moghadamati3 - ‫ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻴﻚ‬...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ‫ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ‬ ‫ﭘﻨﺠﺮه اي ﺑﻪ ﺳﻮي آزادي ﻣﺎﻟﻲ‬ ‫ﻣﺘﺎ ﻓﺎرﻛﺲ ﺳﺎﻳﺖ ﭘﻴﺸﺮو در اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ‬ ‫و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ در ﺑﺎزار ﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ‬ ‫45624312190‬ ‫ﺟﺰوات ﻓﺎرﺳﻲ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺘﺎﻓﺎرﻛﺲ ﺑﻪ ﻫﻤﺖ اﺷﺨﺎص و ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺗﻬﻴﻪ و ﻗﺒﻼ در‬ ‫اﺧﺘﻴﺎر ﻋﻤﻮم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻣﺘﺎﻓﺎرﻛﺲ ﻧﻴﺰ در راﺳﺘﺎي رﺳﺎﻟﺖ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﺧﻮد و ﻧﻴﺎت‬ ‫ﺧﻴﺮ ﺗﻬﻴﻪ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺒﻠﻲ، اﻗﺪام ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺠﺪد راﻳﮕﺎن آﻧﻬﺎ ﻧﻤﻮده و در ﻣﻮاردي ﻛﻪ‬ ‫ﻧﺎم ﺳﺎﻳﺖ ﻳﺎ اﺷﺨﺎص ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪه در ﻣﺘﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮده ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺻﻮرت ﺣﻔﻆ ﺷﺪه اﺳﺖ.‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫داﺥ‬ ‫.‬ ‫و‬ ‫وا‬ ‫د‬ ‫ﺥ اه د.‬ ‫م ر را‬ ‫ر‬ ‫ارز‬ ‫اﻝ‬ ‫زار رس‬ ‫هن‬ ‫هل‬ ‫ز وارد ا‬ ‫ا‬ ‫اﺱ‬ ‫ه و د دارد‬ ‫ﺱ.‬ ‫ه اوﻝ را‬ ‫ا ﺥ اه د در ا ا ا‬ ‫.ﺱ‬ ‫د‬ ‫زار‬ ‫ه.‬ ‫ه‬ ‫و از‬ ‫رو‬ ‫و‬ ‫ﺥد‬ ‫ﻝ‬ ‫اا‬ ‫و نا‬ ‫ار‬ ‫را ه ه‬ ‫اﻝ‬ ‫عو‬ ‫اﺹ‬ ‫داﺥ‬ ‫ه‬ ‫اﺱ .‬ ‫اد و رش ا‬ ‫ور از ا‬ ‫ا ا- د اﺱ .‬ ‫و‬ ‫ز رف‬ ‫رت د‬ ‫؟‬ ‫ر‬ ‫زار رس ارز ا ق‬ ‫( واژ ا‬ ‫ل‬ ‫‪) forien exchange‬ﺹ ا‬ ‫ر‬ ‫د.‬ ‫اد‬ ‫و ا در زاره‬ ‫م زار رس ه‬ ‫ا‬ ‫ا در‬ ‫ا‬ ‫ا ر ﻥ د.‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫د را‬ ‫وو‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ره -‬ ‫و‬ ‫ان‬ ‫در‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫.ه‬ ‫ﺥ و وش‬ ‫ان‬ ‫را‬ ‫و ﺥ ار. ﺥ ب ا‬ ‫ر د.‬ ‫ان زار رس‬ ‫را‬ ‫وﻝ ا‬ ‫را‬ ‫ات‬ ‫ا‬ ‫ور اﺱ وﻝ ا‬ ‫رس‬ ‫در زاره‬ ‫و‬ ‫اب ﺥ ﺱ د اﺱ :‬ ‫و ﺥ اران‬ ‫وﻝ‬ ‫ﺱ(ه‬ ‫ورود )‬ ‫ار‬ ‫ر‬ ‫ز د ﺥ اه .‬ ‫ا‬ ‫ﺥ اه د‬ ‫از‬ ‫د.در ا‬ ‫ر‬ ‫زار ﺱ م و‬ ‫زار رس‬ ‫در زاره ﺱ‬ ‫.‬ ‫و‬ ‫ان‬ ‫را‬ ‫ا‬ ‫در اب‬ ‫د.‬ ‫د‬ ‫ﺙ اﺥ ره ا‬ ‫اﺱ‬ ‫رو‬ ‫ار اﺱ ا دروا ﺙ ا اﺥ ر دراﺙ ﺙ‬ ‫اﺥ ره ﺙ‬ ‫.‬ ‫و‬ ‫ﺝﺕا‬ ‫ر ا ﻥﻥا ا‬ ‫رو ﻥ دار‬ ‫اه‬ ‫اﻥ ه‬ ‫ا (وه‬ ‫زد‬ ‫ا )ﺕ‬ ‫رت‬ ‫زد‬ ‫ا (.‬ ‫زد‬ ‫ا)‬ ‫رﺕ‬ ‫در ﺝ د‬ ‫وش ه‬ ‫ﻥ ول د‬ ‫اﺱ‬ ‫؟‬ ‫ارن.‬ ‫: او ا‬ ‫دن‬ ‫ن‬ ‫ور‬ ‫در ا ﺥ‬ ‫ﺱ ال د‬ ‫ص‬ ‫ر‬ ‫مز د‬ ‫و در‬ ‫ﺱ ده و ن ا‬ ‫اﺹ‬ ‫ا در‬ ‫را‬ ‫و‬ ‫تﺥ‬ ‫اﺱ‬ ‫ﺥب‬ ‫د؟ و ﺙ اﺹ ا‬ ‫ت‬ ‫دوﺱ ال رو و‬ ‫ه.‬ ‫ﺥ اران‬ ‫و‬ ‫ﺱه‬ ‫ﺱ‬ ‫ﺥ د ن. ض‬ ‫ه ن ان‬ ‫د‬ ‫ار‬ ‫دو ع ﺱ دار ﺱ ﺱ خ وﺱ زرد.‬ ‫وض‬ ‫ﺥ اران ﺥ‬ ‫ﺱ زرد‬ ‫وﻝ‬ ‫ن‬ ‫ﺱ ﺱ خه‬ ‫ﺱ‬ ‫و د ورود‬ ‫دارد.‬ ‫نﺱ ﺱ خ‬ ‫ا‬ ‫نه ﺥ د‬ ‫.‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫ت‬ ‫د‬ ‫ام‬ ‫زده‬ ‫دارد و‬ ‫ت از‬ ‫در زاره ﺱ م‬ ‫دا اﺱ .‬ ‫دﺱ م‬ ‫د وﺱ‬ ‫ر-‬ ‫د - از ﻝ‬ ‫اﺥ ره ا‬ ‫در زار ر‬ ‫د.‬ ‫ت‬ ‫ها‬ ‫اد‬ ‫و ...‬ ‫و‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ﺥ‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫وﺱ‬ ‫ت را ا د‬ ‫ﺥه‬ ‫دن‬ ‫اه‬ ‫.‬ ‫را‬ ‫ل از‬ ‫و اﺹ ل‬ ‫را راه‬ ‫اﺹ ل و ل اﺱ‬ ‫ه دﻝ‬ ‫اﺱ ( –‬ ‫)اﻝ ا‬ ‫و‬ ‫رو‬ ‫ا.‬ ‫ﺙو‬ ‫ل‬ ‫ره‬ ‫وﻝ‬ ‫دار -‬ ‫رو‬ ‫و له‬ ‫ه لﺙ‬ ‫.ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫زار رو ا‬ ‫ر از ز ان ا‬ ‫دو‬ ‫ل- د‬ ‫و لو‬ ‫و‬ ‫از‬ ‫د‬ ‫.و ﻝ ا‬ ‫ر‬ ‫وش ﺥ د را‬ ‫تﺥ‬ ‫دار اﺱ‬ ‫اﺥ ر ﺥ د دار اﺱ .‬ ‫ت زار و‬ ‫ا ﺥ اران و ز ان‬ ‫د.ا‬ ‫ع رو‬ ‫اب ﺱ ال دوم را ه‬ ‫ار‬ ‫ه.‬ ‫ر‬ ‫.‬ ‫ف‬ ‫ت را‬ ‫ر از‬ ‫اب دادن ا ﺱ ال‬ ‫ا اد‬ ‫‬‫ﺥ د( -‬ ‫دوﻝ ) ﺱ‬ ‫اه‬ ‫.‬ ‫و‬ ‫زه )‬ ‫اران- و ﺥ ﺱ‬ ‫– زر ن و ﺱ‬ ‫وارد‬ ‫ﺹ در‬ ‫ه.‬ ‫ا‬ ‫( ز دا‬ ‫ارد.‬ ‫ﺙ‬ ‫دا‬ ‫وزن ﺱ‬ ‫اﺱ ه‬ ‫ا‬ ‫.‬ ‫نو‬ ‫و وزﻥ‬ ‫داران ه‬ ‫وزﻥ ﻥ و دو و‬ ‫د ت ارز‬ ‫ﻝ‬ ‫د‬ ‫ت ز د در زار‬ ‫ﺥ و وش‬ ‫ا‬ ‫ارد.‬ ‫)دوﻝ ( ﺙ ات ز د‬ ‫ص‬ ‫اﻝ‬ ‫د:‬ ‫ﺱ داد‬ ‫ﺱ ال ا‬ ‫ر .و ﻝ ا ا‬ ‫ا اد‬ ‫زار‬ ‫ا ﺱ د دن در ا‬ ‫ا‬ ‫وع ا .‬ ‫زار را‬ ‫.ﻝ‬ ‫زان ﺥ رد‬ ‫زار ﺱ‬ ‫ز ان ا‬ ‫ده‬ ‫ا اﺱ ل درﺹ ر درﺱ‬ ‫ﺹ در .‬ ‫ﻝ‬ ‫وارد‬ ‫اه‬ ‫د زر‬ ‫ض‬ ‫در‬ ‫ا‬ ‫ارز ر اﺱ‬ ‫در ل‬ ‫اﺹ‬ ‫او‬ ‫.‬ ‫ﺥ د را ﺹ در‬ ‫ارم د ر ان د و‬ ‫ﻝ‬ ‫د و ن ا اﺱ‬ ‫را ه‬ ‫وا‬ ‫اﻝ‬ ‫ده .‬ ‫اه‬ ‫ر ﺥد ن‬ ‫را‬ ‫ا‬ ‫دار‬ ‫زرد‬ ‫ﺱ خﺙ ﺱ‬ ‫ﺱ‬ ‫د.ض‬ ‫ﺥد ن‬ ‫ان‬ ‫ار زه‬ ‫نلر‬ ‫ن و ﺱ ﺱ خ 008‬ ‫004‬ ‫ﺱ زرد‬ ‫ﺱ ﺱخ‬ ‫لا‬ ‫ﺱ زرد ه‬ ‫د‬ ‫ﺱ زرد ز د‬ ‫.‬ ‫ﺱ ﺱخ‬ ‫ﺱ زرد‬ ‫د ا در اﺙ ه‬ ‫ﺱ خ را‬ ‫ﺱ‬ ‫ا م ه.‬ ‫اران و د ن ﺱ ﺱ خ ر‬ ‫ﺹ‬ ‫زد‬ ‫ﺱ ﺱ خ ﺥ اه د.‬ ‫!!! ل ﺙ ا ر ا ا‬ ‫اﺱ دو ر ﺱ ﺱ خ‬ ‫وش‬ ‫ا‬ ‫و . ر ه ار‬ ‫ان‬ ‫ان‬ ‫ﺱ د ﺥ د را د ا .‬ ‫ارزان د ن‬ ‫زاد م‬ ‫ﺥام‬ ‫دﺥ‬ ‫ﺱل‬ ‫و د دارد.‬ ‫وا‬ ‫!!( ﺥ ب‬ ‫رو ﺱ‬ ‫ا‬ ‫د)ﺥ ب‬ ‫س رام‬ ‫ﺹ درا ﺥ د را ا‬ ‫.‬ ‫ل‬ ‫اه‬ ‫ﺥد ن‬ ‫رو او ر‬ ‫ا ره رو‬ ‫(د‬ ‫ﺱ‬ ‫)‬ ‫ا ا وز ه دوﻝ‬ ‫اﺱ (‬ ‫)‬ ‫ار .؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟‬ ‫ا اﺥ و اون ا‬ ‫رو از‬ ‫اﺱ‬ ‫.‬ ‫ﻥ‬ ‫را ﺕ‬ ‫و ... روﻥ‬ ‫رو ا ر و‬ ‫.‬ ‫(‬ ‫ﻝ)‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫رو‬ ‫رﺱ و‬ ‫ا‬ ‫ﺱ‬ ‫اﻝ‬ ‫در‬ ‫دا .‬ ‫ه‬ ‫در ا‬ ‫زار‬ ‫اﺱ و‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ن.‬ ‫رو زار ﺙ‬ ‫اوﻥ ر زرﻥ‬ ‫)رو‬ ‫از‬ ‫ﻥ‬ ‫دار ‪ (trend‬ﺥ اه‬ ‫رﺱ‬ ‫.‬ ‫ﺱد‬ ‫دازم.ا ﺱ ال را ﺥ‬ ‫ﺱ ال اﺱ ﺱ د‬ ‫ر را م‬ ‫از ا‬ ‫.‬ ‫ح دن ن ه‬ ‫ﺱو‬ ‫ر وارد‬ ‫ا اوﻝ‬ ‫ﺱ ال ا اﺱ :‬ ‫؟‬ ‫زار را ا م‬ ‫ا‬ ‫و ام‬ ‫از‬ ‫ا‬ ‫ﺱ ور اﺹ‬ ‫ر‬ ‫ا در‬ ‫وﻝ‬ ‫ا‬ ‫اﻝ ا‬ ‫اﺱ‬ ‫ر‬ ‫ﻝ هن‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫و د دارد‬ ‫.‬ ‫وﺙ‬ ‫ت ﻝ و ارز را‬ ‫ا ﺱ وره داﺥ‬ ‫‪ server‬اﺹ و د دارد‬ ‫ل در ده‬ ‫ت ﻝ و ارز د را ﺙ‬ ‫. ل ا ﺱ ور اﺹ‬ ‫(‬ ‫و‬ ‫د)‬ ‫اﺹ ل ا‬ ‫ر‬ ‫اﺱ س‬ ‫.‬ ‫رت ا‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫.و‬ ‫را‬ ‫.‬ ‫نوز ن ر‬ ‫اﻝ‬ ‫اﺱ . زار‬ ‫از اﺱ‬ ‫از دوﺱ ن د‬ ‫.‬ ‫دن از ن‬ ‫ره‬ ‫از ذ ه ا‬ ‫اﺹ‬ ‫ا‬ ‫ﺥ‬ ‫ه‬ ‫و ت داد از‬ ‫رق‬ ‫ا‬ ‫ﺥ‬ ‫.‬ ‫رمد‬ ‫د -د‬ ‫ار از ا ان م‬ ‫"ا‬ ‫د"‬ ‫اﻝ‬ ‫ﺥب ه ل‬ ‫دن از‬ ‫ز دﻝ‬ ‫اﺱ )‬ ‫زار 42 ﺱ‬ ‫ا در ﺥ ص ز ن ،ا‬ ‫دور‬ ‫ﺥ 42 ﺱ‬ ‫د و دور د‬ ‫وع‬ ‫زار از زﻝ و ﺱ‬ ‫(‬ ‫(‬ ‫زاره ارو و‬ ‫و ژا ﺱ‬ ‫م د.)ا ا زاره ﺱ‬ ‫ز زار ارو‬ ‫و ...(‬ ‫)و ادار‬ ‫زار ژا رو ﺱ ت‬ ‫ﺥ بو‬ ‫خ‬ ‫و‬ ‫ز‬ ‫ر‬ ‫زاره ارو زار‬ ‫و در ﺱ ت‬ ‫وع‬ ‫دار‬ ‫اﺱ .‬ ‫زار در م د‬ ‫و‬ ‫روز‬ ‫ﺥ‬ ‫ت در ا‬ ‫ت‬ ‫رت‬ ‫ر‬ ‫.‬ ‫؟‬ ‫زار‬ ‫ﻥا‬ ‫ارز‬ ‫رود ر ٍ‪(EUR/USD‬‬ ‫)‬ ‫د ر را ا م‬ ‫در زارارز ان‬ ‫رو ا‬ ‫و‬ ‫.‬ ‫رد‬ ‫088 ﺥ ﻝ .‬ ‫ن‬ ‫088‬ ‫دو ارز و د دارد.‬ ‫ه‬ ‫.)088=!‪(USD/toman‬‬ ‫ن 088‬ ‫خد ر‬ ‫زن ر‬ ‫ار .‬ ‫وا‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ان در ا ا‬ ‫ا در زار ر ه‬ ‫ﺱ‬ ‫ا‬ ‫رو د ر‬ ‫و‬ ‫اﺱ . ن‬ ‫اب‬ ‫ﺥ‬ ‫وش ز د و ه ز‬ ‫ز‬ ‫و.‬ ‫و ل د رش را‬ ‫دل رو در ﺱ ارز ﺥ د را‬ ‫و دل‬ ‫دل د ر در ﺱ ارز ﺥ د را‬ ‫و‬ ‫رو د ر‬ ‫و‬ ‫و.‬ ‫رو ن را‬ ‫. ه دﻝ‬ ‫ﺱ ارز‬ ‫ر‬ ‫در‬ ‫د‬ ‫رت د‬ ‫وﺥ از واژ ‪ short‬اﺱ د‬ ‫و‬ ‫ﺥ ن از واژ ‪ long‬ن اﺱ د‬ ‫.‬ ‫در ﺱ‬ ‫در‬ ‫و ‪short euro‬‬ ‫ا وز ‪long dolar‬‬ ‫ارز ﺥ د ار ده .‬ ‫ول .‬ ‫ه‬ ‫ا ﺱد‬ ‫ه در ﺹ د ﺥ‬ ‫ه دﻝ‬ ‫ا‬ ‫و در‬ ‫د.‬ ‫ﺥ رج‬ ‫دارد از ﻝ‬ ‫ﺥب‬ ‫.‬ ‫ا ا وز‬ ‫داز .‬ ‫زار‬ ‫ﺱ د دن و اﺱ د از ا‬ ‫در س‬ ‫ه‬ ‫ا‬ [email protected] ‫ﺥ با‬ ‫ار‬ ‫ن را‬ ‫در ا ا‬ ‫دوم‬ ‫ﺱم‬ ‫رم‬ ‫از‬ ‫من‬ ‫وا‬ ‫ﺱ را د ل‬ ‫اﺱ د از ا‬ ‫ص‬ ‫وارم د‬ ‫د ا وز درﺥ‬ ‫.‬ ‫ان‬ ‫.‬ ‫‪internet‬‬ ‫و ا ب .) و = ر ار(‬ ‫.‬ ‫م و ﺥد‬ ‫.‬ ‫ب را اه‬ ‫ت ز دن‬ ‫‪ username‬و ‪ password‬ﺱ ور‬ ‫.‬ ‫رت‬ ‫وع‬ ‫د‬ ‫اﺱ .‬ ‫از ﻝ ن اﺱ د‬ ‫زار و ﺱ د دن )و‬ ‫و‬ ‫ﺥد‬ ‫.‬ ‫ر‬ ‫دن( در‬ ‫و از‬ ‫ان‬ ‫ﺱ ا تز د‬ ‫رت ؟‬ ‫ب ز ؟وا‬ ‫؟‬ ‫م‬ ‫؟‬ ‫و‬ ‫و.‬ ‫ار‬ ‫ن را ه‬ ‫ﺥ اران و و‬ ‫ه ن ر ار واﺱ ا اﺱ‬ ‫و‬ ‫اﺱ .‬ ‫ر ار در ه زار ﺱ‬ ‫ا‬ ‫.ا ﺱد‬ ‫و رد‬ ‫ﺥدن‬ ‫او‬ ‫ر ار و د ا‬ ‫ر‬ ‫وز‬ ‫ار‬ ‫ﺥ د ن را‬ ‫د ...‬ ‫ا‬ ‫د .و ز ا‬ ‫.‬ ‫ا‬ ‫ارد‬ ‫نه ا‬ ‫س از ا ر ف‬ ‫)‬ ‫وا ر‬ ‫ه‬ ‫ت را ﺙ و‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ن را‬ ‫م ﺥ د ﺥ اران و و‬ ‫و ( و ﺱ از‬ ‫ﺥ ار و‬ ‫.‬ ‫ه‬ ‫دروا از و‬ ‫م و ﺥ د رو د ر‬ ‫در‬ ‫ان ل ز‬ ‫ا از ا د‬ ‫ا را در‬ ‫و‬ ‫واﺱ ا اﺱ‬ ‫و‬ ‫ه.‬ ‫ﺥ اران‬ ‫ه‬ ‫‪ liquidity‬ن‬ ‫زار ر‬ ‫از ا‬ ‫اﻝ ﺥ‬ ‫در‬ ‫زاره ﺱ م‬ ‫و)‬ ‫از‬ ‫ه‬ ‫وو‬ ‫(‬ ‫را‬ ‫دﺱ‬ ‫ن وﺥ‬ ‫ﺱ‬ ‫ار‬ ‫ﺱ‬ ‫ﻝ‬ ‫اﺱ ه‬ ‫(‬ ‫ا ه ) اﻝ‬ ‫اﻝ در‬ ‫د د.‬ ‫در‬ ‫رد‬ ‫و از ن ارز در زار و‬ ‫ز‬ ‫ﺥ‬ ‫در‬ ‫د.اﻝ ا‬ ‫ل‬ ‫ل دارد ‪order‬‬ ‫ا‬ ‫رت اﺱ‬ ‫درا‬ ‫‪ real‬رخ ه در ‪.demo‬‬ ‫و ه دارد؟‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ﺥ ب ا ﺱ ال‬ ‫.‬ ‫ﺱ د از در‬ ‫ا ه ﺥ و وش ﺱ ﺙ‬ ‫اب ﺱ د اﺱ .‬ ‫.‬ ‫ل ﺹ ا را‬ ‫ا‬ ‫ن اﺱ و‬ ‫ن) ‪870 (bid‬‬ ‫ﺥ‬ ‫د ر اه‬ ‫ﺹا‬ ‫و از‬ ‫.‬ ‫و ن)‪880 ( ask‬‬ ‫.‬ ‫ﺥ و وش)‪ bid‬و ‪ (ask‬ﺱ د‬ ‫ﺥ ب و ه ه از ه اﺥ ف‬ ‫؟‬ ‫م‬ ‫:‬ ‫ا ﺱ ال‬ ‫را‬ ‫ا‬ ‫ت ﺥ و وش ارز از‬ ‫ا‬ ‫در ن‬ ‫ا اﺱ‬ ‫مﺹ‬ ‫ور .‬ ‫ﺱ‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫.‬ ‫ﺹ را اراﺉ‬ ‫م ﺥ د م ا ار‬ ‫وه ا‬ ‫اﺱ د از ن‬ ‫ا درﺥ ص ﺥ ﺹ ت ن و‬ ‫ر"‬ ‫م ا اره "‬ ‫ﺥ اه دا .