DNA Papers - onderzocht te hebben om het geslacht te...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Dr. DIEL TJENS MARC DIERENARTS Villerslei 232 B-2900 SCHOTEN Tel: 0365241 95 Fax: 03 689 13 42 GEASLACHISBEPLAING BIJ VOGELS SOORT Psittacus erithacus RINGNUMMER Mbf-2011 ZA-069 SPECIALE KENMERKEN EIGENAAR Ondegetekende verklaart de hierboven beschreven vogel enduscopisch
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: onderzocht te hebben om het geslacht te bepalen. Uitslag van het onderzoek: Dr. DIEL T JENS M. Dierenarts Villerslei 232 2900 SCHOTEN – Tel. 03/652.41.95 Datum: 15-11-2010 MAN...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online