Herkes+için+Fizibilite

Herkes+için+Fizibilite - HERKES N...

Info icon This preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
HERKES İÇİN FİZİBİLİTE M. Serdar KABUKÇUOĞLU Ankara-2005
Image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
i ÖNSÖZ Baş döndürücü gelişmelerin yaşandığı içinde bulunduğumuz bili- şim çağında ülkelerin karşılaştığı en önemli sorunlardan birisi şüphesiz işsizliktir. Artan nüfusla birlikte, emek yoğun üretim modelinden, teknoloji yoğun üretim modeline geçiş, yeterli istihdam alanlarının oluşturulama- ması bu sorunun çözümünü güçleştirmektedir. AB üyelik sürecinin yaşandığı ülkemizde işsizlik sorununun çö- zümüne yönelik yatırım, üretim ve istihdamı teşvik çalışmaları yanında, Avrupa Komisyonu ile Hükümetimiz arasında yapılan antlaşma ile AB Aktif İşgücü Programları Projesi Yeni Fırsatlar Programı kapsamında iş- sizliğin önlenmesi ve istihdamın artırılmasına yönelik yapılan projelere, AB hibe fonlarından faydalanma imkânı sağlanmıştır. Valiliğimiz Sanayi ve Ticaret İl Müdürü A.Vural ÖRSDEMİR’ in hazırlayarak Kırıkkale Kent Konseyi’ne sunduğu girişimciliğin geliş- tirilmesi ve yatırımların artırılmasını amaçlayan proje, öncelikle Kent Konseyimizce TODAİE’ de düzenlenen “Türkiye’ nin Geleceği Temalı” konferansa sunulması kararlaştırılmıştır. Bu proje ile öncelikle girişimcili- ğin geliştirilmesi suretiyle işsizliğin önlenmesi, ikinci olarak reel sektörün önündeki engeller kaldırılarak işlerin başladığı yerden bitirilmesini esas alan tek masa iş kurulu önerilmiştir. Tarafımdan konferansa sunulan proje seçici jüri tarafından sektö- ründe Türkiye birincisi seçilerek, Türkiye’nin en başarılı on projesi arası- na girmeyi başarmıştır. Bu proje müteakiben Ticaret ve Sanayi Odası tarafından, AB Aktif İşgücü Programları Projesi Yeni Fırsatlar Programı kapsamında, Valiliğimiz, Üniversitemiz ve Esnaf ve Sanatkâr Odaları Birliği ile işbirliği içerisinde AB Merkezi Finans İhale Birimi’ne sunulmuş olup, 265.000 EURO değerindeki proje bağımsız dış uzmanların değerlendirmesi so- nucunda AB komisyonunca kabul edilmiştir.
Image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
ii 2005 yılı uygulama sürecinde projede öngörülen yoğun aktiviteler yanında, 360 Girişimci adayının eğitimi işbirliği içerisinde aksatılmadan yürütülmekte olup, ayrıca İŞKUR’ a kayıtlı her girişimci adayına projeden aylık 128 Euro ücret ödenmektedir. Rekabetin acımasızca arttığı günümüz dünyasında işletmelerin ayakta kalabilmesinin temel koşulu bilinçli girişimcilikten geçmektedir. Bu bilinci oluşturmak için yürütülen projede ön görülen aktivitelerle bir- likte, girişimciler için yol haritası niteliğindeki, her türlü işletmelerin kuru- luşu, etkin yönetim ve üretim süreçleri ile pazarlama tekniklerine kadar birçok konunun ele alındığı bilgilerin paylaşılarak, daha çok başarının sağlanabilmesi amacıyla yedi kitap hazırlanmıştır. Bu özgün çalışma ile, ülkemize önemli bir katma değer kazandıran, faaliyetleri yürüten, koordi- ne eden A.Vural ÖRSDEMİR’i ve proje ekibini kutluyorum. Projeye sahip
Image of page 4
Image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern