‫ه‬ ‫ﺱ‬ ‫ح‬ ‫ار‬ ‫ﺡ‬ ‫.ا‬ ‫ج‬ ‫و دار‬ ‫از د‬ ‫.‬ ‫را‬ ‫در‬ ‫رس‬ ‫د‬ ‫ﺱ،‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ﺡ‬ ‫را دا‬ ‫؟ از د‬ ‫ا‬ ‫.ه‬ ‫ا‬ ‫ـ‬ ‫ا ـ ح در ا ـ‬ ‫اﺡ‬ ‫اا‬ ‫ـ رس ـ ا‬ ‫ـ‬ ‫ــ‬ ‫ـ‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫تو‬ ‫ـ رس‬ ‫‪ABC‬‬ ‫دهـ ـ ـ ام ـ‬ ‫ن‬ ‫ـ‬ ‫ط راه هـ ر ـ‬ ‫ـ‬ ‫اـ‬ ‫.ا‬ ‫در ـ‬ ‫اـ‬ ‫وـ‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا اج ا‬ ‫01‬ ‫ت‬ ‫51 ور‬ ‫ض‬ ‫اﺱ‬ ‫،‬ ‫13.99‬ ‫ز‬ ‫اوراق‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـح ـ‬ ‫رش ـ‬ ‫51 ور‬ ‫از‬ ‫.ا‬ ‫ا‬ ‫ط راه ه را ر‬ ‫82 رس ه‬ ‫91 رس‬ ‫د دارد . ا ﺡ ‪ ABC‬از‬ ‫.‬ ‫ز اگ‬ ‫رت‬ ‫د ج‪B‬‬ ‫و هﺱ‬ ‫،‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫‪C‬ه‬ ‫جـ‬ ‫در ﺡ ود‬ ‫ر‬ ‫ه؟ ج‬ ‫اﺱ‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫، اوراق‬ ‫ج ‪3OrC‬‬ ‫51 ور‬ ‫.ا ا‬ ‫ج3‬ ‫51 ور‬ ‫دض‬ ‫ز 61.99‬ ‫د . ا اوراق‬ ‫ار‬ ‫رد‬ ‫ـ د ، ا ـ را ـ د ـ دار ـ ق ـ ان ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ ا ـ در ـ‬ ‫هز‬ ‫اوراق‬ ‫ق‬ ‫ا ـ در‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫و .در ا ﺡ هـ ، ا ـ اج رو هـ اور ـ‬ ‫ج‬ ‫دو‬ ‫در‬ ‫ﺡ‬ ‫.‬ ‫ا‬ ‫ااق‬ ‫لج‬ ‫از دا‬ ‫و‬ ‫اج‬ ‫51‬ ‫ام از دو ﺡ‬ ‫نه‬ ‫.ا‬ ‫ا روز 51 رس در‬ ‫‪ ABC‬در‬ ‫جا ﺡ‬ ‫رت ز‬ ‫را‬ ‫هد‬ ‫از‬ ‫ﺱا‬ ‫ه‬ ‫ﺡ ا وز ،‬ ‫ـ از ـ رو ـ‬ ‫ان‬ ‫ـ و از ـ 82 ـ رچ‬ ‫. جه ‪A‬‬ ‫دا‬ ‫رس‬ ‫ار‬ ‫ج 1 از 3 رد‬ ‫ج ‪ C‬هﺱ‬ ‫51 رس ج 1 از 3‬ ‫د‬ ‫) ج 2 از 3( .‬ ‫.‬ ‫ص اﺡ ل و ع ا‬ ‫در‬ ‫،‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫اد‬ ‫و ﻁا ه‬ ‫51 ور را‬ ‫را‬ ‫اﺡ ـ ل‬ ‫؟‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ان‬ ‫ح رو‬ ‫؟‬ ‫ج 1 و را‬ ‫ا‬ ‫ا اج ا‬ ‫را‬ ‫ا‬ ‫از‬ ‫ز‬ ‫از‬ ‫11‬ ‫ت‬ ‫51‬ ‫رو‬ ‫81 ور‬ ‫جﺱ‬ ‫رو ـ‬ ‫رس را‬ ‫و را در‬ ‫ج‬ ‫ح‬ ‫.‬ ‫ا‬ ‫ـ و در‬ ‫دارد .‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـﻁ‬ ‫ـﺡ ﺡ‬ ‫ـ‬ ‫ـ ، ـج ـ‬ ‫ـاـ‬ ‫ـد‬ ‫ـ‬ ‫ـح‬ ‫ـ‬ ‫ـم‬ ‫ا‬ ‫ا اج ا‬ ‫ا‬ ‫ز‬ ‫را‬ ‫21‬ ‫ت‬ ‫ج 4 از 5 در 32.101‬ ‫؟‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫،‬ ‫5 از 5‬ ‫از‬ ‫ﺡﺡ‬ ‫ـ‬ ‫رگ‬ ‫وز‬ ‫ـ .ـ‬ ‫از ه‬ ‫ـ زـ‬ ‫از ا‬ ‫ـ‬ ‫حه‬ ‫ـ5‬ ‫ـج‬ ‫.‬ ‫دا‬ ‫ال‬ ‫ا‬ ‫در ﺡ ل ﺡ‬ ‫ار ده‬ ‫از در‬ ‫رگ‬ ‫درس ا‬ ‫را دا‬ ‫له‬ ‫و‬ ‫د.‬ ‫ا‬ ‫د؟‬ ‫ا‬ ‫اﺡ‬ ‫ا‬ ‫رو‬ ‫ﺡ را در‬ ‫ت ا ه را‬ ‫ن جه‬ ‫از‬ ‫ﺡ‬ ‫و‬ ‫وه‬ ‫.از د‬ ‫51 رس‬ ‫اه داد .‬ ‫ـج‬ ‫ه‬ ‫اـ‬ ‫ــ‬ ‫در‬ ‫ـ ر را ـ‬ ‫ـت ﺡ اـ‬ ‫ا‬ ‫ـ‬ ‫ا‬ ‫ا اج ا‬ ‫ا‬ ‫31‬ ‫ت‬ ‫ﺭور درس‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ار‬ ‫رو‬ ‫و‬ ‫ﺡ‬ ‫ج ه را‬ ‫در ت‬ ‫.‬ ‫را‬ ‫ﺱ‬ ‫رد‬ ‫.ا‬ ‫هﺱ‬ ‫و د ارد ،‬ ‫و‬ ‫.ﺡ‬ ‫ـر ـا‬ ‫ـ .ـه‬ ‫جه‬ ‫از ز‬ ‫ه‬ ‫در‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ً‬ ‫ـ‬ ‫ـ از و ـ ‫ط راه‬ ‫ا تو‬ ‫ـ زار را‬ ‫ـا‬ ‫را ـ‬ ‫ا‬ ‫ا اج ا‬ ‫ا‬ ‫41‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫درا‬ ‫هﺱ‬ ‫از ا‬ ‫و‬ ‫اوراق‬ ‫51‬ ‫از‬ ‫وا‬ ‫او‬ ‫ﺱ‬ ‫رو‬ ‫؟‬ ‫‪ S&P‬و اوراق‬ ‫دار ا‬ ‫،‬ ‫ز‬ ‫ا‬ ‫ج‬ ‫در در‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫دو زار رد ا ر دارا‬ ‫.‬ ‫ا‬ ‫رس‬ ‫اول‬ ‫.‬ ‫،‬ ‫اول‬ ‫ﻁ‬ ‫ا‬ ‫ﺱ‬ ‫؟ او‬ ‫هد‬ ‫د.‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ﺱ‬ ‫اش‬ ‫اا‬ ‫ـ اه‬ ‫د‬ ‫ـد ـ‬ ‫هﺱ‬ ‫ر‬ ‫ج‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ج 4 از 5‬ ‫ز‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫در د ـ‬ ‫هـ‬ ‫ام زار ـ‬ ‫ا‬ ‫ت و ـ د دارد ـ‬ ‫ه هﺱ‬ ‫د.‬ ‫ام‬ ‫ـ‬ ‫اـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ.‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا اج ا‬ ‫51‬ ‫ت‬ ‫51 رس‬ ‫از‬ ‫اوراق‬ ‫ا ) ج 4 وارد ﺡ‬ ‫ج5‬ ‫ا‬ ‫ج‬ ‫در‬ ‫و دا‬ ‫م‬ ‫اح‬ ‫5‬ ‫از‬ ‫ج5‬ ‫.ا‬ ‫ج دا‬ ‫ان ل‬ ‫اﺡ‬ ‫و‬ ‫ج‬ ‫ه‬ ‫و ﺱ از ان‬ ‫نا‬ ‫رو و د‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫در‬ ‫06 د‬ ‫ه‬ ‫دارد . ا ز‬ ‫ز‬ ‫د‬ ‫.‬ ‫هﺱ‬ ‫ج1‬ ‫ا‬ ‫ﺱ‬ ‫ا‬ ‫(ا‬ ‫؟ا‬ ‫داد‬ ‫ا‬ ‫از‬ ‫ا‬ ‫ا ﺡ از در‬ ‫در‬ ‫ض‬ ‫د .ه‬ ‫اه‬ ‫اﺡ‬ ‫زود‬ ‫،‬ ‫ـ رو ـ‬ ‫از ج هـ رو هـ ـ ار‬ ‫.ه‬ ‫دا‬ ‫در‬ ‫ل‬ ‫.ـ‬ ‫ـ و هﺱـ‬ ‫ده ـ ا ـ اج ـ رو ـ‬ ‫را‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫د.و ـ‬ ‫ام‬ ‫ج 4 از 5‬ ‫ز‬ ‫.ﺡ ا ا ـ ر‬ ‫ج‬ ‫در‬ ‫ﺱ‬ ‫ا ادا‬ ‫رگ از ه ـ ام از ا ـ ح هـ دا ـ ن 5‬ ‫و‬ ‫ز‬ ‫ـاـ‬ ‫ـ‬ ‫ـو ـ‬ ‫، ـ رو ـ‬ ‫رگ را‬ ‫م‬ ‫جا ﺡ‬ ‫، در ا‬ ‫از ج ‪ C‬رگ هﺱ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ــ‬ ‫،ر‬ ‫ا‬ ‫ام از ارد‬ ‫ـ .د ـ‬ ‫ـ‬ ‫و در‬ ‫ج‬ ‫ﺱـ‬ ‫ا‬ ‫وح‬ ‫ه‬ ‫ا مو‬ ‫ــ‬ ‫.و‬ ‫ج4‬ ‫از 61 ور‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـت‬ ‫ـ ت از ـ‬ ‫ـً ـﻁ ز ـ د ـ ن ا‬ ‫،‬ ‫ا‬ ‫ا اج ا‬ ‫ا‬ ‫را‬ ‫م‬ ‫دوم و‬ ‫ج5 ه ؟‬ ‫رت‬ ‫.در‬ ‫رت‬ ‫رو‬ ‫در‬ ‫61‬ ‫ت‬ ‫از‬ ‫جه‬ ‫81 ور‬ ‫1و2‬ ‫اب ا ا‬ ‫ا‬ ‫ج1‬ ‫ز‬ ‫پس‬ ‫وش ا‬ ‫دار‬ ‫5د‬ ‫رو‬ ‫در ﺱ‬ ‫ج ‪ . C‬رو ه‬ ‫ج5‬ ‫د.‬ ‫ﺡ ﺡ اه‬ ‫ﺡ‬ ‫و‬ ‫ز‬ ‫ا‬ ‫او‬ ‫ا‬ ‫اوراق‬ ‫در‬ ‫، ا اول‬ ‫. در ا‬ ‫د .از ا‬ ‫ج1 ا م‬ ‫5‬ ‫ر‬ ‫از ج 2 ار‬ ‫از‬ ‫رگ‬ ‫ج ه در‬ ‫رد‬ ‫د‬ ‫د .ا‬ ‫3‬ ‫.‬ ‫ا‬ ‫در‬ ‫ن‬ ‫ـض ـ‬ ‫ـا‬ ‫ـن‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ ج 4 از 5‬ ‫از ـ‬ ‫ـ ج1 ـ‬ ‫ز ـ ـ ج 4 از 5 ـ اه ر ـ‬ ‫.‬ ‫ا‬ ‫دو‬ ‫ع‬ ‫.‬ ‫ت‬ ‫ﺱ‬ ‫ا‬ ‫از رو‬ ‫حا‬ ‫م ده‬ ‫در‬ ‫رگ‬ ‫دن در‬ ‫ج‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ا اج ا‬ ‫ﺱر‬ ‫اه‬ ‫5د‬ ‫در‬ ‫ا .در ا‬ ‫و‬ ‫ا ز ده‬ ‫71‬ ‫ت‬ ‫ج3و5ا‬ ‫ً‬ ‫د.‬ ‫ت‬ ‫در‬ ‫ت جه‬ ‫ﺱ‬ ‫رگ‬ ‫در‬ ‫در‬ ‫ﺱر‬ ‫وا‬ ‫ه‬ ‫از رو‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ح‬ ‫ا‬ ‫ار‬ ‫زار‬ ‫د‬ ‫.‬ ‫در‬ ‫د.‬ ‫، زار‬ ‫رد ،‬ ‫د‬ ‫ز‬ ‫ز‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫5‬ ‫ج 2 از ‪b‬‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫را زد و‬ ‫ج2‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫،‬ ‫.‬ ‫‪S&P‬‬ ‫دار‬ ‫رت ز‬ ‫‪S&P‬‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ﺱد‬ ‫ج3‬ ‫ج3‬ ‫ج3‬ ‫ز‬ ‫ا‬ ‫3‬ ‫از‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫رو‬ ‫دا‬ ‫از ج 1 ا‬ ‫ا‬ ‫ج3‬ ‫91‬ ‫م‬ ‫.ا‬ ‫ج‬ ‫اه‬ ‫ا وز‬ ‫رس‬ ‫هﺱ‬ ‫ه‬ ‫،‬ ‫.‬ ‫ً، ا‬ ‫؟ اﺡ‬ ‫ا‬ ‫جه‬ ‫ج‬ ‫03 ور ، ا‬ ‫1و3 5‬ ‫د.‬ ‫هو‬ ‫1 و 3 و 5 هﺱ‬ ‫ج3‬ ‫ﺡ ود‬ ‫و‬ ‫.ا‬ ‫ج5‬ ‫ه‬ ‫ان‬ ‫ﺱ.‬ ‫ن داد‬ ‫در‬ ‫ر‬ ‫ج 5 هﺱ ؟‬ ‫ط‬ ‫ج‬ ‫از ﺡ ود‬ ‫ا‬ ‫ا اج ا‬ ‫ا‬ ‫رو‬ ‫د‬ ‫ﺱر‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫از‬ ‫81‬ ‫ت‬ ‫1، 2 ، 3 ، 4 ﺱ‬ ‫ه‬ ‫د.‬ ‫اه‬ ‫دن ج دا‬ ‫ه‬ ‫ر در‬ ‫ج‬ ‫در‬ ‫ن داد‬ ‫.و ﺱ از ان‬ ‫.‬ ‫نا‬ ‫ﺡل‬ ‫ا‬ ‫ا ز ده ه ن‬ ‫06 د‬ ‫ا‬ ‫ﺡ‬ ‫ار دو‬ ‫زار‬ ‫ز‬ ‫ر‬ ‫ج‬ ‫روز‬ ‫.در ه ن‬ ‫و5‬ ‫جه‬ ‫را در‬ ‫51 د‬ ‫دارم‬ ‫رد‬ ‫از‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫رر‬ ‫؟ا‬ ‫ج را‬ ‫.‬ ‫:‬ ‫دا‬ ‫ام‬ ‫در دوم‬ ‫،‬ ‫ا‬ ‫ﺱرﺡ‬ ‫.‬ ‫ا‬ ‫1-2-1-2‬ ‫ﺡ‬ ‫ا‬ ‫رم ،‬ ‫ج‬ ‫ً.‬ ‫ـ رت ـ‬ ‫ـ‬ ‫ا‬ ‫ح رو‬ ‫.‬ ‫ـ ر ـا د ـ‬ ‫ـ ج ا ـ ﺡ ‪ABC‬‬ ‫ـ ـ ج 5 از 5 در‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا اج ا‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫اﺱ‬ ‫د‬ ‫،‬ ‫رر‬ ‫رد‬ ‫ج 5 از 5 ه‬ ‫در دوم‬ ‫در‬ ‫ه‬ ‫5‬ ‫و در ه‬ ‫91‬ ‫ت‬ ‫5‬ ‫ا‬ ‫؟