Participation (additional tutorials)

Participation (additional tutorials) - StudentID 1 20092189...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
## StudentID Last Name First Name 8-Jun 10-Jun 17-Jun 21-Jun 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1   20092189   Aliev   Sherali   2   20090011   Alikhan   Yeskendir   3   20090391   Aliyeva   Aizana   4   20090721   Amantayev   Bakytbek   5   20090197   Arapbek   Zhandos   6   20091538   Arynov   Nursultan   7   20102607   Azkhojayeva   Aizhan   8   20090342   Baizakov   Alikhan   9   20091175   Bakirova   Dinara   10   20090383   Baldanbayeva   Assel   11   20091892   Bizhanov   Timur   12   20092811   Bopiyeva   Saniya   13   20092131   Cheryazdanov   Azamat   14   20092857   Ismagulov   Yerzhan   15   20100211   Kenzhebayev   Daniyar   16   20102865   Kessikbayeva   Altynay   17   20090742   Khassan   Aiganym   18   20090062   Kim   Anzhelika   19   20102551   Kim   Yevgeniya   20   20090059   Koilybayeva   Gulzhuzum   21  
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 6

Participation (additional tutorials) - StudentID 1 20092189...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online