moghadamati3 - ‫ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻴﻚ‬...

Info icon This preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ‫ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ‬ ‫ﭘﻨﺠﺮه اي ﺑﻪ ﺳﻮي آزادي ﻣﺎﻟﻲ‬ ‫ﻣﺘﺎ ﻓﺎرﻛﺲ ﺳﺎﻳﺖ ﭘﻴﺸﺮو در اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ‬ ‫و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ در ﺑﺎزار ﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ‬ ‫45624312190‬ ‫ﺟﺰوات ﻓﺎرﺳﻲ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺘﺎﻓﺎرﻛﺲ ﺑﻪ ﻫﻤﺖ اﺷﺨﺎص و ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺗﻬﻴﻪ و ﻗﺒﻼ در‬ ‫اﺧﺘﻴﺎر ﻋﻤﻮم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻣﺘﺎﻓﺎرﻛﺲ ﻧﻴﺰ در راﺳﺘﺎي رﺳﺎﻟﺖ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﺧﻮد و ﻧﻴﺎت‬ ‫ﺧﻴﺮ ﺗﻬﻴﻪ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺒﻠﻲ، اﻗﺪام ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺠﺪد راﻳﮕﺎن آﻧﻬﺎ ﻧﻤﻮده و در ﻣﻮاردي ﻛﻪ‬ ‫ﻧﺎم ﺳﺎﻳﺖ ﻳﺎ اﺷﺨﺎص ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪه در ﻣﺘﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮده ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺻﻮرت ﺣﻔﻆ ﺷﺪه اﺳﺖ.‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫داﺥ‬ ‫.‬ ‫و‬ ‫وا‬ ‫د‬ ‫ﺥ اه د.‬ ‫م ر را‬ ‫ر‬ ‫ارز‬ ‫اﻝ‬ ‫زار رس‬ ‫هن‬ ‫هل‬ ‫ز وارد ا‬ ‫ا‬ ‫اﺱ‬ ‫ه و د دارد‬ ‫ﺱ.‬ ‫ه اوﻝ را‬ ‫ا ﺥ اه د در ا ا ا‬ ‫.ﺱ‬ ‫د‬ ‫زار‬ ‫ه.‬ ‫ه‬ ‫و از‬ ‫رو‬ ‫و‬ ‫ﺥد‬ ‫ﻝ‬ ‫اا‬ ‫و نا‬ ‫ار‬ ‫را ه ه‬ ‫اﻝ‬ ‫عو‬ ‫اﺹ‬ ‫داﺥ‬ ‫ه‬ ‫اﺱ .‬ ‫اد و رش ا‬ ‫ور از ا‬ ‫ا ا- د اﺱ .‬ ‫و‬ ‫ز رف‬ ‫رت د‬ ‫؟‬ ‫ر‬ ‫زار رس ارز ا ق‬ ‫( واژ ا‬ ‫ل‬ ‫‪) forien exchange‬ﺹ ا‬ ‫ر‬ ‫د.‬ ‫اد‬ ‫و ا در زاره‬ ‫م زار رس ه‬ ‫ا‬ ‫ا در‬ ‫ا‬ ‫ا ر ﻥ د.‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫د را‬ ‫وو‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ره -‬ ‫و‬ ‫ان‬ ‫در‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫.ه‬ ‫ﺥ و وش‬ ‫ان‬ ‫را‬ ‫و ﺥ ار. ﺥ ب ا‬ ‫ر د.‬ ‫ان زار رس‬ ‫را‬ ‫وﻝ ا‬ ‫را‬ ‫ات‬ ‫ا‬ ‫ور اﺱ وﻝ ا‬ ‫رس‬ ‫در زاره‬ ‫و‬ ‫اب ﺥ ﺱ د اﺱ :‬ ‫و ﺥ اران‬ ‫وﻝ‬ ‫ﺱ(ه‬ ‫ورود )‬ ‫ار‬ ‫ر‬ ‫ز د ﺥ اه .‬ ‫ا‬ ‫ﺥ اه د‬ ‫از‬ ‫د.در ا‬ ‫ر‬ ‫زار ﺱ م و‬ ‫زار رس‬ ‫در زاره ﺱ‬ ‫.‬ ‫و‬ ‫ان‬ ‫را‬ ‫ا‬ ‫در اب‬ ‫د.‬ ‫د‬ ‫ﺙ اﺥ ره ا‬ ‫اﺱ‬ ‫رو‬ ‫ار اﺱ ا دروا ﺙ ا اﺥ ر دراﺙ ﺙ‬ ‫اﺥ ره ﺙ‬ ‫.‬ ‫و‬ ‫ﺝﺕا‬ ‫ر ا ﻥﻥا ا‬ ‫رو ﻥ دار‬ ‫اه‬ ‫اﻥ ه‬ ‫ا (وه‬ ‫زد‬ ‫ا )ﺕ‬ ‫رت‬ ‫زد‬ ‫ا (.‬ ‫زد‬ ‫ا)‬ ‫رﺕ‬ ‫در ﺝ د‬ ‫وش ه‬ ‫ﻥ ول د‬ ‫اﺱ‬ ‫؟‬ ‫ارن.‬ ‫: او ا‬ ‫دن‬ ‫ن‬ ‫ور‬ ‫در ا ﺥ‬ ‫ﺱ ال د‬ ‫ص‬ ‫ر‬ ‫مز د‬ ‫و در‬ ‫ﺱ ده و ن ا‬ ‫اﺹ‬ ‫ا در‬ ‫را‬ ‫و‬ ‫تﺥ‬ ‫اﺱ‬ ‫ﺥب‬ ‫د؟ و ﺙ اﺹ ا‬ ‫ت‬ ‫دوﺱ ال رو و‬ ‫ه.‬ ‫ﺥ اران‬ ‫و‬ ‫ﺱه‬ ‫ﺱ‬ ‫ﺥ د ن. ض‬ ‫ه ن ان‬ ‫د‬ ‫ار‬ ‫دو ع ﺱ دار ﺱ ﺱ خ وﺱ زرد.‬ ‫وض‬ ‫ﺥ اران ﺥ‬ ‫ﺱ زرد‬ ‫وﻝ‬ ‫ن‬ ‫ﺱ ﺱ خه‬ ‫ﺱ‬ ‫و د ورود‬ ‫دارد.‬ ‫نﺱ ﺱ خ‬ ‫ا‬ ‫نه ﺥ د‬ ‫.‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫ت‬ ‫د‬ ‫ام‬ ‫زده‬ ‫دارد و‬ ‫ت از‬ ‫در زاره ﺱ م‬ ‫دا اﺱ .‬ ‫دﺱ م‬ ‫د وﺱ‬ ‫ر-‬ ‫د - از ﻝ‬ ‫اﺥ ره ا‬ ‫در زار ر‬ ‫د.‬ ‫ت‬ ‫ها‬ ‫اد‬ ‫و ...‬ ‫و‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ﺥ‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫وﺱ‬ ‫ت را ا د‬ ‫ﺥه‬ ‫دن‬ ‫اه‬ ‫.‬ ‫را‬ ‫ل از‬ ‫و اﺹ ل‬ ‫را راه‬ ‫اﺹ ل و ل اﺱ‬ ‫ه دﻝ‬ ‫اﺱ ( –‬ ‫)اﻝ ا‬ ‫و‬ ‫رو‬ ‫ا.‬ ‫ﺙو‬ ‫ل‬ ‫ره‬ ‫وﻝ‬ ‫دار -‬ ‫رو‬ ‫و له‬ ‫ه لﺙ‬ ‫.ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫زار رو ا‬ ‫ر از ز ان ا‬ ‫دو‬ ‫ل- د‬ ‫و لو‬ ‫و‬ ‫از‬ ‫د‬ ‫.و ﻝ ا‬ ‫ر‬ ‫وش ﺥ د را‬ ‫تﺥ‬ ‫دار اﺱ‬ ‫اﺥ ر ﺥ د دار اﺱ .‬ ‫ت زار و‬ ‫ا ﺥ اران و ز ان‬ ‫د.ا‬ ‫ع رو‬ ‫اب ﺱ ال دوم را ه‬ ‫ار‬ ‫ه.‬ ‫ر‬ ‫.‬ ‫ف‬ ‫ت را‬ ‫ر از‬ ‫اب دادن ا ﺱ ال‬ ‫ا اد‬ ‫‬‫ﺥ د( -‬ ‫دوﻝ ) ﺱ‬ ‫اه‬ ‫.‬ ‫و‬ ‫زه )‬ ‫اران- و ﺥ ﺱ‬ ‫– زر ن و ﺱ‬ ‫وارد‬ ‫ﺹ در‬ ‫ه.‬ ‫ا‬ ‫( ز دا‬ ‫ارد.‬ ‫ﺙ‬ ‫دا‬ ‫وزن ﺱ‬ ‫اﺱ ه‬ ‫ا‬ ‫.‬ ‫نو‬ ‫و وزﻥ‬ ‫داران ه‬ ‫وزﻥ ﻥ و دو و‬ ‫د ت ارز‬ ‫ﻝ‬ ‫د‬ ‫ت ز د در زار‬ ‫ﺥ و وش‬ ‫ا‬ ‫ارد.‬ ‫)دوﻝ ( ﺙ ات ز د‬ ‫ص‬ ‫اﻝ‬ ‫د:‬ ‫ﺱ داد‬ ‫ﺱ ال ا‬ ‫ر .و ﻝ ا ا‬ ‫ا اد‬ ‫زار‬ ‫ا ﺱ د دن در ا‬ ‫ا‬ ‫وع ا .‬ ‫زار را‬ ‫.ﻝ‬ ‫زان ﺥ رد‬ ‫زار ﺱ‬ ‫ز ان ا‬ ‫ده‬ ‫ا اﺱ ل درﺹ ر درﺱ‬ ‫ﺹ در .‬ ‫ﻝ‬ ‫وارد‬ ‫اه‬ ‫د زر‬ ‫ض‬ ‫در‬ ‫ا‬ ‫ارز ر اﺱ‬ ‫در ل‬ ‫اﺹ‬ ‫او‬ ‫.‬ ‫ﺥ د را ﺹ در‬ ‫ارم د ر ان د و‬ ‫ﻝ‬ ‫د و ن ا اﺱ‬ ‫را ه‬ ‫وا‬ ‫اﻝ‬ ‫ده .‬ ‫اه‬ ‫ر ﺥد ن‬ ‫را‬ ‫ا‬ ‫دار‬ ‫زرد‬ ‫ﺱ خﺙ ﺱ‬ ‫ﺱ‬ ‫د.ض‬ ‫ﺥد ن‬ ‫ان‬ ‫ار زه‬ ‫نلر‬ ‫ن و ﺱ ﺱ خ 008‬ ‫004‬ ‫ﺱ زرد‬ ‫ﺱ ﺱخ‬ ‫لا‬ ‫ﺱ زرد ه‬ ‫د‬ ‫ﺱ زرد ز د‬ ‫.‬ ‫ﺱ ﺱخ‬ ‫ﺱ زرد‬ ‫د ا در اﺙ ه‬ ‫ﺱ خ را‬ ‫ﺱ‬ ‫ا م ه.‬ ‫اران و د ن ﺱ ﺱ خ ر‬ ‫ﺹ‬ ‫زد‬ ‫ﺱ ﺱ خ ﺥ اه د.‬ ‫!!! ل ﺙ ا ر ا ا‬ ‫اﺱ دو ر ﺱ ﺱ خ‬ ‫وش‬ ‫ا‬ ‫و . ر ه ار‬ ‫ان‬ ‫ان‬ ‫ﺱ د ﺥ د را د ا .‬ ‫ارزان د ن‬ ‫زاد م‬ ‫ﺥام‬ ‫دﺥ‬ ‫ﺱل‬ ‫و د دارد.‬ ‫وا‬ ‫!!( ﺥ ب‬ ‫رو ﺱ‬ ‫ا‬ ‫د)ﺥ ب‬ ‫س رام‬ ‫ﺹ درا ﺥ د را ا‬ ‫.‬ ‫ل‬ ‫اه‬ ‫ﺥد ن‬ ‫رو او ر‬ ‫ا ره رو‬ ‫(د‬ ‫ﺱ‬ ‫)‬ ‫ا ا وز ه دوﻝ‬ ‫اﺱ (‬ ‫)‬ ‫ار .؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟‬ ‫ا اﺥ و اون ا‬ ‫رو از‬ ‫اﺱ‬ ‫.‬ ‫ﻥ‬ ‫را ﺕ‬ ‫و ... روﻥ‬ ‫رو ا ر و‬ ‫.‬ ‫(‬ ‫ﻝ)‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫رو‬ ‫رﺱ و‬ ‫ا‬ ‫ﺱ‬ ‫اﻝ‬ ‫در‬ ‫دا .‬ ‫ه‬ ‫در ا‬ ‫زار‬ ‫اﺱ و‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ن.‬ ‫رو زار ﺙ‬ ‫اوﻥ ر زرﻥ‬ ‫)رو‬ ‫از‬ ‫ﻥ‬ ‫دار ‪ (trend‬ﺥ اه‬ ‫رﺱ‬ ‫.‬ ‫ﺱد‬ ‫دازم.ا ﺱ ال را ﺥ‬ ‫ﺱ ال اﺱ ﺱ د‬ ‫ر را م‬ ‫از ا‬ ‫.‬ ‫ح دن ن ه‬ ‫ﺱو‬ ‫ر وارد‬ ‫ا اوﻝ‬ ‫ﺱ ال ا اﺱ :‬ ‫؟‬ ‫زار را ا م‬ ‫ا‬ ‫و ام‬ ‫از‬ ‫ا‬ ‫ﺱ ور اﺹ‬ ‫ر‬ ‫ا در‬ ‫وﻝ‬ ‫ا‬ ‫اﻝ ا‬ ‫اﺱ‬ ‫ر‬ ‫ﻝ هن‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫و د دارد‬ ‫.‬ ‫وﺙ‬ ‫ت ﻝ و ارز را‬ ‫ا ﺱ وره داﺥ‬ ‫‪ server‬اﺹ و د دارد‬ ‫ل در ده‬ ‫ت ﻝ و ارز د را ﺙ‬ ‫. ل ا ﺱ ور اﺹ‬ ‫(‬ ‫و‬ ‫د)‬ ‫اﺹ ل ا‬ ‫ر‬ ‫اﺱ س‬ ‫.‬ ‫رت ا‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫.و‬ ‫را‬ ‫.‬ ‫نوز ن ر‬ ‫اﻝ‬ ‫اﺱ . زار‬ ‫از اﺱ‬ ‫از دوﺱ ن د‬ ‫.‬ ‫دن از ن‬ ‫ره‬ ‫از ذ ه ا‬ ‫اﺹ‬ ‫ا‬ ‫ﺥ‬ ‫ه‬ ‫و ت داد از‬ ‫رق‬ ‫ا‬ ‫ﺥ‬ ‫.‬ ‫رمد‬ ‫د -د‬ ‫ار از ا ان م‬ ‫"ا‬ ‫د"‬ ‫اﻝ‬ ‫ﺥب ه ل‬ ‫دن از‬ ‫ز دﻝ‬ ‫اﺱ )‬ ‫زار 42 ﺱ‬ ‫ا در ﺥ ص ز ن ،ا‬ ‫دور‬ ‫ﺥ 42 ﺱ‬ ‫د و دور د‬ ‫وع‬ ‫زار از زﻝ و ﺱ‬ ‫(‬ ‫(‬ ‫زاره ارو و‬ ‫و ژا ﺱ‬ ‫م د.)ا ا زاره ﺱ‬ ‫ز زار ارو‬ ‫و ...(‬ ‫)و ادار‬ ‫زار ژا رو ﺱ ت‬ ‫ﺥ بو‬ ‫خ‬ ‫و‬ ‫ز‬ ‫ر‬ ‫زاره ارو زار‬ ‫و در ﺱ ت‬ ‫وع‬ ‫دار‬ ‫اﺱ .‬ ‫زار در م د‬ ‫و‬ ‫روز‬ ‫ﺥ‬ ‫ت در ا‬ ‫ت‬ ‫رت‬ ‫ر‬ ‫.‬ ‫؟‬ ‫زار‬ ‫ﻥا‬ ‫ارز‬ ‫رود ر ٍ‪(EUR/USD‬‬ ‫)‬ ‫د ر را ا م‬ ‫در زارارز ان‬ ‫رو ا‬ ‫و‬ ‫.‬ ‫رد‬ ‫088 ﺥ ﻝ .‬ ‫ن‬ ‫088‬ ‫دو ارز و د دارد.‬ ‫ه‬ ‫.)088=!‪(USD/toman‬‬ ‫ن 088‬ ‫خد ر‬ ‫زن ر‬ ‫ار .‬ ‫وا‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ان در ا ا‬ ‫ا در زار ر ه‬ ‫ﺱ‬ ‫ا‬ ‫رو د ر‬ ‫و‬ ‫اﺱ . ن‬ ‫اب‬ ‫ﺥ‬ ‫وش ز د و ه ز‬ ‫ز‬ ‫و.