‬ ‫ض‬ ‫از‬ ‫ر‬ ‫ـ .در ا ـ رت ، ـ ج 5 از 5 در ز ـ ـ ج 3 از 5‬ ‫ـ‬ ‫دوم‬ ‫ل از‬ ‫ا‬ ‫ـ‬ ‫از ا ـ 5 ـ‬ ‫ر‬ ‫ج‬ ‫.، ا‬ ‫نا‬ ‫ج در ﺡ ل‬ ‫هﺱ‬ ‫ا ـ ـ زار‬ ‫ﺱـ ز .‬ ‫ـ ار‬ ‫را‬ ‫اﺱ ،‬ ‫ا‬ ‫.‬ ‫ا‬ ‫و ج 5 از 5 در ﺡ ل د‬ ‫ج 4 از 5‬ ‫اا‬ ‫ـ‬ ‫ـ ن داد‬ ‫ـ ج4‬ ‫ا‬ ‫از 91 رس‬ ‫5‬ ‫ه‬ ‫از ه‬ ‫ل‬ ‫.‬ ‫، ج4‬ ‫ـ ـ ان را در‬ ‫اـ‬ ‫ـ‬ ‫د ؟ا ـ‬ ‫در‬ ‫91 رس در ا‬ ‫د.‬ ‫اه‬ ‫ارا‬ ‫ور درس‬ ‫ـ و ـ ح زم‬ ‫ا ـ اج ا ـ ت ه‬ ‫ح‬ ‫ن،ا‬ ‫جه‬ ‫ر‬ ‫در‬ ‫ا‬ ‫هﺱ‬ ‫رو‬ ‫.ا‬ ‫ج رگ ا‬ ‫در‬ ‫در‬ ‫،‬ ‫در ج 5‬ ‫زار‬ ‫ا‬ ‫ز‬ ‫ن‬ ‫د .و‬ ‫ام‬ ‫د ج1‬ ‫ج5‬ ‫،‬ ‫ﺱ‬ ‫پس‬ ‫ا‬ ‫ورود‬ ‫ار ـ . ـﻁ ا ـ را ا ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫را ـ ا‬ ‫ا‬ ‫رو‬ ‫.‬ ‫هﺱ‬ ‫زم ا‬ ‫ا‬ ‫.‬ ‫ن‬ ‫.ا ـ‬ ‫ن‬ ‫و رو‬ ‫ج5و‬ ‫در‬ ‫ن رو ا‬ ‫.‬ ‫ا‬ ‫ج5 ن‬ ‫ل‬ ‫پس‬ ‫ا‬ ‫ج 4 از 5 وارد زار‬ ‫.‬ ‫ا‬ ‫و 2 در‬ ‫ن ج 5 را‬ ‫ج1‬ ‫ورا‬ ‫.‬ ‫ج2‬ ‫د‬ ‫ـ‬ ‫ج‪C‬‬ ‫ا‬ ‫ـ‬ ‫هـ‬ ‫اـ‬ ‫ـ از ا ـ ا‬ ‫ـ ان‬ ‫اـ ـ‬ ‫اا‬ ‫ـ‬ ‫ـ ـ و .ا ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ رو ـ در ـ ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ض ا هﺱ‬ ‫ـ ﺱـ‬ ‫ج 5 از 5‬ ‫.و‬ ‫ار‬ ‫زـ‬ ‫ـ ج 4 از 5‬ ‫د.ز‬ ‫ـ ج1 ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ،‬ ‫ا‬ ‫ا اج ا‬ ‫ا‬ ‫02‬ ‫ت‬ ‫رم‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫تو‬ ‫دا ً ا‬ ‫رش ا اج‬ ‫دا‬ ‫(‬ ‫ا ت هﺱ‬ ‫ا‬ ‫ط راه‬ ‫و‬ ‫را‬ ‫ط راه‬ ‫در‬ ‫ﺱ تا‬ ‫،‬ ‫رت ز‬ ‫ا‬ ‫و د دارد‬ ‫اش‬ ‫ا‬ ‫وارد‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫ز‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ﻁ ـ اـ‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ج‬ ‫ن‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫.ا‬ ‫ج از در‬ ‫جه‬ ‫را‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ـت ـ‬ ‫ﺱ؟‬ ‫ـ‬ ‫دار‬ ‫ج ه را رو‬ ‫ﺱه‬ ‫ً‬ ‫ا‬ ‫هﺱ‬ ‫ا د ، دو را‬ ‫ا م ده . ا دور و‬ ‫رگ از ا ﺡ‬ ‫ﺱ و از در‬ ‫اﺡ ل ز د از در‬ ‫ا‬ ‫.را‬ ‫را‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫و دار‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫؟‬ ‫دا‬ ‫رو‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ و ـ ا ـ ﺡ هﺱـ‬ ‫ا س ا ـ ا هـ‬ ‫ج ه )در ـ ت‬ ‫.ز‬ ‫هﺱ‬ ‫دو‬ ‫ط راه‬ ‫ـ ط راه ـ و‬ ‫را‬ ‫.