‬ ‫رت م ا ار‬ ‫م ﺥ د را‬ ‫وا‬ ‫ﻝژ‬ ‫‪(acm‬‬ ‫و ه)‬ ‫در ه ن م ﺹ ت وب در اﺥ ر ر ان ار ه .‬ ‫ا‬ ‫ده‬ ‫ب را‬ ‫ز دن‬ ‫ﺱ ال‬ ‫از ا‬ ‫ه‬ ‫از ارو‬ ‫و‬ ‫ر از و ه‬ ‫ﺱ‬ ‫ار‬ ‫.‬ ‫ا ان از ﺱ‬ ‫دﻝ‬ ‫ه‬ ‫ا ا ا نﺱ و‬ ‫ب.‬ ‫ﺥ ب ا ز دن‬ ‫را‬ ‫ا‬ ‫را ا ب د.‬ ‫و‬ ‫ب اول‬ ‫ز دن‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ن و را وع‬ ‫از ا ب و ،‬ ‫.‬ ‫ل‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫وﺱ ا‬ ‫ب‬ ‫ز دن‬ ‫ن درﺥ اﺱ‬ ‫ﺹ رت ا ا در ﺱ‬ ‫ﺥ د ن)‬ ‫ار ا از ه‬ ‫ن م را ه ا‬ ‫ﺱو‬ ‫‪application‬‬ ‫‪(email‬‬ ‫ﺱ)‬ ‫رد‬ ‫و‬ ‫ﺱ(ا‬ ‫ر‬ ‫رﺱ‬ ‫)ا‬ ‫وار‬ ‫رد‬ ‫بو‬ ‫0002 د ر را‬ ‫ن‬ ‫رد‬ ‫و‬ ‫وه‬ ‫(.‬ ‫اا‬ ‫ارز‬ ‫ر از‬ ‫‪ username‬و ‪password‬‬ ‫ب‬ ‫وار‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫از‬ ‫از ن و‬ ‫ب‬ ‫م ن ‪ username‬و ‪password‬‬ ‫از ن ورود‬ ‫د‬ ‫داد‬ ‫.‬ ‫ا‬ ‫ﺥ د را ا د و ا‬ ‫(‬ ‫ا‬ ‫لز‬ ‫تز‬ ‫ز)‬ ‫بد‬ ‫اه‬ ‫اﻝ ا‬ ‫م ه ن ‪ application‬را‬ ‫درﺥ اﺱ‬ ‫در ه‬ ‫‪ username‬و ‪ password‬داد‬ ‫.‬ ‫ل‬ ‫و اﻝ وار‬ ‫ا از ه‬ ‫ز‬ ‫د‬ ‫.‬ ‫ت‬ ‫ا وارد‬ ‫و‬ ‫ﺥ اه‬ ‫ا از ه‬ ‫اﺱ ا ﺱ ال‬ ‫را ه ه‬ ‫.‬ ‫ل را وار‬ ‫؟‬ ‫و‬ ‫ﺱ‬ ‫.‬ ‫ل‬ ‫رز‬ ‫ا‬ ‫اﻝ‬ ‫ا‬ ‫عر‬ ‫اﺹ ا‬ ‫دروا‬ ‫ز)از‬ ‫ﺱ وردن ﻝ‬ ‫رت‬ ‫ه‬ ‫اﺱ‬ ‫ر از ﻝ‬ ‫ﻝ در‬ ‫دن ا‬ ‫دزد -ر -را ﺥ ار و ج ﺥ ر و ...( وار‬ ‫د)ﻝ‬ ‫ﻝ را‬ ‫اﺹ ح ا‬ ‫د‬ ‫در ط‬ ‫وا‬ ‫ا اد ا ام‬ ‫ا از ه‬ ‫ﻝد‬ ‫ا‬ ‫ار‬ ‫ﺱل‬ ‫د ( از‬ ‫رز د.‬ ‫ا ا ام‬ ‫ب‬ ‫ز دن‬ ‫.‬ ‫وه‬ ‫ب ‪ demo‬ﺱ‬ ‫اراﺉ‬ ‫د‬ ‫ه دﻝ‬ ‫از ا‬ ‫دن اﺱ . اﻝ‬ ‫ﺱ‬ ‫ذه ه‬ ‫اوﻝ‬ ‫ه‬ ‫از‬ ‫اﺱ .ﺥ د‬ ‫زار و ا د‬ ‫ز واردان ا‬ ‫وه‬ ‫در ا ﺥ ص‬ ‫از ن از‬ ‫مو‬ ‫ر‬ ‫‪ demo‬د‬ ‫‪ demo‬اﺱ د از ﺥ د م ا اره ‪metatrader‬‬ ‫دم. د ن‬ ‫ه‬ ‫وه‬ ‫ب ‪ demo‬ا‬ ‫ار در ﻝ‬ ‫ود ز‬ ‫ا‬ ‫اﺱ‬ ‫‪ demo‬ز .‬ ‫بد‬ ‫دو ر‬ ‫از‬ ‫ا‬ ‫. اﻝ‬ ‫ن‬ ‫دن‬ ‫ب ‪demo‬‬ ‫اراﺉ‬ ‫از اه اف و ه‬ ‫د‬ ‫دروا‬ ‫.‬ ‫ت ‪ plat form‬ن و‬ ‫را و ا‬ ‫ر دن‬ ‫ﺙ اﺱ را‬ ‫در ا ب و‬ ‫ره‬ ‫از‬ ‫ان‬ ‫دروا‬ ‫.‬ ‫‪ plat form‬ن‬ ‫رت :‬ ‫اا‬ ‫در زار ر ه‬ ‫،‬ ‫رد ا ر‬ ‫را وع‬ ‫از ا‬ ‫ان‬ ‫.ا‬ ‫‪ pip‬ﺱ د‬ ‫د رﺱ د‬ ‫در روش‬ ‫.‬ ‫ﺙ اﺱ ه ن ‪pip‬‬ ‫وﻝ‬ ‫ار و‬ ‫ﺱد‬ ‫روش‬ ‫ا 01 د ر در روز ﺱ د‬ ‫001 د ر‬ ‫روش دارم‬ ‫د 02‬ ‫002 د ر از ا روش اﺱ د‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫01 د ر ﺱ د ه‬ ‫د.‬ ‫د رﺱ د‬ ‫؟‬ ‫ا ‪pip‬‬ ‫وش رو‬ ‫ض‬ ‫د.‬ ‫ارز ا م‬ ‫رت‬ ‫ﺥ‬ ‫ر‬ ‫ه‬ ‫خ 9582.1 ﺱ .‬ ‫د‬ ‫ﺱ‬ ‫و‬ ‫د ر)‪EUR/USD=1.2852 (ask‬‬ ‫. در وا ‪pip‬‬ ‫‪ ، 7pips‬ا وارم‬ ‫ان وت ا دو خ 7000.0‬ ‫در‬ ‫‪ pip‬ار 1000.0‬ ‫. اﻝ ه‬ ‫ارز‬ ‫ر ا ر در ﺥ‬ ‫ﺥ‬ ‫.‬ ‫‪0.01 pip‬‬ ‫ژا ،‬ ‫ارزه‬ ‫دو ر ا ر دار‬ ‫ارزه‬ ‫دارد.‬ ‫د‬ ‫در‬ ‫ه ‪pip‬‬ ‫اا‬ ‫در زار ر‬ ‫ت اﺱ . د‬ ‫ده‬ ‫د‬ ‫1:001‪leaverage‬‬ ‫و‬ ‫.‬ ‫اه م ‪ leaverage‬ر‬ ‫اﺥ‬ ‫وارد‬ ‫ﻝ‬ ‫001 ا‬ ‫،‬ ‫اه م 001‬ ‫ات زار ارز در ه ن‪ pips‬ه‬ ‫رد ا اﺱ‬ ‫ا‬ ‫وش ا م ده .‬ ‫د.‬ ‫ان اﺱ د ز د‬ ‫001 د ر‬ ‫1000.0 ا ر و‬ ‫00001 د ر 1.0‬ ‫ا 001*001 د ر‬ ‫001 د ر‬ ‫ا‬ ‫ﺥب‬ ‫.‬ ‫وش‬ ‫تﺥ‬ ‫. ه ‪ lot‬دل 000001‬ ‫و ن ‪lot‬‬ ‫را‬ ‫مد‬ ‫ار‬ ‫را اف‬ ‫ا را‬ ‫ا در‬ ‫وﻝ‬ ‫د‬ ‫د ر اﺱ )اﻝ ا‬ ‫0005 د ر( ا‬ ‫اﺱ ارد)‬ ‫ده ( و در‬ ‫‪ lot‬را‬ ‫وا‬ ‫دو ز‬ ‫از005 د ر وع‬ ‫‪mini‬‬ ‫.وﻝ در‬ ‫1ت‬ ‫ﺥ‬ ‫و د دارد‬ ‫و وش‬ ‫،ا نﺥ‬ ‫وع‬ ‫ره‬ ‫1.0 ت‬ ‫اا‬ ‫00001 د ر‬ ‫1.0 ت‬ ‫:‬ ‫1د رﺱ د ز ن‬ ‫ه ‪pip‬‬ ‫ا اﺱ ( ه‬ ‫001$‬ ‫)‬ ‫ا :$1=1000.0*$00001‬ ‫.ﺹ‬ ‫01 د ر‬ ‫ت1‬ ‫1 د ر و در‬ ‫ت 1.0‬ ‫در‬ ‫ه‬ ‫دارد و ه را‬ ‫نه ر‬ ‫ن اﺱ د‬ ‫1.0 ت در‬ ‫از‬ ‫د ر ﺥ اه د.‬ ‫د ا ه ‪pip‬‬ ‫ان ان ﺱ د و ز ن را رد‬ ‫ا ارزه‬ ‫وا از ارز دوم‬ ‫دل ارزش د ر‬ ‫)اﻝ در وا ه‬ ‫دل‬ ‫ه‬ ‫ارزه ژا‬ ‫د 1 د ر.) اﺱ‬ ‫در‬ ‫رو د ر و‬ ‫((‬ ‫د ر 001‬ ‫دل 000001 د ر( ه‬ ‫عا‬ ‫)ه ‪lot‬‬ ‫ت.‬ ‫مد‬ ‫ا‬ ‫.‬ ‫‪lot‬‬ ‫وا‬ ‫د وﻝ‬ ‫ا‬ ‫.‬ ‫ارزه‬ ‫اد ود 000001 وا از ارز دوم در‬ ‫ه ‪ Lot‬دروا‬ ‫2 ر ا ر دارد‬ ‫ژا‬ ‫ارزه‬ ‫د ﺱ ، در‬ ‫را‬ ‫ا‬ ‫)!!!$001=10.0*$00001=10.0*‪ (0.1lot‬در ﻝ‬ ‫دل 001 د ر‬ ‫ه ‪pip‬‬ ‫ه د ر دل 25.701‬ ‫25.701=‪USD/JPY‬‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫ﺥ‬ ‫ودا 001 د ر‬ ‫ود 00001‬ ‫ا‬ ‫ه ت 000001 د ر اﺱ وﻝ‬ ‫ود 1.0 ت ن‬ ‫ﻝا ا ﺥ‬ ‫ﺥ‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫اﺱ .‬ ‫ا‬ ‫001، ه ت 0001 د ر اﺱ .‬ ‫د‬ ‫ﺥ‬ ‫ارزه‬ ‫: در‬ ‫را ﺱ د‬ ‫اا‬ ‫در‬ ‫ﺹ ما ر‬ ‫د ه ارم ا ر‬ ‫‪pip‬‬ ‫01 د ر اﺱ و ..‬ ‫1‬ ‫در‬ ‫1.0‬ ف ن د ر اﺱ ه‬ ‫ا 1 د ر اﺱ و‬ ‫اﺱ .‬ ‫مر‬ ‫.و ن‬ ‫م‬ ‫ا و وارد زش‬ ‫ه‬ ‫مد‬ ‫هن‬ ‫اه م 001‬ ‫001 د ر)‬ ‫تو‬ ‫در‬ ‫.‬ ‫را ﺱ د‬ ‫ار‬ ‫وﻝ‬ ‫ر را ه‬ ‫ا ، ان ﺱ د‬ ‫در ﺱ‬ ‫د(‬ ‫1.0 ت‬ ‫د‬ ‫زد‬ ‫)ه ن 001 د ر(‬ ‫ر رو‬ ‫ا ﺱد‬ ‫د‬ ‫دد.‬ ‫ا‬ ‫دا‬ ‫ن وارد‬ ‫رو‬ ‫ن درا ﺹ رت درﺹ رت‬ ‫ن را وارد‬ ‫ﺱ‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫اه از ن‬ ‫و د ارد‬ ‫وارد‬ ‫د در‬ ‫ن(‬ ‫ر)‬ ‫د.‬ ‫د را وارد‬ ‫ان ه‬ ‫ا‬ ‫.‬ ‫دو‬ ‫ب‬ ‫در‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫وارد‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ر)‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ا وارد‬ ‫ه ن اﺱ‬ ‫د.‬ ‫ت‬ ‫ا از ن در‬ ‫هه‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫‪(margin‬‬ ‫وف اﺱ (.‬ ‫‪free margin‬‬ ‫)ا‬ ‫اﺱ د‬ ‫د‬ ‫.‬ ‫ا‬ ‫ر ار‬ ‫ار ر‬ ‫ازا ه 1.0 ت)001 د ر(از ود 001 051 د ر‬ ‫‪mini‬‬ ‫در‬ ‫د.‬ ‫در‬ ‫ر‬ ‫ا ه 1.0 ت‬ ‫005 د ر دار و و‬ ‫ب‬ ‫لض‬ ‫ا‬ ‫001 د ر‬ ‫رن‬ ‫ارد. در ا ا‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫521 د ر در‬ ‫رت ز ﺥ اه د:‬ ‫ب‬ ‫ﺉت‬ ‫د 1.0 ت(‬ ‫ا م ه)‬ ‫:572‬ ‫ر‬ ‫521 د ر-‬ ‫د 004 د ر- ر‬ ‫د :001 د ر-‬ ‫ار‬ ‫:005 د ر‬ ‫د ر.‬ ‫دل ون اه م ن 001 د ر‬ ‫1.0 ت اﺱ‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫‪ free margin‬دار‬ ‫در‬ ‫572 د ر‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫د. ﻝ ا‬ ‫نو‬ ‫ا ا م ده‬ ‫د‬ ‫. وﻝ‬ ‫د‬ ‫ا2‬ ‫ود.‬ ‫ر‬ ‫ار ،521 د ر‬ ‫)از 572 د ر(‬ ‫001 د ر از ا‬ ‫د:‬ ‫ب‬ ‫در ا ﺹ رت ﺉ ت‬ ‫05 د ر و‬ ‫ر‬ ‫052 د ر-‬ ‫د 003 د ر- ر‬ ‫:002 د ر-‬ ‫ار‬ ‫005 د ر.‬ ‫ا دو‬ ‫.‬ ‫ان وارد‬ ‫ن‬ ‫05 د ر د‬ ‫ه‬ ‫را از 05 د ر 001 د ر ﺱ ه‬ ‫ر‬ ‫وارد ﺱ د د و‬ ‫ن را ار .‬ ‫ر‬ ‫. ن 521 د ر ا‬ ‫ا 001 د ر د‬ ‫ا‬ ‫ب 005 د ر‬ ‫در‬ ‫ﺥ اه‬ ‫ل‬ ‫ه و در‬ ‫.‬ ‫ا م داد.‬ ‫زن‬ ‫در‬ ‫1.0‬ ‫؟‬ ‫ر از ل ر‬ ‫وش 1.0‬ ‫ﺥ‬ ‫ز‬ ‫ب 005 د ر‬ ‫در ه ن‬ ‫ض‬ ‫و 572 د ر در‬ ‫ﺥ اه دا‬ ‫داد 521 د ر در ر‬ ‫ر در‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ر.‬ ‫د و وارد‬ ‫ا‬ ‫ز‬ ‫ض‬ ‫ر.‬ ‫ر‬ ‫ار‬ ‫اﺱ‬ ‫ار اد‬ ‫رﺱ‬ ‫و دﺱ ر‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫وارد‬ ‫ر‬ ‫رت‬ ‫د. در ا‬ ‫ررا از‬ ‫ر‬ ‫572 د ر‬ ‫ﻝ را ‪call margin‬‬ ‫ود. ا‬ ‫ه‬ ‫رو‬ ‫اﺹ ح ر‬ ‫د‬ ‫ران ز وارد ﺥ اه د.‬ ‫را ر‬ ‫را‬ ‫ر‬ ‫د زه‬ ‫ر‬ ‫وارد‬ ‫ر‬ ‫اﺱ‬ ‫وارد ن‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫راه از‬ ‫ر 521 د ر ر‬ ‫ده . ل ا ا‬ ‫ان د و‬ ‫ن‬ ‫ره‬ ‫ه‬ ‫و 001 د ر‬ ‫د.‬ ‫ﺥد د‬ ‫.‬ ‫د ن را رژ‬ ‫ر ﺥ اه‬ ‫رت درﺹ‬ ‫ان ‪margin level‬‬ ‫د‬ ‫ان‬ ‫د‬ ‫در‬ ‫ﺹ‬ ‫ار ر‬ ‫ر(‬ ‫د)ر +‬ ‫د از‬ ‫دا‬ ‫ان‬ ‫ود‬ ‫وارد‬ ‫ره‬ ‫هز‬ ‫001% اﺱ‬ ‫دن‬ ‫د. ﻝ ا ز‬ ‫ﻝ ه ار ل‬ ‫ن رﺱ‬ ‫د 001% و‬ ‫ا‬ ‫اﺱ . ا و‬ ‫ر‬ ‫ا.‬ ‫ود ر‬ ‫ره وارد‬ ‫ﺥ اه د‬ ‫ر‬ ‫ار‬ ‫ان از ادث‬ ‫ر‬ ‫اﺱ د از‬ ‫ا‬ ‫ﺱ وه‬ ‫اﻝ ه‬ ‫د.‬ ‫ق‬ ‫وﻝ ﺱ ال‬ ‫اوﻝ‬ ‫دار ه‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫دار‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫وﻝ در وا‬ ‫و نا‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ﺥب‬ ‫د‬ ‫د؟‬ ‫ار ر‬ ‫ف دا‬ ‫ه‬ ‫(ا‬ ‫ا-‬ ‫دار)ﺥ -‬ ‫زار ه ن ‪.trend‬‬ ‫زار را‬ ‫. رو‬ ‫ﺱد‬ ‫زار ﺱ‬ ‫از ا‬ ‫زار ا‬ ‫در ا‬ ‫ه اﺥ‬ ‫ا‬ ‫از‬ ‫ع‬ ‫ه ( و از‬ ‫را ن ه : رو‬ ‫ا‬ ‫در ﺹ رت‬ ‫، ؟!‬ ‫را‬ ‫وا‬ ‫. ار‬ ‫ر‬ ‫زار ه ا‬ ‫،‬ ‫از ب در‬ ‫ﺥ از‬ ‫ﺥ د دار . ﻝ و‬ ‫در اﺱ ا‬ ‫زار ه‬ ‫ا‬ ‫ردار ن اﺱ .‬ ‫ت‬ ‫از درﺹ‬ ‫او‬ ‫ر‬ ‫ر)‬ ‫ﺱ دو‬ ‫م‬ ‫ا ار‬ ‫اﺱ د‬ ‫(.‬ ‫ﺱ‬ ‫ت)‬ ‫ان ا از ﺱ‬ ‫ﺥ اه‬ ‫ه‬ ‫زار ه‬ ‫در ا‬ ‫از ا‬ ‫ا را‬ ‫ه ﻝ تﺥ به‬ ‫ر در ز‬ ‫.ه‬ ‫دا‬ ‫و‬ ‫ر از ﻝ ت ﺥ ب اﺱ د‬ ‫ن اﺱ‬ ‫اﺱ‬ ‫از ه‬ ‫)‬ ‫ا ار‬ ‫ر‬ ‫ﺥ د ن اﺱ .(‬ ‫.1‬ ‫.2‬ ‫.3‬ ‫ا اره‬ ‫اه‬ ‫ﺥ ﺥ د نو‬ ‫و‬ ‫ﺱ‬ ‫ﺱﺱ‬ ‫د‬ ‫ز را‬ ‫ن)روا‬ ‫ل درو‬ ‫.‬ ‫ر‬ ‫زار را‬ ‫.‬ ‫ﺱ‬ ‫د.‬ ‫از‬ ‫داره‬ ‫اﺱ .اﻝ‬ ‫دز )‬ ‫له ا‬ ‫د‬ ‫ه ﺱ د.‬ ‫وه ﻝ ت .‬ ‫ود‬ ‫ر ﻝ ت را‬ ‫ب و روان و‬ ‫لا‬ ‫زار(‬ ‫.‬ ‫.‬ ‫ر‬ ‫درﺹ‬ ‫( و ا ار‬ ‫ر را‬ ‫.‬ ‫ت‬ ‫ﺥ‬ ‫ر ه ه ت اﺱ . ا ﺱ‬ ‫و د اﺱ س در ا‬ ‫در وا‬ ‫.‬ ‫رز‬ ‫و‬ ‫ن ون ه وارد‬ ‫رو‬ ‫ز‬ ‫د ا ه:‬ ‫را ﺱ و‬ ‫ار اول‬ ‫در ا‬ ‫ه‬ ‫ون ه و دا وارد زار‬ ‫ا‬ ‫وﺱ‬ ‫:‬ ‫اول از ا‬ ‫08 اﻝ 09% ا اد ل ﺥ د را ازدﺱ‬ ‫د را ازدﺱ ﺥ اه داد.‬ ‫زار ﺱ‬ ‫ﺥ و وش ﺱ د اﺱ .‬ ‫زار‬ ‫ا‬ ‫نن‬ ‫ه‬ ‫ط ر ﺥ ﺹ دا‬ ‫وا‬ ‫ﺥ د را‬ ‫ا ﺱ دا‬ ‫ل‬ ‫دوم ا : ﺥ‬ ‫.‬ ‫زار را رﺱ‬ ‫ا‬ ‫ق‬ ‫و ا اره‬ ‫ﺱ‬ ‫با‬ ‫ا‬ ‫دروا اراﺉ ه دا اﺱ . اﻝ‬ ‫هف‬ ‫و ه ن 01‬ ‫اه‬ ‫و ا را ه ا ا‬ ‫د‬ ‫روش ﺱ را‬ ‫ر.‬ ‫ﺥ‬ ‫%‬ ‫ رﺱ و ...‬‫ﻝ-‬ ‫ا روز 4-5 ﺱ‬ ‫ﺥ‬ ‫ا‬ ‫ده .‬ ‫را‬ ‫ز‬ ‫ا‬ ‫رج در ا‬ ‫ه ل ا وارم ﻝ‬ ‫ه‬ ‫داز در‬ ‫ر اﺱ‬ ‫ﺱ‬ ‫در ﻝ‬ ‫0005 د ر.‬ ‫ارد. و‬ ‫ب ز 0002 د ر‬ ‫ز دن‬ ‫د‬ ‫ﺥ اه‬ ‫.‬ ‫را‬ ‫ا وارم‬ ‫ه‬ ‫ا‬ [email protected] ‫از دور‬ ‫م در‬ ‫ر‬ ‫.