{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

kiem_tra_dinh_ky - MN HC NGN HNG THNG MI BI KIM TRA IU KIN...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
MÔN H C NGÂN HÀNG TH NG M I ƯƠ *** BÀI KI M TRA ĐI U KI N 1. Câu h i tr c nghi m: Ch n đúng/sai và gi i thích (4 đi m) 1.1. Đ đ m b o an toàn trong ho t đ ng kinh doanh, các NHTM ph i chia s thông tin v khách hàng v i nhau. Đ/S 1.2. NHNN quy đ nh t l c p tín d ng t i đa t ngu n huy đ ng đ ỷ ệ phòng ng a r i ro tín d ng cho NHTM. Đ/S 1.3. NHNN yêu c u các NHTM gi m t tr ng tín d ng phi s n xu t nh m phòng tránh r i ro lãi su t cho NHTM. Đ/S 1.4. H th ng x p h ng tín d ng n i b dùng đ đánh giá t ng khách ế hàng vay v n và c danh m c tín d ng c a NH. Đ/S 2. BÀI T P 2.1. (4đ) T ng công ty Giao thông v n t i A làm đ n xin vay ngân hàng M ơ Gi thi t các phân tích đ nh tính khách hàng đã đ c th c hi n, và k t qu ế
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}