ه‬ ‫را‬ ‫ده .‬ ‫ن‬ ‫ـ رو ـ ا ـ ﺡ‬ ‫ب‬ ‫ار ده ، در ا ا‬ ‫و‬ ‫ز‬ ‫از‬ ‫د،‬ ‫ر‬ ‫.‬ ‫هﺱ‬ ‫وع‬ ‫22‬ ‫از‬ ‫ه؟‬ ‫ال‬ ‫ا‬ ‫ﺱ‬ ‫اـ‬ ‫ـ‬ ‫در ت‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫ـ‬ ‫ـ و ؟؟ ـ‬ ‫ات را‬ ‫ا‬ ‫دار ،‬ ‫ﺡا‬ ‫.‬ ‫ا‬ ‫ح‬ ‫وع‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫دار‬ ‫و‬ ‫ا اج ا‬ ‫ﺱ‬ ‫12‬ ‫ت‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫ار‬ ‫ج‬ ‫ا‬ ‫م ه ‪ 1orA‬و ‪ 2orB‬و ‪3orC‬‬ ‫در‬ ‫ت از‬ ‫ـ‬ ‫ا‬ ‫. زار در‬ ‫ا 1-2-3 ‪ a-b-c‬ا‬ ‫ده ؟‬ ‫رام‬ ‫هﺱ‬ ‫و‬ ‫رو‬ ‫ـ‬ ‫ف رو‬ ‫ا‬ ‫از در‬ ‫ا . ﻁ از رو ا د ، ه را د‬ ‫‪ abc‬ـ ـ 1-2-3 از ـ‬ ‫رــ‬ ‫د‬ ‫05.1901‬ ‫‪S&P‬‬ ‫د،ا‬ ‫ج1‬ ‫در ﺡ ود‬ ‫ج4‬ ‫ـ ، ـ ج از در ـ‬ ‫ـ ج 3 و ـ .ا ـ ا ـ ا ـ ق‬ ‫دو‬ ‫ج ‪ C‬اه‬ ‫22‬ ‫.‬ ‫را رد‬ ‫71‬ ‫د را ادا داد و‬ ‫رو‬ ‫‪S&P‬‬ ‫و هﺱ‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ار‬ ‫د ض را ا‬ ‫ا ‪ S&P‬در ا ا ز 07.5701‬ ‫ﺱـ ت ـ ج هـ ا ـ د ـ‬ ‫ـ رو‬ ‫ﺱر‬ ‫اﺱ‬ ‫د.‬ ‫اه‬ ‫و‬ ‫ج‬ ‫در‬ ‫و د ارد .‬ ‫ت‬ ‫اا‬ ‫و وا ﺡ‬ ‫ج رو‬ ‫ز‬ ‫ار ا اج را ار ده ، در ﺡ‬ ‫ﺱ‬ ‫ق‬ ‫دا‬ ‫ا‬ ‫1-2-3 و ‪ A-B-C‬ﻁ‬ ‫قا‬ ‫اد‬ ‫ـ‬ ‫ا‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ﺱـ‬ ‫ر رو ـ‬ ‫ـ‬ ‫اه‬ ‫ـد‬ ‫ـد ـ‬ ‫ـ دو‬ ‫و رو ـ‬ ‫ـ‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ا اج ا‬ ‫ا‬ ‫ام ا‬ ‫ا‬ ‫ﺱ‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ط راه‬ ‫ز‬ ‫اول‬ ‫22‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫د دارد ؟ ا‬ ‫د از‬ ‫ج ؟؟ ا‬ ‫41‬ ‫ت را در ذه‬ ‫‪A-B-C‬‬ ‫دا‬ ‫1-2-3 ؟ ا‬ ‫61‬ ‫ج از در‬ ‫ت‬ ‫ا از‬ ‫.‬ ‫ا‬ ‫.‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫د دارد .‬ ‫5‬ ‫ج‬ ‫ا‬ ‫ا اج ا‬ ‫ا‬ ‫اول‬ ‫ا‬ ‫41‬ ‫اوراق‬ ‫32‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫ر‬ ‫61‬ ‫ج ‪ C‬را‬ ‫ان و‬ ‫ﺡ‬ ‫در‬ ‫دا‬ ‫دارش‬ ‫اوراق‬ ‫.‬ ‫ا‬ ‫ج‪C‬‬ ‫د.‬ ‫ج 1 وارد‬ ‫در ﺡ ود‬ ‫از‬ ‫ـ رد ـ‬ ‫، ـ در ا ـ‬ ‫در‬ ‫ر از‬ ‫ر‬ ‫. ج1ه‬ ‫دا‬ ‫5‬ ‫ـ رد ، ـ‬ ‫.در ا‬ ‫ج‪A‬‬ ‫ا‬ ‫ﻁ‬ ‫ـ‬ ‫41‬ ‫از‬ ‫اﺡ‬ ‫.‬ ‫د‬ ‫ت‬ ‫ن زار‬ ‫ر‬ ‫41‬ ‫از‬ ‫ا ﺡ هﺱ‬ ‫را‬ ‫ا‬ ‫ز 00.101‬ ‫د؟‬ ‫ج‪C‬‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫61‬ ‫ز 101‬ ‫ـ ا ـ . ـ ج‪A‬‬ ‫ـ ار‬ ‫‪ABC‬‬ ‫ـ ـ ج از‬ ‫ـ ارد .را ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ ـا‬ ‫ـ‪B‬‬ ‫ـ‬ ‫71 ـ‬ ‫ـ د . ﺱـ ر از‬ ‫ـ‬ ‫ـز ـ‬ ‫ان ا ـ‬ ‫،ا‬ ‫ا‬ ‫.