‬ ‫ص‬ ‫وع‬ ‫رر‬ ‫ا را‬ ‫ار‬ ‫در‬ ‫ـب‬ ‫د‬ ‫م‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ ذهـ ر ـ‬ ‫.‬ ‫س‬ ‫ن در د‬ ‫دو‬ ‫د:‬ ‫در س ا‬ ‫ال‬ ‫او‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫ه‬ ‫؟‬ ‫وع‬ ‫رر‬ ‫ااا‬ ‫اه از ام‬ ‫روش ب.‬ ‫ا دن‬ ‫1(‬ ‫.‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫2(‬ ‫.‬ ‫3(روا‬ ‫ر‬ ‫از‬ ‫د‬ ‫ا ـ ل در ا ـ‬ ‫ـ رت ـ‬ ‫هـ‬ ‫ـ‬ ‫.‬ ‫وع‬ ‫روش ب ا ا ر‬ ‫ا دن‬ ‫:‬ ‫رت ز ا‬ ‫ق‬ ‫ﺡ‬ ‫اه‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫:09%‬ ‫روا‬ ‫9%‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫ا دن روش ب 1%‬ ‫و‬ ‫اﺡ س دم‬ ‫ده‬ ‫ا ار‬ ‫ر‬ ‫رو‬ ‫اـ د‬ ‫در دل‬ ‫و‬ ‫ش‬ ‫ـ ان ـ ـ اق ه ـ‬ ‫ـ‬ ‫اـ رـ‬ ‫ر‬ ‫رو دم روش‬ ‫ـ ول ـ ا ـ ﺡـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ارد.‬ ‫اﺡ ج ه‬ ‫د‬ ‫..‬ ‫ا‬ ‫اه‬ ‫روش ب‬ ‫ا دن‬ ‫اه‬ ‫ب‬ ‫و 99%‬ ‫ن 1% ا‬ ‫اه‬ ‫در‬ ‫ـ‬ ـ اه ـ ز هـ‬ ‫وـ‬ ‫دار .‬ ‫وا‬ ‫اه‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫(‬ ‫ر‬ ‫ـ‬‫ـ‬ ‫ـ- ـ‬ ‫99% د ـ )روا‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫از رو‬ ‫ـ ﺡ را‬ ‫ـ ا ـ اـ‬ ‫ـ‬ ‫اـ‬ ‫.‬ ‫د‬ ‫ﺡ را ا‬ ‫وا‬ ‫روش ب‬ ‫ـ اـ‬ ‫و از ـ ف د ـ‬ ‫.‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ﺡ‬ ‫ـر‬ ‫ـ در ـ ر‬ ‫ا ـ ـ 09% ا ـ اد‬ ‫ـ‬ ‫ـب ـ‬ ‫وا‬ ‫ا وا‬ ‫ار ط‬ ‫اه‬ ‫.‬ ‫ر‬ ‫ـ‬‫ـ‬ ‫ـ- ـ‬ ‫روا‬ ‫در وا ـ اه ـ‬ ‫.‬ ‫ن‬ ‫09% ا اد ا‬ ‫د‬ ‫.‬ ‫ـر‬ ‫ـ‬ ‫ا ـ 09% د ـ ه ـ ن 09% ه ـ‬ ‫ﺡ داد ا .‬ ‫1% ر را 99% د‬ ‫ــ و در ادا ــ‬ ‫ﺡــ ن را از ه ــ 99% ــ وع‬ ‫ــ‬ ‫ن 1%‬ ‫ده‬ ‫در و‬ ‫ار ا‬ ‫ـ‬ ‫ره ـ‬ ‫.‬ ‫دا‬ ‫ع‬ ‫ـ‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ـ‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫.‬ ‫ا‬ ‫ـر‬ ‫اه‬ ‫ــ‬ ‫اه‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫رو‬ ‫را‬ ‫.‬ ‫ون ر‬ ‫از ا‬ ‫ب‬ ‫د‬ ‫اا‬ ‫روش ـ ب‬ ‫د ه.‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫زار و‬ ‫ـ روش ـ ب را از د ـ روا‬ ‫اهـ‬ ‫ـ‬ ‫وـ‬ ‫.‬ ‫ر‬ ‫ور‬ ‫:‬ ‫دا‬ ‫در‬ ‫در‬ ‫ه.‬ ‫اب‬ ‫رت‬ ‫ا‬ ‫•ه ا‬ ‫و د دارد.‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫در‬ ‫اﺡ ل‬ ‫•ه‬ ‫ر‬ ‫ها‬ ‫ار‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫بﺡ‬ ‫ه‬ ‫رو ـ‬ ‫ـ‬ ‫رو ـ و ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ. ـا ـ‬ ‫ـ‬ ‫ر.‬ ‫:‬ ‫زار‬ ‫رادو‬ ‫ﺡل‬ ‫.)99%‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫زار‬ ‫ـ‬ ‫• ـ رت اول: ـ ر‬ ‫(‬ ‫ز 1%‬ ‫ز-‬ ‫.)09%‬ ‫دار‬ ‫رت ر‬ ‫ـ‬ ‫• ـ رت دوم: ـ ر‬ ‫(‬ ‫01%‬ ‫.)‬ ‫ا‬ ‫و ون ر‬ ‫رت‬ ‫م: ر‬ ‫• ـ رت‬ ‫001% د!!!(‬ ‫.‬ ‫ﺡا‬ ‫رت‬ ‫ام‬ ‫ﺡ‬ ‫ق‬ ‫ار‬ ‫ه‬ ‫اا‬ ‫ب وا‬ ‫:‬ ‫ا‬ ‫ده ز را ا ا‬ ‫ــ ر و ــ ون هــ وارد‬ ‫ــ‬ ‫ــ‬ ‫ــ ــ ر‬ ‫ــ‬ ‫• ــ ا‬ ‫رت اول.‬ ‫=<‬ ‫ـد‬ ‫ـ‬ ‫‪ trade‬ـ دن را‬ ‫رو ـ و ا ـ ا‬ ‫ـ‬ ‫• ـا‬ ‫ﺡ‬ ‫و ـ ل( و ـ‬ ‫ـ لو ـ‬ ‫اـ ) ـ‬ ‫ـ‬ ‫رت‬ ‫. =<‬ ‫ت‬ ‫و روا‬ ‫ور‬ ‫ـ‬ ‫دوم.‬ ‫و روا‬ ‫ور‬ ‫ﺡ‬ ‫• ـا‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫و دو ـ روش ـ د و ﺡ ـ‬ ‫ـهـ‬ ‫ت‬ ‫ـ‬ ‫م.‬ ‫رت‬ ‫ﻁ دار =<‬ ‫ان‬ ‫ـ؟‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫هـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ﺡـ ل ا ـ‬ ‫رو‬ ‫ـ‬ ‫ار‬ ‫ر‬ ‫روا‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ل‬ ‫وع‬ ‫ه در ا‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫ـ از‬ ‫ـ‬ ‫ر رگ‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا اه‬ ‫زار را زود‬ ‫در ﺡ ب د‬ ‫وﺡ‬ ‫اـ‬ ‫ا‬ ‫ـ‬ ‫ز‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫را‬ ‫از‬ ‫روش‬ ‫را‬ ‫رگ‬ ‫ره‬ ‫ـ سا ـ د‬ ‫.‬ ‫:‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫در ﺡ‬ ‫.‬ ‫ت‬ ‫ب رو‬ ‫م.‬ ‫داز .‬ ‫ـ وـ‬ ‫بر‬ ‫ا؟‬ ‫ا‬ ‫در‬ ‫ل وا‬ ‫ـ در ﺡ ـ ب د ـ‬ ‫ـﻁ ـ ـ د ـ . ـ ا ـ د ـ‬ ‫در‬ ‫.در ﺡ‬ ‫را راﺡ‬ ‫ـ رت ـ د ار ـ ـ از د ـ داد‬ ‫س‬ ‫دو‬ ‫نه‬ ‫دن‬ ‫ـ وا‬ ‫ﺡ ـبرـ‬ ‫ن و د دارد.‬ ‫اﺡ ل‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا ﻁ ورود‬ ‫ه‬ ‫ـ دم از ا ـ‬ ‫ـ ل ا ـ دم- ـ‬ ‫س و واه‬ ‫نز‬ ‫ـ د ا ـ ن از وارد ـ ن‬ ‫ـ ـ دوـ‬ ‫ا.‬ ‫دا‬ ‫ـ و ـ ﺡ ـ ب د ـ دار ـ‬ ‫اـ ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫از‬ ‫ا‬ ‫.‬ ‫وارد ز‬ ‫ﺡ ـ ن وا ـ ا ـ و ون‬ ‫ر ــ ﺡ ــ د :و ــ ﺡ ــ ب ر ــ دار ــ و ــ ا ﻁ‬ ‫ــ را ا ــ‬ ‫ا ــ‬ ‫.‬ ‫ند ا‬ ‫ﺡ‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫؟‬ ‫.ا‬ ‫ب دا‬ ‫ﻁا‬ ‫؟‬ ‫راﺡ‬ ‫ر‬ ‫از‬ ‫؟‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫.‬ ‫نت‬ ‫دم از ره‬ ‫لا‬ ‫زه‬ ‫د‬ ‫ل‬ ‫ـ را‬ ‫ـ اـ‬ ‫ـد ا ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـع‬ ‫ـ اـ‬ ‫.‬ ‫وع‬ ‫ا‬ ‫ر زه‬ ‫(‬ ‫ـ )ـ ـ ض‬ ‫ـض ـ‬ ‫رو‬ ‫اﺡ ل د‬ ‫ا‬ ‫ه‬‫وﻁز‬ ‫اﺡ‬ ‫اش را ر‬ ‫ـ‬ ‫اـ‬ ‫ـر ـز‬ ‫05/05 ا ـ . ﺡـ ل ا ـ ا‬ ‫و 15 ـ ر ﻁ –در‬ ‫ـ دل و ...( ـ 94 ـ ر ـ ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ )از ـ‬ ‫د.‬ ‫ز‬ ‫ر‬ ‫ﺡ‬ ‫رت و‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫از ه ن 94 ر‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫زد‬ ‫ا‬ ‫ـا ـ ﺡ‬ ‫.‬ ‫ا رو و‬ ‫ده‬ ‫از‬ ‫ا‬ ‫ا در ر‬ ‫ـ ﺡـ‬ ‫.‬ ‫دت‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫دا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫ند ا‬ ‫ـﺡ‬ ‫ـ‬ ‫ـ .در ا ـ رت ا ـ‬ ‫نـ‬ ‫☺‬ ‫دن‬ ‫ﺱ‬ ‫روش‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫اـ‬ ‫ـ با ـ‬ ‫اـا‬ ‫.‬ ‫ه‬ ‫؟‬ ‫را در‬ ‫ا‬ ‫اا‬ ‫ا‬ ‫ﺡ دادن ن زم ا‬ ‫از‬ ‫ا‬ ‫ـ ال‬ ‫.‬ ‫(ه‬ ‫بو‬ ‫را)‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫.‬ ‫ارد ز ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫اا‬ ‫.‬ ‫ا‬ ‫نا‬ ‫اﻁ‬ ‫1(‬ ‫.‬ ‫ا‬ ‫ورود ا‬ ‫)2‬ ‫.‬ ‫ا‬ ‫)3 ط وج از ا‬ ‫.‬ ‫ا‬ ‫ت از ن ا‬ ‫)4‬ ‫.‬ ‫ا‬ ‫ر نا‬ ‫دﺡ‬ ‫)5‬ ‫‪reward/risk‬‬ ‫)6‬ ‫ب‬ ‫اـا‬ ‫.‬ ‫ا‬ ‫در‬ ‫.0 در‬ ‫.1 ا‬ ‫.2 ا‬ ‫.3‬ ‫.4‬ ‫.5‬ ‫.6‬ ‫ـ‬ ‫اﻁا‬ ‫ـ‬ ‫ا‬ ‫اـا‬ ‫ا‬ ‫دن‬ ‫اﺱ ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫و ـ لو ـ‬ ‫ا‬ ‫‪.15min‬‬ ‫ل‬ ‫ـ با ـ ؟‬ ‫د‬ ‫ـ‬ ‫.‬ ‫ا‬ ‫ل از‬ ‫به‬ ‫ن‬ ‫ر‬ ‫.ﺡ‬ ‫ت‬ ‫اﻁ‬ ‫:‬ ‫دار‬ ‫دا‬ ‫.وا‬ ‫رد‬ ‫.‬ ‫در ﺡ ‪overbought‬‬ ‫.‬ ‫د‬ ‫د را از‬ ‫و ‪ close‬ن دا‬ ‫ـ ‪ open‬ن ـ ون‬ ‫ـ ل وـ‬ ‫اـ‬ ‫.‬ ‫وش‬ ‫ز‬ ‫د‬ ‫.‬ ‫رد‬ ‫ـ وج ـ‬ ‫ـ از ﺡ ـ‬ ‫را از ز‬ ‫را ا‬ ‫ا ـ در ـ ﺡـ ل ا ـ در‬ ‫.‬ ‫رج‬ ‫د از ز‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ون‬ ‫ـ در ا ـ روش ـ دار ـ‬ ‫ـ ن هـ . ـ ون هـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ ود ا ـ در ـ ر‬ ‫دوﺡ‬ ‫ر از ﺡ ‪ overbought‬رج‬ ‫ـ‬ ‫ا‬ ‫رد‬ ‫ف رو‬ ‫ﺡ ‪ oversold‬ود و ﺡ‬ ‫ـاـ‬ ‫از ز‬ ‫ـه‬ ‫ـ .در ـ رت‬ ‫ـ ـ ﺡـ‬ ‫د.‬ ‫اه‬ ‫ر 51‬ ‫ﺡا‬ ‫ارد‬ ‫.در ا‬ ‫رج‬ ‫.‬ ‫از ا روش 52-03‬ ‫دﺡ‬ ‫و دو‬ ‫ره‬ ‫ـب‬ ‫ـ ورود ـ ‪ entry‬را ـ‬ ‫ـم‬ ‫.‬ ‫ت‬ ‫ر6‬ ‫رو‬ ‫ر 5ﺡ‬ ‫اﻁا‬ ‫ا‬ ‫.و‬ ‫از ا‬ ‫را‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫رم‬ ‫.‬ ‫ر‬ ‫وج را‬ ‫در ه‬ ‫‪reward/risk‬‬ ‫ن‬ ‫دو‬ ‫اه‬ ‫ر‬ ‫رو‬ ‫ـ از ا ـ‬ ‫از ه‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫اا‬ ‫ن‬ ‫ـ‬ ‫را‬ ‫ا‬ ‫د نا‬ ‫اا‬ ‫اـوـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ ق ـ د نا ـ ا‬ ‫.‬ ‫وج‬ ‫در ورود و‬ ‫در‬ ‫رت‬ ‫ا‬ ‫د.در‬ ‫ان‬ ‫ـ : سو‬ ‫‪trader‬هـ‬ ‫ـ‬ ‫ه‬ ‫ه ـن2د ـ‬ ‫.‬ ‫اه‬ ‫ر‬ ‫در ر ه ـ‬ ‫اهـ‬ ‫ـه‬ ‫ـ ‫اـا‬ ‫ـ .و ـ‬ ‫ـ‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫اه‬ ‫ـ دو ـ ن را ا از‬ ‫ـا ـ‬ ‫ـ‬ ‫وﺡ‬ ‫ـ د ـ هـ ف ـ ر ـ و‬ ‫ر هـ ـ هـ ـ‬ ‫ـ .در ا ـ‬ ‫‪ reward/risk‬را ـ‬ ‫ـ‬ ‫ا ـس ن‬ ‫ده .‬ ‫را ا ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ـ و ـ ا در هـ ا‬ ‫در ا‬ ‫د. ا‬ ‫اه‬ ‫ق را‬ ‫ـو‬ ‫‪ reward/risk‬ـ‬ ‫ـ‬ ‫ا ـ اـ‬ ‫د‬ ‫ـ د.ا ه ن ا‬ ‫.‬ ‫نا ر‬ ‫:‬ ‫دا‬ ‫در‬ ‫ر را‬ ‫3‬ ‫ا‬ ‫در‬ ‫.‬ ‫اد د ت‬ ‫اد د ت د‬ ‫•‬ ‫ا‬ ‫رت ‪ backtest‬ه ن ر‬ ‫ـ ق در‬ ‫ـ در ا ـ ا‬ ‫ـ از هـ 001 ـ ر ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـه‬ ‫ـ-‬ ‫ـ داره‬ ‫04/06)2/3(‬ ‫ز.‬ ‫و 04 ر‬ ‫روش ق 06 ر‬ ‫؟؟‬ ‫روش‬ ‫ب‬ ‫د و 06‬ ‫ـ ـ در 001 ـ ر 04 ـ ر‬ ‫ـ رو ـ‬ ‫وـ‬ ‫م.‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫از ه ن ا‬ ‫و‬ ‫رز‬ ‫‪ reward/risk‬ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ در ر ـ‬ ‫ـ‬ ‫.‬ ‫دا‬ ‫ر.)‪(tp/sl‬‬ ‫د‬ ‫د‬ ‫د‬ ‫•‬ ‫د 52-03‬ ‫د‬ ‫ق اد‬ ‫ا‬ ‫رت ا‬ ‫در‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫.‬ ‫ـ 51‬ ‫ـر‬ ‫اـ‬ ‫)3/5(. ا‬ ‫51/52 ا‬ ‫ا‬ ‫ـ ر در ا ـ ا‬ ‫ـ‬ ‫دـ‬ ‫ـ‬ ‫د )‪ stop loss(sl‬و )‪ take profit(tp‬را‬ ‫و‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫ه و سوﺡ‬ ‫ـ و ـ را از ـ د و دود ـ‬ ‫د.‬ ‫اه‬ ‫رد ز ه‬ ‫ا‬ ‫دو‬ ‫دو‬ ‫ـ ار ـ ق‬ ‫وردن 5‬ ‫ق‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫2‬ ‫‪ reward /risk‬در ا‬ ‫ـ . 2/5=)3/5(*)2/3(‬ ‫ه.‬ ‫از د‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫در‬ ‫س‬ ‫ر‬ ‫زد‬ ‫و در‬ ‫د‬ ‫ه‬ ‫روش از ﺡ‬ ‫ـ در ـ‬ ‫. در‬ ‫ب‬ ‫ـا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ار‬ ‫در ارز‬ ‫ه‬ ‫ـ رد‬ ‫•ـ‬ ‫د ام ا‬ ‫ـ ق اد م‬ ‫ـ‬ ‫ـ ـ ن را ـ‬ ‫و در‬ ‫ا‬ ‫رت‬ ‫ـ ﺡـ ا‬ ‫ـوـ‬ ‫ـ دن ن‬ ‫اه ـ‬ ‫ن‬ ‫اد‬ ‫داز . و ن‬ ‫ن‬ ‫ـ اـا‬ ‫رـ‬ ‫ـ‬ ‫ـاـ‬ ‫ـ دز ـ ا ـ . ـ‬ ‫روش در ـ ل ـ‬ ‫1 دو ر‬ ‫ه‬ ‫در ل‬ ‫و‬ ‫روش 1/01‬ ‫‪reward /risk‬‬ ‫‪ reward /risk‬ن‬ ‫د‬ ‫در رو‬ ‫د.در ﺡ‬ ‫ـ اﻁ ن‬ ‫روش دوم‬ ‫ـ د. ـ ب‬ ‫2/5 ا ـ روز 2 ـ ر ـ ا ﻁ ـ‬ ‫د.‬ ‫اه‬ ‫را‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ﺡ‬ ‫ﺡ‬ ‫)09%( ا‬ ‫ا‬ ‫ر از ا‬ ‫ور -‬ ‫را‬ ‫ـ‬ ‫ـا‬ ‫‪ backtest‬از ـ و ـ د دارد.‬ ‫ـ‬ ‫ن را‬ ‫ه‬ ‫د‬ ‫ز د دارد و‬ ‫ا ـ ر اﺡ ـ ج ـ د ـ و ﺡ‬ ‫ـو‬ ‫ـ‬ ‫ا ـ رو ـ ه‬ ‫ـ‬ ‫ـ ـ هـ‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫رو‬ ‫رو‬ ‫را ا م ده .‬ ‫ـ از 001 ‪trade‬‬ ‫و‬ ‫ـ‬ ‫ـ اد‬ ‫.‬ ‫ددا‬ ‫ﻁو ﻁ‬ ‫ـ‬ ‫دـ‬ ‫ا‬ ‫اﻁد‬ ‫دن‬ ‫اه د‬ ‫ه‬ ‫اـ‬ ‫ا‬ ‫وج‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫در‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ـ راﺡ‬ ‫اـ‬ ‫.‬ ‫دا‬ ‫ا‬ ‫دار ‪backtest‬‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫ا ـ اد د ت د‬ ‫‪ reward /risk‬را ـ اورد ـ د و‬ ‫ـ‬ ‫در‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ر در ن ا‬ ‫اﻁ‬ ‫.‬ ‫ا ﻁ را‬ ‫.‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫اه‬ ‫ض‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫در‬ ‫د‬ ‫ـر‬ ‫د‬ ‫د‬ ‫ـ‬ ‫و‬ ‫و از‬ ‫ط ورود‬ ‫ﺡ‬ ‫.‬ ‫د‬ ‫ا از ن روش ا‬ ‫ور‬ ‫ـ روش‬ ‫ـ نر ـ‬ ‫ـ اـ ا‬ ‫ـ وـ‬ ‫اـ دـ‬ ‫ورد وارد‬ ‫در‬ ‫ـد‬ ‫ـ‬ ‫ـ دارد ـ ـ ن روش و ـ دار‬ ‫زود .‬ ‫رج‬ ‫وج‬ ‫ه و در‬ ‫د را‬ ‫و‬ ‫.‬ ‫ـ د ر ـ و دو ـ ر‬ ‫ـ دا ـ‬ ‫ﺡـ ا ـ ز ـ‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫م.‬ ‫ا ش رج‬ ‫رج‬ ‫ا ـ د ـ د ا ـ . ا ـ زود ـ‬ ‫ـ از ن ا ـ ا‬ ‫اد ـ ـ‬ ‫اه‬ ‫ا‬ ‫از ن ا‬ ‫ا‬ ‫ـد ـ ا د‬ ‫ـاـ‬ ‫دد‬ ‫ا‬ ‫رج از ن ا‬ ‫اس‬ ‫ا‬ ‫دا ـ‬ ‫د‬ ‫ها ﺡ‬ ‫در‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫اـ ـ‬ ‫.‬ ‫ا ﻁ وج‬ ‫دادن‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫اح‬ ‫ا‬ ‫ـ ز هـ‬ ‫ا‬ ‫را ا‬ ‫ط‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ـ.ـ‬ ‫ـق‬ ‫اـ‬ ‫اـ‬ ‫ـ‬ ‫رو‬ ‫د‬ ‫در‬ ‫ـ ط را ـ روش ـ د ا ـ‬ ‫ــ‬ ‫ـ د ‪ backtest‬ـ‬ ‫.‬ ‫ا‬ ‫دا‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ـ هـ ﺡـ ل ـ ز ـ‬ ‫روش‬ ‫ر‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫ـ‬ ‫ا‬ ‫رج‬ ‫ز‬ ‫از ا‬ ‫رد‬ ‫ﺡا‬ ‫ـ‬ ‫ا‬ ‫ـ‬ ‫ـ از‬ ‫ه.‬ ‫ـد ـ‬ ‫ـ‬ ‫اـ‬ ‫ـ ه از ن روش‬ ‫ـ ا اـ‬ ‫اـ‬ ‫.‬ ‫در‬ ‫ـ‬ ‫د‬ ‫اه ـ‬ ‫ﺡـ‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫در‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫.‬ ‫‪ certainity‬ه ن ا‬ ‫ـ‬ ‫اـ ـ‬ ‫د‬ ‫ا ﻁ ر ن را ض‬ ‫ام‬ ‫ـ اـا‬ ‫در وا در ا‬ ‫اـد‬ ‫دار ـ از ن ا ـ ا‬ ‫ن ن را‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫دـا ـ د‬ ‫ـ اـا‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا از ن ا‬ ‫ه‬ ‫در‬ ‫ق‬ ‫ـ‬ ‫ـ دن ـ ا ﻁ د ـ‬ ‫ـ‬ ‫ا ـ در ـ رت‬ ‫) روش‬ ‫وارد‬ ‫ا‬ ‫اﻁا‬ ‫ن داد‬ ‫ا ﻁ وج را‬ ‫(وز‬ ‫ـ‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ح‬ ‫د‬ ‫ـد ـت ـ‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫رت‬ ‫د‬ ‫اد‬ ‫دا‬ ‫دار‬ ‫.‬ ‫دار‬ ‫رج‬ ‫ـ‬ ‫و واه ـ‬ ‫از‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫و دار‬ ‫.‬ ‫ـ د را‬ ‫ـ‬ ‫ـ رو ـ 04/06 ا ـ و ـ در 3 ـ‬ ‫ـ ا ـ 3 ر از ه ن 04 ر‬ ‫اـ‬ ‫ـ رد‬ ‫ـ‬ ‫ن 06 ر از را‬ ‫ـ‬ ‫ـ و ـ د دا ـ‬ ‫ـ‬ ‫ه‬ ‫اﺡ‬ ‫اﺡ‬ ‫ر‬ ‫ده ه‬ ‫ـ ر ـ ـ ـ دن ‪ 200pips‬از ـ‬ ‫ن را د ار‬ ‫دادن ‪50pips‬‬ ‫‪ tp/sl‬را ـ از ـ د ـ‬ ‫ـ‬ ‫اـ‬ ‫05/05 هـ‬ ‫ـ رو ـ‬ ‫د‬ ‫و 05 ر ‪30pips‬‬ ‫.‬ ‫و‬ ‫.‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـد‬ ‫.‬ ‫واز‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫از‬ ‫ر‬ ‫51/03‬ ‫05 ر ‪15pips‬‬ ‫.‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ـ از ره ـ ن ر ـ‬ ‫ـر‬ ‫ـ ب ـ در ر ه ـ‬ ‫د.‬ ‫ق اه‬ ‫د‬ ‫ق و ش در‬ ‫از ﺡ ‪ backtest‬ز‬ ‫روش‬ ‫ر‬ ‫دـن‬ ‫در ـ‬ ‫زار ه دارد.‬ ‫وا‬ ‫در ﺡ‬ ‫ر‬ ‫ـد‬ ‫ـ‬ ‫ـ و ـا‬ ‫ـ رد از ـ ﺡ ـ ب د ـ ا ـ د‬ ‫ـا اـ‬ ‫ـ در ن ﺡ ـ ب د ـ از ن روش ـ رو ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫د.‬ ‫‪backtest‬‬ ‫ارز ر‬ ‫ا‬ ‫ﺡ‬ ‫روش‬ ‫ا‬ ‫ﺡ‬ ‫در ا‬ ‫.‬ ‫دا‬ ‫ا‬ ‫ـ ان از ‪backtest‬‬ ‫ـاـ‬ ‫هـ ه ـ‬ ‫ـ اـا‬ ‫اـ‬ ‫ا‬ ‫ـ د ـ ا ـ ذات ا ـ رو ـ د‬ ‫ـا ـ د‬ ‫ـ‬ ‫زاگ و ...‬ ‫روش ه ز‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫زار‬ ‫دن‬‫ن زار ا‬ ‫ا‬ ‫ـ و ـ در‬ ‫اـ‬ ‫و ا ـ را هـ‬ ‫ر‬ ‫ـا م ـ و ـ د ر‬ ‫هـ . ـ‬ ‫دـ‬ ‫ا‬ ‫د.