{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Other info - Span of control Ci ny mnh mi ch hi c thong tin...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Span of control: Cái này mình m i ch h i đ c thong tin v b ph n kinh doanh thôi, các phòng ban hành chính thì ko ỉ ỏ ượ ề ộ h i đ c ỏ ượ Bên b ph n kinh doanh thì nó qu n lý nh sau: ư - đ ng đ u m i khu v c là 1 giám đ c khu v c (RD). Nh HN thì chia làm HN1, 2, 3 ư ở - 1 RD qu n lý 8 BM (branch manager). Cái phân nhánh này d a trên đ c đi m là đ t đ ạ ủ ch tiêu doanh s bán hang( 200M) và c c u nhân l c (4-5 Senior manager) là đ c ơ ấ ượ phép t o nhánh. - 1 BM thong th ng qu n lý 10-12 SM ườ - 1 SM qu n lý 2-5 AS (quên ch a h i là vi t t t c a cái j). SM còn chia thành c p 1, 2, 3 ư ế ắ ủ … vd:SM tuy n d ng AS. AS này n u đ doanh s thì s lên SM nh ng v n tr c
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online