‬ ‫ا‬ ‫ز‬ ‫ـ‬ ‫ــ‬ ‫ـ ج ‪ A‬هﺱـ‬ ‫ا ـ ـ ج4‬ ‫ـ‬ ‫ج1‬ ‫ا‬ ‫ور درس‬ ‫را رو‬ ‫دار‬ ‫ر‬ ‫دا ـ‬ ‫ار‬ ‫ا وا د ا‬ ‫.‬ ‫ر ا ـ اج ا ـ ت ـ ار دهـ‬ ‫و‬ ‫ان ا ت ه‬ ‫ا‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫را ه‬ ‫روز و ـ‬ ‫دار را در رت‬ ‫در رو‬ ‫!‬ ‫ا‬ ‫ر ﺱ ر اﺡ‬ ‫دا‬ ‫ر‬ ‫هﺱ ،‬ ‫ر‬ ‫ج‬ ‫.ا‬ ‫وع‬ ‫ج‬ ‫در‬ ‫ر از‬ ‫جه‬ ‫رش ج را ز‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫زار‬ ‫را رو ان ار ده . ﺱ ر‬ ‫رش ﺡ‬ ‫ا ا م ده .‬ ‫اا‬ ‫در‬ ‫ر‬ ‫ج‬ ‫در‬ ‫ال‬ ‫دو‬ ‫ــ‬ ‫ـد‬ ‫ـ ط راه ـ را ر ـ‬ ‫ا تو‬ ‫ا‬ ‫ﺱ‬ ‫جه‬ ‫ر در ر‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ـ‬ ‫جا‬ ‫ـ‬ ‫ه‬ ‫ـ‬ ‫ﺱـ‬ ‫وه‬ ‫ـ‬ ‫ج هـ ـ ار دارد‬ ‫دن ا ا ـ ـ‬ ‫ً‬ ‫ا‬ ‫ـ ـ ا ا ﺱـ‬ ‫ز‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا اج ا‬ ‫رم ؟ از‬ ‫ا‬ ‫؟‬ ‫ا‬ ‫روش‬ ‫ر دن در‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ز نا م‬ ‫42‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫،ا‬ ‫دو‬ ‫م ا اج و رو ه‬ ‫را‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫.‬ ‫اـ‬ ‫ا اج ا‬ ‫ت،‬ ‫ـ ﺡﺱـ‬ ‫ا‬ ‫ـج‬ ‫ـر‬ ‫ـ ا ـ م دادم‬ ‫ـر‬ ‫وه‬ ‫ـر‬ ‫رو ـ ا ـ‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ا اج ا‬ ‫ا‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫دار‬ ‫52‬ ‫ض‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫رﺱ .‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ا اج ا ت .‬ ‫و دا‬ ‫هﺱ‬ ‫ﺡ‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫را از 5‬ ‫ر‬ ‫جه ا ﺡ‬ ‫و‬ ‫ت در‬ ‫جا‬ ‫وع‬ ‫رو‬ ‫ف رو‬ ‫زار‬ ‫ﺱ‬ ‫ط راه‬ ‫ا تو‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ا اج را ﺡﺱ‬ ‫و در‬ ‫ل هﺱ‬ ‫و‬ ‫ج‬ ‫ر‬ ‫در‬ ‫را ‪ X‬و ‪ W‬و ‪Y‬‬ ‫رش‬ ‫ن‬ ‫.‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ﺡ‬ ‫ط راه‬ ‫دن .‬ ‫ار‬ ‫ار‬ ‫ـ د .ا‬ ‫رـ‬ ‫ر‬ ‫ﺱـ ر ـ ارد‬ ‫ـا‬ ‫ه ا ـت‬ ‫د ! دا‬ ‫،‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫؟‬ ‫در‬ ‫از او‬ ‫. ﺱ از ن‬ ‫د را‬ ‫ن‬ ‫ج 2:‪C‬‬ ‫ز‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫رو‬ ‫رت ز‬ ‫رﺱﺡ‬ ‫ان ج 1‬ ‫ا‬ ‫ود‬ ‫‪S&P‬‬ ‫رت ‪ABC‬‬ ‫از‬ ‫د‬ ‫جا ﺡ‬ ‫.‬ ‫د اه‬ ‫اـ‬ ‫را ـ‬ ‫ح‬ ‫ﺱ از ان‬ ‫و‬ ‫ج‬ ‫ا‬ ‫ـو ـ‬ ‫د‬ ‫رر‬ ‫، زار‬ ‫رج‬ ‫و‬ ‫ـ‬ ‫ـ ار‬ ‫ـ ن را ـ 1‬ ‫.