‬ ‫و ل د رش را‬ ‫دل رو در ﺱ ارز ﺥ د را‬ ‫و دل‬ ‫دل د ر در ﺱ ارز ﺥ د را‬ ‫و‬ ‫رو د ر‬ ‫و‬ ‫و.‬ ‫رو ن را‬ ‫. ه دﻝ‬ ‫ﺱ ارز‬ ‫ر‬ ‫در‬ ‫د‬ ‫رت د‬ ‫وﺥ از واژ ‪ short‬اﺱ د‬ ‫و‬ ‫ﺥ ن از واژ ‪ long‬ن اﺱ د‬ ‫.‬ ‫در ﺱ‬ ‫در‬ ‫و ‪short euro‬‬ ‫ا وز ‪long dolar‬‬ ‫ارز ﺥ د ار ده .‬ ‫ول .‬ ‫ه‬ ‫ا ﺱد‬ ‫ه در ﺹ د ﺥ‬ ‫ه دﻝ‬ ‫ا‬ ‫و در‬ ‫د.‬ ‫ﺥ رج‬ ‫دارد از ﻝ‬ ‫ﺥب‬ ‫.‬ ‫ا ا وز‬ ‫داز .‬ ‫زار‬ ‫ﺱ د دن و اﺱ د از ا‬ ‫در س‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫‪[email protected]‬‬ ‫ﺥ با‬ ‫ار‬ ‫ن را‬ ‫در ا ا‬ ‫دوم‬ ‫ﺱم‬ ‫رم‬ ‫از‬ ‫من‬ ‫وا‬ ‫ﺱ را د ل‬ ‫اﺱ د از ا‬ ‫ص‬ ‫وارم د‬ ‫د ا وز درﺥ‬ ‫.‬ ‫ان‬ ‫.‬ ‫‪internet‬‬ ‫و ا ب .) و = ر ار(‬ ‫.‬ ‫م و ﺥد‬ ‫.‬ ‫ب را اه‬ ‫ت ز دن‬ ‫‪ username‬و ‪ password‬ﺱ ور‬ ‫.‬ ‫رت‬ ‫وع‬ ‫د‬ ‫اﺱ .‬ ‫از ﻝ ن اﺱ د‬ ‫زار و ﺱ د دن )و‬ ‫و‬ ‫ﺥد‬ ‫.‬ ‫ر‬ ‫دن( در‬ ‫و از‬ ‫ان‬ ‫ﺱ ا تز د‬ ‫رت ؟‬ ‫ب ز ؟وا‬ ‫؟‬ ‫م‬ ‫؟‬ ‫و‬ ‫و.‬ ‫ار‬ ‫ن را ه‬ ‫ﺥ اران و و‬ ‫ه ن ر ار واﺱ ا اﺱ‬ ‫و‬ ‫اﺱ .‬ ‫ر ار در ه زار ﺱ‬ ‫ا‬ ‫.ا ﺱد‬ ‫و رد‬ ‫ﺥدن‬ ‫او‬ ‫ر ار و د ا‬ ‫ر‬ ‫وز‬ ‫ار‬ ‫ﺥ د ن را‬ ‫د ...‬ ‫ا‬ ‫د .و ز ا‬ ‫.‬ ‫ا‬ ‫ارد‬ ‫نه ا‬ ‫س از ا ر ف‬ ‫)‬ ‫وا ر‬ ‫ه‬ ‫ت را ﺙ و‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ن را‬ ‫م ﺥ د ﺥ اران و و‬ ‫و ( و ﺱ از‬ ‫ﺥ ار و‬ ‫.‬ ‫ه‬ ‫دروا از و‬ ‫م و ﺥ د رو د ر‬ ‫در‬ ‫ان ل ز‬ ‫ا از ا د‬ ‫ا را در‬ ‫و‬ ‫واﺱ ا اﺱ‬ ‫و‬ ‫ه.‬ ‫ﺥ اران‬ ‫ه‬ ‫‪ liquidity‬ن‬ ‫زار ر‬ ‫از ا‬ ‫اﻝ ﺥ‬ ‫در‬ ‫زاره ﺱ م‬ ‫و)‬ ‫از‬ ‫ه‬ ‫وو‬ ‫(‬ ‫را‬ ‫دﺱ‬ ‫ن وﺥ‬ ‫ﺱ‬ ‫ار‬ ‫ﺱ‬ ‫ﻝ‬ ‫اﺱ ه‬ ‫(‬ ‫ا ه ) اﻝ‬ ‫اﻝ در‬ ‫د د.‬ ‫در‬ ‫رد‬ ‫و از ن ارز در زار و‬ ‫ز‬ ‫ﺥ‬ ‫در‬ ‫د.اﻝ ا‬ ‫ل‬ ‫ل دارد ‪order‬‬ ‫ا‬ ‫رت اﺱ‬ ‫درا‬ ‫‪ real‬رخ ه در ‪.demo‬‬ ‫و ه دارد؟‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ﺥ ب ا ﺱ ال‬ ‫.‬ ‫ﺱ د از در‬ ‫ا ه ﺥ و وش ﺱ ﺙ‬ ‫اب ﺱ د اﺱ .‬ ‫.‬ ‫ل ﺹ ا را‬ ‫ا‬ ‫ن اﺱ و‬ ‫ن) ‪870 (bid‬‬ ‫ﺥ‬ ‫د ر اه‬ ‫ﺹا‬ ‫و از‬ ‫.‬ ‫و ن)‪880 ( ask‬‬ ‫.‬ ‫ﺥ و وش)‪ bid‬و ‪ (ask‬ﺱ د‬ ‫ﺥ ب و ه ه از ه اﺥ ف‬ ‫؟‬ ‫م‬ ‫:‬ ‫ا ﺱ ال‬ ‫را‬ ‫ا‬ ‫ت ﺥ و وش ارز از‬ ‫ا‬ ‫در ن‬ ‫ا اﺱ‬ ‫مﺹ‬ ‫ور .‬ ‫ﺱ‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫.‬ ‫ﺹ را اراﺉ‬ ‫م ﺥ د م ا ار‬ ‫وه ا‬ ‫اﺱ د از ن‬ ‫ا درﺥ ص ﺥ ﺹ ت ن و‬ ‫ر"‬ ‫م ا اره "‬ ‫ﺥ اه دا .‬ ‫رت م ا ار‬ ‫م ﺥ د را‬ ‫وا‬ ‫ﻝژ‬ ‫‪(acm‬‬ ‫و ه)‬ ‫در ه ن م ﺹ ت وب در اﺥ ر ر ان ار ه .‬ ‫ا‬ ‫ده‬ ‫ب را‬ ‫ز دن‬ ‫ﺱ ال‬ ‫از ا‬ ‫ه‬ ‫از ارو‬ ‫و‬ ‫ر از و ه‬ ‫ﺱ‬ ‫ار‬ ‫.‬ ‫ا ان از ﺱ‬ ‫دﻝ‬ ‫ه‬ ‫ا ا ا نﺱ و‬ ‫ب.‬ ‫ﺥ ب ا ز دن‬ ‫را‬ ‫ا‬ ‫را ا ب د.‬ ‫و‬ ‫ب اول‬ ‫ز دن‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ن و را وع‬ ‫از ا ب و ،‬ ‫.‬ ‫ل‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫وﺱ ا‬ ‫ب‬ ‫ز دن‬ ‫ن درﺥ اﺱ‬ ‫ﺹ رت ا ا در ﺱ‬ ‫ﺥ د ن)‬ ‫ار ا از ه‬ ‫ن م را ه ا‬ ‫ﺱو‬ ‫‪application‬‬ ‫‪(email‬‬ ‫ﺱ)‬ ‫رد‬ ‫و‬ ‫ﺱ(ا‬ ‫ر‬ ‫رﺱ‬ ‫)ا‬ ‫وار‬ ‫رد‬ ‫بو‬ ‫0002 د ر را‬ ‫ن‬ ‫رد‬ ‫و‬ ‫وه‬ ‫(.‬ ‫اا‬ ‫ارز‬ ‫ر از‬ ‫‪ username‬و ‪password‬‬ ‫ب‬ ‫وار‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫از‬ ‫از ن و‬ ‫ب‬ ‫م ن ‪ username‬و ‪password‬‬ ‫از ن ورود‬ ‫د‬ ‫داد‬ ‫.‬ ‫ا‬ ‫ﺥ د را ا د و ا‬ ‫(‬ ‫ا‬ ‫لز‬ ‫تز‬ ‫ز)‬ ‫بد‬ ‫اه‬ ‫اﻝ ا‬ ‫م ه ن ‪ application‬را‬ ‫درﺥ اﺱ‬ ‫در ه‬ ‫‪ username‬و ‪ password‬داد‬ ‫.‬ ‫ل‬ ‫و اﻝ وار‬ ‫ا از ه‬ ‫ز‬ ‫د‬ ‫.‬ ‫ت‬ ‫ا وارد‬ ‫و‬ ‫ﺥ اه‬ ‫ا از ه‬ ‫اﺱ ا ﺱ ال‬ ‫را ه ه‬ ‫.‬ ‫ل را وار‬ ‫؟‬ ‫و‬ ‫ﺱ‬ ‫.‬ ‫ل‬ ‫رز‬ ‫ا‬ ‫اﻝ‬ ‫ا‬ ‫عر‬ ‫اﺹ ا‬ ‫دروا‬ ‫ز)از‬ ‫ﺱ وردن ﻝ‬ ‫رت‬ ‫ه‬ ‫اﺱ‬ ‫ر از ﻝ‬ ‫ﻝ در‬ ‫دن ا‬ ‫دزد -ر -را ﺥ ار و ج ﺥ ر و ...( وار‬ ‫د)ﻝ‬ ‫ﻝ را‬ ‫اﺹ ح ا‬ ‫د‬ ‫در ط‬ ‫وا‬ ‫ا اد ا ام‬ ‫ا از ه‬ ‫ﻝد‬ ‫ا‬ ‫ار‬ ‫ﺱل‬ ‫د ( از‬ ‫رز د.‬ ‫ا ا ام‬ ‫ب‬ ‫ز دن‬ ‫.‬ ‫وه‬ ‫ب ‪ demo‬ﺱ‬ ‫اراﺉ‬ ‫د‬ ‫ه دﻝ‬ ‫از ا‬ ‫دن اﺱ . اﻝ‬ ‫ﺱ‬ ‫ذه ه‬ ‫اوﻝ‬ ‫ه‬ ‫از‬ ‫اﺱ .ﺥ د‬ ‫زار و ا د‬ ‫ز واردان ا‬ ‫وه‬ ‫در ا ﺥ ص‬ ‫از ن از‬ ‫مو‬ ‫ر‬ ‫‪ demo‬د‬ ‫‪ demo‬اﺱ د از ﺥ د م ا اره ‪metatrader‬‬ ‫دم. د ن‬ ‫ه‬ ‫وه‬ ‫ب ‪ demo‬ا‬ ‫ار در ﻝ‬ ‫ود ز‬ ‫ا‬ ‫اﺱ‬ ‫‪ demo‬ز .‬ ‫بد‬ ‫دو ر‬ ‫از‬ ‫ا‬ ‫. اﻝ‬ ‫ن‬ ‫دن‬ ‫ب ‪demo‬‬ ‫اراﺉ‬ ‫از اه اف و ه‬ ‫د‬ ‫دروا‬ ‫.‬ ‫ت ‪ plat form‬ن و‬ ‫را و ا‬ ‫ر دن‬ ‫ﺙ اﺱ را‬ ‫در ا ب و‬ ‫ره‬ ‫از‬ ‫ان‬ ‫دروا‬ ‫.‬ ‫‪ plat form‬ن‬ ‫رت :‬ ‫اا‬ ‫در زار ر ه‬ ‫،‬ ‫رد ا ر‬ ‫را وع‬ ‫از ا‬ ‫ان‬ ‫.ا‬ ‫‪ pip‬ﺱ د‬ ‫د رﺱ د‬ ‫در روش‬ ‫.‬ ‫ﺙ اﺱ ه ن ‪pip‬‬ ‫وﻝ‬ ‫ار و‬ ‫ﺱد‬ ‫روش‬ ‫ا 01 د ر در روز ﺱ د‬ ‫001 د ر‬ ‫روش دارم‬ ‫د 02‬ ‫002 د ر از ا روش اﺱ د‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫01 د ر ﺱ د ه‬ ‫د.‬ ‫د رﺱ د‬ ‫؟‬ ‫ا ‪pip‬‬ ‫وش رو‬ ‫ض‬ ‫د.‬ ‫ارز ا م‬ ‫رت‬ ‫ﺥ‬ ‫ر‬ ‫ه‬ ‫خ 9582.1 ﺱ .‬ ‫د‬ ‫ﺱ‬ ‫و‬ ‫د ر)‪EUR/USD=1.2852 (ask‬‬ ‫. در وا ‪pip‬‬ ‫‪ ، 7pips‬ا وارم‬ ‫ان وت ا دو خ 7000.0‬ ‫در‬ ‫‪ pip‬ار 1000.0‬ ‫. اﻝ ه‬ ‫ارز‬ ‫ر ا ر در ﺥ‬ ‫ﺥ‬ ‫.‬ ‫‪0.01 pip‬‬ ‫ژا ،‬ ‫ارزه‬ ‫دو ر ا ر دار‬ ‫ارزه‬ ‫دارد.‬ ‫د‬ ‫در‬ ‫ه ‪pip‬‬ ‫اا‬ ‫در زار ر‬ ‫ت اﺱ . د‬ ‫ده‬ ‫د‬ ‫1:001‪leaverage‬‬ ‫و‬ ‫.‬ ‫اه م ‪ leaverage‬ر‬ ‫اﺥ‬ ‫وارد‬ ‫ﻝ‬ ‫001 ا‬ ‫،‬ ‫اه م 001‬ ‫ات زار ارز در ه ن‪ pips‬ه‬ ‫رد ا اﺱ‬ ‫ا‬ ‫وش ا م ده .‬ ‫د.‬ ‫ان اﺱ د ز د‬ ‫001 د ر‬ ‫1000.0 ا ر و‬ ‫00001 د ر 1.0‬ ‫ا 001*001 د ر‬ ‫001 د ر‬ ‫ا‬ ‫ﺥب‬ ‫.‬ ‫وش‬ ‫تﺥ‬ ‫. ه ‪ lot‬دل 000001‬ ‫و ن ‪lot‬‬ ‫را‬ ‫مد‬ ‫ار‬ ‫را اف‬ ‫ا را‬ ‫ا در‬ ‫وﻝ‬ ‫د‬ ‫د ر اﺱ )اﻝ ا‬ ‫0005 د ر( ا‬ ‫اﺱ ارد)‬ ‫ده ( و در‬ ‫‪ lot‬را‬ ‫وا‬ ‫دو ز‬ ‫از005 د ر وع‬ ‫‪mini‬‬ ‫.وﻝ در‬ ‫1ت‬ ‫ﺥ‬ ‫و د دارد‬ ‫و وش‬ ‫،ا نﺥ‬ ‫وع‬ ‫ره‬ ‫1.0 ت‬ ‫اا‬ ‫00001 د ر‬ ‫1.0 ت‬ ‫:‬ ‫1د رﺱ د ز ن‬ ‫ه ‪pip‬‬ ‫ا اﺱ ( ه‬ ‫001$‬ ‫)‬ ‫ا :$1=1000.0*$00001‬ ‫.ﺹ‬ ‫01 د ر‬ ‫ت1‬ ‫1 د ر و در‬ ‫ت 1.0‬ ‫در‬ ‫ه‬ ‫دارد و ه را‬ ‫نه ر‬ ‫ن اﺱ د‬ ‫1.0 ت در‬ ‫از‬ ‫د ر ﺥ اه د.‬ ‫د ا ه ‪pip‬‬ ‫ان ان ﺱ د و ز ن را رد‬ ‫ا ارزه‬ ‫وا از ارز دوم‬ ‫دل ارزش د ر‬ ‫)اﻝ در وا ه‬ ‫دل‬ ‫ه‬ ‫ارزه ژا‬ ‫د 1 د ر.) اﺱ‬ ‫در‬ ‫رو د ر و‬ ‫((‬ ‫د ر 001‬ ‫دل 000001 د ر( ه‬ ‫عا‬ ‫)ه ‪lot‬‬ ‫ت.‬ ‫مد‬ ‫ا‬ ‫.‬ ‫‪lot‬‬ ‫وا‬ ‫د وﻝ‬ ‫ا‬ ‫.‬ ‫ارزه‬ ‫اد ود 000001 وا از ارز دوم در‬ ‫ه ‪ Lot‬دروا‬ ‫2 ر ا ر دارد‬ ‫ژا‬ ‫ارزه‬ ‫د ﺱ ، در‬ ‫را‬ ‫ا‬ ‫)!!!$001=10.0*$00001=10.0*‪ (0.1lot‬در ﻝ‬ ‫دل 001 د ر‬ ‫ه ‪pip‬‬ ‫ه د ر دل 25.701‬ ‫25.701=‪USD/JPY‬‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫ﺥ‬ ‫ودا 001 د ر‬ ‫ود 00001‬ ‫ا‬ ‫ه ت 000001 د ر اﺱ وﻝ‬ ‫ود 1.0 ت ن‬ ‫ﻝا ا ﺥ‬ ‫ﺥ‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫اﺱ .‬ ‫ا‬ ‫001، ه ت 0001 د ر اﺱ .‬ ‫د‬ ‫ﺥ‬ ‫ارزه‬ ‫: در‬ ‫را ﺱ د‬ ‫اا‬ ‫در‬ ‫ﺹ ما ر‬ ‫د ه ارم ا ر‬ ‫‪pip‬‬ ‫01 د ر اﺱ و ..‬ ‫1‬ ‫در‬ ‫1.0‬ ف ن د ر اﺱ ه‬ ‫ا 1 د ر اﺱ و‬ ‫اﺱ .‬ ‫مر‬ ‫.و ن‬ ‫م‬ ‫ا و وارد زش‬ ‫ه‬ ‫مد‬ ‫هن‬ ‫اه م 001‬ ‫001 د ر)‬ ‫تو‬ ‫در‬ ‫.‬ ‫را ﺱ د‬ ‫ار‬ ‫وﻝ‬ ‫ر را ه‬ ‫ا ، ان ﺱ د‬ ‫در ﺱ‬ ‫د(‬ ‫1.0 ت‬ ‫د‬ ‫زد‬ ‫)ه ن 001 د ر(‬ ‫ر رو‬ ‫ا ﺱد‬ ‫د‬ ‫دد.‬ ‫ا‬ ‫دا‬ ‫ن وارد‬ ‫رو‬ ‫ن درا ﺹ رت درﺹ رت‬ ‫ن را وارد‬ ‫ﺱ‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫اه از ن‬ ‫و د ارد‬ ‫وارد‬ ‫د در‬ ‫ن(‬ ‫ر)‬ ‫د.‬ ‫د را وارد‬ ‫ان ه‬ ‫ا‬ ‫.‬ ‫دو‬ ‫ب‬ ‫در‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫وارد‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ر)‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ا وارد‬ ‫ه ن اﺱ‬ ‫د.‬ ‫ت‬ ‫ا از ن در‬ ‫هه‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫‪(margin‬‬ ‫وف اﺱ (.‬ ‫‪free margin‬‬ ‫)ا‬ ‫اﺱ د‬ ‫د‬ ‫.‬ ‫ا‬ ‫ر ار‬ ‫ار ر‬ ‫ازا ه 1.0 ت)001 د ر(از ود 001 051 د ر‬ ‫‪mini‬‬ ‫در‬ ‫د.‬ ‫در‬ ‫ر‬ ‫ا ه 1.0 ت‬ ‫005 د ر دار و و‬ ‫ب‬ ‫لض‬ ‫ا‬ ‫001 د ر‬ ‫رن‬ ‫ارد. در ا ا‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫521 د ر در‬ ‫رت ز ﺥ اه د:‬ ‫ب‬ ‫ﺉت‬ ‫د 1.0 ت(‬ ‫ا م ه)‬ ‫:572‬ ‫ر‬ ‫521 د ر-‬ ‫د 004 د ر- ر‬ ‫د :001 د ر-‬ ‫ار‬ ‫:005 د ر‬ ‫د ر.‬ ‫دل ون اه م ن 001 د ر‬ ‫1.0 ت اﺱ‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫‪ free margin‬دار‬ ‫در‬ ‫572 د ر‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫د. ﻝ ا‬ ‫نو‬ ‫ا ا م ده‬ ‫د‬ ‫. وﻝ‬ ‫د‬ ‫ا2‬ ‫ود.‬ ‫ر‬ ‫ار ،521 د ر‬ ‫)از 572 د ر(‬ ‫001 د ر از ا‬ ‫د:‬ ‫ب‬ ‫در ا ﺹ رت ﺉ ت‬ ‫05 د ر و‬ ‫ر‬ ‫052 د ر-‬ ‫د 003 د ر- ر‬ ‫:002 د ر-‬ ‫ار‬ ‫005 د ر.‬ ‫ا دو‬ ‫.‬ ‫ان وارد‬ ‫ن‬ ‫05 د ر د‬ ‫ه‬ ‫را از 05 د ر 001 د ر ﺱ ه‬ ‫ر‬ ‫وارد ﺱ د د و‬ ‫ن را ار .‬ ‫ر‬ ‫. ن 521 د ر ا‬ ‫ا 001 د ر د‬ ‫ا‬ ‫ب 005 د ر‬ ‫در‬ ‫ﺥ اه‬ ‫ل‬ ‫ه و در‬ ‫.‬ ‫ا م داد.‬ ‫زن‬ ‫در‬ ‫1.0‬ ‫؟‬ ‫ر از ل ر‬ ‫وش 1.0‬ ‫ﺥ‬ ‫ز‬ ‫ب 005 د ر‬ ‫در ه ن‬ ‫ض‬ ‫و 572 د ر در‬ ‫ﺥ اه دا‬ ‫داد 521 د ر در ر‬ ‫ر در‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ر.‬ ‫د و وارد‬ ‫ا‬ ‫ز‬ ‫ض‬ ‫ر.‬ ‫ر‬ ‫ار‬ ‫اﺱ‬ ‫ار اد‬ ‫رﺱ‬ ‫و دﺱ ر‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫وارد‬ ‫ر‬ ‫رت‬ ‫د. در ا‬ ‫ررا از‬ ‫ر‬ ‫572 د ر‬ ‫ﻝ را ‪call margin‬‬ ‫ود. ا‬ ‫ه‬ ‫رو‬ ‫اﺹ ح ر‬ ‫د‬ ‫ران ز وارد ﺥ اه د.‬ ‫را ر‬ ‫را‬ ‫ر‬ ‫د زه‬ ‫ر‬ ‫وارد‬ ‫ر‬ ‫اﺱ‬ ‫وارد ن‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫راه از‬ ‫ر 521 د ر ر‬ ‫ده . ل ا ا‬ ‫ان د و‬ ‫ن‬ ‫ره‬ ‫ه‬ ‫و 001 د ر‬ ‫د.‬ ‫ﺥد د‬ ‫.‬ ‫د ن را رژ‬ ‫ر ﺥ اه‬ ‫رت درﺹ‬ ‫ان ‪margin level‬‬ ‫د‬ ‫ان‬ ‫د‬ ‫در‬ ‫ﺹ‬ ‫ار ر‬ ‫ر(‬ ‫د)ر +‬ ‫د از‬ ‫دا‬ ‫ان‬ ‫ود‬ ‫وارد‬ ‫ره‬ ‫هز‬ ‫001% اﺱ‬ ‫دن‬ ‫د. ﻝ ا ز‬ ‫ﻝ ه ار ل‬ ‫ن رﺱ‬ ‫د 001% و‬ ‫ا‬ ‫اﺱ . ا و‬ ‫ر‬ ‫ا.‬ ‫ود ر‬ ‫ره وارد‬ ‫ﺥ اه د‬ ‫ر‬ ‫ار‬ ‫ان از ادث‬ ‫ر‬ ‫اﺱ د از‬ ‫ا‬ ‫ﺱ وه‬ ‫اﻝ ه‬ ‫د.‬ ‫ق‬ ‫وﻝ ﺱ ال‬ ‫اوﻝ‬ ‫دار ه‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫دار‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫وﻝ در وا‬ ‫و نا‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ﺥب‬ ‫د‬ ‫د؟‬ ‫ار ر‬ ‫ف دا‬ ‫ه‬ ‫(ا‬ ‫ا-‬ ‫دار)ﺥ -‬ ‫زار ه ن ‪.trend‬‬ ‫زار را‬ ‫. رو‬ ‫ﺱد‬ ‫زار ﺱ‬ ‫از ا‬ ‫زار ا‬ ‫در ا‬ ‫ه اﺥ‬ ‫ا‬ ‫از‬ ‫ع‬ ‫ه ( و از‬ ‫را ن ه : رو‬ ‫ا‬ ‫در ﺹ رت‬ ‫، ؟!‬ ‫را‬ ‫وا‬ ‫. ار‬ ‫ر‬ ‫زار ه ا‬ ‫،‬ ‫از ب در‬ ‫ﺥ از‬ ‫ﺥ د دار . ﻝ و‬ ‫در اﺱ ا‬ ‫زار ه‬ ‫ا‬ ‫ردار ن اﺱ .‬ ‫ت‬ ‫از درﺹ‬ ‫او‬ ‫ر‬ ‫ر)‬ ‫ﺱ دو‬ ‫م‬ ‫ا ار‬ ‫اﺱ د‬ ‫(.‬ ‫ﺱ‬ ‫ت)‬ ‫ان ا از ﺱ‬ ‫ﺥ اه‬ ‫ه‬ ‫زار ه‬ ‫در ا‬ ‫از ا‬ ‫ا را‬ ‫ه ﻝ تﺥ به‬ ‫ر در ز‬ ‫.ه‬ ‫دا‬ ‫و‬ ‫ر از ﻝ ت ﺥ ب اﺱ د‬ ‫ن اﺱ‬ ‫اﺱ‬ ‫از ه‬ ‫)‬ ‫ا ار‬ ‫ر‬ ‫ﺥ د ن اﺱ .(‬ ‫.1‬ ‫.2‬ ‫.3‬ ‫ا اره‬ ‫اه‬ ‫ﺥ ﺥ د نو‬ ‫و‬ ‫ﺱ‬ ‫ﺱﺱ‬ ‫د‬ ‫ز را‬ ‫ن)روا‬ ‫ل درو‬ ‫.‬ ‫ر‬ ‫زار را‬ ‫.‬ ‫ﺱ‬ ‫د.‬ ‫از‬ ‫داره‬ ‫اﺱ .اﻝ‬ ‫دز )‬ ‫له ا‬ ‫د‬ ‫ه ﺱ د.‬ ‫وه ﻝ ت .‬ ‫ود‬ ‫ر ﻝ ت را‬ ‫ب و روان و‬ ‫لا‬ ‫زار(‬ ‫.‬ ‫.‬ ‫ر‬ ‫درﺹ‬ ‫( و ا ار‬ ‫ر را‬ ‫.‬ ‫ت‬ ‫ﺥ‬ ‫ر ه ه ت اﺱ . ا ﺱ‬ ‫و د اﺱ س در ا‬ ‫در وا‬ ‫.‬ ‫رز‬ ‫و‬ ‫ن ون ه وارد‬ ‫رو‬ ‫ز‬ ‫د ا ه:‬ ‫را ﺱ و‬ ‫ار اول‬ ‫در ا‬ ‫ه‬ ‫ون ه و دا وارد زار‬ ‫ا‬ ‫وﺱ‬ ‫:‬ ‫اول از ا‬ ‫08 اﻝ 09% ا اد ل ﺥ د را ازدﺱ‬ ‫د را ازدﺱ ﺥ اه داد.‬ ‫زار ﺱ‬ ‫ﺥ و وش ﺱ د اﺱ .‬ ‫زار‬ ‫ا‬ ‫نن‬ ‫ه‬ ‫ط ر ﺥ ﺹ دا‬ ‫وا‬ ‫ﺥ د را‬ ‫ا ﺱ دا‬ ‫ل‬ ‫دوم ا : ﺥ‬ ‫.‬ ‫زار را رﺱ‬ ‫ا‬ ‫ق‬ ‫و ا اره‬ ‫ﺱ‬ ‫با‬ ‫ا‬ ‫دروا اراﺉ ه دا اﺱ . اﻝ‬ ‫هف‬ ‫و ه ن 01‬ ‫اه‬ ‫و ا را ه ا ا‬ ‫د‬ ‫روش ﺱ را‬ ‫ر.‬ ‫ﺥ‬ ‫%‬ ‫ رﺱ و ...‬‫ﻝ-‬ ‫ا روز 4-5 ﺱ‬ ‫ﺥ‬ ‫ا‬ ‫ده .‬ ‫را‬ ‫ز‬ ‫ا‬ ‫رج در ا‬ ‫ه ل ا وارم ﻝ‬ ‫ه‬ ‫داز در‬ ‫ر اﺱ‬ ‫ﺱ‬ ‫در ﻝ‬ ‫0005 د ر.‬ ‫ارد. و‬ ‫ب ز 0002 د ر‬ ‫ز دن‬ ‫د‬ ‫ﺥ اه‬ ‫.‬ ‫را‬ ‫ا وارم‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫‪[email protected]‬‬ ‫از دور‬ ‫م در‬ ‫ر‬ ‫.‬ ‫ص‬ ‫وع‬ ‫رر‬ ‫ا را‬ ‫ار‬ ‫در‬ ‫ـب‬ ‫د‬ ‫م‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ ذهـ ر ـ‬ ‫.‬ ‫س‬ ‫ن در د‬ ‫دو‬ ‫د:‬ ‫در س ا‬ ‫ال‬ ‫او‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫ه‬ ‫؟‬ ‫وع‬ ‫رر‬ ‫ااا‬ ‫اه از ام‬ ‫روش ب.‬ ‫ا دن‬ ‫1(‬ ‫.‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫2(‬ ‫.‬ ‫3(روا‬ ‫ر‬ ‫از‬ ‫د‬ ‫ا ـ ل در ا ـ‬ ‫ـ رت ـ‬ ‫هـ‬ ‫ـ‬ ‫.‬ ‫وع‬ ‫روش ب ا ا ر‬ ‫ا دن‬ ‫:‬ ‫رت ز ا‬ ‫ق‬ ‫ﺡ‬ ‫اه‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫:09%‬ ‫روا‬ ‫9%‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫ا دن روش ب 1%‬ ‫و‬ ‫اﺡ س دم‬ ‫ده‬ ‫ا ار‬ ‫ر‬ ‫رو‬ ‫اـ د‬ ‫در دل‬ ‫و‬ ‫ش‬ ‫ـ ان ـ ـ اق ه ـ‬ ‫ـ‬ ‫اـ رـ‬ ‫ر‬ ‫رو دم روش‬ ‫ـ ول ـ ا ـ ﺡـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ارد.‬ ‫اﺡ ج ه‬ ‫د‬ ‫..‬ ‫ا‬ ‫اه‬ ‫روش ب‬ ‫ا دن‬ ‫اه‬ ‫ب‬ ‫و 99%‬ ‫ن 1% ا‬ ‫اه‬ ‫در‬ ‫ـ‬ ـ اه ـ ز هـ‬ ‫وـ‬ ‫دار .‬ ‫وا‬ ‫اه‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫(‬ ‫ر‬ ‫ـ‬‫ـ‬ ‫ـ- ـ‬ ‫99% د ـ )روا‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫از رو‬ ‫ـ ﺡ را‬ ‫ـ ا ـ اـ‬ ‫ـ‬ ‫اـ‬ ‫.‬ ‫د‬ ‫ﺡ را ا‬ ‫وا‬ ‫روش ب‬ ‫ـ اـ‬ ‫و از ـ ف د ـ‬ ‫.‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ﺡ‬ ‫ـر‬ ‫ـ در ـ ر‬ ‫ا ـ ـ 09% ا ـ اد‬ ‫ـ‬ ‫ـب ـ‬ ‫وا‬ ‫ا وا‬ ‫ار ط‬ ‫اه‬ ‫.‬ ‫ر‬ ‫ـ‬‫ـ‬ ‫ـ- ـ‬ ‫روا‬ ‫در وا ـ اه ـ‬ ‫.‬ ‫ن‬ ‫09% ا اد ا‬ ‫د‬ ‫.‬ ‫ـر‬ ‫ـ‬ ‫ا ـ 09% د ـ ه ـ ن 09% ه ـ‬ ‫ﺡ داد ا .‬ ‫1% ر را 99% د‬ ‫ــ و در ادا ــ‬ ‫ﺡــ ن را از ه ــ 99% ــ وع‬ ‫ــ‬ ‫ن 1%‬ ‫ده‬ ‫در و‬ ‫ار ا‬ ‫ـ‬ ‫ره ـ‬ ‫.‬ ‫دا‬ ‫ع‬ ‫ـ‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ـ‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫.‬ ‫ا‬ ‫ـر‬ ‫اه‬ ‫ــ‬ ‫اه‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫رو‬ ‫را‬ ‫.‬ ‫ون ر‬ ‫از ا‬ ‫ب‬ ‫د‬ ‫اا‬ ‫روش ـ ب‬ ‫د ه.‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫زار و‬ ‫ـ روش ـ ب را از د ـ روا‬ ‫اهـ‬ ‫ـ‬ ‫وـ‬ ‫.‬ ‫ر‬ ‫ور‬ ‫:‬ ‫دا‬ ‫در‬ ‫در‬ ‫ه.‬ ‫اب‬ ‫رت‬ ‫ا‬ ‫•ه ا‬ ‫و د دارد.‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫در‬ ‫اﺡ ل‬ ‫•ه‬ ‫ر‬ ‫ها‬ ‫ار‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫بﺡ‬ ‫ه‬ ‫رو ـ‬ ‫ـ‬ ‫رو ـ و ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ. ـا ـ‬ ‫ـ‬ ‫ر.‬ ‫:‬ ‫زار‬ ‫رادو‬ ‫ﺡل‬ ‫.)99%‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫زار‬ ‫ـ‬ ‫• ـ رت اول: ـ ر‬ ‫(‬ ‫ز 1%‬ ‫ز-‬ ‫.)09%‬ ‫دار‬ ‫رت ر‬ ‫ـ‬ ‫• ـ رت دوم: ـ ر‬ ‫(‬ ‫01%‬ ‫.)‬ ‫ا‬ ‫و ون ر‬ ‫رت‬ ‫م: ر‬ ‫• ـ رت‬ ‫001% د!!!(‬ ‫.‬ ‫ﺡا‬ ‫رت‬ ‫ام‬ ‫ﺡ‬ ‫ق‬ ‫ار‬ ‫ه‬ ‫اا‬ ‫ب وا‬ ‫:‬ ‫ا‬ ‫ده ز را ا ا‬ ‫ــ ر و ــ ون هــ وارد‬ ‫ــ‬ ‫ــ‬ ‫ــ ــ ر‬ ‫ــ‬ ‫• ــ ا‬ ‫رت اول.‬ ‫=<‬ ‫ـد‬ ‫ـ‬ ‫‪ trade‬ـ دن را‬ ‫رو ـ و ا ـ ا‬ ‫ـ‬ ‫• ـا‬ ‫ﺡ‬ ‫و ـ ل( و ـ‬ ‫ـ لو ـ‬ ‫اـ ) ـ‬ ‫ـ‬ ‫رت‬ ‫. =<‬ ‫ت‬ ‫و روا‬ ‫ور‬ ‫ـ‬ ‫دوم.‬ ‫و روا‬ ‫ور‬ ‫ﺡ‬ ‫• ـا‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫و دو ـ روش ـ د و ﺡ ـ‬ ‫ـهـ‬ ‫ت‬ ‫ـ‬ ‫م.‬ ‫رت‬ ‫ﻁ دار =<‬ ‫ان‬ ‫ـ؟‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫هـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ﺡـ ل ا ـ‬ ‫رو‬ ‫ـ‬ ‫ار‬ ‫ر‬ ‫روا‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ل‬ ‫وع‬ ‫ه در ا‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫ـ از‬ ‫ـ‬ ‫ر رگ‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا اه‬ ‫زار را زود‬ ‫در ﺡ ب د‬ ‫وﺡ‬ ‫اـ‬ ‫ا‬ ‫ـ‬ ‫ز‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫را‬ ‫از‬ ‫روش‬ ‫را‬ ‫رگ‬ ‫ره‬ ‫ـ سا ـ د‬ ‫.‬ ‫:‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫در ﺡ‬ ‫.‬ ‫ت‬ ‫ب رو‬ ‫م.‬ ‫داز .‬ ‫ـ وـ‬ ‫بر‬ ‫ا؟‬ ‫ا‬ ‫در‬ ‫ل وا‬ ‫ـ در ﺡ ـ ب د ـ‬ ‫ـﻁ ـ ـ د ـ . ـ ا ـ د ـ‬ ‫در‬ ‫.در ﺡ‬ ‫را راﺡ‬ ‫ـ رت ـ د ار ـ ـ از د ـ داد‬ ‫س‬ ‫دو‬ ‫نه‬ ‫دن‬ ‫ـ وا‬ ‫ﺡ ـبرـ‬ ‫ن و د دارد.‬ ‫اﺡ ل‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا ﻁ ورود‬ ‫ه‬ ‫ـ دم از ا ـ‬ ‫ـ ل ا ـ دم- ـ‬ ‫س و واه‬ ‫نز‬ ‫ـ د ا ـ ن از وارد ـ ن‬ ‫ـ ـ دوـ‬ ‫ا.‬ ‫دا‬ ‫ـ و ـ ﺡ ـ ب د ـ دار ـ‬ ‫اـ ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫از‬ ‫ا‬ ‫.‬ ‫وارد ز‬ ‫ﺡ ـ ن وا ـ ا ـ و ون‬ ‫ر ــ ﺡ ــ د :و ــ ﺡ ــ ب ر ــ دار ــ و ــ ا ﻁ‬ ‫ــ را ا ــ‬ ‫ا ــ‬ ‫.‬ ‫ند ا‬ ‫ﺡ‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫؟‬ ‫.ا‬ ‫ب دا‬ ‫ﻁا‬ ‫؟‬ ‫راﺡ‬ ‫ر‬ ‫از‬ ‫؟‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫.‬ ‫نت‬ ‫دم از ره‬ ‫لا‬ ‫زه‬ ‫د‬ ‫ل‬ ‫ـ را‬ ‫ـ اـ‬ ‫ـد ا ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـع‬ ‫ـ اـ‬ ‫.‬ ‫وع‬ ‫ا‬ ‫ر زه‬ ‫(‬ ‫ـ )ـ ـ ض‬ ‫ـض ـ‬ ‫رو‬ ‫اﺡ ل د‬ ‫ا‬ ‫ه‬‫وﻁز‬ ‫اﺡ‬ ‫اش را ر‬ ‫ـ‬ ‫اـ‬ ‫ـر ـز‬ ‫05/05 ا ـ . ﺡـ ل ا ـ ا‬ ‫و 15 ـ ر ﻁ –در‬ ‫ـ دل و ...( ـ 94 ـ ر ـ ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ )از ـ‬ ‫د.‬ ‫ز‬ ‫ر‬ ‫ﺡ‬ ‫رت و‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫از ه ن 94 ر‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫زد‬ ‫ا‬ ‫ـا ـ ﺡ‬ ‫.‬ ‫ا رو و‬ ‫ده‬ ‫از‬ ‫ا‬ ‫ا در ر‬ ‫ـ ﺡـ‬ ‫.‬ ‫دت‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫دا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫ند ا‬ ‫ـﺡ‬ ‫ـ‬ ‫ـ .در ا ـ رت ا ـ‬ ‫نـ‬ ‫☺‬ ‫دن‬ ‫ﺱ‬ ‫روش‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫اـ‬ ‫ـ با ـ‬ ‫اـا‬ ‫.‬ ‫ه‬ ‫؟‬ ‫را در‬ ‫ا‬ ‫اا‬ ‫ا‬ ‫ﺡ دادن ن زم ا‬ ‫از‬ ‫ا‬ ‫ـ ال‬ ‫.‬ ‫(ه‬ ‫بو‬ ‫را)‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫.‬ ‫ارد ز ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫اا‬ ‫.‬ ‫ا‬ ‫نا‬ ‫اﻁ‬ ‫1(‬ ‫.‬ ‫ا‬ ‫ورود ا‬ ‫)2‬ ‫.‬ ‫ا‬ ‫)3 ط وج از ا‬ ‫.‬ ‫ا‬ ‫ت از ن ا‬ ‫)4‬ ‫.‬ ‫ا‬ ‫ر نا‬ ‫دﺡ‬ ‫)5‬ ‫‪reward/risk‬‬ ‫)6‬ ‫ب‬ ‫اـا‬ ‫.‬ ‫ا‬ ‫در‬ ‫.0 در‬ ‫.1 ا‬ ‫.2 ا‬ ‫.3‬ ‫.4‬ ‫.5‬ ‫.6‬ ‫ـ‬ ‫اﻁا‬ ‫ـ‬ ‫ا‬ ‫اـا‬ ‫ا‬ ‫دن‬ ‫اﺱ ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫و ـ لو ـ‬ ‫ا‬ ‫‪.15min‬‬ ‫ل‬ ‫ـ با ـ ؟‬ ‫د‬ ‫ـ‬ ‫.‬ ‫ا‬ ‫ل از‬ ‫به‬ ‫ن‬ ‫ر‬ ‫.ﺡ‬ ‫ت‬ ‫اﻁ‬ ‫:‬ ‫دار‬ ‫دا‬ ‫.وا‬ ‫رد‬ ‫.‬ ‫در ﺡ ‪overbought‬‬ ‫.‬ ‫د‬ ‫د را از‬ ‫و ‪ close‬ن دا‬ ‫ـ ‪ open‬ن ـ ون‬ ‫ـ ل وـ‬ ‫اـ‬ ‫.‬ ‫وش‬ ‫ز‬ ‫د‬ ‫.‬ ‫رد‬ ‫ـ وج ـ‬ ‫ـ از ﺡ ـ‬ ‫را از ز‬ ‫را ا‬ ‫ا ـ در ـ ﺡـ ل ا ـ در‬ ‫.‬ ‫رج‬ ‫د از ز‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ون‬ ‫ـ در ا ـ روش ـ دار ـ‬ ‫ـ ن هـ . ـ ون هـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ ود ا ـ در ـ ر‬ ‫دوﺡ‬ ‫ر از ﺡ ‪ overbought‬رج‬ ‫ـ‬ ‫ا‬ ‫رد‬ ‫ف رو‬ ‫ﺡ ‪ oversold‬ود و ﺡ‬ ‫ـاـ‬ ‫از ز‬ ‫ـه‬ ‫ـ .در ـ رت‬ ‫ـ ـ ﺡـ‬ ‫د.‬ ‫اه‬ ‫ر 51‬ ‫ﺡا‬ ‫ارد‬ ‫.در ا‬ ‫رج‬ ‫.‬ ‫از ا روش 52-03‬ ‫دﺡ‬ ‫و دو‬ ‫ره‬ ‫ـب‬ ‫ـ ورود ـ ‪ entry‬را ـ‬ ‫ـم‬ ‫.‬ ‫ت‬ ‫ر6‬ ‫رو‬ ‫ر 5ﺡ‬ ‫اﻁا‬ ‫ا‬ ‫.و‬ ‫از ا‬ ‫را‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫رم‬ ‫.‬ ‫ر‬ ‫وج را‬ ‫در ه‬ ‫‪reward/risk‬‬ ‫ن‬ ‫دو‬ ‫اه‬ ‫ر‬ ‫رو‬ ‫ـ از ا ـ‬ ‫از ه‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫اا‬ ‫ن‬ ‫ـ‬ ‫را‬ ‫ا‬ ‫د نا‬ ‫اا‬ ‫اـوـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ ق ـ د نا ـ ا‬ ‫.‬ ‫وج‬ ‫در ورود و‬ ‫در‬ ‫رت‬ ‫ا‬ ‫د.در‬ ‫ان‬ ‫ـ : سو‬ ‫‪trader‬هـ‬ ‫ـ‬ ‫ه‬ ‫ه ـن2د ـ‬ ‫.‬ ‫اه‬ ‫ر‬ ‫در ر ه ـ‬ ‫اهـ‬ ‫ـه‬ ‫ـ ‫اـا‬ ‫ـ .و ـ‬ ‫ـ‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫اه‬ ‫ـ دو ـ ن را ا از‬ ‫ـا ـ‬ ‫ـ‬ ‫وﺡ‬ ‫ـ د ـ هـ ف ـ ر ـ و‬ ‫ر هـ ـ هـ ـ‬ ‫ـ .در ا ـ‬ ‫‪ reward/risk‬را ـ‬ ‫ـ‬ ‫ا ـس ن‬ ‫ده .‬ ‫را ا ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ـ و ـ ا در هـ ا‬ ‫در ا‬ ‫د. ا‬ ‫اه‬ ‫ق را‬ ‫ـو‬ ‫‪ reward/risk‬ـ‬ ‫ـ‬ ‫ا ـ اـ‬ ‫د‬ ‫ـ د.ا ه ن ا‬ ‫.‬ ‫نا ر‬ ‫:‬ ‫دا‬ ‫در‬ ‫ر را‬ ‫3‬ ‫ا‬ ‫در‬ ‫.‬ ‫اد د ت‬ ‫اد د ت د‬ ‫•‬ ‫ا‬ ‫رت ‪ backtest‬ه ن ر‬ ‫ـ ق در‬ ‫ـ در ا ـ ا‬ ‫ـ از هـ 001 ـ ر ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـه‬ ‫ـ-‬ ‫ـ داره‬ ‫04/06)2/3(‬ ‫ز.‬ ‫و 04 ر‬ ‫روش ق 06 ر‬ ‫؟؟‬ ‫روش‬ ‫ب‬ ‫د و 06‬ ‫ـ ـ در 001 ـ ر 04 ـ ر‬ ‫ـ رو ـ‬ ‫وـ‬ ‫م.‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫از ه ن ا‬ ‫و‬ ‫رز‬ ‫‪ reward/risk‬ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ در ر ـ‬ ‫ـ‬ ‫.‬ ‫دا‬ ‫ر.)‪(tp/sl‬‬ ‫د‬ ‫د‬ ‫د‬ ‫•‬ ‫د 52-03‬ ‫د‬ ‫ق اد‬ ‫ا‬ ‫رت ا‬ ‫در‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫.‬ ‫ـ 51‬ ‫ـر‬ ‫اـ‬ ‫)3/5(. ا‬ ‫51/52 ا‬ ‫ا‬ ‫ـ ر در ا ـ ا‬ ‫ـ‬ ‫دـ‬ ‫ـ‬ ‫د )‪ stop loss(sl‬و )‪ take profit(tp‬را‬ ‫و‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫ه و سوﺡ‬ ‫ـ و ـ را از ـ د و دود ـ‬ ‫د.‬ ‫اه‬ ‫رد ز ه‬ ‫ا‬ ‫دو‬ ‫دو‬ ‫ـ ار ـ ق‬ ‫وردن 5‬ ‫ق‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫2‬ ‫‪ reward /risk‬در ا‬ ‫ـ . 2/5=)3/5(*)2/3(‬ ‫ه.‬ ‫از د‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫در‬ ‫س‬ ‫ر‬ ‫زد‬ ‫و در‬ ‫د‬ ‫ه‬ ‫روش از ﺡ‬ ‫ـ در ـ‬ ‫. در‬ ‫ب‬ ‫ـا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ار‬ ‫در ارز‬ ‫ه‬ ‫ـ رد‬ ‫•ـ‬ ‫د ام ا‬ ‫ـ ق اد م‬ ‫ـ‬ ‫ـ ـ ن را ـ‬ ‫و در‬ ‫ا‬ ‫رت‬ ‫ـ ﺡـ ا‬ ‫ـوـ‬ ‫ـ دن ن‬ ‫اه ـ‬ ‫ن‬ ‫اد‬ ‫داز . و ن‬ ‫ن‬ ‫ـ اـا‬ ‫رـ‬ ‫ـ‬ ‫ـاـ‬ ‫ـ دز ـ ا ـ . ـ‬ ‫روش در ـ ل ـ‬ ‫1 دو ر‬ ‫ه‬ ‫در ل‬ ‫و‬ ‫روش 1/01‬ ‫‪reward /risk‬‬ ‫‪ rewar...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern