Chuong 4_5_rui_ro_gianluoc

Chuong 4_5_rui_ro_gianluoc - GV Nguy n Th Uyên Uyên ễ...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: GV Nguy n Th Uyên Uyên ễ ị TCDN I_K31 A. R i Ro Và T Su t Sinh L i: ủ ỷ ấ ợ I. R i ro và t su t sinh l i: ủ ỷ ấ ợ 1. Khái ni m r i ro ệ ủ R i ro luôn rình r p chung quanh cu c s ng c a ta, con ng i m t ủ ậ ộ ố ủ ườ ộ khi t n t i là ph i ch p nh n r i ro. Tr c h t xin đ c đ n gi n hoá ồ ạ ả ấ ậ ủ ướ ế ượ ơ ả “r i ro” là kh năng g p nguy hi m có th phát sinh t 1 vài ti n trình hay ủ ả ặ ể ể ừ ế t 1 vài s ki n. ừ ự ệ VD: r i ro t ti n trình bê ch ng sách n ng là b đau l ng. ủ ừ ế ồ ặ ị ư Trong đ u t cũng th , doanh nghi p mu n đ ng v ng và phát tri n ầ ư ế ệ ố ứ ữ ể thì cũng ph i ch p nh n “s ng” và làm vi c cùng r i ro. Và trong ngành ả ấ ậ ố ệ ủ h c c a chúng ta, “r i ro” là kh năng xu t hi n các kho n thi t h i tài ọ ủ ủ ả ấ ệ ả ệ ạ chính, nói cách khác, thu t ng “r i ro” đ c s d ng v i ý nghĩa thay th ậ ữ ủ ượ ử ụ ớ ế qua l i l n nhau v i thu t ng không ch c ch n đ mô t s bi n đ i cu ạ ẫ ớ ậ ữ ắ ắ ể ả ự ế ổ ả các t su t sinh l i liên quan đ n m t d án hay m t tài s n nào đó. ỷ ấ ợ ế ộ ự ộ ả Ngoài ra chúng ta cũng có th hi u: ể ể R i ro là nh ng tình hu ng ủ ữ ố gây ra nh ng s c không t t cho doanh nghi p.Nó đem đ n các t n ữ ự ố ố ệ ế ổ th t cho nhà đ u t , m c đ cao r i ro s đ a nhà đ u t đ n con ấ ầ ư ở ứ ộ ủ ẽ ư ầ ư ế đ ng phá s n. ườ ả R i ro nói lên tính b t n ho c tính không ch c ch n v nh ng k t ủ ấ ổ ặ ắ ắ ề ữ ế qu d tính đ t đ c trong t ng lai c a nhà đ u t . ả ự ạ ượ ươ ủ ầ ư 2. T su t sinh l i? ỷ ấ ợ T su t sinh l i c a 1 ch ng khoán đ c đo l ng nh là t ng các ỷ ấ ợ ủ ứ ượ ườ ư ổ kho n thu nh p ho c l c a ch s h ũ trong m t th i kỳ. Nói chung, nó ả ậ ặ ỗ ủ ủ ở ư ộ ờ là s thay đ i trong các giá tr c a đ u t c ng thêm t t c thu nh p b ng ự ổ ị ủ ầ ư ộ ấ ả ậ ằ ti n ề Công th c: ứ t o t o P - P + C r P = P t: : gía c a d án đ u t trong kỳ t ủ ự ầ ư P o : giá c a d án đ u t trong kỳ 0 ủ ự ầ ư C t : L u l ng ti n m t nh n đ c c a d án đ u t t 0 ư ượ ề ặ ậ ượ ủ ự ầ ư ừ đ n t ế r: t su t sinh l i mong đ i trong su t kỳ t ỷ ấ ợ ợ ố 3. T su t sinh l i mong đ i: ỷ ấ ợ ợ T su t sinh l i mong d i l t su t l i nhu n mà kh năng đ t ỷ ấ ợ ợ ả ỷ ấ ợ ậ ả ạ đ c giá tr là l n nh t. ượ ị ớ ấ Theo ph ng pháp xác su t ươ ấ : i i r r p = Theo ph ng pháp th c nghi m: ươ ự ệ i r r n = 1 GV Nguy n Th Uyên Uyên ễ ị TCDN I_K31 trong đó i i r : ty suat loi nhuan mong doi r : ty suat loi nhuan o tinh trang kinh te i hoac nam i p : XS xay ra tinh trang kinh te i n : so nam...
View Full Document

This note was uploaded on 07/03/2011 for the course ECON 101 taught by Professor Ramiz during the Spring '11 term at Abilene Christian University.

Page1 / 26

Chuong 4_5_rui_ro_gianluoc - GV Nguy n Th Uyên Uyên ễ...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online