ﺡـ ا ـ‬ ‫ـ د؟‬ ‫ـ‬ ‫،ا‬ ‫در ـ ر ﺱـ .و ـ‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا اج ا‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫در ز 2:‪C‬‬ ‫ار‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫2ور‬ ‫م‬ ‫ز‬ ‫در ام‬ ‫وش‬ ‫وش‬ ‫زار‬ ‫ﺡ‬ ‫ً‬ ‫ا‬ ‫‪C‬‬ ‫در‬ ‫.‬ ‫ﺡ‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫از‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ال ‪ABC‬‬ ‫ج2‬ ‫ف زار‬ ‫د‬ ‫ار‬ ‫‪ ABC‬ا‬ ‫، زار ز‬ ‫.ا‬ ‫و‬ ‫ر دار‬ ‫را‬ ‫زار ه‬ ‫ج2:‪C‬‬ ‫ا‬ ‫؟‬ ‫ج‬ ‫در‬ ‫دو‬ ‫ار‬ ‫دن‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫.‬ ‫د؟‬ ‫ا‬ ‫جا‬ ‫ده‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫ده .‬ ‫دا‬ ‫ت در‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ز‬ ‫ن‬ ‫62‬ ‫ج‬ ‫ﺡ‬ ‫.‬ ‫ز‬ ‫ت وش را‬ ‫ﻁ‬ ‫،‬ ‫در ان ا‬ ‫از‬ ‫ج2‬ ‫اﺡ ل‬ ‫زد‬ ‫و زار وارد ج 3 از 5‬ ‫ا‬ ‫ﺡ‬ ‫5‬ ‫ا‬ ‫.ا‬ ‫وع‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫.‬ ‫ه ادا‬ ‫و‬ ‫.‬ ‫ز‬ ‫ج1‬ ‫ود‬ ‫ا‬ ‫ا اج ا‬ ‫ا‬ ‫ج3‬ ‫رگ‬ ‫ر‬ ‫ه‬ ‫ﺱ‬ ‫ا‬ ‫در‬ ‫زده‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫72‬ ‫ت‬ ‫ج5‬ ‫جه‬ ‫؟ز‬ ‫را ا‬ ‫را‬ ‫از ج 1 ا‬ ‫ا‬ ‫،‬ ‫ج2‬ ‫زار‬ ‫ان ر ﺱ‬ ‫.ا‬ ‫ج2‬ ‫پ در ط‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ر ﺱ ن را‬ ‫زد‬ ‫. زار‬ ‫وش‬ ‫ا‬ ‫ج 2 از 3‬ ‫ه‬ ‫رت‬ ‫و زدن ج 3‬ ‫ت وش‬ ‫ا‬ ‫رﺱ‬ ‫ه‬ ‫.‬ ‫ج4‬ ‫،‬ ‫ان‬ ‫.‬ ‫ر،‬ ‫دا‬ ‫ام‬ ‫ام‬ ‫دا‬ ‫،‬ ‫در‬ ‫ل‬ ‫د.‬ ‫ج 3 از‬ ‫ز‬ ‫و‬ ‫ﺱ‬ ‫پس‬ ‫ده ، زم ﺱ‬ ‫رگ‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا ﺡ از‬ ‫دار ز‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫در رت‬ ‫،‬ ‫ا‬ ‫ج4‬ ‫‪ c‬ج4‬ ‫ا اج ا‬ ‫82‬ ‫ت‬ ‫در ز‬ ‫ض را‬ ‫اﺡ‬ ‫داد‬ ‫ار‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫.ا‬ ‫.‬ ‫ا‬ ‫ﺱ از ج 2 رگ‬ ‫از ه ا ﺡ‬ ‫اﺡ‬ ‫ا‬ ‫اا‬ ‫ض‬ ‫.ه‬ ‫و ج 4 در ﺡ ل ا م ا‬ ‫ج3‬ ‫زدن ج ‪ b‬و‬ ‫ج ‪ a‬از 4‬ ‫دار ز‬ ‫در‬ ‫.‬ ‫ا‬ ‫ج4‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ج3ا م‬ ‫ز‬ ‫ا‬ ‫ا اج ا‬ ‫ا‬ ‫زار ﺡ‬ ‫ده‬ ‫.‬ ‫92‬ ‫ت‬ ‫ج3‬ ‫بز‬ ‫ر‬ ‫،ا‬ ‫‪ ABC‬را ﺱ‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫اول ا اج‬ ‫اه‬ ‫، ه ار‬ ‫و ا در ا‬ ‫اﺡه‬ ‫و‬ ‫اﺡ‬ ‫ج4‬ ‫ز‬ ‫ً در‬ ‫ج4‬ ‫ن داد‬ ‫از ا‬ ‫ا‬ ‫ض‬ ‫وﺱ‬ ‫.‬ ‫ج‬ ‫. از‬ ‫ا‬ ‫ًه‬ ‫د،‬ ‫ض را در ان‬ ‫د‬ ‫ار‬ ‫رد‬ ‫ا‬ ‫ا اج ا‬ ‫ا‬ ‫ج5‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫از 5 ر‬ ‫03‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫در ا‬ ‫م5‬ ‫ج 5 از 5‬ ‫ا هﺱ‬ ‫رش‬ ‫اس‬ ‫ورود‬ ‫ده .‬ ‫رگ‬ ‫د،‬ ‫ود‬ ‫دا‬ ‫اﺡ‬ ‫و‬ ‫ج 5 از 5 ر‬ ‫ده‬ ‫ن‬ ‫ود ،‬ ‫ج 4 از 5‬ ‫ا‬ ‫09.418‬ ‫.ا‬ ‫در ﺡ ل ﺡ‬ ‫ا‬ ‫.‬ ‫ا‬ ‫وجو‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫.‬ ‫ا‬ ‫و ﺱ از ا م ج ‪ C‬دا‬ ‫و‬ ‫ﺱ ً ﺡ ود ا‬ ‫ه‬ ‫رو‬ ‫،‬ ‫ر ش 5 از 5‬ ‫،ﺡ ا ا‬ ‫دا‬ ‫زار‬ ‫ﺡ‬ ‫ز‬ ‫در‬ ‫ر‬ ‫.ه‬ ‫.‬ ‫ا‬ ‫ً‬ ‫را‬ ‫ج4‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا اج ا‬ ‫13‬ ‫ت‬ ‫انﻁ‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ز‬ ‫ج 5 از 5 در‬ ‫.ا‬ ‫ج 5 از 5‬ ‫ز‬ ‫»‬ ‫از ا ار‬ ‫.‬ ‫وارد‬ ‫ـ‬ ‫ــ‬ ‫رت د‬ ‫وش(‬ ‫)‬ ‫وارد‬ ‫رو‬ ‫ده‬ ‫را‬ ‫د از ا ار ا اج ا ت ا‬ ‫.ا‬ ‫ج 5 از 5‬ ‫اها‬ ‫.در‬ ‫ن‬ ‫را ‪1orA‬‬ ‫از‬ ‫ج‬ ‫.او‬ ‫ا‬ ‫اﺡ‬ ‫ل ان‬ ‫دا‬ ‫.ا‬ ‫ا‬ ‫ج‪C‬‬ ‫ا‬ ‫ﺱ از ان‬ ‫د‬ ‫ج ‪2orB‬‬ ‫ده .‬ ‫ن‬ ‫را‬ ‫ن ه ،ا‬ ‫ا اج را‬ ‫ما‬ ‫ر‬ ‫رت‬ ‫ا‬ ‫زار‬ ‫وارد‬ ‫ﺡ ا ر ﺱ و اﺡ ل و ع‬ ‫ا دار‬ ‫زار‬ ‫ا از ا‬ ‫دا‬ ‫را در‬ ‫ـ در ـ‬ ‫ــ‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ـ‬ ‫در او ـ ا ـ ﺡ از ـ رو ـ‬ ‫« هﺱ‬ ‫ـ را ـ ز ـ‬ ‫ـ و ـ رو ـ‬ ‫ــ اـﺡ‬ ‫ـ ن ا ـ را‬ ‫ـ در ز ـ ن ـ وع ـ‬ ‫ـ د در ه ـ ن در ـ ـ ج ـ ز‬ ‫و رو ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ رت ـ‬ ‫ـ او‬ ‫در ﺡ‬ ‫ده‬ ‫ـً‬ ‫‪ ABC‬اه دا ـ . ـ ـ ا ـ ا ـ ﺡ‬ ‫لا ـ‬ ‫ا‬ ‫د . دار ز ﺡ‬ ‫ـ‬ ‫ر‬ ‫.‬ ‫را‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫رت‬ ‫ﺱ‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا از‬ ‫ﻁ‬ ‫ا را‬ ‫ج 5 از 5 زد‬ ‫5‬ ‫ا اج ا‬ ‫23‬ ‫ت‬ ‫؟‬ ‫،ﺡ ا‬ ‫اﺡا‬ ‫نا‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ﺱر ش‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ز‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ر 5-3-5‬ ‫م ‪ABC‬‬ ‫.و‬ ‫دا‬ ‫ز‬ ‫ر‬ ‫ج‪ C‬نه‬ ‫د.‬ ‫ﺭور درس‬ ‫را ا‬ ‫ر‬ ‫ا اج ا ت‬ ‫.‬ ‫را‬ ‫ر اه‬ ‫ت اﺡ‬ ‫،ه‬ ‫دا‬ ‫. از ا اج ا ت ا‬ ‫در ف‬ ‫وا‬ ‫زار‬ ‫توا‬ ‫ر در‬ ‫رز د ا‬ ‫از ا ه ا اج ا ت ا‬ ‫ده ، ا‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫. از ا ه ا اج ا ت ا‬ ‫.ه‬ ‫...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}