‬ ‫ب دو ر‬ ‫دا‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫ـ‬ ‫ا‬ ‫.و‬ ‫ـ ـ ا ـ س ا ـ ؟ ـ ا ـ راﺡ‬ ‫د.و‬ ‫ه‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ـ‬ ‫ـ وز‬ ‫داد.‬ ‫را از د‬ ‫و‬ ‫زار‬ ‫ز‬ ‫ـ‬ ‫رو‬ ‫ــ‬ ‫ـ‬ ‫و‬ ‫دا‬ ‫د‬ ‫د‬ ‫.‬ ‫ن را از‬ ‫و‬ ‫روﺡ‬ ‫ﻁ روﺡ‬ ‫د‬ ‫روا‬ ‫ار‬ ‫ـه‬ ‫ز‬ ‫ا‬ ‫ا ر ون ا اف‬ ‫ر‬ ‫ـ د ـ ‪ plan‬ـ ه ـ ن ـ‬ ‫ـا‬ ‫ـا ـ‬ ‫ــ ر - ــ‬ ‫ــ ــ‬ ‫ــ ره ــ‬ ‫ــ‬ ‫و ‪ trade‬د‬ ‫م روش ز‬ ‫ـ‬ ‫ـو‬ ‫ب‬ ‫د ن را‬ ‫طر‬ ‫وا‬ ‫ـو‬ ‫ن‬ ‫ـ .و ـ ا ـ حد‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـﻁ از ن روش‬ ‫.‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫از‬ ‫.‬ ‫و در ن‬ ‫ــ - ــ‬ ‫ن را در ن‬ ‫ﻁ‬ ‫ر‬ ‫.‪Money & Risk Management‬‬ ‫و‬ ‫ـ ب ﺡـ ـ‬ ‫.‪management‬‬ ‫ـ در‬ ‫ـ ـ ﺡـ ل ـ‬ ‫ـ ارد ا ـ ر‬ ‫.‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ـ‬ ‫ا‬ ‫هـ در ـ رد ‪momey management and risk‬‬ ‫ﺡ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ه‬ ‫ـ ا از ا ـ‬ ‫ـ ـا‬ ‫ﻁ‬ ‫ـﺡ‬ ‫ر دا‬ ‫ز‬ ‫.‬ ‫و‬ ‫در ا‬ ‫از ه‬ ‫ه ار اﺡ‬ ‫ـ وارد‬ ‫ـ در هـ ز ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫و د ارد و‬ ‫ه روش‬ ‫در ر‬ ‫ـا‬ ‫هـ‬ ‫ان‬ ‫ان‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ـ در ر‬ ‫ﺡـ‬ ‫ـ‬ ‫.‬ ‫د‬ ‫05/05‬ ‫د و از رو‬ ‫ز ـ ن را ر ـ‬ ‫ا‬ ‫و د دارد‬ ‫03/07 02/08 ه‬ ‫در رو‬ ‫ﺡ‬ ‫.‬ ‫را دا‬ ‫03 ر‬ ‫د‬ ‫ن 07 ر‬ ‫ﺡ‬ ‫ر‬ ‫ه‬ ‫وا‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ر را‬ ‫د‬ ‫ه ﺡل‬ ‫ن‬ ‫ر‬ ‫هن‬ ‫را‬ ‫ﻁا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫ـ.‬ ‫1و‬ ‫(ﺡ ا‬ ‫ه‬ ‫نا‬ ‫ره‬ ‫ز‬ ‫ه.‬ ‫از د‬ ‫د را در ه ز‬ ‫ـ )ه ن‬ ‫ن را ـ‬ ‫زـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ـ د ن ـز‬ ‫)‬ ‫2در‬ ‫ـ اـ ـ‬ ‫(.‬ ‫ـ 0002 د ر ا ـ و ـ ا ـ ا‬ ‫ـد‬ ‫ـ ل ـض ـ‬ ‫ـا‬ ‫ـ. ـ ﺡا‬ ‫ـ ر ن )‪20pips (sl‬‬ ‫ـ ﺡـ‬ ‫ـ‬ ‫اـد‬ ‫.‬ ‫ن دا‬ ‫2% از‬ ‫دل 1%‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫02 د ر‬ ‫ـﺡا‬ ‫ـ د 02 د ر ـ‬ ‫ـ ب 1% از 0002 د ر‬ ‫1.0 ت.‬ ‫ا‬ ‫02‬ ‫ب‬ ‫اﺡ‬ ‫ر‬ ‫ا روش‬ ‫هز‬ ‫ﺡا‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ از ـ‬ ‫د.‬ ‫1.0 ت اه‬ ‫وارد‬ ‫ر‬ ‫در ه ز‬ ‫005 د ر‬ ‫ـ ال ا‬ ‫ـ‬ ‫ـ ب ﺡـ‬ ‫ــ د 5 د ر ــ ا ــ‬ ‫ــ ر ــ ؟ ــ ب 1% از 005 د ر‬ ‫ﺡــ دار ــ‬ ‫ـ ﺡـ‬ ‫ـ‬ ‫اـد‬ ‫ـا ـا‬ ‫ـ 1.0 ت وارد ـ‬ ‫اه ـ‬ ‫.‬ ‫‪5pips‬‬ ‫رش)‪(sl‬‬ ‫ـ رش ‪10pips‬‬ ‫ـ اغ دارم ـ ﺡـ‬ ‫ـ ود ا ـ ا‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ـ‬ ‫ـ ورود ـ ـ زار ـ ر‬ ‫ﺱـ‬ ‫‪ 5pips‬ا‬ ‫ارد.‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ور‬ ‫ﺱ‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا اد‬ ‫.‬ ‫ﻁ 2-3%‬ ‫ه ﺡل‬ ‫2% ﺡ‬‫ا ا اد‬ ‫ا اد وارد 3-4%‬ ‫ا 4-5%‬ ‫و ا اد ﺡ‬ ‫وت در ا ا‬ ‫ـا‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ام د ن را در ر‬ ‫از د‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫ا اد‬ ‫ـد ن‬ ‫ه‬ ‫دادن‬ ‫ﺡ‬ ‫ن‬ ‫از رو‬ ‫.‬ ‫ا‬ ‫ـ رد ـ ـ‬ ‫ـ ب ﺡـ‬ ‫.‬ ‫؟‬ ‫دار ا‬ ‫ر‬ ‫ا 09%‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫09% ا اد‬ ‫در ـ ا‬ ‫رر‬ ‫وا ا‬ ‫دا.‬ ‫ز را ر‬ ‫ـ ـا‬ ‫ـ د اـ‬ ‫ا ه ن 01%‬‫ه در‬ ‫د‬ ‫ن 01%‬ ‫د‬ ‫ـ‬ ‫.‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫ر‬ ‫را‬ ‫ار ارز‬ ‫و د ر ن 09%‬ ‫اا‬ ‫ـ د ا 01%‬ ‫ـ رج‬ ‫ـ‬ ‫ـ د 0001 ا ـ ارز ا ـ‬ ‫ـ‬ ‫وارد‬ ‫ـر‬ ‫از ـ‬ ‫د.‬ ‫روز وز‬ ‫د. و ا‬ ‫ح از‬ ‫وا‬ ‫رد‬ ‫از‬ ‫ن 09%‬ ‫رت د‬ ‫ـ‬ ‫نه‬ ‫وه‬ ‫ره‬ ‫ا ن 01% ه‬ ‫ر ) زار( ‪out‬‬ ‫دو‬ ‫ارز وارد‬ ‫اا‬ ‫ان‬ ‫وه‬ ‫ـ وت ـ د ـ ا ا‬ ‫.‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ه ا ام ا دو‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ا ـ وارم در ـ‬ ‫ـ د ن ـه ر ـ و‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـت ـ و‬ ‫ـو‬ ‫ـ‬ ‫.‬ ‫ن‬ ‫رت در‬ ‫ا‬ ‫دن‬ ‫د‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫نﺡ‬ ‫دـ‬ ‫ـ دو ـ‬ ‫ـر‬ ‫ـ رت ـ د و‬ ‫ـ د ور ا ـ‬ ‫ـ‬ ‫ ـ و ...( ـ‬‫)رو ـ -ا ـ رات- ـ‬ ‫ا.‬ ‫نا‬ ‫در‬ ‫دو‬ ‫اا‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫.‬ ‫ه.‬ ‫ا‬ [email protected] ‫ور‬ ‫ا‬ ‫از‬ ‫ه.‬ ‫ﺡا‬ ‫1‬ ‫نه زه‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫د.‬ ...
View Full Document

This note was uploaded on 07/11/2011 for the course FOREX 1011 taught by Professor 45263 during the Spring '11 term at Bethany CA.

Ask a homework question - tutors are online