PLASTIK+ENJEKSIYON+SIRINGASI+FiZiBiLiTE+RAPORU

PLASTIK+ENJEKSIYON+SIRINGASI+FiZiBiLiTE+RAPORU - T.C...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM MAKİNALARI BÖLÜMÜ PLASTİK ENJEKSİYON ŞIRINGASI FİZİBİLİTE RAPORU DANIŞMAN TMINDEX HAZIRLAYAN TMINDEX KONYA – 2000 PROJE ÖZETİ : YATIRIMIN KONUSU Plastik enjeksiyon şırıngası YATIRIMCI FİRMA AYDINER PLASTİK YATIRIMIN CİNSİ Komple yeni yatırım KURULUŞ YERİ Organize sanayi - YOZGAT YATIRIMIN KAPASİTESİ 1.920.000 ADET / YIL PROJENİN MALİYETİ 139.237.554.000 TL Sabit yatırım tutarı 72.791.824.000 TL İşletme giderleri 74.724.912.400 TL İşletme sermayesi 4.229.778.826 TL PROJENİN FİNANSMANI Tamamen öz sermaye KREDİ KULLANIM ORAN --- YATIRIMA BAŞLAMA YILI 2001 YATIRIMIN EKONOMİK SONUÇLARI Mali rantabilite oranı % 5.5 Geri ödeme süresi 9.6 YIL Fayda /masraf oranı 0,818 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ ............................................................................................ 4 2. Projenin amacı ve kuruluş yeri seçimi........................................... 4 3. Projenin teknik yönden incelenmesi............................................... 5 3.1 imalatla ilgili teknik etütler............................................................. 5 a . Plas. Enjek. Şırıngasının parçalarına göre sınıflandırma............ 5 b. İmal edilecek şırınganın teknik ölçülerinin belirlenmesi............ 6 c. İmalat yöntemlerinin belirlenmesi ................................................ 6 c.1 Elle takım tezgahlarında imalat teknolojisi.................................. 6 c....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 9

PLASTIK+ENJEKSIYON+SIRINGASI+FiZiBiLiTE+RAPORU - T.C...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online