{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

yatirim ve fizibilite raporlarinin hazirlanması

yatirim ve fizibilite raporlarinin...

Info icon This preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
İ Ç İ NDEK İ LER: Yat ı r ı mlar ı n fizibilite raporlar ı n ı n haz ı rlanmas ı 3 i) Yat ı r ı m kavram ı 3 ii) Fizibilite raporu kavram ı 3 iii) Fizibilite raporu ara ş t ı rmalar ı n ı n amaçlar ı 3 iv) Yat ı r ı m projesi a ş amalar ı ve ba ş ar ı l ı yat ı r ı m süreci 4 a) Uygun yat ı r ı m alanlar ı n ı n ara ş t ı r ı lmas ı 5 i) Talep analizi 5 b) Pazar analizi 5 i) Pazar ara ş t ı rmas ı n ı n konular ı 5 ii) İ statistiksel tahmin yöntemleri 6 c) Ekonomik ara ş t ı rma 6 i) Yat ı r ı m kapasitesi seçimi 6 ii) Kurulu ş yeri seçimi 6 (1) Yat ı r ı m ı n uygulanaca ğ ı bölgenin seçimi 6 (2) Bölge içinde kurulu ş yeri seçimi 6 (3) Bölge seçiminde etkili olan faktörler 6 d) Teknik ara ş t ı rma 7 i) Teknik ara ş t ı rman ı n bölümleri 7 (1) Üretim yöntemi seçimi ile ilgili etüt 7 (2) Makine ve donat ı m de ğ erlendirmesi 8 (3) Arazi, bina ve in ş aat etüdü 8 e) Finansal ara ş t ı rma 8 i) Yat ı r ı m tutar ı n ı n hesaplanmas ı 8 (1) De ğ i ş mez sermaye 8 (2) Döner sermaye 9 (a) Schmallenbach katsay ı s ı 9 (b) Çal ı ş ma deri katsay ı s ı 9 ii) Kara geçi ş analizi 10 (1) Üretim miktar ı na göre kara geçi ş noktas ı 10 (2) Sat ı ş tutar ı na göre kara geçi ş noktas ı 10 (3) Kara geçi ş analizinin varsay ı mlar ı 10 iii) Proforma gelir tablosu 11 iv) Fon kaynaklar ı n ı n saptanmas ı 13 (1) Nakit ak ı m tablosu 14 v) De ğ erlendirme 14 f) Yasal ara ş t ı rma 15 i) Yasal model seçiminde göz önünde bulundurulmas ı gereken etmenler 15 g) Örgütsel ara ş t ı rma 16 i) İş analizi 16 ii) İş bölümü ve uzmanla ş ma 16 iii) Yetki ve sorumluluk da ğ ı l ı m ı 16 iv) İ leti ş im kanallar ı n ı n olu ş mas ı 16 v) Çal ı ş acak ki ş ilerin saptanmas ı 16 vi) Örgüt ş emas ı n ı n ç ı kar ı lmas ı 16 h) Fizibilite raporlar ı nda görülebilecek eksiklikler 17 Örnek fizibilite raporu 1 (bisküvi fabrikas ı ) 18 Örnek fizibilite raporu 2 (makine aksam ı ) 26 Sonuç 32
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
2 Kaynaklar 33 YATIRIMLARIN F İ Z İ B İ L İ TE RAPORLARININ HAZIRLANMASI Yat ı r ı m ; bir i ş letme kurmak amac ı yla eldeki parasal de ğ erlerin fiziksel de ğ erlere dönü ş ümünü ifade eder. Yani her yat ı r ı m, daha sonra tekrar para getiren bir ekonomik de ğ erdir. 1 Yat ı r ı mlar yap ı ld ı klar ı dönemde i ş letmenin kar ı na olumsuz etkide bulunur ve birim maliyeti artt ı r ı rken; tamamlan ı p nakit giri ş i sa ğ lamaya ba ş lay ı nca karl ı l ı k art ı ş ı n ı getirir. Yat ı r ı mlar ı n ba ş ar ı l ı olabilmesi için gerekli ş art kararlar ı n rasyonel ve amaca uygun bir analize dayand ı r ı lmas ı d ı r. 2 Kesin bir yat ı r ı m karar ı almadan önce ekonomik, teknik, finansal, yasal ve mali ara ş t ı rmalar yap ı larak i ş letmenin kurulmas ı n ı n karl ı ve yararl ı olup olmayaca ğ ı n ı ortaya koyan sistemli ve bilimsel çal ı ş malara ise fizibilite raporu denir. Bu nedenle fizibilite raporuna kurulabilirlik ya da yap ı
Image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern